نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون سنگ‌ریزه الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58]
 • آگاهی‌بخشی قیمت سهام بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 213-240]
 • آموزش مجازی تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 113-145]
 • آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایۀ خدمات حسابرسی حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 146-172]

ا

 • اثربخشی نیروی کار قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]
 • اهداف شناختی دانشجویان حسابداری تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 113-145]
 • اهرم تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 59-95]

ب

 • بازار‏محوری تجاری‌سازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسان: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • بهره‌وری نیروی کار قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]
 • بهزیستی روانی تجاری‌سازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسان: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

پ

 • پایداری مدیریت سود تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 59-95]
 • پاسخ‌گویی مالی الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58]
 • پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]

ت

 • تجاری‌سازی حسابرسی تجاری‌سازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسان: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

ج

 • جیگ‌ساو تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 113-145]

ح

 • حق‌الزحمه حسابرسی حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 146-172]

خ

 • خوانایی گزارشگری مالی بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 213-240]

د

 • دلفی فازی الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58]
 • دلفی فازی کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل‏ کسب‌وکار با استفاده از منطق فازی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-212]

ر

 • راهبرد کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل‏ کسب‌وکار با استفاده از منطق فازی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-212]
 • روش تدریس پیشرفت تیمی تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 113-145]

ز

 • زنجیره‌های مارکوف تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 59-95]

س

 • سبک حسابرس بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 213-240]
 • سلسله‌مراتبی فازی الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58]

ش

 • شاخص فوگ و شاخص طول متن بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 213-240]

ف

 • فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی فازی کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل‏ کسب‌وکار با استفاده از منطق فازی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-212]
 • فرایند‏محوری تجاری‌سازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسان: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]

ق

 • قدرت چانه‌زنی حسابرسان حق‌الزحمه حسابرسی: نقش آیین‌نامه تعیین حق‌الزحمه پایه خدمات حسابرسی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 146-172]
 • قدرت مدیرعامل قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

ک

 • کیفیت حسابرسی پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]

گ

 • گزارشگری مالی کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل‏ کسب‌وکار با استفاده از منطق فازی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-212]
 • گزارش‌های مالی جسورانه ویژگی‌های شرکت و گزارشگری مالی جسورانه [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 270-291]

م

 • محرک‌های پاسخ‌گویی پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]
 • مدیریت سود تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 59-95]
 • مدل کسب‌وکار کندوکاو تحلیلی در گزارشگری مالی مدل‏ کسب‌وکار با استفاده از منطق فازی [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 173-212]
 • مشتری‌محوری تجاری‌سازی حسابرسی و بهزیستی روانی حسابرسان: تحلیلی از محیط حسابرسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 1-25]
 • موانع پاسخ‌گویی پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا [دوره 29، شماره 2، 1401، صفحه 241-269]

ن

 • نظارت مالی الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58]
 • نظریه تورنمنت قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]

و

ه

 • هزینه نیروی کار قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت [دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 96-112]