ویژگی‌های شرکت و گزارشگری مالی جسورانه

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

چکیده

هدف: گزارش‌های مالی جسورانه در مقابل گزارش‌های مالی محافظه‌کارانه قرار دارد و مفهوم آن، به‌کارگیری درجه پایینی از محافظه‌کاری در تهیه صورت‌های مالی است. در این نوع گزارش‌ها، تمایل به انتشار اخبار خوب و منتشرنکردن اخبار بد وجود دارد. هدف پژوهش حاضر که به‌روش پیمایشی اجرا شده، بررسی اثر ویژگی‌های شرکت بر گزارشگری مالی جسورانه است.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، شاخص‌های این نوع گزارش و عوامل مؤثر بر آن، از طریق مصاحبه با صاحب‌نظران حرفه حسابداری و حسابرسی به‌دست آمد و بر اساس این اطلاعات، پرسش‌نامه‌ای تدوین و توزیع شد. اعتبارسنجی شاخص‌ها و عوامل به‌دست‌آمده و نیز اثرگذاری آنها، از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری بررسی شد.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های شرکت، شامل ویژگی‌های عملیاتی و راهبری بر گزارشگری مالی جسورانه تأثیر معناداری دارد. اعتبار شاخص‌های به‌دست‌آمده تأیید شد. این شاخص‌ها عبارت بودند از: تحریف، تحریف‌های برطرف‌نشده در سال‌های مختلف، عدم ذخیره‌گیری، تعدیل‌های سنواتی منفی، تغییرات غیرعادی و فاحش در فروش، تقلب، تغییر مداوم هیئت‌مدیره، پاداش مدیران، تولید کالاهای غیراساسی و شرکت‌های انحصاری. عوامل مؤثر بر گزارشگری مالی جسورانه نیز عبارت بودند از: شرکت‌های تلفیقی، شرایط نامساعد اقتصادی، اندازه شرکت، ویژگی‌های شخصیتی مدیر، ارتباطات سیاسی، ریسک حسابرسی، ویژگی‌های حسابرس و عدم تخصص مالی اعضای هیئت‌مدیره.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد الگوی نهایی برازش مطلوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Corporate Characteristics and Aggressive Financial Reporting

نویسنده [English]

  • Saeedeh Peyvandi
Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences, International Imam Khomeini University, Qazvin, Iran.
چکیده [English]

Objective: Aggressive financial reporting is the opposite of conservative financial reporting, which means using a low degree of conservatism in preparing financial statements. Some firms are currently involved in aggressive financial reporting to conceal their adverse conditions such that they release good news, yet withhold bad news; thereby an unreal image is shown. As the release of bad news runs the risk of corporate information users including creditors and shareholders' sustaining considerable damage. The purpose of this survey, which was conducted by survey method, is to study Corporate characteristics influencing the Aggressive financial reporting.
Methods: In order to achieve the above goal, the indicators of this type of reports and factors influencing were prepared by conducting interviews with experts in the accounting and auditing profession and then testing it through a questionnaire. The validity of the indicators and factors influencing was examined through structural equation modeling.
Results: Findings showed that the Corporate characteristics (corporate operational characteristic and corporate governance characteristic) are effective on Aggressive financial reporting and obtained indicators (the existence of Misstatement, unresolved Misstatement in different years, lack of provisions, negative annual adjustments, Unusual changes in sales, Fraud, CEO Changes, executive compensation, Production of non-essential goods and Monopoly firms) and factors influencing (consolidated company, Economic Conditions, Firm size, personal characteristics and attributes of manager, Political Connection, auditing Risk, auditor characteristics, board of directors financial literacy) have sufficient validity.
Conclusion: The final pattern also has a good fit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aggressive financial reporting
  • Corporate governance characteristic
  • Corporate operational characteristic
ابراهیمی کردلر، علی و شهریاری، علیرضا (1388). «بررسی رابطه بین هزینه‏های سیاسی و محافظه‏کاری (فرضیه سیاسی) در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 16(57)، 3- 16.
احمدیان، وحید؛ اعتمادی، حسین و آقایی، محمدعلی (1397). بررسی تأثیر عملکرد اقتصاد کلان بر ارتباط ارزشی و محافظه‌کاری سود حسابداری شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(38)، 145- 164.
حساس یگانه، یحیی (1396). فلسفه حسابرسی. تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
داوری، علی؛ رضازاده، آرش (1396). «مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‏افزار PLS» (چاپ چهارم)، انتشارات جهاد دانشگاهی.
رضازاده، جواد و بکشلو، عاطفه (1393). گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‏بخشی قیمت سهام. پژوهش‏های کاربردی در گزارشگری مالی، 3 (5)، 7-22.
ساعی، محمدجواد و عبدی، مهدی (1393). بررسی تجربی مدیریت سود در صورت‏های مالی تلفیقی و صورت‏های مالی شرکت اصلی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6 (21)، 52 - 67.
شمسایی، وحید (1392). مدیریت سود و تقلب در گزارشگری مالی. مجله حسابرس، (64)، 106- 114.
صادقیان، مسعود؛ بنی مهد، بهمن؛ جهانگیرنیا، حسین و غلامی جمکرانی، رضا (1398). ماکیاولیسم، جهت‌‏گیری اخلاقی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 413- 434.
علی احمدی، سعید و سروش‏یار، افسانه (1395). ارزیابی نقش رویکردهای تدوین استانداردهای حسابداری و تخصص کاری حسابرس بر گزارشگری مالی متهورانه. حسابداری مالی، 8(30)، 143 - 161.
قائمی، محمدحسین؛ کیانی، آیدین و تقی‏زاده، مصطفی (1393). محافظه‏کاری شرطی در گزارشگری مالی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 471 - 484.
کرمی، غلامرضا؛ بذرافشان، عاطفه و محمدی، امیر (1390). بررسی رابطه بین دوره تصدی حسابرس و مدیریت سود. دانش حسابداری، (4)، 65 - 82.
کیوی، ریمون؛ لوک وان، کامپنهود (1387). روش تحقیق در علوم اجتماعی (نیک گهر، مترجم). تهران: انتشارات توتیا.
مشایخی، بیتا؛ عظیمی، عابد (1395). تأثیر توانایی‌های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت . بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 23 (2)، 253 - 267.
 
References
Abdel-Meguid, A., Ahmed, A. & Ullman. S. )2013(. Auditor independence, corporate governance and aggressive financial reporting: an empirical analysis. Journal of Management and Governance, 17: 283–307.
Ahmadian, V., Etemadi, H. & Ali Aghayi, M. )2018(. Macroeconomic performance impact on the Accounting conservatism and information content of accounting earnings in Tehran Stock Exchange companies. Journal of Accounting and Auditing Research, 10 (38): 145–164. (in Persian)
Aliahmadi, S. & Soroushyar, A. (2016). Evaluation the role of Accounting Standards Setting Approaches and Auditor Expert on the Aggressive Financial Reporting. Quarterly financial accounting, 8 (30), 143-161. (in Persian)
Davari, A, Rezazadeh, A. (2017). Structural equation modeling with PLS. Jahad Daneshgahi, 4, 79-100. (in Persian)
Dong, J., Nor Farizal, M. & Kamran A. (2017). Accounting conservatism, corporate governance and political connections. Asian Review of Accounting, 25(2), 288- 318.
Ebrahimi Kordlar, A. &. Shahriari, A. (2009). A Review of Relationship between the Political Costs and Conservatism in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review Journal, 16(57), 3–16. (in Persian)
Fornell, C., & Larkers, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 39-50.
Frank, M. M., Lynch, L., Rego, S.O. & Zhao, R. (2018). Are corporate Risk-Taking Practices Indicative of Aggressive Reporting Practices. American Accounting Association, 1, 31–55.
Ghaemi, M., Kiani, A. & Taghizadeh, M. (2014). Conditional conservatism in financial reporting. Accounting and Auditing Review Journal, 21(4), 471–484. (in Persian)
Givoly, D., Hayn, C., Leuz, C., Katz, S. (2010). Does Public Ownership of Equity Improve Earnings Quality? The Accounting Review, 85(1), 195-225.
Grenier, J.H., Pomeroy, B. & Stern, M.T. (2015). The effects of accounting standard precision, auditor task expertise, and judgment frameworks on audit firm litigation exposure. Contemporary Accounting Research, 32(1), 336-357.
Hassas Yeganeh, Y. (2017). Philosophy of Auditing. Tehran: Elmi-Farhangy Publications.
(in Persian)
Healy, P., Wahlen, J. (1999). A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. American Accounting Association, 13(4), 365-383.
Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS). Strategic management journal, 20(2), 195-204.
Karami, G., Bazrafshan, A. & Mohammadi, A. (2011). Auditor Tenure and Earnings Management. Journal of Accounting Knowledge, 2(4), 65-82. (in Persian)
Mackenzie, S. B., Podsakoff, P.M. & Jarvis, C. B. (1996). The problem of measurement model misspecification in behavioral and organizational research and some recommended solutions. Journal of Applied Psychology, 90(4), 710-730.
Mashayekhi, B. & Azimi, A. (2016). Influence of Manager's Abilities on the Relation between Real Earning Management and Future Firm Performance. Journal of Accounting and Auditing Review, 23(2), 253-267. (in Persian)
Nelson, M. W. (2003). Behavioral Evidence on the Effects of Principles- and Rules-Based Standards. Accounting Horizons, 17(1), 91-104.
Nunnally, J. (1978). Psychometric theory (2th ed.). New York: McGraw-Hill.
Patelli, L. & Perini, M. (2015). Is Tone at the Top Associated with Financial Reporting Aggressiveness? Journal Bus Ethics, 126, 3–19.
Peasnell, K.V., Pope, P.F. & Young, S. (2000). Accrual Management to meet Earnings Targets: UK evidence pre-and post-Cadbury. The British Accounting Review, 32(4), 415-445.
Rachmawati, N. A. & Martani, D. (2017). Book-Tax Conformity Level on the Relationship between Tax Reporting Aggressiveness and Financial Reporting Aggressiveness. Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 11, 86–101.
Rezazadeh, J. & Bekeshloo, A. (2014). Aggressive financial reporting and stock price informativeness. Journal of Applied Research in Financial Reporting, 3(5), 7–22.
(in Persian)
Sadeghian, M., Banimahd, B., Jahangir Nia, H., & Gholami Jamkarani, R. (2019). Machiavellianism, Ethical Orientation and Fraudulent Financial Reporting. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(3), 413-434. (in Persian)
Saie, M., Abdi, M. (2014). Consolidated and parent company earning management: an Exprimental Study. Journal of Accounting and Auditing Research, 6(21), 52-67.
(in Persian)
Shamsaei, V. (2013). Earnings Management and Fraud in financial reporting. Journal of Accounting and Auditing Review, 64, 106–114. (in Persian)
Teddlie, C. & Tashakkori, A. )2009(. Foundations of mixed methods research: integrating quantitative and qualitative techniques in the social and behavioral sciences. London.
Tenenhaus, M., Amato, S. & Esposite Vinzi, V. (2004). A global goodness-of-fit index for PLS structural equation modeling. In Proceedings of the XLII SI scientific meeting, 739-742.
Yu, Z., Li, L., Tian, G. & Zhang, H. (2013). Aggressive reporting, investor protection and stock price informativeness: evidence from Chinese firms. Journal of International, 22(2), 71-85.
Yunos, R., Smith, M., Ismail, Z. & Ahmad, S. (2011). Inside concentrated owners, Board of Directors and accounting conservatism. Annual Summit on Business and Entrepreneurial Studies (ASBES 2011) Proceeding, Conference Paper.