اهداف و چشم انداز

حوزه­‌های فعالیت نشریه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی

حوزه های اصلی

ردیف

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

حسابداری مالی (Financial Accounting)

1

گزارشگری مالی

Financial Reporting

2

کیفیت سود

Earnings Quality

3

مدیریت سود

Earnings Management

4

هموارسازی سود

Earnings Smoothing

5

محافظه کاری

Conservatism

6

کیفیت افشا

Disclosure Quality

7

جریان‌های نقدی

Cash Flows

8

استانداردهای حسابداری

Accounting Standards

9

روش‌های اندازه‌گیری

Measurement Methods

حسابرسی (Auditing)

10

کیفیت حسابرسی

Audit Quality

11

اظهار نظر حسابرسی

Audit Opinion

12

قضاوت حسابرسی

Audit Judgment

13

استقلال حسابرسی

Audit independence

14

حق الزحمه حسابرسی

Audit Fee

15

گزارش حسابرسی

Audit Report

16

استانداردهای حسابرسی

Auditing Standards

17

تقلب

Fraud

18

کنترل‌های داخلی

Internal Controls

19

حسابرسی عملیاتی

Operational Auditing

20

حسابرسی داخلی

Internal Auditing

21

کمیته حسابرسی

Audit Committee

22

ویژگی‌های موسسه حسابرسی

Audit Firm Properties

حسابداری مدیریت (Management Accounting)

23

بهایابی

Costing

24

مدیریت بها

Cost Management

25

ارزیابی عملکرد

Performance Evaluation

26

بودجه بندی

Budgeting

مالی شرکتی (Corporate Finance)

27

هزینه سرمایه

Capital Expense

28

سیاست‌های تقسیم سود

Dividend Policies

29

حاکمیت شرکتی

Corporate Governance

30

ادغام و ورشکستگی

Mergers and Bankruptcy

31

سیاست‌های مالی

Financial Policies

32

استراتژی‌های سرمایه در گردش

Working Capital Strategies

33

نسبت‌های مالی

Financial Ratios

حسابداری بین‌المللی (International Accounting )

34

بازارهای مالی بین‌المللی

International Financial Markets

35

حسابداری بین‌المللی

International Accounting

36

حسابرسی بین‌المللی

International Auditing

37

استانداردهای بین‌المللی حسابداری

International Accounting Standards

سایر حوزه ها

38

حسابداری مالیاتی

Tax Accounting

39

حسابداری رفتاری

Behavioral Accounting

40

حسابداری بخش عمومی

Public Sector Accounting

41

سیستم‌های اطلاعاتی حسابداری

Accounting Information Systems

42

زبان گزارشگری تجاری توسعه‌پذیر

XBRL