«بررسی‌های حسابداری و حسابرسی»، نشریه‌ای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه حسابداری در کشور، شناسایی مسائل حسابداری و حسابرسی سازمان‌های ایران و ارائه راهکار برای آن، مقاله‌های علمی در حوزه حسابداری را به صورت فصلنامه منتشر می‌کند. مقاله‌های ارسال شده پس از داوری تخصصی و در صورت تأیید هیئت تحریریه، به چاپ می‌رسند.

این نشریه رتبه برتر در حوزه حسابداری در سال 1392 با ضریب تاثیر 0.949 در پایگاه استنادی جهان اسلام است.

این نشریه جزو سه نشریه برتر سال 1393 در میان 692 نشریه جهان اسلام (ISC) است.

شماره جاری: دوره 26، شماره 4، 1398 

2. آزمون تجربی مقایسه کارایی مدل‌های هزینه سهام عادی تحت ابهام اطلاعاتی و ارتباط ارزشی سود

صفحه 499-516

عباس خداپرست سالک معلمی؛ فرزین رضایی؛ سینا خردیار؛ محمدرضا وطن‌پرست


3. گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار

صفحه 517-543

المیرا صهبای قرقی؛ محمود لاری دشت بیاض؛ امیرمحمد فکور ثقیه


4. تنوع جنسیتی اعضای کمیته حسابرسی، هیئت‌مدیره و مدیر مالی و افشای مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت: آزمون نظریه دیگرگزینی

صفحه 544-569

مصطفی عبدی؛ مهدی کاظمی علوم؛ مسعود مسعود محمدپور زنجانی محمدپور زنجانی؛ آرزو پرویزی


5. لحن افشای اطلاعات و عملکرد آتی

صفحه 570-594

محمد کاشانی پور؛ محمد علی آقائی؛ داود محسنی نامقی


6. مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری

صفحه 595-614

گلشن محمدی خانقاه؛ پرویز پیری؛ غلامرضا منصورفر


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

مدیر مسئول سردبیر دبیر تخصصی
شاپا چاپی
2645-8020
شاپا الکترونیکی
2645-8039

بانک ها و نمایه نامه ها