دوره و شماره: دوره 1، شماره 1 - شماره پیاپی 1000133، پاییز 1371 (2) 
6. اعتلا آموزش حسابداری در کشورهای در حال رشد : بررسی مورد ایران

دکتر علی ثقفی؛ دکتر عادل محمد زاده نوین؛ دکتر رمضان علی رویایی