دوره و شماره: دوره 7، شماره 2 - شماره پیاپی 1085، زمستان 1377 (26و27) 
6. -

Sia Nassiripour, Ph.D., CPA؛ Gilda M. Agacer, Ph.D.