تحقیقی پیرامون محتوای اطلاعاتی اعداد حسابداری در گزارشگری درون سازمانی

نویسندگان

چکیده

متون معاصر در رابطه به حسابداری مدیریت بیانگر این نگرش هستند که اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری مدیریت نیازهای اطلاعاتی مدیران سازمان ها در سطوح مختلف را برآورده نمی سازد. در این متون دلایل مختلفی برای کارآیی ضعیف گزارش های درون سازمانی بیان شده است که به عنوان مثال از غیرمرتبط بودن و به موقع نبودن آنان می توان نام برد.
هدف این تحقیق بررسی موانع و مشکلات موجود در حسابداری مدیریت در شرایط کنونی ایران است. علاوه بر این، در این تحقیق سعی خواهد شد که در قالب یک پژوهش تجربی به این سؤال که آیا اطلاعات تولید شده در حسابداری مدیریت از محتوای اطلاعاتی لازم برخوردارند و اینکه آیا مدیران بنگاه های تجاری از این اطلاعات در رابطه با تصمیم گیری و اداره امور مربوط به فعالیت ها و کنترل عملیات استفاده می نمایند.
نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق مبین این نکات می باشد که گزارشات حسابداری مدیریت در رابطه با تصمیم گیری مدیران مورد استفاده قرار می گیرد. علاوه بر آن،‌ از دیدگاه آزمون میزان استفاده از گزارشات حسابداری با کیفیت آنان (محتوای اطلاعاتی) مرتبط است و نهایتاً اینکه محتوای اطلاعاتی متصور گزارشات و ویژگی های کیفی اطلاعات رابطه مستقیم دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

An overview of the contemporary literature suggests that management accounting systems currently in place, do not
produce information responsive to the needs of managers. The reasons offered in the literature to explain the poor performace
of such systems are a few. One of the reasons often cited, is the inefficiency of the internal reports vis-a-vis relevance and
timeliness.
The purpose of this study is to investigate the problems of management accounting as being practiced in Iran. Specifically,
an attempt is made to empirically determine whether information produced by the existing systems have any content (i.e., value)
and finally, whether managers utilize these information in discharging their responsibilities.
To answer the research questions, five hypotheses were formulated and tested. The results obtained from the analysis of
data con be summarized as follow:
1- Managers use management accounting information for planning, decision making and control.
2- There is a positive correlation between the perceived quality of


management accounting information and the level of its use by
managers.
3- And finally, there is a positive correlation between the
perceived value of management and the qualitative characteristics of the information.