دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1078، پاییز 1377 (24و25) 
3. قانون ها و قانونماهای حسابداری

دکتر علی نیکخواه آزاد؛ جواد رضازاده