دوره و شماره: دوره 7، شماره 1 - شماره پیاپی 1078، مهر 1377 (24و25)