پژوهشهای کاربردی در حسابداری

نویسنده

چکیده

از شماره 8 تابستان 1373 بخش جدیدی در فصلنامه علمی و پژوهشی «بررسی های حسابداری و حسابرسی» به درج چکیده پایان نامه های تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اداری و مدیریت بازرگانی دانشگاه تهران در دوره های تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکترا) در حوزه حسابداری اختصاص یافت. این بخش در راستای ارتباط بین حرفه و دانش حسابداری و پیوند بین زمینه های تئوریک و نظری با کاربردهای علمی «به منظور تبادل اطلاعات و به حداقل رساندن دوباره کاریها در تحقیقات و آشنایی بیشتر دانشجویان و دانش پژوهان با زمینه های تحقیقات کاربردی» تهیه شده است. امید است مورد استقبال و توجه دانشجویان و دانش پژوهان قرار گیرد.

عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

As a useful editorial practice, The Iranian Accounting and Auditing Review publishes abstracts of theses and doctoral
dissertations which were successfully defended at the School of
Public and Business Administration in the the past. rf7r.
rflohammaJ ..s_aJcfjhi has furnished abstracts of the following
researches under a special section, "Applied Research in Accounting" with the following content:
1- An Investigation of the Methodology of Using the Analytical Review Techniques and the Determination of Its Role in
Investment Decision Making Process
By : Gholamreza AkraOlf
2- The Study of the Linkage Between "Understandability" and "Relevance" of IhfotItf.ni()i! and the Investigation of Their Impact
on Investment Decisions
By : Abolghasem Masieh'ahadi
3- An Analysis of the Reasons for Changes in the Audit
Opinions of Irat!ian National Industries' Cnmpaines
By : Mohammad Gholizadeh
4- An Investigation of the Lack of Internal Utilization of
Accounting Information in Metal Im1ustl)"S Companies Listed in the Iranian Stock Exchange
By : Ahmad Khalifeh Sohani