عوامل مرتبط با سود غیر منتظره و رابطه آن با قیمت سهام

نویسنده

چکیده

0طبق نظریه بازار کارای سرمایه، قیمت سهام منعکس کننده اطلاعات تاریخی و اطلاعات منتشره موجود است. تحقیقات زیادی در این زمینه به وسیله بال و براون (1968)، براون،‌ فوستر (1977)،‌ مرتون میلر (1981)،‌ بیور کلارک و رایت، بیور، رابرت و مورس (1980)، می (1971)،‌ رابرت فری من و سیتنیوتس (1992) و ... انجام شده است.
نتایج اکثریت قریب به اتفاق این تحقیقات نشان داده است که صورتهای مالی و اعلان سود دارای بار اطلاعاتی برای بازار سهام است. این تحقیق نیز به دو منظور یکی بررسی تأثیر سود غیرمنتظره بر قیمت سهام و دیگری میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل پنج گانه نظیر اندازه شرکت، اهرم مالی،‌ عمر، مالکیت دولتی و وابستگی ارزی بر روی سود غیر منتظره، انجام شده است. نتایج حاصله از آزمون فرضیه های تحقیقات نشان می دهند که در مرحله اول مبانی زیربنایی نظریه بازار کارآ حتی در شکل ضعیف آن هم در ایران کاربرد ندارد. در مرحله دوم نتایج بدست آمده حاکی از آنست که بین متغیرهای مستقل تحقیق و قیمت سهام رابطه آماری معنی داری وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

Based on efficient market hypothesis the price of a given stock retlects both the historical and currently available data. To date,
many studies have heen conducted in this area [e.g., (Ball and Brawn, 196_), (Brawn and Foster 1977), (Foster, 1977), and
alike]. The results of all prior research support the proposition that financial statements and earnings' ,Innouncements have
information content.
The objective of this study was twofold. First to determine the impact of unexpected earnings' components on stock prices; and
second, to ascertain whether and how any of the following five independent variables of: firm size, finanical leverage, life, public
ownership, and foreign exchange impact on unexpected earnings, would influence the price of a stock.
The results of the study suggests that underlying premises of the efficient market hypothesis has no applicability to the Iranian
stock market, not even in its weakest form. Furthermore, there is
a strong evidence that none of the independent variables of the study bear any statistically significant relationship to the prices of stocks.