قانون ها و قانونماهای حسابداری

نویسندگان

چکیده

در این مقاله ضمن تبیین ماهیت قوانین کلی، اصول و قوانین حاکم بر عملیات حسابداری مورد بحث و بررسی قرار می گیرند. علاوه بر قوانین اجتماعی (از قبیل قانون مدنی، قانون تجارت و غیره که در هر جامعه ای،‌ نهادهای قانونگذاری آنها را وضع می کنند و آثار آنها در اینجا بدون هر گونه بحثی پذیرفته می شود) دو دسته از اصول و قوانین دیگر نیز بر صحت عملیات حسابداری تأثیر می گذارند.
دسته اول قوانین ریاضی یا سنجشی هستند که عملیات ساختاری از قبیل جمع و تفریق و برقراری ارتباط بین ارقام پولی را سامان می بخشند و بر مبنای آنها گزارشهای توصیفی دوره ای درباره آنچه اتفاق افتاده است، تهیه می گردند. دسته دیگر قوانین تجربی هستند که از طرفی اندازه های موضوع عملیات ریاضی را مشخص می سازند و از طرف دیگر نحوه آرایش و روابط میان اندازه های مزبور را در گزارشها تعیین می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

چکیده [English]

In this paper, while stating the nature of "general Jaws", there would be an attempt to offer a discussion of principles applicable
to practice of accounting. In addition to social and naturJ Jaws whose impact on accounting is accepted as prima- facie (self ¬
evident), here, we discuss two other groups of Jaws and principJes
which impact the "accuracy" of accounting function.
The first in the group is the mathematical laws based on which the financial statements is prepared. The second in the group is
the empirical laws that would govern the structure and matter of presentation of the financial statements. The paper closes by a
comprehensive discussion of the interrelationship of the two
groups of laws.