دوره و شماره: دوره 29، شماره 2، 1401 
پاسخ‌گویی مؤسسه‌های حسابرسی: رویکرد تحلیل محتوا

صفحه 213-241

10.22059/acctgrev.2021.329236.1008590

بهزاد بیگ پناه؛ حمیده اثنی عشری؛ عباس هشی؛ غلامحسین اسدی


ارائه مؤلفه‌های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی‏نفعان

صفحه 264-286

10.22059/acctgrev.2021.320583.1008535

محسن دلبری راغب؛ علی اسماعیل زاده مقری؛ امیر رضا کیقبادی؛ افسانه توانگر حمزه کلائی


طراحی مدل بلوغ مدیریت مالی و حسابداری واحدهای گزارشگر بخش عمومی

صفحه 287-310

10.22059/acctgrev.2022.337562.1008645

علی رحمانی؛ مهناز ملانظری؛ علی فعال قیومی؛ مهناز محمودخانی؛ پریسا سادات بهبهانی نیا؛ منا پارسایی؛ محمدحسین قدیریان‌آرانی؛ آمنه خدیور