دوره و شماره: دوره 29، شماره 4، 1401 
تبیین صورت جریان وجوه نقد در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی

صفحه 586-606

10.22059/acctgrev.2022.305475.1008399

مهرداد جباری؛ عباسعلی پورآقاجان؛ محمد مهدی عباسیان فریدونی