بررسی تأثیرهای فشار زمانی، تعارض کار ـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه حضرت معصومه (س)، قم، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه مدیریت بازرگانی، واحد آبادان، دانشگاه آزاد اسلامی، آبادان، ایران.

چکیده

هدف: حرفه حسابرسی در بهبود فرایند گزارشگری مالی و ارتقای کارایی بازار سرمایه نقش مهمی دارد. تحقق این هدف نیازمند ارتقای مداوم کیفیت کار حسابرسان است؛ بنابراین شناسایی عامل‌های کاهنده کیفیت حسابرسی، اهمیت بسیار زیادی دارد. در همین راستا، این پژوهش تلاش دارد تا تأثیر فشار زمانی، تعارض کارـ خانواده و ابهام نقش بر رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی با میانجیگری استرس شغلی را بررسی کند.
روش: داده‌های این پژوهش از طریق توزیع پرسش‏نامه بین 273 حسابرس گرد‌آوری‌ شده و دوره زمانی گردآوری داده‌ها، بهار سال 1401 بوده است. تحلیل داده‌های پژوهش با استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری و به‌کمک نرم‌افزارهای اسمارت پی‌ال‌اس نسخه3 و اس‌پی‌اس‌اس نسخه 26 انجام گرفته است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، هر سه متغیر مستقل (فشار زمانی، ابهام نقش و تعارض کار ـ خانواده) بر استرس شغلی اثر مثبت و معناداری می‌گذارند. همچنین متغیرهای فشار زمانی و استرس شغلی، باعث بروز رفتارهای کاهنده کیفیت حسابرسی شده است؛ اما در مقابل، متغیرهای ابهام نقش و تعارض کارـ خانواده، تأثیر مستقیمی بر کیفیت حسابرسی ندارند. با لحاظ‏کردن متغیر استرس شغلی به‌عنوان متغیر میانجی، مشاهده شد که متغیر فشار زمانی اثر میانجی جزئی (اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم) و متغیرهای ابهام نقش و تعارض کار ـ خانواده اثر میانجی کامل (اثرگذاری غیرمستقیم) داشتند.
نتیجه‌گیری: هر سه متغیر مستقل بر استرس شغلی و کیفیت حسابرسی اثرگذارند؛ از این رو در مؤسسه‌های حسابرسی، مدیریت این سه متغیر به‌همراه استرس شغلی، می‌تواند در بهبود کیفیت حسابرسی نقش مهمی ایفا کند. همچنین اجرای صحیح اصول حسابرسی از سوی حسابرسان، باعث می‌شود که تأثیر عامل‌های کاهنده کیفیت حسابرسی به حداقل برسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impacts of Time Pressure, Work-family Conflict, and Role Ambiguity on Audit Quality Reduction Behavior Mediated by Work Stress

نویسندگان [English]

  • Mohammad Nazaripour 1
  • Babak Zakizadeh 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Hazrat_e Masoumeh University (HMU), Qom, Iran.
2 MSc., Department of Business Management, Abadan Branch, Islamic Azad University, Abadan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Auditing plays an important role in improving the financial reporting process and promoting the efficiency of the capital market. Good audits require continuous improvement of auditors' work quality. To maintain and continuously improve audit quality, it is very important to identify factors that reduce audit quality. The purpose of this study is to investigate the effects of time pressure, work-family conflict, and role ambiguity on audit quality reduction behavior mediated by work stress. Time (budget) pressure occurs when a firm allocates an inadequate amount of hours in which auditors are required to complete specified procedures. Role ambiguity means a lack of access to sufficient information to perform jobs adequately or unclear performance evaluation methods. Role ambiguity is a source of conflicts, low productivity, and disengagement. Work-family conflict occurs when the pressures from the work and family domains are mutually incompatible, and as a result, participation in the family role becomes more difficult due to participation in the work role. Work stress is the stress caused or worsened by work when a person perceives the work environment in such a way that his or her reaction involves feelings of an inability to cope. Quality reduction behavior includes actions taken by an auditor during an auditing task. Actions that reduce the effectiveness of the collected audit evidence.
Methods: This is an applied and descriptive study. The required data were collected by the distribution of questionnaires among 273 auditors. It was conducted in the spring of 2022. Data analysis was performed using structural equation modeling (SEM) and SmartPLS version 3 and SPSS version 26 software.
Results: According to the research findings, all three independent variables (time pressure, role ambiguity, and work-family conflict) have a positive and significant effect on work stress. Therefore, it could be argued that in auditing: (1) Time pressure increases job stress by reducing the efficiency and effectiveness of auditors, (2) Role ambiguity increases job stress by creating career confusion, and (3) Role conflict experienced by auditors increases their job stress. Also, time pressure and work stress have a positive and significant on audit quality reduction behavior. But in contrast, role ambiguity and work-family conflict do not have a direct effect on audit quality. Considering work stress as a mediating variable, time pressure had a partial mediating effect (direct and indirect effect). Role ambiguity and work-family conflict had a full mediating effect (indirect effect). Finally, since auditing is a hard and stressful career, in this research, some of the main factors influencing audit quality reduction behavior such as time pressure, role ambiguity, work-family conflict, and work stress were investigated.
Conclusion: All three independent variables affect work stress and audit quality. Therefore, management of these three variables along with work stress in auditing firms can play an important role in improving audit quality. Also, by conducting successful auditing principles, auditors can minimize the effects of audit quality reduction behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Time pressure
  • Role ambiguity
  • Work-family conflict
  • Work stress
  • Audit quality reduction behavior
آراد، حامد؛ مشعشعی، سیدمحمد و اسکندری، دل‏آرا (1399). بررسی سطوح تاب‏آوری، استرس حسابرس و روش‏های تقلیل‌دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 154- 179.
بخشی، مجید؛ آذین‏فر، کاوه و نبوی ‏چاشمی، علی (1401). بررسی تأثیر فشار زمانی حسابرس بر کیفیت حسابرسی و کیفیت سود با تأکید بر نقش تعدیلی استرس کاری حسابرسان. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 11(43)، 67- 80.
بهبهانی‏نیا، پریسا سادات و حسن‏زاده، فریده (1400). استرس کاری حسابرسان و کیفیت حسابرسی با تاکید بر حسابرسی نخستین، حق‏الزحمه‏های غیرعادی و محافظه‏کاری، مجله دانش حسابرسی، 21(84)، 317- 348.
صراف، مریم و صراف، فاطمه (1399). تأثیر استرس شغلی و تاب آوری حسابرسان بر روی کیفیت حسابرسی. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 9(33)، 261-267.  
عمادی، سیداسدالله و حسینی، سیدحسین (1398). بررسی ارتباط اتعطاف‏پذیری رفتاری حسابرس و کیفیت حسابرسی در چارچوب پاردایم استرس نقش. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8(31)، 231- 244.
فروغی‏راد، رسول و بزاززاده‏تربتی، حمیدرضا (1398). تأثیر استرس کاری حسابرسان بر کیفیت حسابرسی، مجله علمی پژوهشی دانش حسابرسی، 19(74)، 151- 174.  
مجتهدزاده، ویدا و آقایی، پروین (1383). عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی مستقل از دیدگاه حسابرسان مستقل و استفاده‏کنندگان. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(38)، 53-76.
مشعشعی، سید محمد؛ هاشمی، سید عباس و فروغی، داریوش (1397). تأثیر تفاوت‏های فردی حسابرسان بر تعهد حرفه‏ای آن‏ها: بررسی نقش میانجی سازگاری جو اخلاقی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(3)، 432-415.
نادری، نیلوفر؛ حصارزاده، رضا و فرزانه نصیرزاده (1397). بررسی تعارض کار- خانواده در جامعه حسابرسان عوامل مؤثر بر آن، دو فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، 3(5)، 233- 262.
نیکبخت، محمدرضا و محمودی خشرو، امید (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران بـا توجـه بـه شـاخص‌هـای هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام (PCAOB). بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 441-462.
وحدانی، محمد و زحمتکش، ابوذر (1398). بررسی تأثیر ابهام نقش بر رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و فرسودگی شغلی حسابداران بخش عمومی. مجله حسابداری دولتی، 6(1)، 115- 130.
ولیان، حسن؛ صفری گرایلی، مهدی و رضایی پیته نوئی، یاسر (1398). واکاوی نقش تئوری های تعارض شغلی حسابرسان بر اساس تحلیل فراترکیب و فازی (مطالعه موردی: دیوان محاسبات کشور)، مجله حسابداری دولتی، 5(2)، 47 تا 68.
References
Alipour Shirsavar, H., Gilaninia, S., & Mohammadi Almani, A. (2012). A Study of Factors Influencing Positive Word of Mouth in the Iranian Banking Industry. Middle-East Journal of Scientific Research, 11(4), 454-460.
Amiruddin, A. (2019). Mediating effect of work stress on the influence of time pressure, work–family conflict and role ambiguity on audit quality reduction behavior. International Journal of Law and Management, 61(2), 434-454.
Anglin, A. H., Kincaid, P. A., Short, J. C., & Allen, D. G. (2022). Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. Journal of Management, 01492063221081442.
Annelin, A., & Svanström, T. (2022). The triggers and consequences of audit team stress: Qualitative evidence from engagement teams. International Journal of Auditing, 26(2), 113-133.
Arad, H., Moshashaee, S.M., Eskandari, D. (2020). The study of individual resilience levels, auditor stress and reducing audit quality practices in audit profession, Accounting & Auditing Review, 27(2), 154-179. (in Persian)
Asnawi, M. (2022). The quality of audit recommendation: The effect of role conflict, role ambiguity and work stress. Accounting, 8(3), 315-322.
Awan, F. H., Dunnan, L., Jamil, K., Gul, R. F., Guangyu, Q., & Idrees, M. (2021). Impact of Role Conflict on Intention to leave Job with the moderating role of Job Embeddedness in banking sector employees. Frontiers in psychology, 48(6). https://doi.org/10.1177/0149206322108144
Azzahra, S. (2021). The Influence of Role Ambiguity, Job Stress and Leadership on Job Satisfaction and Employee Turnover at PT. Bank BRI Syariah Samarinda Branch. Saudi Journal of Business and Management Studies, 6(1), 15-23.
Bakhshi, M., Azinfar, K., & NabaviChashmi, S.A. (2022). Investigating the effect of auditor time pressure on audit quality and profit quality with emphasis on the moderating role of auditors' work stress. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 11(43), 67-80. (in Persian)
Behbahaninia, P.S., & Hasanzadeh, F. (2021).Auditors’ work stress and audit quality with emphasis on abnormal audit fees, initial audit and the conservatism. Journal of Audit Science, 21(84), 317-348. (in Persian)
Belias, D., Koustelios, A., Sdrolias, L., & Aspridis, G. (2015). Job satisfaction, role conflict and autonomy of employees in the Greek banking organization. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 175, 324-333.
Blomme, R. J., Van Rheede, A., & Tromp, D. M. (2010). The use of the psychological contract to explain turnover intentions in the hospitality industry: A research study on the impact of gender on the turnover intentions of highly educated employees. The International Journal of Human Resource Management, 21(1), 144-162.
Boles, J. S., Johnston, M. W., & Hair Jr, J. F. (1997). Role stress, work-family conflict and emotional exhaustion: Inter-relationships and effects on some work-related consequences. Journal of Personal Selling & Sales Management, 17(1), 17-28.
Chandler, K. D. (2021). Work-family conflict is a public health concern. Public Health in Practice, 2, 100158.
Cohen, J. (2013). Statistical power analysis for the behavioral sciences. Routledge.
Coram, P., Ng, J. & Woodliff, D. (2003). A survey of time budget pressure and reduced audit quality among Australian auditors. Australian Accounting Review, 13(29), 38-44.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of accounting and economics, 3(3), 183-199.
Demir, S. (2022). Comparison of Normality Tests in Terms of Sample Sizes under Different Skewness and Kurtosis Coefficients. International Journal of Assessment Tools in Education, 9(2), 397-409.
Dewi, I. G. A. R. P., & Putri, P. Y. A. (2020). Audit Quality Reduction Behavior: Locus of Control, Job Stress, Time Pressure. International Journal of Environmental, Sustainability, and Social Science, 1(2), 19-27.
Emadi, S.A. & Hosseini, S.H. (2019). An analysis of relation between auditor's behavioral resilience and audit quality within the role stress paradigm. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 8(31), 231-244. (in Persian)
Fisher, R. T. (2001). Role stress, the type a behavior pattern, and external auditor job satisfaction and performance. Behavioral Research in Accounting, 13(1), 143-170.
Fornell, C. & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Foroughi Rad, R., & Bazazzadeh Torbati, H.R. (2019). The effect of auditors' work stress on audit quality. Journal of Audit Science, 74, 151-174. (in Persian)
Francis, J. R., & Yu, M. D. (2009). Big 4 office size and audit quality. The Accounting Review, 84(5), 1521-1552.
Golparvar-Fard, M., Pena-Mora, F., & Savarese, S. (2015). Automated progress monitoring using unordered daily construction photographs and IFC-based building information models. Journal of Computing in Civil Engineering29(1), 04014025.
Greulich, B., Debus, M. E., Kleinmann, M., & König, C. J. (2021). Response Behavior in Work Stress Surveys: A Qualitative Study on Motivational and Cognitive Processes in Self-and Other-Reports. European Journal of Work and Organizational Psychology, 30(1), 40-57.
Gundry, L. C., & Liyanarachchi, G. A. (2007). Time budget pressure, auditors' personality type, and the incidence of reduced audit quality practices. Pacific Accounting Review, 19(2), 125-152.
Henseler, J., Ringle, C. M., & Sinkovics, R. R. (2009). The use of partial least squares path modeling in international marketing. In New challenges to international marketing. Emerald Group Publishing Limited.
Jenitta, J., & Periyathampy, E. (2013). An impact of work family conflict on organizational commitment: A study of staff members at people’s bank in Trincomalee district. International Journal of Research in Commerce & Management, 4(11).
Jex, S. M., & Gudanowski, D. M. (1992). Efficacy beliefs and work stress: An exploratory study. Journal of Organizational Behavior, 13(5), 509-517.
Jones III, A., Norman, C. S., & Wier, B. (2010). Healthy lifestyle as a coping mechanism for role stress in public accounting. Behavioral Research in Accounting, 22(1), 21-41.
Kamarudin, K., Zulkafaly, F., & Hassan, N. M. (2018). Role conflict, role ambiguity and job stress among Police Officers. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 8(8), 861-873.
Lau, C. M., & Buckland, C. (2001). Budgeting—The role of trust and participation: A research note. Abacus, 37(3), 369-388.
Lestari, N., & Nedya, S. (2019, October). The effect of audit quality on tax avoidance. In International Conference on Applied Science and Technology 2019-Social Sciences Track (iCASTSS 2019) (pp. 72-76). Atlantis Press.
Martínez-Díaz, A., Mañas-Rodríguez, M. A., Díaz-Fúnez, P. A., & Aguilar-Parra, J. M. (2021). Leading the Challenge: Leader Support Modifies the Effect of Role Ambiguity on Engagement and Extra-Role Behaviors in Public Employees. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8408.
McDaniel, L. S. (1990). The effects of time pressure and audit program structure on audit performance. Journal of Accounting Research, 28(2), 267-285.
Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to organizations and occupations: Extension and test of a three-component conceptualization. Journal of applied psychology, 78(4), 538.
Mohd Nor, M. N. (2011). Auditor stress: Antecedents and relationships to audit quality. https://ro.ecu.edu.au/theses/403
Mojtahedzadeh, V., Aghaie, P. (2004). Factors Influencing Independent Audit Quality from the Perspective of Independent Auditors and Users. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 11 (38), 53-76. (in Persian)
Moreno, P. I., Wiley, J. F., & Stanton, A. L. (2017). Coping through emotional approach: The utility of processing and expressing emotions in response to stress. In The Oxford handbook of positive psychology. Oxford University Press.
Moshashaei, S.M., Hashemi, S.A., Foroughi, D. (2018). The effect of auditors' individual differences on their professional commitment: the mediation effect of ethical climate fit. Journal of Accounting and Auditing Review, 25(3), 415-432. (in Persian)
Naderi, N., Hesarzadeh, R., & Nasirzadeh, F. (2018). Investigating work-family conflict and its effective factors: Evidence from auditors. Journal of Value and Behavioral Accounting, 3(5), 233-262. (in Persian)
Nikbakht, M.R., Mahmoudi Khashroo, O. (2017). Investigating the Factors Affecting the Quality of Auditing in Iran According to the Indicators of Accounting Audit Board of Public Joint Stock Companies (PCAOB). Journal of Accounting and Auditing Reviews, 24 (3), 462-441. (in Persian)
Noor, K. M. (2011). Work-life balance and intention to leave among academics in Malaysian public higher education institutions. International Journal of Business and Social Science, 2(11).
Obrenovic, B., Jianguo, D., Khudaykulov, A., & Khan, M. A. S. (2020). Work-family conflict impact on psychological safety and psychological well-being: A job performance model. Frontiers in Psychology, 11, 475. doi: 10.3389/fpsyg.2020.00475. PMID: 32296367; PMCID: PMC7137557.
O'Connor, D. B., Thayer, J. F., & Vedhara, K. (2021). Stress and health: A review of psychobiological processes. Annual Review of Psychology, 72, 663-688.
Otley, D. T. & Pierce, B. J. (1996). The operation of control systems in large audit firms. Auditing, 15(2), 65.
Paino, I. M. M., Marangoni, V. S., de Oliveira, R. D. C. S., Antunes, L. M. G., & Zucolotto, V. (2012). Cyto and genotoxicity of gold nanoparticles in human hepatocellular carcinoma and peripheral blood mononuclear cells. Toxicology letters, 215(2), 119-125.
Palomino, M. N., & Frezatti, F. (2016). Role conflict, role ambiguity and job satisfaction: Perceptions of the Brazilian controllers. Revista de Administração (São Paulo), 51, 165-181.
Parker, D. F., & DeCotiis, T. A. (1983). Organizational determinants of job stress. Organizational behavior and human performance, 32(2), 160-177.
Persellin, J., Schmidt, J. J., & Wilkins, M. S. (2014). Auditor perceptions of audit workloads, audit quality, and the auditing profession. Accounting Horizons, 33(4).
Sarraf, M., & Sarraf, F. (2020). The impact of job stress and resilience of auditors on audit quality. Journal of Accounting Knowledge and Management Auditing, 9(33), 260-267.
(in Persian)
Smith, K. J., & Emerson, D. J. (2017). An analysis of the relation between resilience and reduced audit quality within the role stress paradigm. Advances in accounting, 37, 1-14.
Üngüren, E., & Arslan, S. (2021). The effect of role ambiguity and role conflict on job performance in the hotel industry: The mediating effect of job satisfaction. Tourism & Management Studies, 17(1), 45-58.
Vahdani, M., & Zahmatkesh, A. (2020). Investigating the effect of ambiguity role on the relationship between conflict management style and exhaustion in public accountant. Journal of Governmental Accounting, 6(1), 115-130. (in Persian)
Valiyan, H., Safari Gerayli, M., & Rezaei Pitenoei, Y. (2019). An investigation into the role of auditors’ job conflict theories based on methasynthesis and fuzzy approaches (A case study of Supreme Audit Court). Journal of Governmental Accounting, 5(2), 47-68.
(in Persian)
Viator, R. E. (2001). The association of formal and informal public accounting mentoring with role stress and related job outcomes. Accounting, Organizations and Society, 26(1), 73-93.
Virtanen, K. A., Lidell, M. E., Orava, J., Heglind, M., Westergren, R., Niemi, T., ... & Nuutila, P. (2009). Functional brown adipose tissue in healthy adults. New England Journal of Medicine, 360(15), 1518-1525.
Vogel, S., & Schwabe, L. (2018). Tell me what to do: Stress facilitates stimulus-response learning by instruction. Neurobiology of Learning and Memory, 151, 43-52.
Yucel, D. (2017). Work-to-family conflict and life satisfaction: the moderating role of type of employment. Applied Research in Quality of Life, 12(3), 577-591.
Zhang, Y., Rasheed, M. I., & Luqman, A. (2019). Work–family conflict and turnover intentions among Chinese nurses: The combined role of job and life satisfaction and perceived supervisor support. Personnel Review, 49(5), 1140-1156.
Zhao, X. (2013). The relationship among work-family conflict, coping styles and job satisfaction of staff nurses. Chin. Nurs. Manag, 13, 28-32.
Zolkapli, N. M., Samudin, N. M. R., Akma, S. N., Ahmad, S. N. B., Johari, F. S., & Idayu, N. (2022). The Effect of Role Ambiguity and Time Pressure on Job Performance among Employees at Water Supply Services Company in Malaysia. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 12(1), 750 –761.