دوره و شماره: دوره 29، شماره 3، 1401 
بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

صفحه 504-518

10.22059/acctgrev.2022.89476

غلامرضا کرمی؛ سلمان بیک بشرویه؛ زهرا طاهری