بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: وجود یا عدم وجود چسبندگی موجودی‌ها در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی اهمیت خاصی دارد؛ به‌ویژه در وضعیت خاص اقتصادی ایران، این موضوع که آیا تغییرات (کاهش) در موجودی، هنگام کاهش درآمد با تغییرات (افزایش) در موجودی هنگام افزایش درآمد، برابر است یا خیر، موضوعی است که در تحقیقات داخلی به آن پرداخته نشده و بررسی آن، هدف اصلی این پژوهش است.
روش: برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، از الگوی داده‌های ترکیبی و برای اندازه‌گیری متغیر چسبندگی موجودی‌ها، از مدل اندرسون و همکاران (2003) استفاده شده است. نمونه آماری این پژوهش، پس از اعمال برخی محدودیت‌ها، 5924 سال ـ شرکت در بازه زمانی 1384 تا 1399 بوده است.
یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که پدیده چسبندگی موجودی‌ها در شرکت‌های ایرانی وجود دارد و این پدیده به‌صورت خاص در صنایع خودرو و قطعات خودرو، لاستیک و پلاستیک و دارویی مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: شرکت‌ها با توجه به پیچیدگی‌های فعالیت صنایع مختلف و ملاحظات اقتصادی متفاوتی که در تأمین مواد و کالا دارند، استراتژی‌های نگهداری موجودی‌ متفاوتی در پیش می‌گیرند. وجود چسبندگی موجودی‌ها، می‌تواند بخشی از سیاست‌های مدیران در مواجهه با نوسان‌های اقتصادی باشد. عوامل و شرایط اثرگذار روی این پدیده را می‌توان در پژوهش‌های جداگانه‌ای بررسی کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical investigation of Inventory Stickiness

نویسندگان [English]

  • Gholamreza Karami 1
  • Salman Beik Boshrouyeh 2
  • Zahra Taheri 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Iran.
2 Ph.D., Department of Accounting, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Recent research shows that expenses and assets change much less when income decreases than they do when income increases. Assets and expenses which behave in this manner are referred to as "sticky". In other words, when the income increases, an increase in variable costs and assets in a certain ratio is expected, however, the concept of stickiness implies that with any decrease in income, the amount of reduction in costs and related assets should be less than the number of their changes when incomes increase. In light of Iran's specific economic conditions, this study explores whether inventory stickiness exists in the manufacturing and trading companies and whether changes in inventory (decreases) during income reductions are equal to changes in inventory (increases) during income increases; a question not previously addressed by Iranian researchers.
Methods: This study employed the panel data approach to testing the hypotheses, and the model of Anderson et al. (2003) was used to measure inventory stickiness. After applying certain restrictions, the statistical sample consisted of 5,924 firm years from 2006 to 2021.
Results: The results indicated that Iranian companies experience inventory stickiness, and this phenomenon is most notable in the automotive, rubber, plastic, and pharmaceutical industries.
Conclusion: Various studies have considered and tested the stickiness phenomenon, particularly in the case of costs, including the study by Anderson et al. (2003) as well as others applying their presented model. The majority of them have documented the stickiness of costs. Recent research has sought to explain the underlying causes of this phenomenon. A company's inventories are one of its current assets, which are used to generate income in future periods. They are sometimes manufactured to meet unpredictable needs, as well as other reasons, including a lack of agility in adjusting production volume according to demand, excessive costs associated with reducing outputs, shutting down production lines (dismantling costs), and forecasting an increase in production by management.  It is expected that inventories exhibit a sticky behavior. Thus, their changes (decreases) in response to a decrease in income should be less than their changes (increases) in response to an increase in income. This is reasonable in some cases, particularly in countries facing acute inflation and in companies that rely heavily on imports for their raw material supply. According to the complexities of different industries and the different economic considerations they have in supplying materials and goods, companies adopt different strategies for maintaining inventories. In order to cope with economic fluctuations, managers should consider inventory stickiness as part of their policies. Several studies can be conducted to examine the factors and conditions affecting this phenomenon. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inventory
  • Stickiness
  • Inventory maintenance strategy
اسماعیل‌زاده، علی و مهرنوش، علی (1393). رابطه چسبندگی هزینه‌ها با کیفیت سود و خطای پیش‌بینی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 6(21)، 37- 61.
صفرزاده، محمدحسین و بیگ پناه، بهزاد (1393). تأثیر چسبندگی هزینه بر برآورد محافظه‌کاری شرطی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(4)، 39-59.
فتاحی، یاسین؛ کردستانی، غلامرضا و راستگویان، حسین (1399). چسبندگی هزینه و ریسک اعتباری بانک‌ها. نشریه اقتصاد و بانکداری اسلامی، ۹ (۳۱)، ۱۱۵-۹۹.
نمازی، محمد و دوانی‌پور، ایرج (1389). بررسی تجربی رفتار چسبندگی هزینه‌ها در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 17(4)، 85-186.
نمازی، محمد و فتحعلی، اکرم (1396). بررسی تأثیر سرمایۀ فکری بر چسبندگی هزینه‎ها در شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 395- 420.
نیکبخت، محمد رضا و دلدار، مصطفی (1395). بررسی رفتار چسبندگی هزینه‌ها و تأثیر آن بر کیفیت حسابرسی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(3)، 77-100.
 
References
Abel, A. B., & Eberly, J. C. (1993). A unified model of investment under uncertainty. The American Economic Review, 84(5), 1369-1384.
Anderson, M. C., Banker, R. D., & Janakiraman, S. N. (2003). Are selling, general, and administrative costs “sticky”? Journal of accounting research, 41(1), 47-63.
Anderson, S. W., & Lanen, W. N. (2007). Understanding cost management: what can we learn from the evidence on 'sticky costs'? Available at SSRN 975135.
Balakrishnan, R., Labro, E., & Soderstrom, N. S. (2014). Cost structure and sticky costs. Journal of management accounting research, 26(2), 91-116.
Esmaeilzadeh, A., Mehrnosh, A. (2015). Relationship between cost stickiness and earnings quality and forecast error. The Financial Accounting and Auditing Researches, 6(21), 37-61. (in Persian)
Fattahi Y., Kordestani G. & Rastguian H. (2020). Cost Stickiness and Banks Credit Risk. MIEAOI., 9 (31), 99-115. (in Persian)
Guenther, T. W. & Riehl, A., & Rößler, R. (2014). Cost stickiness: state of the art of research and implications. Journal of Management Control, 24(4), 301-318.
Hines, P., & Rich, N. (1997). The seven value stream mapping tools. International journal of operations & production management, 17(1), 46-64.
Hung, K. T., & Ryu, S. (2008). Changing risk preferences in supply chain inventory decisions. Production Planning and Control, 19(8), 770-780.
Kama, I., & Weiss, D. (2013). Do earnings targets and managerial incentives affect sticky costs? Journal of accounting research, 51(1), 201-224.
Kovach, J. J., Hora, M., Manikas, A., & Patel, P. C. (2015). Firm performance in dynamic environments: The role of operational slack and operational scope. Journal of Operations Management, 37, 1-12.
Kroes, J. R., & Manikas, A. S. (2014). Cash flow management and manufacturing firm financial performance: A longitudinal perspective. International Journal of Production Economics, 148, 37-50.
Kroes, J. R., & Manikas, A. S. (2018). An exploration of ‘sticky’ inventory management in the manufacturing industry. Production Planning & Control, 29(2), 131-142.
Malik, M. (2012). A review and synthesis of'cost stickiness' literature. Available at SSRN 2276760.
Namazi, M., Davanipour, I. (2010). Empirical Evaluation of the Sticky Behavior of Costs in the Tehran Stock Exchange Market. Accounting and Auditing Review, 17(4), 85-186.
(in Persian)
Namazi, M., Fathali, A. (2017). Investigating the Effect of Intellectual Capital on Cost Stickiness of Listed Companies in the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 24(3), 395-420. doi: 10.22059/acctgrev.2017.227490.1007556. (in Persian)
Nikbakht, M., Deldar, M., (2016), Investigation of the Costs Sticky Behavior and its impact on Audit Quality, Financial Accounting Research, 8(3), 77-100. (in Persian)
Noreen, E., & Soderstrom, N. (1994). Are overhead costs strictly proportional to activity? Evidence from hospital departments. Journal of accounting and economics17(1-2), 255-278.
Petersen, M. A. (2009). Estimating standard errors in finance panel data sets: Comparing approaches. The Review of financial studies, 22(1), 435-480.
Safarzadeh, M., Beig Panah, B. (2015). The Role of Cost Stickiness in Estimating Conditional Conservatism. Empirical Research in Accounting, 4(4), 39-59. (in Persian)
Swafford, P. M., Ghosh, S., & Murthy, N. N. (2006). A framework for assessing value chain agility. International Journal of Operations & Production Management, 26(2), 118-140.
Vázquez‐Bustelo, D., Avella, L., & Fernández, E. (2007). Agility drivers, enablers and outcomes: Empirical test of an integrated agile manufacturing model. International Journal of Operations & Production Management, 27(12), 1303- 1332.