تأثیر بهره هوشی (IQ) حسابرس بر کیفیت حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: نتایج پژوهش‌های پیشین به‌صورت کلی نشان داده است که ویژگی‌های شناختی و شخصیتی فرد، در قضاوت‌ها و تصمیم‌گیری‌ها نقش مهمی دارد. بر این ‌اساس، پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر متغیر بهره هوشی به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شناختی حسابرس بر کیفیت حسابرسی اجرا شده است.
روش: در این پژوهش به‌منظور بررسی و تحلیل فرضیه، داده‌های مربوط به بهره هوشی 41 حسابدار رسمی معتمد بورس اوراق بهادار تهران که امضاکننده اول گزارش حسابرسی 204 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال مالی 1398 بوده‌اند، استخراج شده است. جهت جمع‌آوری داده‌های مربوط به متغیر بهره هوشی، از آزمون (پرسش‌نامه) ماتریس‌های پیش‌رونده ریون و همچنین برای متغیر کیفیت حسابرسی، از معیار سنجش نوع گزارش حسابرس استفاده شده است. همچنین برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون لجستیک استفاده شده است.
یافته‌ها: پس از تجزیه‌وتحلیل‌های آماری، یافته‌های پژوهش نشان داد که از لحاظ آماری، می‌توان تأثیر مثبت و معنادار بهره هوشی حسابرس بر کیفیت حسابرسی را تأیید کرد.
نتیجه‌گیری: بهره هوشی حسابرس به‌عنوان یکی از ویژگی‌های شناختی و شخصیتی، در تصمیم‌گیری‌ها و قضاوت‌های حسابرس در کل فرایند حسابرسی تأثیر مثبتی دارد. در واقع، هر چقدر بهره هوشی حسابرس بیشتر باشد، کیفیت حسابرسی نیز افزایش خواهد یافت و حسابرسان با بهره هوشی بیشتر، قضاوت بهتری برای دستیابی به کیفیت حسابرسی بهتر انجام می‌دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impact of Auditor Intelligence Quotient on Audit Quality

نویسندگان [English]

  • Peyman Bayazidi 1
  • Mohammad Marfou 2
  • Roohollah Seddighi 2
1 MSc., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Previous studies have proved the significant role of cognitive characteristics and personality traits in making judgments and decisions. The purpose of the present study is to investigate the impact of the Intelligence Quotient (IQ) of auditors, as a cognitive characteristic, on their audit quality.
Methods: In this study, in order to investigate and analyze the hypothesis, the data related to the IQ of 41 Certified Public Accountants (CPA) of the Tehran Stock Exchange (TSE) were extracted. These accountants were the first signatories of the audit report of 204 companies listed on the body in the fiscal year of 1398 (started on March 21, 2018). To collect the required data about the IQ variable (the questionnaire), the Raven`s Progressive Matrices (RPM) test was used. To assess the other variable, i.e. the quality of the audit, the type of auditors’ reports were used as a benchmark. Logistic Regression was also used to test the study hypothesis.
Results: After conducting the statistical analysis and estimating the Logistic Regression, the positive and significant impact of the IQ of the auditors on the quality of the audit was confirmed, regarding the coefficient of the independent variable, i.e. IQ, which stood at 1998/0. Also, the coefficient of determination (R²), which is the same as the McFadden R-squared, stood at 0.163, proving that 16% of the changes in the dependent variable could be explained by the independent logistic Regression variable.
Conclusion: According to the findings o the present study, the auditors’ IQ as a cognitive characteristic and personality trait has a positive effect on their decision-making and judgments throughout the entire audit process. The obtained results suggest that the auditors’ IQ bears a significant and direct relationship with the quality of the audit. It can be concluded that the higher the auditors’ IQ is, the higher the quality of the audit would be; therefore, auditors with higher IQ levels, make better judgments with higher audit quality. Accordingly, IQ as one of the cognitive abilities of auditors has an important role in decision-making during the audit process and in improving the audit quality. This study showed that despite various mechanisms aimed at standardizing audit quality, the auditors’ intellectual ability is still important for the quality of audit services provided to the clients. These findings may be interesting to those who decide on mechanisms to control and regulate the quality of audit services. This study showed that the cognitive characteristics of the auditors, as a unit of analysis, play an effective role in audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intelligence
  • Intelligence quotient
  • Auditor
  • Audit quality
آراد، حامد؛ مشعشعی، سید محمد و اسکندری، دل‌آرا. (1399). بررسی سطوح تاب‌آوری فردی، استرس حسابرس و روش‌های تقلیل‌دهنده کیفیت در حرفه حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 154-179.
بهرامی، معصومه (1397). ارزیابی هوش بزرگسالان: راهنمای ریون بزرگسالان. تهران: انتشارات آزمون یار پویا.
 ترکاشوند، طیبه (1397). اثر ویژگی‏های حسابرس بر کیفیت حسابرسی. دومین کنفرانس ملی حسابداری، مدیریت و اقتصاد با رویکرد اشتغال پایدار نقش آن در رشد صنعت. ملایر. دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر.
حاجیها، زهره و ملاسلطانی، جمال (1395). بررسی رابطه هوش عاطفی و هوش تحلیلی با عملکرد حسابرسان. فصلنامه علمی ‌پژوهشی حسابداری مدیریت، 9(28)، 39-53.
حزباوی، حسین؛ محمدنژاد، ژیلا؛ خانی، مهنوش و کیان فخر، مصطفی (1398). بررسی تطبیقی هوش مالی و کاربرد آن در فرایندهای حسابداری و حسابرسی (دیدگاه حسابداری مدیریت بر سود سهام). دومین همایش سراسری علم و فناوری هزاره سوم اقتصاد، مدیریت و حسابداری ایران. تهران.
حساس یگانه، یحیی (1384). فلسفه حسابرسی. تهران: انتشارات فرهنگی و علمی.
خوش طینت، محسن، بستانیان، جواد (1386). قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 5(18)، 25-57.
رحمانی، جهانبخش (1386). پایایی، روایی و هنجاریابی آزمون ماتریس‌های پیشرونده ریون پیشرفته در دانشجویان دانشگاه آزاد واحد خوارسگان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی، 9(34)، 61-74.
سعیدی گراغانی، مسلم و ناصری، احمد (1396). تفاوت‌های فردی و قضاوت حرفه‌ای حسابرس. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 9(36)، 111-130.
صالحی، اله کرم و قیصری، طاهر و تامرادی، علی (1397). تأثیر هوش هیجانی بر عملکرد حسابرس با نقش واسط سرمایه فکری. فصلنامه چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 1(4)، 60-71.
محمدرضائی، فخرالدین و فرجی، امید (1398). معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش‎های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پژوهشی ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 87-122.
 
References
Abdolmohammadi, M. J. & U, J. Shanteau. 1992. Personal Attributes of Expert Auditors. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 53: 158–172.
Arad, H., Moshashaee, S., Eskandari, D. (2020). The Study of Individual Resilience Levels, Auditor Stress and Reducing Audit Quality Practices in Audit Profession. Accounting and Auditing Review, 27(2), 154-179. (in Persian)
Astami, E., Rusmin, R., & Hartadio, B. (2017). the role of audit quality and culture influence on earnings management in companies with excessive free cash flow: Evidence from the Asia-Pacific region, International Journal of Accounting & Information Management, 25(1). 21-42.
Bahrami, M. (2019). Assessment Adult Intelligence: Raven Adult Guide. Tehran: Azmounyar Pouya Publication. (in Persian)
Bedard, J. C., Deis, D.R., Curtis, M.B. & J. G. Jenkins. 2008. Risk Monitoring and Control in Audit Firms: A Research Synthesis. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 27: 187– 218.
Bonner, S. E. & Lewis, B. L. (1990). Determinants of Auditor Expertise. Journal of Accounting Research, 28: 1–20.
Cameran, M., Campa, D. & Franci, J. R. )2017(. How Important is Partner Variation in Explaining Audit Quality? Working paper, European Accounting Association, May 2017, Valencia, Spain.
Carson, J. (2015). Intelligence, history of the concept. In J. D. Wright (Ed.), International encyclopedia of the social and behavioral sciences. Vol. 12 (2. ed., pp. 309-312). Oxford: Elsevier.
Chen, S., Sun, S.Y. & Wu, D. (2010). Client Importance, Institutional Improvements, and Audit Quality in China: An Office and Individual Auditor Level Analysis. The Accounting Review, 85: 127–158.
Chi, H. Y., Chin, C. L. (2011). Firm versus partner measures of auditor industry expertise and effects on auditor quality. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30: 201–229.
Cianciolo, A. T. & Sternberg, R. J. (2008). Intelligence: a brief history. Malden, Estados Unidos: Blackwell.
DeAngelo, L. E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), 183-199.
Deary, I. J. (2014). The Stability of Intelligence From Childhood to Old Age. Current Directions in Psychological Science, 23(4), 239–245.
DeFond, M. & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2–3), 275-326.
Ferdinand, A.G., Wu, D. & Yang, Z. (2013). Do Individual Auditors Affect Audit Quality? Evidence from Archival Data. The Accounting Review, 88 (6), 1993–2023.
Golman, D. (1998). Working with Emotional Intelligence. New York: Bantam Books.
Griffith, E. E., Hammersley, J.S. & Kadous, K. (2013). Auditing Complex Estimates: Process, Problems, and Preliminary Recommendations for Improving Auditor Performance. Working Paper.
Hajiha, Z., & Molla Soltani, J. (2016). The investigation of relationship between emotional intelligence and analytic intelligence with performance auditors. Journal of Management Accounting, 9(28), 39-52. (in Persian)
Hassas Yeganeh, Y. (2005). Auditing philosophy. Tehran: Cultural-Scientific Publication.
(in Persian)
Hazbavi, H., Mohammadnezhad, Zh., Khani, M. & Kianfakhr, M. (2019). A comparative study of financial intelligence and its application in accounting and auditing processes (management accounting perspective on dividends). The Second National Conference on Science and Technology and Technology of the 3rd of Iranian Economy, Management and Accounting. Tehran. (in Persian)
Hogarth, R. M. (1991). A perspective on cognitive research in accounting. Accounting Review, 66 (2), 277–90.
Kallunki, J., Niemi, L. & Nilsson, H. (2019). IQ and Audit Quality: Do Smarter Auditors Deliver Better Audits? Contemporary Accounting Research, 36(3), 1373-1416.
Khoshtinat, M. & Bostanian, J. (2007). Professional Judgment in Auditing. Empirical Studies in Financial Accounting, 5(18), 25-57. (in Persian)
Knechel, W. R. (2000). Behavioral Research in Auditing and Its Impact on Audit Education. Issues in Accounting Education, 15: 695–712.
Knechel, W. R., Niemi, L. & Zerni, M. (2013). Empirical evidence on the implicit determinants of compensation in Big 4 audit partnerships. Journal of Accounting Research, 51(2): 349–87.
Lennox, C. & Wu, X. (2018). A Review of the Archival Literature on Audit Partners. Accounting Horizons, 32(2), 1-35.
Libby, R. & Tan, H.T. (1994). Modeling the Determinants of Audit Expertise. Accounting Organizations and Society, 19: 701–716.
Liu, S. H. (2017). An empirical study: Auditors’ characteristics and audit fee. Open Journal of Accounting, 6, 52–70.
Lo, C.F. (2017). Is There a Relationship between High IQ Scores and Positive Life Outcomes? A Critical Review. Psychology, 8. 627-635.
Mcknight, C.A. & Wright, W. F. (2011). Characteristics of Relatively High-Performance Auditors. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 30: 191–206.
Mohammadrezaei, F., Faraji, O. (2019). The Dilemma of Audit Quality Measuring in Archival Studies: Critiques and Suggestions for Iran’s Research Setting. Accounting and Auditing Review, 26(1), 87-122. (in Persian)
Nelson, M. & Tan, H.T. (2005). Judgment and Decision Making Research Auditing: A Task, Person, and Interpersonal Interaction Perspective. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 24: 41–71.
Rahmani, J. (2008). Reliability, Validity and Standardization of Raven's Advanced Progressive Matrices Test in Students of Azad University of Khorasgan Branch. Knowledge & Research in Applied Psychology, 9(34), 61-74. (in Persian)
Rich, J. S., Solomon, I. & Trotman, K. T. (1997). Multi-auditor Judgment/Decision Making Research: A Decade Later. Journal of Accounting Literature, 16: 86–126.
Roberts, B. W., Kuncel, N. R., Shiner, R., Caspi, A., & Goldberg, L. R. (2007). The Power of Personality: The Comparative Validity of Personality Traits, Socioeconomic Status, and Cognitive Ability for Predicting Important Life Outcomes. Perspectives on Psychological Science, 2(4), 313–345.
Saeedi Graghani, M. & Naseri, A. (2017). Individual differences and the auditor's professional judgment. The Financial Accounting and Auditing Research, 9 (36), 111-130.
(in Persian)
Salehi, A., Ghesari, T. & Tamoradi, A. (2018). The Effect of Emotional Intelligence on Auditor's Performance with the Interface of Intellectual Capital. Journal of Accounting and Management Vision, 1(4), 60-71. (in Persian)
Srivastava, S. (2019). Evolution of Concept of Intelligence. TIJ's Research Journal of Social Science & Management, 9.
Sternberg, R. J. (2012). Intelligence. Dialogues in clinical neuroscience, 14(1), 19–27.
Tan, H.T. & Libby, R. (1997). Tacit Managerial versus Technical Knowledge as Determinants of Audit Expertise in the Field. Journal of Accounting Research, 35: 97–113.
Torkashvand, T. (2018). The effect of auditor characteristics on audit quality. Second National Conference on Accounting, Management and Economics with Sustainable Employment Approach Its Role in Industry Growth. Malayer. Islamic Azad University Malayer Branch. (in Persian)
Wasserman, J. D. (2018). A history of intelligence assessment: The unfinished tapestry. In D. P. Flanagan & E. M. McDonough (Eds.), Contemporary intellectual assessment: Theories, tests, and issues (p. 3–55).
Xie, F. (2016). Competition, independent auditor and audit quality. Doctoral Dissertation of Philosophy in Business Administration. University of Hawaii.