بررسی تأثیر عوامل ‌سازمانی بر انضباط مالی در بخش دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی اسلامی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: علی‌رغم حساسیت بسیار به موضوع بی‌انضباطی مالی، پژوهش‌های علمی محدودی به بررسی مؤلفه‌های انگیزشی، ارادی، عاطفی و شناختی مؤثر بر اقدام مدیران و کارکنان درون سازمان پرداخته‌اند. انضباط مالی در سازمان، تحت تأثیر عوامل سازمانی و محیطی است و پژوهش حاضر، به‌دنبال بررسی تأثیر عوامل سازمانی بر انضباط مالی است.
روش: این پژوهش‌ از نظر هدف کاربردی ـ توسعه‌ای و از نظر روش ترکیبی از نوع آمیخته اﮐﺘﺸﺎفی (کیفی ـ کمی) است. در بخش کیفی، پس از بررسی ادبیات، مدل مفهومی پژوهش‌ استخراج شد و در ادامه با به‌کارگیری تکنیک مصاحبه‌‌ عمیق و روش تحلیل مضمون، به بومی‌سازی و اشباع نظری مدل پژوهش‌ اقدام شده است. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان و نخبگان حوزه مالیه عمومی است که با استفاده از راهبرد نمونه‌گیری هدفمند و روش نمونه‌گیری نظری، تعداد 12 نفر انتخاب ‌شدند. در بخش کمی با استفاده از داده‌های گردآوری‌شده با ابزار پرسش‌نامه حاصل از عملیاتی‌سازی مدل پژوهش‌، مدل پژوهش‌ با استفاده از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) برازش شده است. جامعه آماری بخش کمی مدیران سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی و سازمان بازرسی کل کشور است که پرسش‌نامه به‌صورت الکترونیکی توزیع و 93 پرسش‌نامه قابل استفاده جمع‌آوری شد.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، مؤلفه‌های منابع مالی و اعتباری، ساختار و سبک مدیریت، بر انضباط مالی تأثیر مثبت و معناداری دارند. همچنین شاخص‌های دریافت اعتبارات به‌صورت منظم و زمان‌بندی‌شده، عدم وجود محدودیت‌های مالی، کیفیت کنترل‌های مدیریتی، وجود شرح وظایف مدون و دقیق، اصلاحات فرایندی و جدیت در برخورد با تخلف‌ها بیشترین تأثیر بر انضباط مالی را دارند.
نتیجه‌گیری: انضباط مالی پدیده‌ای است که از طریق بعضی عوامل سازمانی، یعنی منابع مالی و اعتباری، ساختار سازمانی و سبک مدیریت، قابل مدیریت است. در مؤلفه منابع مالی و اعتباری، دریافت منظم اعتبارات، به کاهش نیاز به تأمین منابع از طرق مختلف، حذف مسئله مازاد/کسری وجوه و در نتیجه جلوگیری از جابه‌جایی اعتبارات برنامه‌ای و در نهایت کاهش بی‌انضباطی منجر خواهد شد. از ویژگی‌های بارز یک نظام کارآمد کنترل‌های مدیریتی، برخورداری از قابلیت کنترل‌های حال‌نگر و آینده‌نگر است. این قابلیت‌ها با پیش‌بینی و تشخیص به‌موقع، احتمال وقوع بی‌انضباطی مالی را کاهش می‌دهد. استقرار نظام کنترل‌های داخلی مؤثر، کاهش ریسک وقوع تخلف‌های مالی را به‌دنبال دارد. وجود فرایندها و رویه‌های شفاف از طریق کاهش ابهام در فرایند ارائه خدمات و نیز قابلیت رصد بودجه، سطح انضباط مالی سازمان را افزایش می‌دهد و در نهایت، جدیت در برخورد با تخلف‌ها، از طریق افزایش هزینه ارتکاب تخلف، انضباط مالی را تقویت می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Organizational Factors on Financial Discipline in the Public Sector

نویسندگان [English]

  • Mohammad Solgi 1
  • Ehsan Ghahraei 2
1 Assistant Prof., Department of Islamic Financial Management, Faculty of Management and Economics, Imam Hussein University, Tehran, Iran.
2 MSc., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Despite the significance of the issue of financial indiscipline, few scientific studies have investigated the motivational, voluntary, emotional, and cognitive factors affecting the actions of managers and employees within organizations. Financial discipline in an organization is influenced by organizational and environmental factors and the present study seeks to study the impact of organizational factors on such concepts.
Methods: This study is an applied and mixed methods exploratory study.  In its qualitative part, the conceptual model of the research was extracted by extensively reviewing the extant literature. The localization and theoretical saturation of the research model were then done by conducting in-depth interviews and applying the thematic analysis method The statistical population in the qualitative part of this study included experts in public finance who were selected using a targeted sampling strategy and theoretical sampling method. In the quantitative section, based on the data collected by the questionnaire and operationalization of the research model, the fit goodness of the research model was determined using the structural equation modeling (SEM). The statistical population included the managers of the auditing organization, the Iranian Association of Certified Public Accountants, and the General Inspection Organization of Iran (GIO). The questionnaire was distributed electronically and 93 usable questionnaires were collected.
Results: Model fitting proved that the components of financial and credit resources, structure, and management style have a direct and significant effect on financial discipline. Also, the greatest impact on financial discipline was made by the indicators of receiving credits in a regular and scheduled manner, the absence of financial restrictions, the quality of management controls, the existence of written and detailed job descriptions, process reforms, and seriousness in dealing with violations.
Conclusion: Financial discipline is a manageable phenomenon through some organizational factors, namely financial and credit resources, organizational structure, and management style. In financial and credit resources, regular receipt of credits reduces the need to provide resources in various ways, alleviates the problem of excess or deficit of funds, thus preventing the transfer of program credits, and ultimately reduces indiscipline. One of the salient features of an efficient management control system is its ability to maintain present and future controls. These capabilities reduce the likelihood of financial indiscipline by anticipating and detecting it in a timely manner. Establishing an effective system of internal controls reduces the risk of financial irregularities. The existence of transparent processes and procedures increases the level of financial discipline of organizations by reducing the ambiguity in their process of providing services as well as their ability to monitor the budget. Finally, seriousness in dealing with violations strengthens financial discipline by increasing the cost of committing violations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial discipline
  • Human factors
  • structural factors
  • Financial and credit resources
  • management style
آذر، عادل؛ غلام‌زاده، رسول و قنواتی، مهدی (1391). مدل‌سازی مسیری ـ ساختاری در مدیریت (چاپ اول)، تهران: نگاه دانش.
احمدی، ذاکر و جمشیدی نوید، بابک (1397). شناسایی و رتبه‌بندی موانع اساسی پیشروی سیستم نظارت مالی کشور جهت ارتقاء کیفیت اجرای حسابرسی دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات کشور.
اسفندیاری، صفا و دهقان، حبیب‌الله. (1394). ملزومات انضباط مالی از دیدگاه مقام معظم رهبری (حفظه الله تعالی). فصلنامه مدیریت انتظامی، 15(58)، 95-118.
انوری، حمزه (1393). اقتصاد مقاومتی با رویکرد شناسایی چالش‌های دستگاه‌های نظارتی در ایجاد انضباط مالی دولت. مجموعه مقالات همایش اقتصاد مقاومتی چالش‌ها و راه‌کارهای پیشرو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام.
بازرگان، عباس (1388). روش‌های پژوهش‌ آمیخته: رویکردی برتر برای کندوکاو در مسائل نظام آموزشی و حل آن‌ها. مدارس کارآمد، (7)، 12-17.
باباجانی، جعفر (1388). حسابداری و کنترل‌های مالی دولتی. تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبائی.
بولو، قاسم؛ سیدی، سید جلال؛ قاضی نوری، سروش و برزیده، فرخ (1400). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش‌دهی اقدامات خطا کارانه در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28(4)، 574-597.‎
حیدری، حنیفه؛ محمدی، مجید و نجفی، فریبا (1394). عوامل مؤثر بر فساد اداری با تأکید بر ایران. کنفرانس بین‌المللی علوم انسانی، روان‌شناسی و علوم اجتماعی، تهران: مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما (2 آبان 1394).
خدری، بهزاد؛ محمدزاده اقدم، عبدالله؛ مؤمنی ماسوله، فریده سادات، (1396). عوامل اجتماعی مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی شهرستان سنندج، رفاه اجتماعی، 16(60)، 137- 172.
خضری، محمد (1381). گزارش پژوهشی علل ایجاد و گسترش فساد در نظام بانکی کشور، انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی.
دادگر، یداله و نظری، روح اله (1388). بررسی شاخص فساد مالی در ایران و کشورهای برگزیده جهان. اطلاعات سیاسی اقتصادی، شماره 264.
رسولی، رضا و داورزنی، حسن (1394). بررسی عوامل داخلی و خارجی مؤثر بر ایجاد نارسایی در سیستم نظارت مالی هیئت‌های ورزشی استان تهران. مطالعات مدیریت رفتار سازمانی در ورزش، 1(3).
زاهدغروی، مهدی؛ کریمی پتانلار، سعید؛ علمی، زهرا و گیلک حکیم آبادی، محمدتقی (1396). علل، آثـار و روند فسـاد مالی اقتصاد ایـران: رویکرد آثار عدیده ـ علل عدیده. مطالعات و سیاست‌های اقتصادی، 4(2)، 101-126.‎
ساریخانی. عادل و اکرمی سراب، روح‌الله ( 1392 ). کارکردهای پیشگیرانه شفافیت در سیاست جنایی. فصلنامه حقوقی دادگستری، (82)، 92-116.
صادقی جقه، سعید (1397). شفافیت، نظارت و کارآمدی. فصلنامه مطالعات راهبردی، 21 (4)، 7- 34.
عسکری، علی و شقاقی، سحر (1386). لزوم رعایت انضباط مالی و مدیریت صحیح هزینه‌ها در بودجه. مجله اقتصاد و مدیریت، (49)، 4-10.
کردستانی، غلامرضا و رجب دری، حسین (1400). الگوی عوامل مؤثر بر گزارش دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28(1)، 135-160.
کرسول، جان. دبلیو (1394). طرح پژوهش (رویکرد‌های کمی، کیفی و شیوه ترکیبی) (چاپ دوم)، (حسن دانایی‌فرد و علی صالحی، مترجمان)، تهران: کتاب مهربان نشر.
کریمی پور، عیسی و مهدوی، غلامحسین (1396). شناسایی عوامل مؤثر بر فساد مالی کارکنان دستگاه‌های دولتی از دیدگاه حسابرسان دیوان محاسبات استان‌های فارس و کرمان. حسابداری دولتی، 4(1)، 73-86.
قاسمی نژاد، یاسر و سلگی، محمد (1393). بررسی تأثیر سرمایه‌ فکری بر توسعه‌ محصولات نوآورانه. مطالعات راهبردی بسیج، 17(65)، 143-168.‎
قنبری جهرمی، محمدجعفر و زمانی، محمدعلی (1396). رویکرد سازمان تجارت جهانی نسبت به اصل شفافیت. فصلنامه تحقیقات حقوقی، (79)، 275-299.
محمدی، کرامت؛ نوروزی، محمد (1394). شناسایی و رتبه‌بندی راهکارهای مقابله با فساد اداری از دیدگاه نخبگان دانشگاهی با استفاده از روش تاپسیس، همایش سلامت اداری.
محمدی بارزیلی، خدیجه؛ صور آذر، توحید و صور آذر، پرویز (1397). بررسی عوامل مؤثر بر فساد اداری در سازمان‌های دولتی (مطالعه موردی اداره صنعت، معدن و تجارت شهر اردبیل). رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3(9)، 94- 104.
مظفری شمسی، هاجر و قبادی، سارا. (1398). ارزیابی تأثیر عوامل سیاسی و اقتصادی بر فساد مالی، رشد اقتصادی و اندازه دولت در کشورهای منتخب تولیدکننده نفت: رویکرد داده‌های تابلویی سیستمی مبتنی بر گشتاورهای تعمیم‌یافته. فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران، 24 (79)، 177-207.
نورعلی دخت، حمید (1396). شناسایی عوامل مدیریتی مؤثر بر فساد اداری ـ مالی (موردمطالعه ناجا). فصلنامه نظارت و بازرسی، 11(4).
 
References
Ahmadi, Z. & Jamshidi Navid, B. (2018). Identifying and ranking the main obstacles to the progress of the country's financial supervision system to improve the quality of government audit from the perspective of the auditors of the Court of Audit. (in Persian)
Askari, A. & Shaghaghi, S. (2007). The need to observe financial discipline and sound management of expenditures in the budget, Journal of Economics and Management, 49, 4-10. (in Persian)
Akindele, S.T. (2005). A critical analysis of corruption and its problems in Nigeria. Anthropologist, 7(1), 7-18.
Andwing, A. A., & Jeldstad, M. S. (2001). Auditing and Assurance Services (15th ed.). Pearson Education.
Azar, A., Gholamzadeh, R. & Qanavati, M. (2012). Route-structural modeling in management. (1th ed.). Tehran: Negah Danesh. (in Persian)
Anvari, H. (2014). Resistance Economics with the approach of identifying the challenges of regulatory agencies in creating government financial discipline, Proceedings of the Conference on Resistance Economics Challenges and Leading Solutions, Islamic Azad University, Ilam Branch. (in Persian)
Bastian, I. (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik – Mempertahankan Kepentingan Rakyat. Salemba Empat.
Bayley, D.H. (1966). The effects of corruption in a developing nation, The Western Political Science Quarterly, 19(4), 719-732.
Bazargan, A. (2009). Blended research methods: A superior approach to exploring and solving educational system problems. Efficient Schools, (7), 12-17. (in Persian)
Babajani, J. (2009). Accounting and government financial controls. Tehran, Allameh Tabatabaei University Press. (in Persian)
Blue, Gh., Seyyedi, S.J., Ghazinoori, S. & Barzide, F. (2021). Survive Factors Influencing on Tendency of Internal Auditors for Whistle - blowing in Iran. Accounting and Auditing Review, 28(4), 574 - 597. (in Persian)
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology3(2), 77-101.
Burger, R. & Owens T. (2010). Promoting Transparency in the NGO Sector: Examining the Availability and Reliability of Self- Reported Data. World Development, 38(9), 1263-1277.
Chang, Sh.L. (2007). Valuing Intellectual Capital and Firms' performance, final dissertation, Golden Gate University.
Cohen, S. & Karatzimas, S. (2014). Reporting performance information in the public sector: The moral behind the (non) application of program budgeting in Greece. International Review of Administrative Sciences, 80(3), 619-636.
Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision (COSO). (2013). Internal ControlIntegrated Framework. Retrieved from the World Wide Web: https://na.theiia.org/standardsguidance/topics/Documents/Executive_Summary.pdf
Cresswell, J.W. (2015). Research Design (Quantitative, Qualitative and Combined Approaches), (Hassan Danaeifard and Ali Salehi, Trans.) (2th ed.). Tehran: Mehraban Nashr. (in Persian)
Dadgar, Y. & Nazari, R. (2009). Survey of Corruption Perceptions Index in Iran and Selected Countries of the World, Political and Economic Information, No. 264. (in Persian)
De Vaal, A., & Ebben, W. (2011). Institutions and the relation between corruption and economic growth. Review of Development Economics, 15(1), 108-123.
Egbide, B. and Agbude, G. A. (2013). Budget Discipline in Nigeria: A Critical Evaluation of Military and Civilian Regimes. Acta Universitatis Danubius Economica, 9(1), 91-101.
Esfandiari, S. & Dehghan, H. (2015). the requirements of financial discipline from the perspective of the Supreme Leader (memory of God Almighty). Law Enforcement Management Quarterly, 15 (58), 95-118. (in Persian)
Enste, D. & Heldman, C. (2017). Causes and consequences of corruption: An overview of empirical results, IW-Report, No. 2/2017, Institut der deutschen Wirtschaft (IW), Köln
Fein, E., & Weibler, J. (2014). Review and shortcomings of literature on corruption in organizations in offering a multi-faceted and integrative understanding of the phenomenon. Behavioral Development Bulletin, 19(3), 67.
Ghanbari Jahromi, M.J., Zamani, M.A. (2017). The WTO Approach to the Principle of Transparency Legal Research Quarterly. Journal of Law Research, 79, 275-299.
(in Persian)
Gächter, S. & Schulz, J. F. (2016). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies, Nature, 531, 496–499.
Ghasemi Nejad, Y. & Solgi, M. (2014). investigating the effect of intellectual capital on the development of innovative products (Case study: one of the defense industrial research centers). Basij Strategic Studies, 17 (65), 143-168. (in Persian)
Giosi, A., Testarmata, S., Brunelli, S., & Staglianò, B. (2014). The dimensions of fiscal governance as the cornerstone of public finance sustainability: A general framework. Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management, 26(1), 94-139.
Guess, G. M., & Farnham, P. G. (2011). Cases in public policy analysis. Georgetown University Press.
Halpin, E.F. (2013). Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations: Policy and Practice, London: Information Science. (in Persian)
Henning, P.J. (2001). Public corruption: a comparative analysis of international corruption conventions and United States laws. Arizona Journal of International and Comparative Law, 18(3), 794-865.
Horák, R., & Simackova, K. (2014). Ethics and the financial and budgetary discipline in the ministry of defence. Journal of Modern Accounting and Auditing, 10(2), 182-190.
Henning, P.J. (2001). Public corruption: a comparative analysis of international corruption conventions and United States laws. Arizona Journal of International and Comparative Law, 18(3), 794-865.
Heidari, H., Mohammadi, M. & Najafi, F. (2015). Factors affecting corruption with emphasis on Iran. International Conference on Humanities, Psychology and Social Sciences, Tehran: Broadcasting International Conference Center (November 23, 2015). (in Persian)
Hou, Y., & Willoughby, K. (2015). Fiscal Discipline in Subnational Governments: A Capacity Measure of Financial Management in American Governments.
Jones, R., & Pendlebury, M. (2010). Public sector accounting (6th ed.). Pearson Education.
Johnston, M. (2005). Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy, Cambridge University Press, Cambridge.
Jancsics, D. (2014). Interdisciplinary perspectives on corruption. Sociology Compass, 8(4), 358-372.
Karimipour, A. & Mahdavi, Gh. (2018). Identifying the factors affecting the financial corruption of government employees from the perspective of auditors of the Court of Audit of Fars and Kerman provinces. Government Accounting, 4 (1), 73-86. (in Persian)
Khedri, B., Mohammadzadeh Aqdam, A., Momeni Masouleh, F.S. (2017). Social Factors Affecting Corruption in Government Organizations of Sanandaj, Spring 2017 - No. 60 Scientific-Research, pp. 137-172. (in Persian)
Kordestani, Gholamreza; Rajabdorri, Hossein (2021). The Pattern of Factors Affecting the Whistle-blowing with Emphasis on the Bystander Effect. Accounting and Auditing Review, 28(1), 135-160. (in Persian)
Kraan, D. J., & Bergvall, D. (2006). Budgeting in Georgia. OECD Journal on Budgeting, 5(4), 61-109.
Krijkgem, L., & Weder, R. (2001). Controlling corruption. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
Khojastehpour, M. (2015). How does corporate social responsibility avoid the incidence of corruption in international expansion? European Business Review.
Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2014). Intermediate accounting, 2nd. John Wiley & Sons.
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Andi Offset
Khezri, Mohammad (2002). Research report on the causes of corruption in the country's banking system, Publications of the Research Institute for Strategic Studies. (in Persian)
Martin, K., Sanders, E., & Scalan, G. (2014). The potential impact of COSO internal control integrated framework revision on internal audit structured SOX work programs. Research in Accounting Regulation, 26(1), 110-117.
Mbaku, J.M. (1996). Bureaucratic corruption in Africa: the futility of cleanups. Cato Journal, 16(1), 99-118.
Mohammadi, K., Norouzi, M. (2015). Identification and ranking of anti-corruption strategies from the perspective of academic elites using TOPSIS method, Office Health Conference. (in Persian)
Monteduro, F., Hinna, A. & Moi, S. (2016). Governance and Corruption in the Public Sector: An Extended Literature Review. In Governance and Performance in Public and Non-Profit Organizations. Published online: 18 Apr; 31-51.
Mocan, N. (2008). What determines corruption? International evidence from micro data. Economic Inquiry, 46, 493–510.
Mohammadi Barzili, Kh., Sur Azar, T. & Surazar, P. (2018). Investigating the Factors Affecting Corruption in Government Organizations (Case Study of Ardabil Industry, Mining and Trade Department). New research approaches in management and accounting, 3 (9), 94-104.
Mozaffari Shamsi, H. & Ghobadi, S. (2019). Assessing the Impact of Political and Economic Factors on Corruption, Economic Growth, and Government Size in Selected Oil-Producing Countries: A Systematic Panel Data Approach Based on Generalized Torque. Iranian Journal of Economic Research, 24 (79), 177-207. (in Persian)
Noor Ali Dokht, H. (2017). Identification of managerial factors affecting administrative-financial corruption (case study of NAJA). Supervision and Inspection Quarterly, 11 (4). (in Persian)
Nunuy, N. A. (2010). Akuntansi Pemerintah: Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. Kencana Prenanda Media Group.
Nafarin, M. (2007). Penganggaran Perusahaan, 3rd. Salemba Empat. (in Persian)
Otinche, S. I. (2014). Fiscal policy and local government administration in Nigeria. African Research Review, 8(2), 118-137.
Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2014). Draft recommendation of the OECD Council on the principles of budgetary governance. Retrieved from the World Wide Web: https://www.oecd.org/gov/budgeting/Draft-Principles-Budgetary-Governance.pdf
Otusanya, O. J. (2011). Corruption as an obstacle to development in developing countries: a review of literature. Journal of Money Laundering Control, 14(4), 387 – 422.
Rasouli, R., Davarzani, H. (2015). Investigation of internal and external factors affecting the failure of the financial monitoring system of sports delegations in Tehran province, Organizational Behavior Management Studies in Sports,  1(3). (in Persian)
Ramdany, O., Yadiati W. (2018). Budgetary discipline & factors that influence it: study case in ministries of Indonesia, Risk Governance and Control: Financial Markets & Institutions, 8(1).
Rigaud, B., & Arsenault, P. É. (2013). Budget governance in Canada. OECD Journal on Budgeting, 13(1), 9-30.
Rabl, T., & Kühlmann, T. M. (2008). Understanding corruption in organizations–development and empirical assessment of an action model. Journal of business ethics, 82(2), 477-495.
Romney, M. B., Steinbart, P. J. (2012). Accounting Information Systems, (12th ed.). Prentice Hall.
Schoburgh, E., & Ryan, R. (Eds.). (2016). Handbook of Research on Sub-national Governance and Development. IGI Global.
Sundaram, J. K., & Chowdhury, A. (2013). Is Good Governance a Prerequisite for Africa’s Development? Africa Review of Books/Revue Africaine des Livres, 9(2), 4-6.
Sah, R. (2007). Corruption across countries and regions: some consequences of local osmosis. Journal of Economic Dynamics and Control, 31, 2573–2598.
Sarikhany. Adel, Akrami Sarab. Ruhollah (2013). Preventive Functions of Transparency in Criminal Policy, Justice Legal Quarterly, (82), 92-116. (in Persian)
Sadeghi Jaqa, S. (2018). Transparency, Supervision and Efficiency, Quarterly Journal of Strategic Studies, 21(4), 7-34. (in Persian)
Sadeghi Mal Amiri, M. (2010). Information Systems in the Organization, Volume One, Imam Hossein University Press: Tehran. (in Persian)
Sikka, P. (2008). Enterprise culture and accountancy firms: the new master of universe.Accounting, Auditing and Accountability Journal, 21(2), 268-295.
Stein, K., Shadnam, M. & Lawrence, T.B. (2009). Understanding Widespread Misconduct in Organizations: An Institutional Theory of Moral Collapse. Business Ethics Quarterly, 21 (3), 379- 407.
Tanzi, V. (2000). Globalization, technology development, and the work of fiscal termites”, IMF Working Paper 00/181, International Monetary Fund, Washington, DC.
Warren, C. S., Reeve, J.M., & Duchac, J. (2014). Accounting (25th ed.). Cengage Learning.
Wetzels, C. S., Reeve, J.M., & Duchac, J. (2009). Financial & Managerial Accounting (13th ed.). Cengage Learning.
Willoughby, K. G. (2014). Public budgeting in context: Structure, law, reform and results. John Wiley & Sons.
Zahedghravi, M., Karimi Petanlar, S., Elmi, Z. & Gilak Hakimabadi, M.T. (2017). Causes, effects and trend of financial corruption in the Iranian economy: The approach of many effects - many causes. Bi-Quarterly Journal of Economic Studies and Policies, 4 (2), 101-126. (in