تدوین شاخص ترکیبی برای حمایت از سهام‌داران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف: تدوین شاخصی ترکیبی که بتواند میزان حمایت از سهام‌داران را در شرکت‌ها نشان دهد، یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در امور مالی و حسابداری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر درصدد است تا به تدوین شاخص ترکیبی در سطح شرکت‌ها در بازار نوظهور ایران بپردازد.
روش: با توجه به فرض‌های مسئله، از روش تحلیل تشخیصی جهت اندازه‌گیری وزن شاخص ترکیبی استفاده شده است؛ بدین صورت که اطلاعات 166 شرکت بورسی، بر اساس معیارهای تعیین شده، به دو گروه شرکت‌های با حمایت از سهام‌داران (83 شرکت) و فاقد حمایت از سهام‌داران (83 شرکت) تفکیک و شاخص ترکیبی بر اساس آن تدوین شده است. همچنین، نتایج بر مبنای تفکیک سال و صنعت تقویت شده و قابلیت اتکای شاخص ترکیبی پیشنهادی آزمون شده است.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که شاخص ترکیبی پیشنهادی حمایت از سهام‌داران، از قابلیت اتکای بالایی برخوردار است و می‌تواند با دقت چشمگیری، شرکت‌های ایرانی را به گروه‌های حمایت و بدون حمایت از سهام‌داران طبقه‌بندی کند. همچنین، معیارهای معاملات اشخاص وابسته، بیشترین و رتبه افشا، کمترین وزن را در شاخص مرکب پیشنهادی داشته‌اند.
نتیجه‌گیری: در مجموع یافته‌ها نشان داد که حمایت از سهام‌داران، دستاویز انگیزه‌های فرصت‌طلبانه مدیران و سهام‌داران کنترلی قرار گرفته و هم‌سو با نظریه نمایندگی است. همچنین، تغییر سنجه حمایت از سهام‌داران از شاخص‌های انفرادی به شاخص‌های مرکب، به پیشرفت و بسط مبانی نظری به‌واسطه گسترش دامنه تجزیه‌وتحلیل منجر می‌شود. این شاخص می‌تواند برای سیاست‌گذاران و سرمایه‌گذاران جهت طبقه‌بندی شرکت‌ها در دو گروه سهام حمایتی و سهام بدون حمایت مفید باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Calculating a Composite Index for Shareholders Protection

نویسندگان [English]

  • Mohsen Faqih 1
  • Hossein Fakhari 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Administrative Sciences, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: Shareholders' protection is an interdisciplinary issue and has become one of the ideals of every legal and economic system, receiving the attention of various regulatory, monitoring, and executive authorities. Considering the separation of ownership and control in companies, shareholder protection seems to be far from such ideals. There are basic concerns and challenges in this regard. One of the controversial issues is developing a composite index that can show the level of shareholder protection. This study aims to formulate a composite index at the level of companies in the emerging market of Iran.
Methods: The statistical technique of discriminant analysis was used to measure the weight of the combined index; 166 listed companies were separated into two groups of companies. Among them, 83 companies had the feature of shareholders protection and the rest did not. The composite index was developed accordingly. The results were strengthened based on year and industry separation. The reliability of the proposed composite index was also tested.
Results: The results proved the proposed composite index of shareholder protection to be highly reliable. The index was able to classify Iranian companies into groups of protection and non-protection of shareholders with considerable accuracy. The criteria of related party transactions had the highest weight and the disclosure rating had the lowest weight in the proposed composite index. In addition, supplementary tests for the composite index were conducted based on the year and industry. Also, due to the use of different criteria, the findings proved the proposed composite index to include the results of individual criteria. The results of the covariance test of the proposed composite index with one-dimensional criteria indicated that the changes in the composite index with individual variables were in the same direction, which increased the reliability.
Conclusion: According to the findings, shareholder protection relies on the opportunistic motives of managers and controlling shareholders. The result is consistent with the Agency Theory. Moreover, changing the measure of shareholder’s protection from individual indicators to composite one leads to improve of theoretical foundations by expanding the scope of analysis. Based on theories and evidence, the agency problem makes it difficult to regulate the behavior of managers (or controlling shareholders) in line with the interests of the company. It seems that the agency problem even leads to the expropriation of minority shareholders. Also, based on information asymmetry, managers prefer to limit the provision of information about their operations to shareholders and secure their interests. The proposed index can be useful for policymakers and investors to classify companies into two groups of protected stocks and non-protected ones. It can help them with decision-making procedures, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Shareholders protection
  • Agency theory
  • Composite index
  • Discriminant analysis
امیری، اسماعیل؛ فخاری، حسین (1399). شاخص ترکیبی برای خرید اظهارنظر حسابرس مبتنی بر فن تحلیل ممیزی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(1)، 1-31.
تیموری، زهرا؛ هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی (1400). تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(3)، 435-459.
حسینی، سید علی؛ شفیع‌زاده، بهاره (1398). تبیین مدلی برای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تأکید بر سازه‌های حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 193-216.
دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در بورس اوراق بهادار تهران (1389). هیئت‏مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان (1386). هیئت‏مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران (1386). هیئت‏مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
دستورالعمل حاکمیت شرکتی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران (1397). هیئت‏مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار.
شعری، صابر؛ حمیدی، الهام (1391). شناسایی انگیزه‌های معاملات با اشخاص وابسته. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 2(4)، 49-64.
صفرزاده، محمدحسین (1392). تأثیر رعایت حقوق ‏سهام‏داران بر کیفیت سود. پژوهش‌های تجربی حسابداری. 3(3)، 147-172.
قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (1384). مصوب مجلس شورای اسلامی.
کمیجانی، اکبر؛ سهیلی احمدی، حبیب (1391). تحلیل و بررسی نقش حمایت از حقوق ‏سهام‏داران در گسترش بازار سهام در منتخبی از کشورهای در حال توسعه. فصلنامه مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، 1(1)، 41-62.
محمدی خانقاه، گلشن؛ پیری، پرویز؛ منصورفر، غلامرضا (1398). مدیریت سود واقعی، کیفیت حاکمیت شرکتی و رتبه اعتباری. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 595-614.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ کرمی، غلامرضا؛ جندقی قمی، محمد (1400). تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28(2)، 359-397.
ندری، کامران؛ حسینی، سید محمدرضا (1394). تأثیر حمایت از حقوق مالکیت ‏سهام‏داران خرد بر ارزش بازار سرمایه کشورهای منتخب با استفاده از روش پانل دیتا: توصیه‌هایی برای قوانین و مقررات بازار سرمایه ایران. دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی تحقیقات مالی اسلامی، 4(2)، 163-190.
نیکبخت، محمدرضا؛ فیروزنیا، امیر؛ قیطانچیان، سروناز؛ کلهرنیا، حمید (1397). تأثیر عضویت در ترکیب های تجاری بر سطح نگهداری وجه نقد. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 10(40)، 5-24.
 
References
Adjaoud, F. & Ben-Amar, W. (2010). Corporate Governance and Dividend Policy: Shareholders’ Protection or Expropriation? Journal of Business Finance & Accounting, 37(5), 648–667.
Agyemang, O. S., Osei-Effah, M., Agyei, S. K. & Gatsi, J. G. (2019). Country-level corporate governance and protection of minority shareholders’ rights: Evidence from African countries, Accounting Research Journal, 32(3), 532-552.
Ahiabor, F. S., James, G. A., Kwabi F.O. & Siems, M. M. (2018). Shareholder protection, stock markets and cross-border mergers. Economics Letters. www.ssrn.com.
Amiri, E. & Fakhari, H. (2020). A Composite Index for Audit Opinion Shopping Based on Discriminant Analysis Technique. Accounting and Auditing Review, 27(1), 1-31.
 (in Persian)
Anderson, H., Jing, CH. & Jing, L. (2019). Foreign strategic ownership and minority shareholder protection. Emerging Markets Review, 39(C), 34-49.
Azevedo, S. G., Carvalho, H. & Cruz-Machado, V. (2016). LARG index, Benchmarking. An International Journal, 23(6), 1472 – 1499.
Basak, S. & Chabakauri, G., & Yavuz, M. D. (2016). Investor Protection and Asset Prices. Available in: file:///C:/Users/q/Downloads/21864_paper_hynGBYQ4.pdf
Bhagat, S. & Romano, R. (2005). Empirical studies of corporate law. Working Paper. 44/2005.
Bourveau, T., Lou, Y. & Wang, R. (2018). Shareholder litigation and corporate disclosure: Evidence from derivative lawsuits. Journal of Accounting Research, 797-842.
Brockman, P. & Chung, D. Y. (2008). Investor Protection, Adverse Selection, and the Probability of Informed Trading. Review of Quantitative Finance and Accounting, 30, 111-131.
Burkart, M. C. & Panunzi, F. (2006). Agency Conflicts, Ownership Concentration, and Legal Shareholder Protection. Journal of Financial Intermediation, 15(1), 1-31.
Cahan, S. & Emanuel, D. & Sun, J. (2009). The effect of earnings quality and country-level institutions on the value relevance of earnings. Review of Quantitative Finance and Accounting, 33(4), 371–391.
Casado, R. B. &  Burkert, M. & Dávila, A., & Oyon, D. (2016). Shareholder Protection: The Role of Multiple Large Shareholders. Corporate Governance: An International Review, 24(2), 105–129.
Centre for Business Research. (2003).  Extended Creditor Protection Index 1990-2013. Centre for Business Research. University of Cambridge.
Claessens, S., Djankov, S., Fan, J. P. H. & Lang, L. H. P. (2002). Disentangling the Incentive and Entrench-ment Effects of Large Shareholdings. Journal of Finance, 57, 2741-2771.
De Muro, P. & Mazziotta, M. & Adriano Pareto, A. (2010). Composite Indices of Development and Poverty: An Application to MDGs. Social Indicators Research, 104(1), 1-18.
DeFond, M. & Zhang, J. (2014).A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2), 275-326.
Desender, K. A. & Aguilera, R. V. & Crespi, R. & GarcIa-cestona, M. (2013). When does ownership matter? Board characteristics and behavior. Strategic Management Journal, 34(7), 823–842.
Dittmar, A. & Mahrt-Smith, J. & Servaes, H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial Quantitative analysis, 38(1), 111-133.
Djankov, S., La Porta, R., Lopez-de Silanes, F., & Shleifer, A. (2008). The law and economics of self-dealing. Journal of Financial Economics, 88 (3), 430-465.
Enomoto, M. & Kimura, F. & Yamaguchi, T. (2015). Accrual-based and real earnings management: an international comparison for investor protection. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 11(3), 183-198.
Fakhari, H. & Rezaei Pitenoei, Y. (2017). The Impact of Audit Committee and Its Characteristics on the Firms' Information Environment. Iranian Journal of Management Studies, 10(3), 577-608.
Ferguson, J. & Power, D. & Stevensona, L. & Collison, D. (2016). Shareholder protection, income inequality and social health: A proposed research agenda. Accounting Forum, 41(3), 253-265.
Franks, J. & Volpin, P. & Wagner, H. F. (2012). The life cycle of family ownership. Review of Financial Studies, 25(6),675-712.
Gormley, T. A. & Matsa, D. A. (2016). Playing it safe? Managerial preferences, risk, and agency conflicts. Journal of Finance Economics, 122(3), 431-455.
Heugens, P. P. M. A. R. & Turturea, R. & van Essen, M. (2019). Does state ownership hurt or help minority shareholders? International evidence from control blocks acquisitions. Global Strategy Journal, 10(4), 750-778.
Hope, O. K. & Thomas, W. B. (2008). Managerial Empire Building and Firm Disclosure. Journal of Accounting Research, 46(3), 591-626.
Hosseini, S.A. & Shafizadeh, B. (2019). Developing a Model for Protecting Investors' Rights With Emphasis On Accounting Constructs. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 193-216. (in Persian)
Hutton, A. P. & Marcus, A. J. & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of Finance Economic, 94(1), 67-86.
Iannotta, G. & Minichilli, A. & Zattoni, A. (2010). Ownership Structure, Board Composition and Investors Protection: Evidence from S&P 500 Firms. Centre for Applied Research Financial, www. Ssrn.com.
International Organization of Securities Commissions. (2003). Objectives and Principles of Securities Regulation.
Iskandar-Datta, M. E. & Jia, Y. (2014). Investor protection and corporate cash holdings around the world: new evidence. Review of Quantitative Finance, 43(2), 245-273.
Jaggi, B. & Low, P. Y. (2011). Joint Effect of Investor Protection and Securities Regulations on Audit Fees. The International Journal of Accounting, 46, 241-270.
Jensen, M. C. (1993). The modern industrial revolution, exit, and the failure of internal control systems. Journal of Finance, 48(3), 831-880.
Jiang, G. & Lee, C. M. & Yue, H. (2010). Tunneling through intercorporate loans: The China experience. Journal of Finance Economics, 98 (1), 1–20.
Jin, L. & Myers, S. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of Financial Economics, 79, 257-292.
Kanthapanit, CH. (2013). The Analysis of Corporate Governance Practices and Their Impact on Minority Shareholder Rights in the Thai Banking Sector. Doctor of Philosophy.
Kim, K. A., Kitsabunnarat-Chatjuthamard, P., & Nofsinger, J. R. (2007). Large shareholders, board independence, and minority shareholder rights: Evidence from Europe. Journal of Corporate Finance, 13(5), 859-880.
Komijani, A. & Habibsoheily, H. (2012). Analysis of The role of protecting shareholders rights in expanding stock market in a selected developing countries. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 1(1), 41-62. (in Persian)
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (1997). Legal determinants of external finance. Journal of Finance, 52, 1131–1150.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (1998). Law and finance. Journal of Political Economy, 106, 1113–1155.
La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., Shleifer, A. & Vishny, R. (2002). Investor protection and corporate valuation. Journal of Finance, 57, 1147–1170.
Lay, S. (2004). Perte D’une Chance Et Droit Des Marches Financier. Strasbourg: Mémoire présenté en vue de l’obtention du D.E.A de droit des affaires, Universite Robert Schuman-Strasbourg.
Leuz, C. & Nanda, D. & Wysocki, P. (2003). Earnings management and investor protection: an international comparison. Journal of Finance. Economics, 69, 505–527.
Li, X. & Qiao, P. & Zhao, L. (2018). CEO media exposure, political connection and Chinese firms' stock price synchronicity. International Review of Economics and Finance, doi: 10.1016/j.iref.2018.08.006.
Manos, R. & Murinde, V. & Green, C. J. (2012). Dividend policy and business groups: Evidence from Indian firms. International Review of Economics and Finance, 21, 42–56.
Maux, J. L. & Francoeur, C. (2014). Block Premia, Litigation Risk, and Shareholder Protection. European Financial Management, 20(4), 756–769.
Mehrabanpour, M., Karami, G., Jandaghi Ghomi, M. (2021). SWOT Analysis of the Independent Audit Profession in Iran. Accounting and Auditing Review, 28(2), 359-397. (in Persian)
Mihalovič, M. (2016). Performance Comparison of Multiple Discriminant Analysis and Logit Models in Bankruptcy Prediction, Economics and Sociology, 9(4), 101-118.
Mirshekary, S. & Saudagaran, S. M. (2005). Perceptions and characteristics of financial statement users in developing countries: Evidence from Iran. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 14(1), 33-54.
Mohammad Rezaei, F. & Mohd-Saleh, N. & Ahmed, K. (2018). Audit firm ranking, audit quality and audit fees: Examining conflicting price discrimination views. International Journal Accounting, 53(4), 295-313.
Mohammadi Khanghah, G., Piry, P., & Mansourfar, GH. (2019). Real Earnings Management, Corporate Governance Quality and Credit Rating. Accounting and Auditing Review, 26(4), 595-614. (in Persian)
Mustafa, A. S. & Barwari, A. S. & Mohammed, N. H. (2018). Minority Shareholders’ Rights and Audit Quality: Empirical Evidence from Turkey. Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies, 4(4), 27-44.
Nadri, K. & Hosseini, S. (2015). The Effect of Protecting Minority Investors on the Capital Market Value in Selected Countries by Using Panel Data Analysis; Corrective Recommendations for Iran's Laws and Regulations. Islamic Finance Research Bi-quarterly Journal, 4(2), 159-186. (in Persian)
Nassreddine, G. (2016). Determinants of financial information disclosure: A visualization test by cognitive mapping technique. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 21, 8–13.
Nguyen, A. H. & Doan, D. T. & Nguyen, L. H. (2020). Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam. Journal of Risk and Financial Management, 13(103), 1-15.
NikBakht, M. R., Firooznia, A., Gheytanchian, S., & Kalhornia, H. (2018). The Effect of Business Combinations on the Level of Cash Holdings. Accounting and Auditing Research, 10(40), 5-24. (in Persian)
Obaydin, I. & Zurbruegg, R. & Hossain, M. N. (2020). Shareholder litigation rights and stock price crash risk, Journal of Corporate Finance, https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2020.101826.
OECD (2008). Handbook on Constructing Composite Indicators: Methodology and User Guide.
OECD (2012). Related Party Transactions and Minority Shareholder Rights. OECD Publishing.
Ouyang, W. & Zhu, P. (2016). An international study of shareholder protection in freeze-out M&A transactions. International Review of Financial Analysis, 45, 157–171.
Peng, M. W. & Bruton, G. D. & Stan, C. V. & Huang, Y. (2016). Theories of the (state-owned) firm. Asia Pacific Journal of Management, 33, 293–317.
Persakis, A. & latridis, E. G. (2016). Audit quality, investor protection and earnings management during the financial crisis of 2008: An international perspective. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, 41, 73-101.
Pindado, J. & Requejo, I. & Torre, C. (2013). Family control, expropriation, and investor protection: A panel data analysis of Western European corporations. Journal of Empirical Finance, 27, 58-74.
Pizzo, M. (2013). Related party transactions under a contingency perspective. Journal of Management and Governance, 17, 309-330.
Pohar, M. & Blas, M. & Turk, S. (2004). Comparison of Logistic Regression and Linear Discriminant Analysis: A Simulation Study. Metodološki zvezki, 1(1), 143-161
Romano, R. (1991). The shareholder suit: Litigation without foundation. Journal of Law Economics & Organization, 7(1), 55-87.
Roudaki, J. (2008). Accounting profession and evolution of standard setting in Iran. Journal of Accounting, Business & Management, 15(1), 33–52.
Safarzadeh, M. (2013). The Effect of Shareholder Rights on Earnings Quality. Empirical Research in Accounting, 3(3), 147-172. (in Persian)
Sheri, S., Hamidi, E. (2012). Identifying Motives of Related Party Transactions. Empirical Research in Accounting, 2(4), 49-64. (in Persian)
Siekkinen, J. (2016). Value relevance of fair values in different investor protection environments. Accounting Forum, 40(1), 1-15.
Teymoori, Z., Hashemi, S., Amiri, H. (2021). Developing the Qualitative Model of the Factors Affecting the Accounting Information Quality Pricing in Iran. Accounting and Auditing Review, 28(3), 435-459. (in Persian)
The Regulations on Disclosure of Information by The Companies Registered with the Organization.  (2007). Board of Directors of the Securities and Exchange Organization. (in Persian)
The Regulations on Corporate Governance by The Companies Registered with the Organization. (2018). Board of Directors of the Securities and Exchange Organization. (in Persian)
The Regulations on Corporate Governance by The Companies Registered with the Organization. (2018). Board of Directors of the Securities and Exchange Organization. (in Persian)
The Regulations on Securities Listing. (2006). Board of Directors of the Securities and Exchange Organization. (in Persian)
The Regulations on Transaction Enforcement by The Companies Registered with the Organization. (2007). Board of Directors of the Securities and Exchange Organization. (in Persian)
The Securities Market Act of the Islamic Republic of Iran. (2005). Parliament (Islamic Consultative Assembly). (in Persian)
Tran, Q. T. (2019). Financial Crisis, Shareholders Protection and Cash Holdings. Research in International Business and Finance.
Utama, A. & Utama. C. A. & Yuniasih, R. (2010). Related Party Transaction Efficient or Abusive: Indonesia Evidence. Asia Pacific Journal of Accounting and Finance, 1(1), 77-102.
World Bank Group (2000). Doing Business. Protecting of Minority Investors.