تبیین صورت جریان وجوه نقد در دستگاه‌های اجرایی بخش عمومی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران.

چکیده

هدف: صورت جریان وجه نقد، از جمله صورت‌های مالی است که به تصمیم‌گیری در خصوص انعطاف‌پذیری مالی سازمان‌ها کمک شایانی می‌کند. در استاندارد حسابداری شماره 1 بخش عمومی، ارائه این صورت مالی اختیاری شده است؛ اما استانداردی در خصوص نحوه ارائه این گزارش مالی ارائه نشده است. با توجه به تنوع استفاده‌کنندگان از گزارش مالی صورت‌های مالی در بخش عمومی و نیازهای اطلاعاتی آنان و تمایز این نیازها با بخش خصوصی، پژوهش حاضر به‌دنبال تدوین مدل مناسبی برای صورت جریان وجوه نقد واحدهای گزارشگر بخش عمومی بوده است.
روش: این پژوهش از نظر هدف در حیطه پژوهش‌های کاربردی قرار می‌گیرد و بر اساس ماهیت و روش گردآوری داده‌ها، توصیفی ـ پیمایشی محسوب می‌شود. بر اساس مصاحبه با خبرگان و مطالعه تطبیقی، مدل‌های مختلف پرسش‌نامه تدوین و بین ذی‌حسابان و معاونان ذی‌حساب دستگاه‌های اجرایی و اساتید دانشگاه توزیع، جمع‌آوری و تحلیل شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون تعمیم سه بخش فعالیت‌های عملیاتی، فعالیت‌های سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های تأمین مالی، به‌طور معناداری تأیید و با آزمون سایر گویه‌های پرسش‌نامه، معناداری وجود آن‌ها در ساختار داخلی طبقات تعیین شد.
نتیجه‌گیری: کلیات طبقات صورت جریان وجوه نقد در بخش خصوصی، به بخش عمومی نیز تعمیم‌پذیر است؛ اما در جزئیات و ساختار هر طبقه با توجه به نتایج آزمون گویه‌ها، ساختار داخلی طبقه‌ها پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Elucidation of Cash Flow Statements in Administrative Bodies of Public Sector

نویسندگان [English]

  • Mehrdad Jabary 1
  • Abbasali Pour Aghajan 2
  • Mohammad Mehdi Abbasian Freydouni 2
1 PhD. Candidate, Department of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Qaemshahr Branch, Islamic Azad University, Qaemshahr, Iran.
چکیده [English]

Objective: The cash flow statement is a financial statement that helps significantly in decision-making about organizations’ financial flexibility. Although providing this financial statement is arbitrary as specified in the public sector’s accounting standard no. 1, no standard has been introduced about how to present this financial statement. Current research has sought to establish a suitable model for the cash flow statement of reporting units of the public sector, considering the diversity of users of financial statements in the public sector, their informational needs, and the distinction between these needs and the private sector.
Methods: This research is applied research considering the objective and descriptive-survey research considering the nature and data acquisition method. The research area includes all the administrative bodies included in Article 219 of the Law on Fifth Program of Iran’s Development that somehow utilize Iran’s general budget. Various relevant questionnaire models were established after the interviews with experts and comparative research. Next, these models were distributed among accountants, accountant assistants of administrative bodies, and university professors, which were then collected and analyzed. Context analysis was utilized in this research for analyzing conducted interviews, while statistical methods and SPSS software were used to analyze distributed and collected questionnaires.
Results: Results of the generalization test of three divisions of operating, investment, and financing activities were approved significantly. Next, the significance of their existence in the internal structure was determined by testing other questionnaire items. In the test for observations distribution symmetry, Kolmogorov–Smirnov test has been utilized for the data normality test in this research. The chi-square single variable test illustrates the chi-square goodness of fit test. Following this table, the level of significance of the chi-square of all hypotheses is less than the 5% error level. In the Kruskal–Wallis test, the distribution of research observations was not symmetric. Hence, the Kruskal–Wallis test has been used to analyze research hypotheses among respondents’ three occupational categories. Mann–Whitney test allows the comparison between outcomes of two independent groups. For ordinal-qualitative data in a study, it is better to use the Mann–Whitney test, which is an asymmetric test equivalent to the two-sample independent t-test.
Conclusion: The general categories of the private sector’s cash flows statement can be applied to the public sector. However, in the details and structure of each category, according to the test results of the items, the internal structure of the categories is suggested. Considering data analysis results and research findings, it is concluded that the main three divisions of cash flow statements in the private sector can be applied to the public sector’s reporting units. Also, the suggested model can be proposed for presenting cash flow statements in the public sector’s reporting units based on findings resulting from analyzing questionnaire items’ response. The said model can then be used by the public sector’s Accounting Standards Committee in audit organizations and the Islamic Republic Iran Ministry of Economic Affairs and Finance to establish standards relevant to the public sector.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cash flows statement
  • Operational activities
  • Investment activities
  • Financing activities
  • Reporting entities
  • Public sector
اعتمادی، حسین و تاری وردی، یداله (1385). تأثیر نحوه ارائه صورت جریان وجوه نقد بر قضاوت‏های سرمایه‌گذاران حرفه‌ای. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی. (45)، 69-88.
انوار رستمی، علی و تاری وردی، یداله (1389). نحوه ارائه برتر صورت جریان وجوه نقد از دیدگاه گروه‏های مختلف در ایران. پژوهش‏های حسابداری و حسابرسی، 2(7)، 100-109.
پورحیدری، امید و ناظمی اردکانی، مهدی و محمدی، امیر (1388). بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش بینی اطلاعات صورت جریان وجوه نقد به روش مستقیم و غیرمستقیم. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (57)، 17-32.
خاکی، غلامرضا (1386). روش تحقیق با رویکرد پایان نامه‌نویسی (چاپ اول)، تهران، نشر بازتاب.
سرمد، زهره؛ بازگان، عباس و حجازی، الهه (1379). روش‌های تحقیق در علوم رفتاری (چاپ چهارم)، تهران، نشر ترمه.
سکاران، اوما (1386). روش‏های تحقیق در مدیریت (محمود شیرازی و محمد صائبی، مترجمان) (چاپ پنجم). تهران، انتشارات مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری دولتی (1392). مفاهیم نظری گزارشگری مالی. سازمان حسابرسی.
هندریکسون، الدون اس و ون بردا، مایکل الف (1385). تئوری حسابداری جلدهای 1و 2 (علی پارساییان، مترجم). (چاپ دوم). تهران، نشر ترمه.
 
References
Alver, J. (2005). Preparation and Analysis of Cash Flow Statements: The Net Profit Approach and Operating Profit Approach. Working Papers 127, Tallinn School of Economics and Business Administration, Tallinn University of Technology.
Anvari Rostami, A. A., & Tari Verdi, Y. (2010). How to Provide a Better View of Cash Flow from the Viewpoints of Different Groups in Iran. Accounting and Auditing Research, 2(7), 100-109. doi: 10.22034/iaar.2010.105152 (in Persian)
Etemadi, H. & Tari Verdi, Y. (2000). The effect of cash flow statement on professional Investors judgment. Accounting and auditing reviews, 45, 69-88. (in Persian)
Gordon, E.A., Henry, E., Jorgensen, B.N. & Linthicum, C.L. (2016). Flexibility in cash flow classification under IFRS: Determinants and consequences. Review of Accounting Studies, 22, 839- 872.
Goyal, M.K. (2004). A Survey on Popularity of the Direct Method of cash flow Reporting. Accounting and Management Information Systems, 18(3), 307-329.
Hendrikson, Eldon S and Van Brada, Michael A (2006). Accounting Theory of Volume 1 and 2 (Ali Parsaian, Translator). (second edition). Tehran, Cashmere Publishing. (in Persian)
Khaki, Gh. (2007). Research Method with thesis approach (first edition), Tehran, Reflection Publishing. (in Persian)
Kiaupaite-Grušnienea, V. & Alver, L. (2019). Comparability of cash flow statements: Evidence from Baltic Countries. Accounting and Management Information Systems, 18(3), 307-329.
Krishnan, G.V. & Largay, J.A. (2000). The predictive ability of direct method cash flow information. Journal of Business & Accounting, 27 (1-2), 215-245.
Kwok, H. (2002). The effect of cash flow statement on lenders decision. The International Jornal of Accounting, 37(3), 347-362.
Nurnberg, H. (1993). In Consistencies and Ambiguities in Cash flow stastement under FASB stastement. Accounting Horizons, (95), 60-75.
Pourheidari, O., Nazemi Ardakani, M. & Mohammadi, A. (2009). Comprative study of the ability to predict of information of cash flow statement directly and indirectly. Accounting and Auditing Review, 57, 17-32. (in Persian)
Public Sector Accounting Standard Committee (2013). Conceptual framework of financial reporting. Tehran, Audit organization. (in Persian)
Sakaran, Oma (2007). Research methods in management (Mahmoud Shirazi and Mohammad Saebi, Translators) (Fifth Edition). Tehran, Higher Education and Research Institute of Management and Planning. (in Persian)
Sarmad, Z., Bazargan, A. & Hejazi, E. (2000). Research methods in behavioral sciences. (Fourth edition), Tehran, Termeh publishing. (in Persian)