همکاری تحقیقاتی مؤثر، وضعیت و موانع موجود: عاملی مهم برای پذیرش مقاله‌ها در مجله‌های معتبر بین‌المللی حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکدگان فارابی، قم، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم مالی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش، اهمیت همکاری‌های تحقیقاتی در رشته حسابداری، وضعیت همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری در ایران و همچنین، موانع همکاری‌های تحقیقاتی در بین پژوهشگران حسابداری ایرانی در دو سطح ملی و بین‌المللی بررسی شده است.
روش: در بخش اول با بررسی گسترده پژوهش‌های داخلی و بین‌المللی حسابداری، ابعاد مختلف همکاری‌های تحقیقاتی، به‌صورت توصیفی بررسی شد. در بخش دوم، با انجام تحلیل محتوای مقاله‌های چاپ‌شده در پنج مجله معتبر داخلی حسابداری، شمایی کلی از وضعیت همکاری تحقیقاتی در رشته حسابداری برای فضای پژوهشی ایران ارائه شده است. در بخش سوم نیز با انجام پیمایش، نگرش پژوهشگران رشته حسابداری ایران به موانع همکاری تحقیقاتی، در دو سطح ملی و بین‌المللی بررسی شده است.
یافته‌ها: نتایج حاصل از تحلیل محتوای اسامی نویسندگان مقاله‌های پنج مجله برتر حسابداری کشور، نشان می‌دهد که بیشترین سهم مقاله‌های پذیرفته‌شده، به تیم‌های تحقیقاتی دونفره استاد و دانشجو اختصاص دارد و به‌نظر می‌رسد که مقاله‌ها، از پایان‌نامه‌ها استخراج شده‌اند. فقط 8 درصد از مقاله‌ها را استادان هیئت‌علمی و 1 درصد از مقاله‌ها را دانشجویان به‌تنهایی نگاشته‌اند. نتایج پیمایش نیز نشان می‌دهد که موانع مهم همکاری‌های تحقیقاتی در سطح ملی عبارت‌اند از: «نداشتن سیاست‌های تشویقی برای موفق‌ترین تیم‌های تحقیقاتی حسابداری» و «نبود صرفه اقتصادی تمرکز صرف، بر کار تحقیقاتی میان حسابداران و حسابرسان ایرانی».
نتیجه‌گیری: با توجه به ضعف موجود در همکاری‌های تحقیقاتی میان پژوهشگران حسابداری کشور، این پژوهش می‌‌تواند با ارائه مزیت‌های همکاری تحقیقاتی و روشن‌کردن موانع آن، پژوهشگران حسابداری کشور را به همکاری‌های تحقیقاتی مؤثر تشویق کند. پژوهش‌هایی از این دست، به افزایش کمیت و کیفیت مقاله‌های ارسالی به مجله‌های بین‌المللی حسابداری منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Research Collaboration; Status and Barriers (An Important Factor for Accepting Articles in Top International Accounting Journals)

نویسندگان [English]

  • Omid Faraji 1
  • Fakhroddin Mohammad Rezaei 2
  • Mehdi Khodakarami 3
  • Iman Soukhakian 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, College of Farabi, Qom, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Finance, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
3 MSc. Student, Department of Accounting, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study seeks to highlight the importance of research collaborations and examine their status among accounting researchers in Iran. It also tries to study the existing barriers to achieving effective research collaborations among Iranian accounting researchers at both national and international levels.
Methods: In the first section of this research, various aspects of research collaboration, including its advantages and challenges, were discussed through a comprehensive review of articles published in Iranian and international accounting journals. In the second section and by analyzing the content of articles published in five top Iranian accounting journals, the status of research collaboration between Iranian accounting researchers was investigated from various aspects. Finally, by surveying Iranian accounting researchers, their attitudes regarding existing barriers to achieving effective research collaboration at both national and international levels were investigated.
Results: The literature review indicated that the most important advantage of the research collaboration of accounting researchers with each other was taking advantage of complementary skills. In 82% of the articles published in international accounting journals, the extent of contribution to the research was the basis for deciding on the order of the authors' names. However, our investigations showed that in the articles published in five top Iranian accounting journals, regardless of the amount of contribution of each author, the names of faculty members were included as main authors (i.e., the first author/corresponding author) in the articles, and the names of the students were considered as the authors with the least contribution. Examining the identity of the authors of articles published in five top Iranian accounting journals showed that the most common type of research collaboration belongs to research teams consisting of a student and supervisors. It seems that most of these articles were extracted from students' theses and it was likely that there was no voluntary collaboration between them. In addition, only eight percent of the articles published in five top Iranian accounting journals were written by faculty members without the contribution of any students. Also, only one percent of these articles were written by students without the contribution of any professor. The obtained results indicated a strong dependence of Iranian accounting students and faculty members on each other in publishing articles. Finally, the results achieved from the conducted survey of Iranian accounting researchers showed that the most important barriers to achieving an effective research collaboration at the national level include "lack of motivational policies for the most successful research teams" and "lack of economic advantages in case of focusing only on research".
Conclusion: Considering the relatively low awareness of Iranian accounting researchers about achieving an effective research collaboration, this research can encourage Iranian accounting researchers to form effective research collaborations by highlighting its advantages and identifying the barriers to achieving it. It also can play a role in improving the quantity and quality of articles by Iranian authors to be published in international accounting journals via increasing effective research collaborations among Iranian accounting researchers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research collaboration in accounting
  • Barriers to research collaboration
  • International accounting journals
تسلیمی، محمدسعید؛ فرهنگی، علی‌اکبر؛ عابدی‌جعفری، حسن و رازنهان، فیروز (1389). مدل اثرگذاری فرهنگ ملی بر کار تیمی در ایران. فصلنامه علمی پژوهشی راهبرد فرهنگ، 3(10-11)، 127-162.
جعفرپور، محمود (1397). آسیب‌شناسی کار گروهی در سازمان‌های کشور. مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، 27(87)، 75-100
جعفری نسب کرمانی، ندا؛ ملانظری، مهناز و رحمانی، علی (1398). چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 348-370.
چلبی، مسعود (1381). بررسی تجربی نظام شخصیت در ایران، تهران: مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات.

حاجیلری، عبدالرضا (1387). بررسی موانع فرهنگی عدم توسعه کار جمعی و گروهی در تشکل‌ها و مجموعه‏های دانشجویی. مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، 12(4)، 87-100.

ریاحی، عارف؛ قانعی راد، محمد امین و احمدی، الهام (1393). بررسی موانع باز دارنده همکاری‏های علمی بین‏المللی(مطالعه موردی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران در تالیف مشترک مدارک علمی پایگاه اطلاعاتی. فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی، 17(1)، 90-65.
سریع القلم، محمود (1376). مبانی عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایران. اطلاعات سیاسی اقتصادی، 3(4)، 135-136.
گل محمدی شورکی، مجتبی؛ پورحیدری، امید و بهارمقدم، مهدی (1396). بررسی تأثیر مدیریت ذی‎نفعان بر سود تقسیمی و ارزش شرکت. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 371-394.
محمدرضایی، فخرالدین (1397). قالب مناسب برای مقالات حسابداری از نوع آرشیوی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(26)، 189-208.
محمدرضایی، فخرالدین و فرجی امید (1398). معمای سنجش کیفیت حسابرسی در پژوهش‎های آرشیوی: نقد و ارائه پیشنهادهایی برای محیط پژوهشی ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 87-122.
مداحی، مرتضی (1390). آسیب‌شناسی پژوهش‏های گروهی مورد مطالعه: طلاب علوم دینی. مجله پژوهش، 2(3)، 119-138.
نمازی، محمد؛ محمدیان، محمد و مهتری، زینب (1397). بررسی ساختار و چهارچوب مقاله‏های علمی پژوهشی در نشریه‏های بین‏المللی حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 2(10)، 277-307.
ولیان، حسن؛ عبدلی، محمدرضا و کوشکی جهرمی، علیرضا (1398). مفهوم‌سازی تصمیم‌گیری خردمندانه حسابرسان بر اساس تحلیل داده‌بنیاد. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 301-326.
 
References
Avkiran, N. K. (2013). An empirical investigation of the influence of collaboration in finance on article impact. Scientometrics, 95(3), 911-925.
Birmingham, P., & Wilkinson, D. (2003). Using research instruments: A guide for researchers. Routledge.
Bretz, S. L., & McClary, L. (2014). Students’ understandings of acid strength: how meaningful is reliability when measuring alternative conceptions? Journal of Chemical Education, 92(2), 212–219.
Brown, C. L., Chan, K. C., & Chen, C. R. (2011). First-author conditions: evidence from finance journal coauthorship. Applied Economics, 43(25), 3687-3697.
Brown, C., Chan, K., & Chen, C, and P. Lai (2006). Marketing Journal Coauthorships: An Empirical Analysis of Coauthor Behavior. Journal of Marketing Education, 28(1), 17-25.
Brown, L. D. (2005). The importance of circulating and presenting manuscripts: Evidence from the accounting literature. The Accounting Review, 80(1), 55-83.
Chalabi, M. (2002). An Experimental Study of the Personality System in Iran, Tehran: Research Institute for Culture. (in Persian)
Chen, G., Sharma, P. N., Edinger, S. K., Shapiro, D. L., & Farh, J. L. (2011). Motivating and demotivating forces in teams: Cross-level influences of empowering leadership and relationship conflict. Journal of Applied Psychology, 96(3), 541.
Collins, D. L., Oler, D. K., & Skousen, C. J. (2018). How to be a Good Coauthor: Advice for Ph.D. Students and Junior Faculty. Issues in Accounting Education, 33(4), 1-12.
Ettredge, M., & Wong-On-Wing, B. (1991). Publication opportunities in accounting research journals: 1970–1988. Issues in Accounting Education, 6(2), 239-247.
Fleischman, R. K., & Schuele, K. (2009). Co-authorship in accounting history: advantages and pitfalls. Accounting, Business & Financial History, 19(3), 287-303.
Glover, S. M., Prawitt, D. F., & Wood, D. A. (2006). Publication records of faculty promoted at the top 75 accounting research programs. Issues in Accounting Education, 21(3), 195-218.
Glover, S.M., Prawitt, D. F., Summers, S. L., & Wood, D. A. (2012). Publication benchmarking data based on faculty promoted at the top 75 US accounting research institutions. Issues in Accounting Education, 27(3), 647-670.
Golmohammadi, M., Pourheidari, O., Baharmoghaddam, M. (2017). Studying the Impact of Stakeholder Management on Dividends and Firm Value. Accounting and Auditing Review, 24(3), 371-394.
Hajilari A. (2008). Investigating the cultural barriers to the development of collective and group work in student organizations and groups. Epistemic Studies in Islamic University, 12(4), 87-100. (in Persian)
Holder, M. E., Langrehr, F. W., & Schroeder, D. M. (2000). Finance journal coauthorship: how do coauthors in very select journals evaluate the experience? Financial Practice & Education, 10(1), 142-152.
Hudson, J. (1996). Trends in multi-authored papers in economics. Journal of Economic Perspectives, 10(3), 153-158.
Iglič, H., Doreian, P., Kronegger, L., & Ferligoj, A. (2017). With whom do researchers collaborate and why? Scientometrics, 112(1), 153-174.
Jafari Nasab Kermani, N., Molanazari, M., Rahmani, A. (2019). Challenges and Opportunities of Changing the Auditor Report in Iran. Accounting and Auditing Review, 26(3), 348-370. (in Persian)
Jafarpur, M. (2019). Pathology of teamwork in countries’ organizations. Management Studies (Improvement and evolution), 27 (87), 75-100. (in Persian)
Katzenbach, J. & Smith, D. (1993). The Wisdom of Teams. Creating the High-Performance Organisation, McGraw-Hill, New York, NY.
Kiani, R., & Latifi, F. (1995). The impact of ancient, Islamic and western culture in Iran's work-related values. In EIASM Workshop: Cross-Cultural Perspectives: Comparative Management and Organisation, Henley Management College, Henley-on-Thames.
Madahi, M. (2011). The Pathology of the Study Group Study: Religious Studies Students. Journal of Research, 2 (3), 119-138. (in Persian)
Mohammad Rezaei F. (2018). Research Method in Accounting, (2nd Edition). Tehran: Termeh press. (in Persian)
Mohammad Rezaei, F. (2018). Template for Archival Accounting Research. Knowledge of accounting and Managerial auditing, 7(26), 189-208. (in Persian)
Mohammad Rezaei, F., Faraji, O. (2019). The Dilemma of Audit Quality Measuring in Archival Studies: Critiques and Suggestions for Iran’s Research Setting. Accounting and Auditing Review, 26(1), 87-122. (in Persian)
Mohammad Rezaei, F., Mohd Saleh, N., Jaffar, R., & Hassan, M. S. (2016). The effects of audit market liberalisation and auditor type on audit opinions: the Iranian experience. International Journal of Auditing, 20(1), 87-100.
Moizer, P. (2009). Publishing in accounting journals: A fair game? Accounting, Organizations and Society, 34(2), 285-304.
Namazi, M., Mohammadian, M., Mehtari, Z. (2018). Evaluation of Research Papers’ Structure and Framework in Accounting International Journals, Advances in Accounting, 2(10), 277-307. (in Persian)
Nehring, A., Nowak, K. H., zu Belzen, A. U., & Tiemann, R. (2015). Predicting students’ skills in the context of scientific inquiry with cognitive, motivational, and sociodemographic variables. International Journal of Science Education, 37(9), 1343–1363.
Oler, D. K., Oler, M. J., Skousen, C. J., & Talakai, J. (2015). Has concentration in the top accounting journals changed over time? Accounting Horizons, 30(1), 63-78.
Purg, D., Isabella, L., Casse, P., Caudel, P. & Kenfelj, H. (2003). Teams and Teamwork: A Foundation.
Riahi, A., Qanee Rad, M.A. & Ahmadi, E. (2014). Investigating the Obstacles to International Scientific Cooperation (Case Study: Faculty Members of the University of Tehran in Shared Database Writing. Journal of Library and Information Science, 17 (1), 90-65.
 (in Persian)
Saree-ul-Qalam, M. (1997). Tribal foundations of Iranian political culture. Political Economic Information, 3(4), 135-136. (in Persian)
Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
Stolowy, H. (2017). Letter from the Editor: Why are papers desk rejected at European Accounting Review? European Accounting Review, 26(3), 411-418.
Taslimi, M.S., Farhangi, A.A., AbediJafari, H., Razanhan, F. (2010). Modeling the Impact of National Culture on Teamwork in Iran. Journal of Culture Strategy, 3(10-11), 127-162. (in Persian)
Urbancic, F. 1992. The extent of collaboration in the production of accounting research. Accounting Educators’ Journal, 4(2), 47–59.
Valiyan, H., Abdoli, M., Koushki Jahromi, A. (2019). Conceptualizing Wise Auditor Decision Making based on Grounded Theory Approach. Accounting and Auditing Review, 26(2), 301-326. (in Persian)