تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی کار، قزوین، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، بررسی تأثیر توانایی مدیران بر محافظه‌کاری با تأکید بر نقش اندازه شرکت و اهرم مالی در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: فرضیه‌های پژوهش برای 125 شرکت طی دوره 6 ساله، از سال 1394 تا 1399 و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چندمتغیره آزمون شد.
یافته‌ها: نتایج نشان می‌دهد که با افزایش توانایی مدیران، سطح محافظه‌کاری افزایش می‌یابد. همچنین، مدیران بسیار توانا سطح پایین‌تری از محافظه‌کاری را در شرکت‌های بزرگ و اهرمی اعمال می‌کنند.
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد که مدیران بسیار توانا، به‌دلیل منتفع‌شدن شرکت و ذی‌نفعان محافظه‌کاری می‌کنند. اول، مدیران توانمند از مهارت‌ها و تخصص استثنایی خود برای گزارش محافظه‌کارانه، بر اساس قراردادهای کارا استفاده می‌کنند؛ دوم، مدیران بسیار توانا، از محافظه‌کاری پیروی می‌کنند تا از پیامدهایی مثل از دست‌دادن شهرت و مشاغل آینده جلوگیری کنند. علاوه بر این، تصمیم‌گیری درباره محافظه‌کاری، نه‌تنها به توانایی مدیر، بلکه به ویژگی‌های سازمانی نیز وابسته است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، حسابرسان و سایر ذی‌نفعان، در ارزیابی توانایی مدیران هنگام ارزیابی سطح محافظه‌کاری در گزارش‌های مالی یا هنگام ایجاد تنظیمات قراردادی کارا با مدیران، باید اندازه و اهرم مالی شرکت را نیز به‌عنوان عوامل اثرگذار در نظر داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Impact of Managers’ Ability on Conservatism with a Focus on the Size and Leverage of Firms

نویسندگان [English]

  • Shokrollah Khajavi 1
  • Soraya Weysihesar 2
  • Ali Ghayouri Moghaddam 3
1 Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics Management & Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 MSc., Department of Accounting, Kar Higher Education Institute, Qazvin, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Persian Gulf University, Bushehr, Iran.
چکیده [English]

Objective: Managers' efficiency in using corporate resources is reflected in the information presented in the financial reports. The conservatism level in preparing financial reports is a criterion through which the quality of financial reporting can be measured. Managers can have conservative or less conservative (progressive) reporting based on ability according to the authority assigned to them and based on the theoretical framework of financial standards. Research has shown that if other factors remain stable, capable managers adopt conservative reporting by meeting the expectations of stakeholders and improving the firm's performance. That is because firms with high accounting conservatism are faced with fewer regulatory constraints, better internal governance quality, efficient contract utilization, minimization of agency costs, and minimization of taxes or legal costs. Since high-ability managers have unique skills and expertise to improve firm performance, negotiate auction deals in a better way, and more precisely estimate the variation in future firm performance, they can predict future losses better and incorporate to a timely reporting. However, the use of conservatism also depends on factors such as the size of the firm or the amount of financial leverage. This is because the level of complexity of the firm can be one of the most important factors in the managers' election. Therefore, deciding the level of conservatism may be a result of the size of the firm or the amount of its financial leverage rather than the ability of the management. In larger firms, disclosure of the information is more, and as a result information asymmetry is less. These firms have lower tax and legal demands and more regularity and uniformity and debt contracts usually include precise conditions, the violation of which leads to the imposition of costs on the firm, and after that managers with a high ability to serve the interests of the company apply lower levels of conservatism in large and leveraged firms. Therefore, firm size and financial leverage can moderate the relationship between managers' ability and conservatism. According to this, the main goal of this research is to examine managerial ability effects on conservatism emphasizing the role of firm size and financial leverage in Tehran Stock Exchange listed companies.
Methods: The research hypotheses, made using 125 firms in six years from 2015 to 2020, were statistically tested based on multivariate regression models. To measure the ability of the management, the model of Demerjian et al. (2012) and the firm's adjusted performance industry considering were utilized. Conservatism was calculated based on accrual and market criteria.
Results: The results indicated that along with any increase in managerial ability, the extent of conservatism increases as well. Moreover, managers with high ability employ lower levels of conservatism in large and leveraged firms.
Conclusion: The achieved findings indicated that high-ability managers apply conservatism to benefit firms and their stakeholders. First, capable managers use their unique skills and expertise to report conservatively based on efficient contracts. Second, they apply conservatism to prevent some consequences such as losing reputation and future jobs. In addition, decision-making about conservatism depends not only on managerial ability but also on organizational characteristics. Therefore, the influential factors of size and financial leverage must be considered by investors, creditors, auditors and other stakeholders in assessing managerial ability along with assessing the level of conservatism in financial statements or while making efficient contractual arrangements with managers’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Conservatism
  • Financial leverage
  • Firms size
  • Managerial ability
افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، لیلی (1389). کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی و علوم اقتصادی (چاپ اول). تهران: انتشارات ترمه.
ایزدی‏نیا، ناصر؛ گوگردچیان، احمد و تنباکویی، مژگان (1393). تأثیر توانایی مدیریتی بر کیفیت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های حسابداری مالی، 6(3)، 21-36.
بزرگ اصل، موسی؛ صالح‏زاده، بیستون (1394). رابطه توانایی مدیریت و پایداری سود با تأکید بر اجزای تعهدی و جریان‏های نقدی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 4(58)، 153-170.
پیری، پرویز؛ دیدار، حمزه و خدایاریگانه، سیما (1393). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت گزارشگری مالی در طول چرخه عمر شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های حسابداری مالی، 6(3)، 99-118.
پیوندی، سعیده (1401). ویژگی‏های شرکت و گزارشگری مالی جسورانه. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 29(2)، 242-263.
حبیبی، حمید رضا؛ حسنعلی‏پور، رحمان و فراز، فروغ (1395). بررسی رابطه بین شیوه‏های تأمین مالی با محافظه‏کاری حسابداری. دانش حسابرسی، 16(65)، 159-177.
رضازاده، جواد؛ محمدی، عبداله (1398). توانایی مدیریتی، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 217-238.
سوری، علی (1393). اقتصادسنجی مقدماتی. تهران: نشر فرهنگ‏شناسی.
فروغی، داریوش و عباسی، جواد (1390). بررسی عوامل مؤثر بر اعمال محافظه‏کاری حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری مالی، 1(1)، 113-132.
مشایخی، بیتا و عظیمی، عابد (1395). تأثیر توانایی‏های مدیریت بر رابطه بین مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکت. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 253-267.
مشایخی، بیتا و مطمئن، محسن (1392). ریسک سیستماتیک و محافظه‏کاری مشروط. تحقیقات مالی، 15(1)، 109-128.
منصورفر، غلامرضا؛ دیدار، حمزه و حسین‏پور، وحید (1394). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر کیفیت سود شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‏های حسابداری مالی، 7(1)، 37-54.
مهرانی، کاوه؛ نظری، هیراد و قاسمی‏فرد، محمدرضا (1399). توانایی مدیریت و گزارشگری مالی به‏موقع. پیشرفت‏های حسابداری دانشگاه شیراز، 12(1)، 323-351.
مهرانی، کاوه؛ وافی ثانی، جلال و حلاج، محمد (1389). رابطه قراردادهای بدهی و اندازه شرکت با محافظه‏کاری در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 17(59)، 97-112.
هاشمی، سید عباس و مشعشعی، سید محمد (1397). بررسی تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذار و تصمیمات سرمایه‏گذاری شرکت‌ها. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(1)، 199-226.
همت‏فر، محمود (1400). بررسی ارتباط میان توانایی مدیریت، ارتباطات سیاسی و گزارشگری مالی متقلبانه. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 13(50)، 23-42.
 
References
Aflatouni, A. & Nikbakht, L. (2010). Application of econometrics in accounting research, financial management and economics (first edition). Tehran: Termeh Publications.
(in Persian)
Ahmed, A.S., & Duellman, S. (2007). Accounting conservatism and board of director characteristics: An empirical analysis. Journal of Accounting and Economics, 43(2-3), 411–437.
Ahmed, A.S. & Duellman, S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51(1), 1–30.
Ahmed, A.S., Billings, B.K., Morton, R.M. & Stanford-Harris, M. (2002). The role of accounting conservatism in mitigating bondholder-shareholder conflicts over dividend policy and in reducing debt costs. The Accounting Review, 77(4), 867–890.
Ahmed, K., & Henry, D. (2012). Accounting conservatism and voluntary corporate governance mechanisms by Australian firms. Accounting & Finance, 52(3), 631–662.
Alam, P. & Petruska, K.A. (2012). Conservatism, SEC investigation, and fraud. Journal of Accounting and Public Policy, 31(4), 399–431.
Baik, B. O. K., Farber, D.B., & Lee, S. A. M. (2011). CEO ability and management earnings forecasts. Contemporary Accounting Research, 28(5), 1645-1668.
Ball, R., & Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognistion timeliness. Journal of Accounting Economics, 39(1), 83–128.
Beatty, A., Weber, J. & Yu, J.J. (2008). Conservatism and debt. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 154–174.
Beaver, W.H. & Ryan, S.G. (2000). Biases and lags in book value and their effects on the ability of the book-to-market ratio to predict book return on equity. Journal of Accounting Research, 38(1), 127-148.
Bozorgasl, M., & Salehzadeh, B. (2015). Relationship between management ability and earnings stability with emphasis on accrual components and cash flows in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Audit Science, 4(58), 153-170. (in Persian)
Choi, W., Sam, H., Sung, H. J., & Tony, K. (2015). CEO's operating ability and the association between accruals and future cash flows. Journal of Business Finance & Accounting, 42(5-6), 619-634.
Custodio, C., & Metzger, D. (2013). How do CEOs matter? The effect of industry expertise on acquisition returns. The Review of Financial Studies, 26(8), 2008–2047.
Demerjian, P., Lev, B., & McVay, S. (2012). Quantifying managerial ability: A new measure and validity tests. Management Science, 58(7), 1229–1248.
Demerjian, P.R., Lev, B., Lewis, M.F., & McVay, S.E. (2013). Managerial ability and earnings quality. The Accounting Review, 88(2), 463-498.
Easley, D., Hvidkjaer, S., & O’Hara, M. (2002). Is information risk a determinant of asset returns? Journal of Finance, 57(5), 2185-2221.
Foroughi, D., & Abbassi, J. (2011). Investigating the factors affecting the application of accounting conservatism. Empirical Research in Financial Accounting, 1(1), 113-132.
 (in Persian)
Gao, P. (2013). A measurement approach to conservatism and earnings management. Journal of Accounting and Economics, 55(2-3), 251–268.
Givoly, D., & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29(3), 287–320.
Givoly, D., Hayn, C. K., & Natarajan, A. (2007). Measuring reporting conservatism. The Accounting Review, 82(1), 65-106.
Guay, W. (2008). Conservative financial reporting, debt covenants, and the agency costs of debt. Journal of Accounting and Economics, 45(2-3), 175-180.
Habibi, H., Hasanalipour, R., & Faraz, F. (2016). Investigating the relationship between financing methods and accounting conservatism. Audit Science, 16(65), 159-177.
(in Persian)
Haider, I., Singh, H., & Sultana, N. (2021). Managerial ability and accounting conservatism. Journal of Contemporary Accounting and Economics, 17(1), 100242.
Hashemi, A., & Moshashae, M. (2018). Corporate governance and the relation between investor sentiment and corporate investment decisions. Empirical Research in Accounting, 8(1), 199-226. (in Persian)
Hematfar, M. (2021). The study of relationship between management ability, political relationship and reporting fake finance. Accounting and Auditing Research, 13(50), 23-42. (in Persian)
Izadinia, N., Googerdchian, A., & Tanbakouei, M. (2014). The impact of managerial ability on earnings quality of companies listed in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 6(3), 21-36. (in Persian)
Khan, M., & Watts, R.L. (2009). Estimation and empirical properties of a firm-year measure of accounting conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2-3), 132-150.
Khoo, J., & Cheung, A. (2022). Managerial ability and debt maturity. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 18(1), 100295.
Krishnan, G.V., & Visvanathan, G. (2008). Does the SOX definition of an accounting expert matter? The association between audit committee directors’ accounting expertise and accounting conservatism. Contemporary Accounting Research, 25(3), 827–858.
LaFond, R., & Watts, R. (2008). The information role of conservatism. The Accounting Review, 83(2), 447–478.
Lara, J.M.G., Osma, B.G., & Penalva, F. (2007). Board of directors’ characteristics and conditional accounting conservatism: Spanish evidence. European Accounting Review, 16(4), 727–755.
Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stockholders gains in going private transactions. The Journal of Finance, 44(3), 771-787.
Lobo, G.J., & Zhou, J. (2006). Did conservatism in financial reporting increase after the Sarbanes-Oxley Act? Initial evidence. Accounting Horizons, 20(1), 57–73.
Mansourfar, G., Didar, H., & Hosseinpour, V. (2015). The effect of managerial ability on earning quality of listed companies in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 7(1), 37-54. (in Persian)
Mashayekhi, B., & Azimi, A. (2016). Influence of manager's abilities on the relation between real earning management and future firm performance. Accounting and Auditing Review, 23(2), 253-267. (in Persian)
Mashayekhi, B., Motmaen, M. (2013). Systematic risk and conditional conservatism. Financial Research Journal, 15(1), 109-128. (in Persian)
Mehrani, K., Nazari, H., & Ghasemi fard, M. (2020). Managerial ability and financial reporting timeliness. Journal of Accounting Advances, 12(1), 323-351. (in Persian)
Mehrani, K., Vafi Sani, J., & Hallaj, M. (2010). The relationship between debt contracts, firm size, and conservatism among listed firms in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 17(1), 97-112. (in Persian)
Mishra, D.R. (2014). The dark side of CEO ability: CEO general managerial skills and cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 29, 390–409.
Nikolaev, V.V. (2010). Debt covenants and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 48(1), 137–176.
Peyvandi, S. (2022). Corporate characteristics and aggressive financial reporting. Accounting and Auditing Review, 29(2), 242-263. (in Persian)
Piri, P., Didar, H., & Khodayar Yeganeh, S. (2014). Investigating the effect of management ability on the quality of financial reporting during the life cycle of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 6(3), 99-118.
(in Persian)
Qiang, X. (2007). The effects of contracting, litigation, regulation, and tax costs on conditional and unconditional conservatism: Cross-sectional evidence at the firm level. The Accounting Review, 82(3), 759-796.
Rezazadeh, J., & Mohammadi, A. (2019). Managerial ability, political connections and fraudulent financial reporting. Journal of Accounting and Auditing Review, 26(2), 217-238. (in Persian)
Souri, A. (2014). Preliminary econometrics. Tehran: Farhangology publishing. (in Persian)
Sultana, N., & Mitchell Van der Zahn, J. L. (2015). Earnings conservatism and audit committee financial expertise. Accounting & Finance, 55(1), 279-310.
Sultana, N., (2015). Audit committee characteristics and accounting conservatism. International Journal of Auditing, 19(2), 88–102.
Uygur, O. (2018). CEO ability and corporate opacity. Global Finance Journal, 35, 72-81.
Watts, R.L., & Zimmerman, J. (1978). Towards a positive theory of the determination of accounting standards. The Accounting Review, 53(1), 112–134.