نقش حسابداری ارزش منصفانه در ارتباط با ارزش ارقام کلیدی حسابداری، طی دوران بحران مالی در میان شرکت‌های سرمایه‌گذاری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، پردیس دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: بررسی تأثیر مواجهه شرکت‌های سرمایه‌گذاری با حسابداری ارزش منصفانه، بر تغییر نقش‌های ارزش‌گذاری ارقام کلیدی حسابداری در طول دوران بحران مالی، هدف اصلی اجرای این پژوهش است.
روش: در این پژوهش با توجه به نوع داده‌ها، از روش رگرسیون چندگانه با داده‌های ترکیبی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های سرمایه‌گذاری است که قبل از سال 1398 در بورس تهران و فرابورس پذیرفته شده‌اند و پایان سال مالی آن‌ها، به ماه‌های پایانی فصول چهارگانه سال تقویمی منتهی می‌شود. دوره زمانی مطالعه، 8 فصل مالی از 31/3/1398 تا 31/3/1400 است. با توجه به اطلاعات در دسترس 76 شرکت طی 8 فصل، جامعه به 608 شرکت ـ دوره محدود شده است.
یافته‌ها: از مدل‌های تجربی این یافته‌ها به‌دست آمد: 1. شرکت‌هایی که بیشتر در معرض حسابداری ارزش منصفانه‌اند، ارتباط ارزشی سود کمتری دارند؛ 2. در دوره بحران مالی، ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام‌ و به‌ویژه سود افزایش می‌یابد؛ 3. مواجهه بیشتر با حسابداری ارزش منصفانه در دوران بحران مالی، از ارتباط ارزشی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام‌ می‌کاهد و بر ارتباط ارزشی سود می‌افزاید.
نتیجه‌گیری: در هنگام مطالعه نقش‌های ارزش‌گذاری ارقام کلیدی حسابداری، یعنی ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و سود خالص، به‌ویژه در مواقعی که شرکت‌ها با بحران‌های مالی مواجهند، باید میزان مواجهه صورت‌های مالی با حسابداری ارزش منصفانه، به‌عنوان عاملی تأثیرگذار در کانون توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of Fair Value Accounting in the Value Relevance of Key; Accounting Items During the Financial Crisis in Investment Companies

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Hosseini 1
  • Fatemeh hamedi 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University Campus, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: Companies operating in global markets that prepare their financial statements based on international accounting standards adopted the fair value approach a few years before the start of the 2008 financial crisis as part of the new regulations of international financial reporting standards. However, there are still debates about the role of IFRS and reliance on fair value accounting in weakening the stability of the financial system. In other words, fair value accounting is at the center of discussion regarding the causes and consequences of recent financial crises. One of the ways to deal with such issues is through value relevance studies. These studies focus on the role of key accounting figures, such as book value of equity and net profit, in supporting and validating company valuation in various circumstances. Therefore, the main purpose of this research is to investigate the impact of investment companies' exposure to fair value accounting on changing the valuation roles of key accounting items in financial crises.
Methods: Considering its data collection method, this is a descriptive-correlational study. It is an applied study, carried out using the Ex-Post Facto approach. In this research, according to the type of data, the multiple regression method with panel data was used. The data needed for testing the hypotheses were extracted from the text of the audited financial statements of the companies and the stock exchange websites. Since studies are considered to be based on event-type value relevance, short-term intervals are much more effective, especially in the economy of Iran, where variables such as exchange rates are very influential on stock pricing. Based on this, the period of this research includes eight interim financial reporting periods from 21/06/2019 to 21/06/2021. The first four periods were considered as the ones before the crisis and the next four as the time of the crisis. According to the available information of 76 firms during eight seasons, the firm is limited to 608 firms-courses.
Results: In line with the research question, three hypotheses were designed. The evidence obtained to examine the first hypothesis indicated that in companies with the least amount of exposure to fair value accounting, the earnings number has an increasing content of information compared to the equity book value. In this type of investment company, it is usually difficult to estimate the net value of assets and it is associated with measurement error. The evidence of the interaction effect between the number of assets reported with fair value and the equity book value showed that this factor does not have a significant effect on the valuation role of the book value of equity. This is while the coefficient of earning is negative and significant and indicates a less positive relationship between market value and earning (i.e. reducing the role of earning valuation) in the case of companies that are more exposed to fair value accounting. The estimation results of the second model, designed in line with the second hypothesis, implied that the result of the interaction of crisis with key accounting items is both positive and significant. Accordingly, during a financial crisis, the relationship between the value of earnings and the equity book value is strengthened. However, the increase in the value of the variable coefficient of earning in interaction with the crisis is greater than the coefficient of the equity book value. Based on the achieved results, during a crisis, investment companies can realize profit by selling shares, and the faster this happens, the better companies realize the remaining unrealized profits caused by the growth of prices during the boom. By realizing a profit, they prevent the decrease of their portfolio value during the recession. Also, investment companies with more potential to receive cash profits from investable companies during the recession can still be positively valued regardless of the decrease in the daily value of the portfolio due to falling prices. The result of the interaction of the simultaneous occurrence of the financial crisis and fair value accounting on the value relevance of the equity book value indicated the weakening of this relationship, and in the case of earning, it showed the strengthening of the relationship. Therefore, if both the influencing factors of the financial crisis and the level of exposure to fair value accounting are simultaneously considered, the value relationship weighting system of companies that are more exposed to fair value accounting and are in a financial crisis will be changed in favor of earning value relationship. In other words, for such companies, the book value of equity is reduced from the value relationship and the value relevance of earning is added. Accordingly, the findings of the empirical models indicated that: 1) companies that are more exposed to fair value accounting have a lower earning value relevance, 2) During a financial crisis, the equity book value and especially the net earnings increase, and 3) More exposure to fair value accounting during the financial crisis reduces the value relevance of the equity book value and increases the value relevance of earning.
Conclusion: If both the financial crisis and the level of exposure to fair value accounting are considered at the same time, the value relevance weighting system of firms that are more exposed to fair value accounting and are experiencing a financial crisis changes in favor of value relevance of earning. In other words, for this group of firms, the value relevance of the equity book value is reduced and the value relevance of earning is added. Therefore, the exposure of financial statements to fair value accounting should be considered as an influencing factor when studying the valuation roles of key accounting items, i.e. book value of equity and earnings, especially when companies are facing financial crises.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Fair value
  • Financial crisis
  • Financial firm
  • Value relevance
افلاطونی، عباس (1392). اقتصاد سنجی در پژوهش‌های مالی و حسابداری با نرم‌افزار ایویوز. تهران، انتشارات ترمه.
حاجی کرمانی، سمیرا؛ معین‌الدین، محمود و حیرانی، فروغ (1396). تأثیر کاربرد ارزش منصفانه در گزارش‌های مالی در بهبود ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 7(4)، 53-72.
صفرزاده، محمدحسین و واحدیان، رضا (1396). بررسی اثر بحران مالی جهانی بر کیفیت سود. مجله دانش حسابداری، 8(4)، 37-64.
عزیزی، شهریار (1392). متغیرهای میانجی، تعدیلگر و مداخله‌گر در پژوهش‌های بازاریابی: مفهوم، تفاوت‌ها، آزمون‌ها و رویه‌های آماری. تحقیقات بازاریابی نوین، 3(2)، 157-176.
فرهادی، زهرا و سلیمانی امیری، غلامرضا (1397). ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در دوران نوسانات اساسی بورس و اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 8(1)، 173-198.
قلیزاده، علیرضا؛ فلاح شمس، میرفیض و افشار کاظمی، محمد علی (1400). طراحی سیستم هشدار سریع وقوع بحران مالی در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد درخت تصمیم. دانش سرمایه‌گذاری، 10(40)، 35-55.
مرادی، محمد؛ جعفری دره‌در، مرتضی و حسین‌زاده، سهراب (1398). چالش‌ها و فرصت‌های اندازه‌گیری ارزش‌های منصفانه در راستای پیاده‌سازی استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 456-481.
References
Adwan, S., Alhaj-Ismail, A. & Girardone, C. (2020). Fair value accounting and value relevance of equity book value and net income for European financial firms during the crisis. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 39(1), 4-34.
Aflatooni, A. (2014). Econometrics in finance and accounting researches using Eviews. Tehran, Termeh publications. (in Persian)
Ahn, J.J., Oh, K.J., Kim, T.Y. & Kim, D.H. (2011). Usefulness of support vector machine to develop an early warning system for financial crisis. Expert Systems with Applications: An International Journal 38(4), 2966-2973.
Ayres, D. R. (2016). Fair value disclosures of level three assets and credit ratings. Journal of Accounting and Public Policy, 35(6), 635–653.
Azizi, S. (2013). Mediator, Moderator and Intervening Variables in Marketing Researchs: Conceptualization, Differences and Statistical Procedures and Tests. New Marketing Research Journal, 3(2), 157-176. (in Persian)
Barth, M.E. (2006). Including estimates of the future in today's financial statements. Accounting
Horizons, 20(3), 271-285.
Barth, M. E., Beaver, W. H. & Landsman, W. R. (1998). Relative valuation roles of equity book value and net income as a function of financial health. Journal of Accounting and Economics, 25(1), 1-34.
Barth, M. E., & Landsman, W. R. (2010). How did financial reporting contribute to the financial
crisis? European Accounting Review, 19(3), 399-423.
Badertscher, B. A., Burks, J. J. & Easton, P. D. (2012). A convenient scapegoat: Fair value accounting by commercial banks during the financial crisis. The Accounting Review, 87(1), 59-90.
Belesis, N., Sorros, J., Karagiorgos, A. (2019). Financial Crisis and Value Relevance of Financial Statements. Journal of Business Research, 105(4), 283-292.
Bhattacharya, N., Black, E. L., Christensen, T. E., & Larson, C. R. (2003). Assessing the relative informativeness and permanence of proforma earnings and GAAP operating earnings. Journal of Accounting and Economics, 36(1-3), 285- 319.
Burgstahler, D. C., & Dichev, I. D. (1997). Earnings, adaptation and equity value. The
Accounting Review, 72(2), 187-215.
Davis-Friday, P. Y., Eng, L. L., & Liu, C. S. (2006). The effects of the Asian crisis, corporate governance and accounting system on the valuation of book value and earnings. The International Journal of Accounting, 41(1), 22-40.
Darrough, M., & Ye, J. (2007). Valuation of loss firms in a knowledge-based economy. Review of Accounting Studies, 12(1), 61-93.
DeFond, M., Hu, J., Hung, M., Li, S. (2020). The effect of fair value accounting on the performance evaluation role of earnings, Journal of Accounting and Economics, 70(2-3), 101-123.
Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2008). Matching and the changing properties of accounting earnings over the last 40 years. The Accounting Review, 83(6), 1425-1460.
Dichev, I. D., & Tang, V. W. (2009). Earnings volatility and earnings predictability. Journal of
Accounting and Economics, 47(1-2), 160-181.
Farhadi, Z., Soleimany amiri, G. (2018). The Value Relevance of Accounting Information during the Essential Volatility in Tehran Stock Exchange. Empirical Research in Accounting, 8(1), 173-198. (in Persian)
Filip, A., Hammami, A., Huang, Z., Jeny, A., Magnan, M. & Moldovan, R. (2021) .The Value Relevance of Fair Value Levels: Time Trends under IFRS and U.S. GAAP. Accounting in Europe, 95(2), 95-118.
Givoly, D. & Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative? Journal of Accounting and Economics, 29(3), 287-320.
Graham, R., King, R., & Bailes, J. (2000). The value relevance of accounting information during a financial crisis: Thailand and the 1997 decline in the value of the baht. Journal of International Financial Management & Accounting, 11(2), 84-107.
Gholizadeh, A., Fallahshams, M., Afsharkazemi, M. (2021). The Designing Early Warning System of Financial Crisis Outbreak in Tehran Stock Exchange by Decision Tree. Journal of Investment Knowledge, 10(40), 35-55. (in Persian)
Hitz, J. M. (2007). The decision usefulness of fair value accounting–a theoretical perspective. European Accounting Review, 16(2), 323-362.
Hajikermani, S., Moeinadin, M., Heirany, F. (2018). Fair Value in Financial Reporting and Improvement of Accounting Information Value Relevance. Empirical Research in Accounting, 7(4), 53-72. (in Persian)
Hamberg, M. & Beisland, L. A. (2014). Changes in the value relevance of goodwill accounting following the adoption of IFRS 3. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 23(2), 59-73.
International Accounting Standards Board. (2018). The Conceptual Framework for Financial
Reporting. London: IFRS Foundation.
Jiang, W., & Stark, A. W. (2013). Dividends, research and development expenditures, and the value relevance of book value for UK loss-making firms. The British Accounting Review, 45(2), 112-124.
Landsman, W. R. (2007). Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence
from capital market research. Accounting and Business Research, 37(sup 1), 19-30.
Laux, C. (2012). Financial instruments, financial reporting, and financial stability. Accounting and Business Research, 42(3), 239-260.
Laux, C., & Leuz, C. (2009). The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate. Accounting, Organizations and Society, 34(6-7), 826-834.
Moradi, M., Jafari Daredor, M., Hosseinzadeh, S. (2019). Challenges and Opportunities for Measuring Fair Value, in International Financial Reporting Standards Adoption in Iran. Accounting and Auditing Review, 26(3), 456-481. (in Persian)
Ohlson, J. A. (1995). Earnings, book values, and dividends in equity valuation. Contemporary Accounting Research, 11(2), 661-687.
Penman, S. H. (2007). Financial reporting quality: is fair value a plus or a minus? Accounting and Business Research, 37(sup 1), 33-44.
Safarzadeh, M., Vahedian, R. (2018). The Effect of Global Financial Crisis on Earnings Quality. Journal of Accounting Knowledge, 8(4), 37-64. (in Persian(
Song, X. (2015). Value Relevance of Fair Values-Empirical Evidence of the Impact of Market Volatility. Accounting Perspectives, 14(2), 91–116.
Shim, I. & von Peter, G. (2007). Distress selling and asset market feedback. Financial Markets, Institutions and Instruments, 16(5), 243–291.
Tsalavoutas, I., André, P., & Evans, L. (2012). The transition to IFRS and the value relevance of financial statements in Greece. The British Accounting Review, 44(4), 262-277.
Tahat, Y., Alhadab, M. (2017). Have Accounting Numbers Lost their Value Relevance during the Recent Financial Credit Crisis? The Quarterly Review of Economics and Finance, 66(2), 30-61.