بررسی تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

3 استاد، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

4 دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم‌بستگی و پس‌رویدادی است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، 108 شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چند‎گانه تحلیل شدند. برای اندازه‌گیری خوانایی گزارشگری مالی، از دو معیار شاخص فوگ و شاخص طول متن استفاده شده است.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که سبک حسابرس و خوانایی گزارشگری مالی (شاخص فوگ و شاخص طول متن) بر آگاهی‌بخشی قیمت سهام، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین بر اساس نتایج، سبک حسابرس بر رابطه بین خوانایی گزارشگری مالی و آگاهی‌بخشی قیمت سهام، به‌طور مثبت و معنادار تأثیر دارد.
نتیجه‌گیری: سبک حسابرس، سبب می‌شود که خوانایی گزارشگری مالی افزایش پیدا کند و با توجه به تأثیری که بر افزایش شفافیت محیط گزارشگری می‌گذارد، عدم قطعیت و عدم تقارن اطاعاتی را برای سهام شرکت کاهش می‌دهد. این موضوع موجب می‌شود تا ارزش ذاتی سرمایه‌گذاری به ارزشی نزدیک شود که سرمایه‌گذاران در بازار برای سهام خود قائل هستند. نزدیکی ارزش واقعی سهام و ارزش مورد انتظار سهام‌داران، سرانجام به افزایش آگاهی‏بخشی قیمت سهام منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Auditor Style on the Relationship between Financial Reporting Readability and Stock Price Informativeness

نویسندگان [English]

  • Mohammad Ramezan Ahmadi 1
  • Seyed Ali Vaez 2
  • Seyed Aziz Arman 3
  • Seyed Saber Dorseh 4
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
3 Prof., Department of Economics, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
4 Ph.D., Department of Accounting, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aims to investigate the effect of Auditor Style on the Relationship between Financial Reporting Readability and stock price informativeness of listed Companies in the Tehran Stock Exchange.
Methods: This research is an applied one in terms of purpose, and is correlation and post-event in terms of method. To test the research hypotheses, 108 companies in the period 2012-2019 were selected and analyzed using multiple regression models. These two dimensions Financial Reporting Readability in our tests: (Fog index and Text length index.
Results: The results showed that the Auditor Style and Financial Reporting Readability (Fog index and Text length index) has a significant positive impact on Stock Price informativeness. Also, the results showed that the Auditor Style has a significant positive impact on the relationship between Financial Reporting Readability and Stock price informativeness.
Conclusion: Auditor Style has increased the Financial Reporting Readability. And due to the effect, it has on increasing the transparency of the reporting environment, it reduces the uncertainty and asymmetry of information about the company's shares. This brings the intrinsic value of the investment closer to the value that investors place on the market for their stocks. The proximity of the real value of the stock and the expected value of the shareholders will eventually lead to an increase in Stock Price informativeness. Blue underlines indicate that Grammarly has spotted an unnecessarily wordy sentence. You'll find suggestions that can help you effortlessly revise a wordy sentence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Stock price informativeness
  • Auditor style
  • Financial reporting readability
  • Fog index and text length index
ابراهیمی کردلر، علی؛ جوانی قلندری، موسی (1398). تأثیر تخصص حسابرس بر کیفیت سود و هم‌زمانی قیمت سهام. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 137- 154.
ابراهیمی، سعید؛ سرهنگی، حجت؛ اله‌یاری ابهری، حمید (1393). بررسی اثر پیچیدگی گزارشگری مالی بر رفتار معاملاتی سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه ایران. بورس اوراق بهادار، 27، 59- 78.
اشتاد، علی؛ احمدی، آمنه (1399). رابطه خوانایی گزارش‌های مالی و نقدشوندگی. دانش حسابداری مالی، 7(3)، 167-194.
افلاطونی، عباس (1392). تجزیه و تحلیل آماری با Eviews در تحقیقات حسابداری مالی. مدیریت مالی و علوم اقتصادی (چاپ اول). تهران: انتشارات ترمه.
انصاری، عبدالمهدی و کریمی، محسن (1388).  بررسی توان معیار های داخلی ارزیابی عملکرد مدیریت در تبیین ارزش ایجاد شده برای سهام‌داران. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 1(1)، 112- 129.
بهاروند، اردشیر؛ دستگیر، محسن؛ سروش‏یار، افسانه (1400). تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 1(28)، 31 -35.
حقیقت، حمید؛ رایگان، احسان (1387). نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش‌بینی سودهای آتی. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 7(1)، 33-46.
داداشی، ایمان؛ یحیی‌زاده‏فر، محمود؛ شامخی، عباس (1397). تأثیر خوش‌بینی مدیران بر هم‌زمانی قیمت سهام در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‏های حسابداری، 10(2)، 159- 182.
دیانی، محمد، حسین (1379). سنجش خوانایی نوشته‏های فارسی، خوانانویسی برای کودکان، نوسوادان و نوجوانان. مشهد: انتشارات کتابخانه رایانه‏ای.
رحمانی، علی؛ بشیری منش، نازنین (1390). بررسی اثر هموارسازی سود بر آگاهی‏بخشی قیمت سهام. پژوهش‏های حسابداری مالی، 3(3)، 39-54.
رضازاده، جواد؛ بکشلو، عاطفه (1393). گزارشگری مالی متهورانه و آگاهی‌بخشی قیمت سهام. پژوهش‏های کاربردی حسابداری مالی، 2(2)، 7-22.
رضائی پیته‌نوئی، یاسر؛ صفری گرایلی، مهدی (1397). خوانایی گزارشگری مالی و احتمال گزارشگری مالی متقلبانه. پژوهش حسابداری مالی، 10(4)، 43-58.
صفرزاده، محمد حسین؛ اسکندری، رسول؛ جعفری منش، هادی (1400). طراحی و تبیین الگوی ثبات نظام بانکی براساس کیفیت گزارشگری مالی.  مدیریت دارایی و تأمین مالی، 3(8)، 25-52.
صفری گرایلی، مهدی و رضائی پیته‌نوئی، یاسر (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریۀ علامت‌دهی. دانش حسابداری، 9(2)، 191- 218.
علی خانی، رضیه؛ مران جوری، مهدی؛ داوودی، سمانه (1400). ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 1(28)، 80- 101.
فضل‌الهی، سیف الله؛ ملکی توانا، منصوره (1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی‌سنجی و تعیین ضریب درگیری متون. پژوهش، 2(1)، 71- 94.
لطفی، محسن؛ دلشاد، افسانه (1399). محتوای اطلاعاتی قیمت و هم‏زمانی بازده سهام: شواهدی از نظریه اطلاعاتی و پارازیت. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 9(2)، 155-190.
محسنی، عبدالرضا، رهنمای رودپشتی، فریدون؛ نیکومرام، هاشم (1394). سبک حسابرس، مدت تصدی حسابرس و قابلیت مقایسه صورت‏های مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(13)، 9- 22.  
محمدی خشوئی، حمزه؛ هاشمی، سید، عباس؛ امیری، هادی (1394). بررسی تأثیر سبک حسابرسی بر ویژگی‏های کیفی اطلاعات حسابداری. فصلنامه حسابداری مالی، 7(27)، 121- 144.
مهرورز، فاطمه؛ مرفوع، محمد (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‏های مالی با آگاهی‏بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(49)، 83-110.
نوروش، ایرج؛ حیدری، مهدی (1383). ارزیابی عملکرد مدیریت شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران با مدل CVA و بررسی رابطه آن مدل با بازده سهام. بررسی‌‌های حسابداری و حسابرسی، 4(11)، 121- 147.
 
References
Aboody, D. & Lev, B. (2000). Information asymmetry, R&D, and insider gains. The journal of Finance, 55(6), 2747-2766.
Aflatonei, A. (2014). Statcal Analysis in Financial Management and Accounting Researches by Eviews. Tehran, Terme Publications. (in Persian)
Ajina, A., Sougne, D. & Lakhal, F. (2015). Corporate disclosures, information asymmetry and stock-market liquidity in France. Journal of Applied Business Research (JABR), 31(4), 1223-1238.‏
Alikhani, R., Maranjory, M. & Davoudi, S. (2021). Audit Committee Characteristics and Audit Reporting Readability. Accounting and auditing reviews, 28(1), 80-101. (in Persian)
Almaharmeh, M. I., Shehadeh, A. A., Iskandrani, M. & Saleh, M. H. (2021). Audit Quality and Stock Price Synchronicity: Evidence from Emerging Stock Markets. The Journal of Asian Finance, Economics and Business, 8(3), 833-843.‏
Ansari, A., Karimi, M. (2009). Investigating the Potential of Internal Criteria for Evaluating Management Performance in Explaining the Value Created for Shareholders. Accounting and Auditing Research, 1 (1), 112-129. (in Persian)
Ashtab, A. & Ahmadi, A. (2020). Relationship between Readability of Financial Reports and Stock liquidity. Journal of Financial accounting knowledge, 7(3), 167-194. (in Persian)
Asquith, P., Pathak, P. A. & Ritter, J. R. (2005). Short interest, institutional ownership, and stock returns. Journal of Financial Economics, 78(2), 243-276.‏
Baharvand, A., Dastgir, M. & Soroushyar, A. (2021). The Impact of Financial Constraints on the Relationship between Excess Cash with Trading Continuity and Stock Liquidity. Accounting and auditing reviews, 28(1), 31-53. (in Persian)
Bai, X., Dong, Y. & Hu, N. (2019). Financial report readability and stock return synchronicity. Applied Economics, 51(4), 346-363.‏
Barth, M. E., Cahan, S. F., Chen, L. & Venter, E. R. (2021). Integrated Report Quality: Share Price informativeness and Proprietary Costs. Available at SSRN 3857927.‏
Beyer, A., Cohen, D. A., Lys, T. Z. & Walther, B. R. (2010). The financial reporting environment: Review of the recent literature. Journal of accounting and economics, 50(2-3), 296-343.‏
Biddle, G. C., Hilary, G. & Verdi, R. S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of accounting and economics, 48(2-3), 112-131.‏
Bond, P., Edmans, A. & Goldstein, I. (2012). The real effects of financial markets. Annual Review of Financial Economics, 4(1), 339-360.‏
Choi, J. H., Myers, L. A., Zang, Y. & Ziebart, D. A. (2011). Do management EPS forecasts allow returns to reflect future earnings? Implications for the continuation of management’s quarterly earnings guidance. Review of Accounting Studies, 16(1), 143-182.‏
Collins, D. W., Pincus, M., & Xie, H. (1999). Equity valuation and negative earnings: The role of book value of equity. The accounting review74(1), 29-61.‏
Dadashi, I., Yahyazadefar, M. & Shamekhi, A. (2019). The impact of Manager Optimism on prices Synchronization in TSE. Journal of Advanced Accounting, 10(2), 159-182.
(in Persian)
Dasgupta, S., Gan, J. & Gao, N. (2010). Transparency, price informativeness, and stock return synchronicity: Theory and evidence. Journal of Financial and Quantitative analysis, 45(5), 1189-1220.‏
Dechow, P. M. & Dichev, I. D. (2002). The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The accounting review, 77(s-1), 35-59.‏
Dyani, M.H. (2014). Assessing the readability of Persian writings, Reading for children, Adolescents. Mashhad, Computer Library Publications. (in Persian)
Easley, D. & O'hara, M. (2004). Information and the cost of capital. The journal of finance, 59(4), 1553-1583.‏
Ebrahimi Kordlar, A., Javani Ghalandari, M. (2016). The Effect of Auditor expertise on Earnings Quality and Stock Price Synchronicity. Accounting and auditing reviews, 23(2), 137-154. (in Persian)
Ebrahimi, S., Sarhangi, H. & Alah Yari Abhary, H. (2013). The Effects of Financial Reporting Complexity on the Trading Behavior of Investors in the Iran Capital Market. Journal Seo, (27), 59-78. (in Persian)
Farooq, O. & Aktaruzzaman, K. (2016). Does stock price synchronicity effect information content of reported earnings? Evidence from the MENA region. Risk governance & control: financial markets & Institutions, 6(3-1), 43-49.‏
Fazal Elahi, S., Maleki Tavana, M. (2008). Content analysis methodology with emphasis on readability techniques and determining the coefficient of involvement of texts. Pazhuhesh, 2 (1), 71-94. (in Persian)
Fernbach, N. (1990). La lisibilité dans la rédaction juridique au Québec.‏
Ferreira, D., Ferreira, M. A. & Raposo, C. C. (2011). Board structure and price informativeness. Journal of Financial Economics, 99(3), 523-545.‏
Francis, J. R., Michas, P. & Stein, S. (2012). Auditor industry expertise and firm-level investment efficiency. Working paper, University of Missouri.‏
Francis, J. R., Pinnuck, M. L. & Watanabe, O. (2014). Auditor style and financial statement comparability. The Accounting Review, 89(2), 605-633.‏
Gao, H. L., Li, J. C., Guo, W. & Mei, D. C. (2018). The synchronicity between the stock and the stock index via information in market. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 492, 1382-1388.‏
Gao, Y. (2018). Board gender diversity, earnings quality and stock price informativeness. American Journal of Industrial and Business Management, 8(2), 306-312.‏
Gelb, D. S. & Zarowin, P. (2002). Corporate disclosure policy and the informativeness of stock prices. Review of accounting studies, 7(1), 33-52.‏
Glosten, L. R. & Milgrom, P. R. (1985). Bid, ask and transaction prices in a specialist market with heterogeneously informed traders. Journal of financial economics, 14(1), 71-100.‏
Godfrey, J. M., & Hamilton, J. (2005). The impact of R&D intensity on demand for specialist auditor services. Contemporary Accounting Research22(1), 55-93.‏
Haghighat, H. & Raigan, E. (2009). Investigating the effect of Income Smoothing on Information Content of Current Earnings about Predicting Future Earnings. Accounting and auditing reviews, 7(1), 33-46. (in Persian)
Hasan, M. M. (2017). Managerial ability, annual report readability and disclosure tone. Available at SSRN 2957135.‏
Hayek, F. A. (1945). The use of knowledge in society. The American economic review, 35(4), 519-530.‏
Jensen, M. C. & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of financial economics, 3(4), 305-360.‏
Kerr, J., Sadka, G. & Sadka, R. (2020). Illiquidity and price informativeness. Management Science, 66(1), 334-351.‏
Kothari, S. P., Ramanna, K., & Skinner, D. J. (2010). Implications for GAAP from an analysis of positive research in accounting. Journal of Accounting and Economics50(2-3), 246-286.‏
Li, F. (2008). Annual report readability, current earnings, and earnings persistence. Journal of Accounting and economics, 45(2-3), 221-247.‏
Li, X. (2015). Accounting conservatism and the cost of capital: An international analysis. Journal of Business Finance & Accounting, 42(5-6), 555-582.‏
Lotfi, M., Delshad, A. (2020). Price information content and stock return synchronicity: Evidence from information theory and disruption. Journal of Applied research in financial accounting, 9(2), 155-190. (in Persian)
Lundholm, R. & Myers, L. A. (2002). Bringing the future forward: the effect of disclosure on the returns‐earnings relation. Journal of accounting research, 40(3), 809-839.‏
Luo, M., Chen, T. & Yan, I. K. (2014). Price informativeness and institutional ownership: evidence from Japan. Review of Quantitative Finance and Accounting, 42(4), 627-651.‏
Marhfor, A., Bouslah, K., M'Zali, B. & Ghilal, R. (2021). Corporate social responsibility and stock price informativeness: The public interest perspective. Canadian Journal of Administrative Sciences/Revue Canadienne des Sciences de l'Administration, 38(1), 29-41.‏
Mehrvarz, F., Marfou, M. (2018). The Relationship between Financial Statements Comparability with Stock Price in Formativeness about Future Earnings. Empirical studies in accounting quality, 3(3), 39-54. (in Persian)
Miller, B. P. (2010). The effects of reporting complexity on small and large investor trading. The Accounting Review, 85(6), 2107-2143.‏
Mohammadi Khoshouei, H., Hashemi, A. & Amiri, H. (2015). Auditor Style Effect on Qualitative Characteristics of Accounting Information. Quarterly financial accounting journal, 7 (27), 121-144. (in Persian)
Mohseni, A., Rahnamay Roodposhti, F. & Nikomaram, H. (2014). Auditor Style, Auditor Tenure and Comparability of Financial Statements. Accounting knowledge and management audit, 4 (13), 9-22. (in Persian)
Nguyễn Ngọc Thanh, V. (2013). Determinants of stock price synchronicity evidence from HoChiMinh city stock exchange (Doctoral dissertation, International University HCMC, Vietnam).‏
Norosh, I., Heydari, M. (2004). Evaluating the management performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange with the CVA model and examining the relationship between that model and stock returns. Accounting and auditing reviews, 4 (11), 121-141.
(in Persian)
Orlitzky, M., Siegel, D. S., & Waldman, D. A. (2011). Strategic corporate social responsibility and environmental sustainability. Business & society50(1), 6-27.‏
Rahmani, A., Bashirimanesh, N. (2011). Analysis of the Effect of Income Smoothing on Informative of Stock Prices. Journal of Financial accounting research, 3(3), 39-54.
(in Persian)
Rezaei Pitenoei, Y. & Safari Gerayli, M. (2019). Financial reporting readability and the likelihood of fraudulent financial reporting. Journal of Financial accounting research, 10(4), 69- 84. (in Persian)
Rezazadeh, J., Bakhshlo, A. (2014). Aggressive Reporting and Stock Price Informativeness. Accounting applied research, 2 (2), 7-22. (in Persian)
Rjiba, H., Saadi, S., Boubaker, S. & Ding, X. S. (2021). Annual report readability and the cost of equity capital. Journal of Corporate Finance, 67, 101902.‏
Safari Gerayli, M., Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Managerial Ability and Financial Reporting Readability: A Test of Signaling Theory. Journal of Knowledge Accounting, 9(2), 191-218. (in Persian)
Safarzadeh, M.H., Eskandari, R. & Jafarimanesh, I. (2020). Design and Examination of a Model for Stabilization of Banks Based on Financial Reporting Quality. Asset Management ofe Financing, 3 (8), 25-52. (in Persian)
Tihanyi, L., Aguilera, R. V., Heugens, P., Van Essen, M., Sauerwald, S., Duran, P., & Turturea, R. (2019). State ownership and political connections. Journal of Management45(6), 2293-2321.‏
Tiron-Tudor, A. (2019). Accounting quality and stock price informativeness: a cross-country study. Economic research-Ekonomska istraživanja, 32(1), 2481-2499.‏
Verdi, R. S. (2006). Financial reporting quality and investment efficiency. Available at SSRN 930922.‏
Watts, R. L. & Zimmerman, J. L. (1983). Agency problems, auditing, and the theory of the firm: Some evidence. The journal of law and Economics, 26(3), 613-633.‏
Wei, X. (2017). How does the diversity of investors’ beliefs affect stock price informativeness? Applied Economics, 49(6), 515-520.‏
Wysocki, P. (2009). Assessing earnings and accruals quality: US and international evidence. Unpublished working paper. Cambridge: MIT Sloan School of Management.‏