ارائه مؤلفه‌های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی‏نفعان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: چنانچه حسابرسی مستقل که از جمله ابزارهای ارزیابی صحت اطلاعات و روابط مالی است، به‌گونه‌ای انجام شود که حاوی مؤلفه‌های کیفیت باشد، ذی‌نفعان را قادر می‌سازد تا بر اساس نتایج آن، از صحت اطلاعات و روابط مذکور، به‌طور نسبی اطمینان یابند. هدف این پژوهش، کشف و شناسایی مؤلفه‌های کیفیت حسابرسی مستقل با تأکید بر رفع نیازهای ذی‌نفعان است.
روش: پژوهش حاضر کیفی، بنیادی، منطبق بر پارادایم تفسیری و دارای رویکرد استقرایی است. استراتژی پژوهش نیز «رویکرد ظاهر شونده با رهیافت گلیزر» است که با نمونه‌گیری نظری (نمونه‌گیری هدفمند) از جامعه متخصصان دانشگاهی و حرفه حسابرسی مستقل و انجام مصاحبه عمیق با مشارکت‌کنندگان (با توجه مداوم به شاخص اشباع نظری) انجام شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌ها، 19 مؤلفه اصلی بر کیفیت حسابرسی مؤثر است که با به‌کارگیری روش خوشه‌بندی در سه سطح شامل سطح استفاده‌کنندگان (4 مؤلفه)؛ سطح مؤسسه‌های حسابرسی و حسابرسان (5 مؤلفه) و سطح نهادهای ناظر بر حسابرسان (7 مؤلفه) طبقه‌بندی شدند. همچنین، سه مؤلفه در این سطوح مشترک هستند.
نتیجه‌گیری: تأمین نیازهای ذی‌نفعان و برطرف‌شدن نسبی نارضایتی آنان از کیفیت خدمات ارائه‌شده در حوزه حسابرسی مستقل، مستلزم به‌کار‏گیری مؤلفه‌های مؤثر در ارتقای کیفیت خدمات مؤسسه‌های حسابرسی و حسابرسان، کاهش سطح نارضایتی ذی‌نفعان و افزایش سهم نظارتی نهادهای ناظر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting Components of Independent Audit Quality with an Emphasis on Meeting Stakeholders’ Needs

نویسندگان [English]

  • Mohsen Delbary Ragheb
  • Ali Esmaeilzadeh Magharri
  • Amir reza Keyghobadi.
  • Afsaneh Tavangare Hmzeh Kolaei.
PhD., Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: An independent audit is one of the tools for evaluating the accuracy of the information and financial relations. If the done audits contain quality components, they will enable stakeholders to be relatively confident of the accuracy of the available information and relationships. Therefore, this study is to discover and identify the components of independent audit quality to meet the needs of stakeholders.
Methods: The present study is a qualitative and fundamental piece of research that relies on the interpretive and inductive approach. The "emerging approach with the Glaser method" was implemented through theoretical and purposeful sampling. Its participants included the community of academic experts and independent auditing professionals. In-depth interviews were conducted with the participants and data was collected until reaching the point of theoretical saturation.
Results: According to the obtained results, 19 main components affect audit quality. By clustering, these 19 components were classified into three levels comprised of 1) Audit quality components at the users level (Four components including making stakeholders pay part of the costs of achieving audit quality, eliminating irrational goals and requests, increasing the level of understanding audit quality joint and several liability and responsiveness), 2) Audit quality components at the level of auditing firms and auditors (including five components: Designing and implementing infrastructure that promotes and enhances audit quality, management, empowerment and training human resource, having foresight in the field of audit quality and conducting scientific research, increasing the size of audit firms and their share of auditing services market, acquisition of behavioral and professional competence by auditing firms and auditors), and 3) Components of audit quality at the level of auditing supervisory bodies (including seven components: Correcting structural mismanagement and fighting against financial corruption and rent-seeking, encouraging audit firms to increase audit quality, effective qualitative monitoring of auditors' professional and behavioral performance, strengthening and implementing government social responsibilities towards the individuals and the society, reforming the related government laws and regulations, establishing mechanisms for reviewing the behavioral and professional competence of auditing firms and auditors by regulatory bodies, increasing joint and several liability and accountability of regulators, auditors, government officials and stakeholders for their performance towards each other and the community with the aim of reducing the expectation gap between them). The three components of observing the ethics and cultural foundations, the quality of the performance of the managers and audit staff as well as their mindset, and meeting accounting and auditing standards were common among all levels.
Conclusion: Meeting the needs of stakeholders and their dissatisfaction with the quality of services provided in the field of independent auditing requires the use of effective components in improving the quality of services of auditing firms and auditors, reducing the level of stakeholder dissatisfaction and increasing the shares of regulatory bodies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit quality components
  • Grounded theory
  • Independent auditing
  • Stakeholders
اسلام دوست، مهناز؛ رنجبر ناوی، رستم و چناری، حسن (1400). تأثیر سازوکار برون سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 28(2)، 226- 247.
انورخطیبی، سعید؛ برادران حسن زاده، رسول؛ متقی، علی اصغر؛ تقی زاده، هوشنگ (1398). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی از دیدگاه گروه‌های مختلف بر کیفیت گزارشگری مالی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 (31)، 245-259.
باقیان، فاطمه؛ حجازی، رضوان؛ امام‌وردی، قدرت اله (1399). ارائه مدل کیفیت حسابرسی براساس رویکرد رفتاری (تحلیل داده‌بنیان). دانش حسابرسی، 20 (79)، 178-200.
بنابی قدیم، رحیم؛ واعظ، سیدعلی (1400). بررسی رابطه شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 28(1)، 1- 30.
حاجیها، زهره (1397). کیفیت حسابرسی؛ جای کار وجود دارد. فصلنامه حسابرس، (96)، جامعه حسابداران رسمی ایران.
حیاتی، منوچهر؛ مشبکی، اصغر؛ خورشیدی، عباس؛ مرتضوی، مهدی (1397). تعامل با ذی‌نفعان راهبردی از طریق مدل تعاملی. مجله مدیریت توسعه و تحول، (33)، 1-15.
خدایی اسمعیل کندی، پیام؛ امینی، پیمان؛ محمدی ملقرنی، عطااله و  فاطمی، عادل (1398). به‌کارگیری الگوریتم‌های درخت تصمیم‌گیری در پیش‌بینی کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 (32)، 209-224.
دریایی، عباسعلی و عزیزی، اکرم (1397). رابطه اخلاق، تجربه و صلاحیت حرفه‏ای حسابرسان با کیفیت حسابرسی (با توجه به نقش تعدیل‌کننده شک و تردید حرفه‌ای. دانش حسابداری مالی، 5(1)، 79- 99.
رضایی نور، جلال؛ شاه‌حسینی، محمدعلی و خسروی، سروش (1393). ارائه مدل مفهومی براساس عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی سیستم مدیریت دانش در گروه شرکت‌های همکاران سیستم. فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، 2(1)، 79- 104.
زمانی فرد، ندا (1394). کیفیت حسابرسی مستقل. فصلنامه حسابدار رسمی، (31)، جامعه حسابداران رسمی ایران.
شمس‌زاده، باقر؛ سیف، علی اصغر و داودآبادی فراهانی، حسن (1395). بررسی رابطه بین ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و شرکای حسابرسی با کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری مالی، 3(1)، 135- 156.
شیرافکن لمسو، مهدی؛ محمدزاده، پرویز و بهبودی، داوود (1398). کاربرد روش نظریه داده بنیاد در شناسایی الگوی ذهنی تقاضای مسکن در شهر تبریز: رویکرد علوم شناختی. اقتصاد شهری، 4(1)، 1-24.
عطایی شریف، عباس؛ لشگری، زهرا و خسروی‌پور، نگار (1399). اثر تعاملی توانایی مدیریت و درماندگی مالی بر کیفیت حسابرسی (شواهد تجربی: بورس اوراق بهادار تهران). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 10(39)، 29- 42.
علی خانی، رضیه؛ مران جوری، مهدی؛ داوودی، سمانه (1400). ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 28(1)، 80- 101.
فتاحی نافچی، حسن و فاضل دهکردی، عاطفه (1400). بررسی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار. چشم‌انداز حسابداری و مدیریت، 1(2)، 68- 82.
کرمی، اصغر؛ غلامی جمکرانی، رضا، تقی پوریان، یوسف و حاجیها، زهره (1400). ارتقای سطح اعتماد اجتماعی با شناسایی و رتبه‌بندی راهبردهای بهبود کیفیت حسابرسی از دیدگاه ذی‌نفعان به روش فازی ذوزنقه‌ای. حسابداری مدیریت، 14(48)، 103- 128.
گُرد، عزیز و کردستانی، حسین (1395). بررسی میزان اتکای حسابرسان مستقل بر انواع شواهد حسابرسی در گزارش حسابرسی دستگاه‌های دولتی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 4(6)، 45- 68.
مداحی، آزاده؛ مهرانی، کاوه؛ مشایخی، بیتا و رحمانی، علی (1392). تدوین مدل کیفیت حسابرسی. فصلنامه بورس و اوراق بهادار، 6(23)، 103- 137.
مهرانی، ساسان و اسکندر، هدی (1395). تبیین مدل‌سازی پارادایم مذاکرات حسابرس ـ صاحب‌کار پیرامون گزارشگری مالی. پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(4)، 143- 170.
مهربان‌پور، محمدرضا؛ کرمی، غلامرضا و جندقی قمی، محمد (1400). تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 28(2)، 359- 397.
نیک‌بخت، محمدرضا و محمودی خوشرو، امید (1396). بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی در ایران با توجه به شاخص‏های هیئت نظارت بر حسابداری شرکت‌های سهامی عام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(3)، 441- 462. 
 
References
Aghaei Chadeghani, A. (2011). Review of studies on audit quality. International Conference on Humanities, Society and Culture IPEDR. Vol.20 (2011) © (2011) IACSIT Press, Singapore.
Alhababsah, S. & Yekini, S. (2021). Audit committee and audit quality: An empirical analysis considering industry expertise, legal expertise and gender diversity. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 42, 100377.
Alikhani, R., Maranjory, M. & Davoudi, S. (2021). Audit Committee Characteristics and Audit Reporting Readability. Accounting and Auditing Review, 28(1), 80- 101. (in Persian)
Anvar Khatibi, S., & Baradaran Hassanzadeh, R., & Mottaghi, A., & Taghizadeh, H. (2019). Review the Effect of audit quality from the perspective of different groups on financial reporting quality. Journal of Accounting knowledge and Management Auditing, 8(31), 245-259. https://www.sid.ir/en/journal/ViewPaper.aspx?id=838614 (in Persian)
Aswar, Kh., Fahmi Givari, A., Wiguna, M. & Hariyani, E. (2021). Determinants of audit quality: Role of time budget pressure. Problems and Perspectives in Management, 19(2), 308-319. doi:10.21511/ppm.19(2).2021.25
Ataei Sharif, A., Lashgari, Z., Khosravi, N. (2021). Interactive Effect of Management Ability and Financial Distress on Audit Fees (Empirical Evidence: Tehran Stock Exchange). Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 10(39), 29-42. (in Persian)
Baghian, F., Hejazi, R., Imam Verdi, Gh. (2019). Presentation of audit quality model based on behavioral approach (database analysis). Audit knowledge, 20(79), 178-200. (in Persian)
Beisland, L.A., Mersland, R. & Strøm, R. (2015). Oystein. Audit Quality and Corporate Governance: Evidence from the Microfinance Industry. International Journal of Auditing, 19(3), 218–237.
Bonabi Ghadim, R., Vaez, S.A. (2021). Investigating the Relationship between Social Responsibility Index and Financial Statement Comparability in the Company Life Cycle Stages. Accounting and Auditing Review, 28(1), 1-30. (in Persian)
Carp, M. & Istrate, C. (2021). Audit Quality under Influences of Audit Firm and Auditee Characteristics: Evidence from the Romanian Regulated Market. Sustainability, 13(12), 6924. https://doi.org/10.3390/su13126924
Chersan, I-C. (2019). Audit Quality and Several of Its Determinants. Audit Financiar, 17(153), 93-105.
Colbert, G. & Murray, D. (1999). State accountancy regulations: Audit firm size, and auditor quality: An empirical investigation. Journal of Regulatory Economics, 16(3), 267–285.
Creswell, J.W. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson.
Dang, L. (2004). Assessing Actual Audit Quality, PhD thesis, Drexel University, Philadelphia, USA.
Daryaei, A., Azizi, A. (2018). The impact of ethics, experience and competency on audit quality (With auditors professional skepticism as a moderating variable). Financial Accounting Knowledge, 5(1), 79-99. (in Persian)
DeAngelow, L. E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3).
Duff, A. (2009). Measuring audit quality in an era of change: An empirical investigation of UK audit market stakeholders in 2002 and 2005. Managerial Auditing Journal, 24(5), 400-422.
Eslamdoost, M., Ranjbar Navi, R. & Chenari, H. (2021). The Effect of External Corporate Governance Mechanism on the Stock Price Crash Risk with Emphasis on Financial Reporting Quality and Auditor Expertise in the Industry. Accounting and Auditing Review, 28(2), 226-247. (in Persian)
Fang, J., Pittman, J., Zhang, Y. & Zhao, Y. (2017). Auditor Choice and Its Implications for Group-Affiliated Firms. Contemporary Accounting Research, 34(1), 39–82.
Fatahi, H. & Fazel, A. (2021). Investigating The Impact Audit Quality and Debt Financing On Earnings Management based accrual and real earning management  in Accepted admitted to Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Management Vision, 1(2), 68-82. (in Persian)
Garcia-Blandon, J., Argiles-Bosch, J.M. & Ravenda, D. (2020). Audit Firm tenure and audit quality: a cross-European study. Journal of International Financial Management & Accounting, 31(1), 35-64. https://doi.org/10.1111/jifm.12098.
Gord, A. & Kurdestani, H. (2017). Reliance Measure of Independent Auditors to Assess the Audit Evidence in an Audit Report of the Governmental agencies. Empirical Research in Accounting, 6(4), 45-68. (in Persian)
Guba, E. G., Lincoln, Y. S.) 1994(. Competing paradigms in qualitative research. Handbook of qualitative research, London CA: Sage.
Hajiha, Z. (2017). Audit quality; there is a place to work. Auditor's Quarterly, No. 96, Iranian Association of Certified public Accountants. (in Persian)
Hayati, M., Moshbaki, A., Khurshidi, A., Mortazavi, M. (2018). Interaction with the Strategic Stakeholders Via Interactive Model. Journal of Development & Evolution Mnagement, (33), 1-15. (in Persian)
Husain, T. M. (2020). Mapping Evolution of Audit Quality Measurement. European Journal of Business and Management Research, 5(3), 1-7.
Karami, A., Gholami Jamkarani, R., Taghipouryan, Y., Hajiha, Z. (2021). Promoting Social Confidence by Identifying and Ranking Audit Quality Improvement Strategies from the Stakeholder Perspective by Trapezoidal Fuzzy Method. Management Accounting, 14(48), 103-128. (in Persian)
Khodaei Esameilkandi, P., Amini, P., Mohammadi Melgharni, A., Fatemy, A. (2019). Application of decision tree algorithms in predicting audit quality. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 8(32), 209-224. (in Persian)
Kvale, S. (1996). Interviews: An Introduction to qualitative research interviewing. Thousand Oaks, CA: Sage.
Maddahi, A., Mehrani, K., Mashayekhi, B., Rahmani, A. (2013). Development of the Audit Quality Model. Journal of Securities Exchange, 6(23), 103-137. (in Persian)
Mehrabanpour, M., Karami, Gh. & Jandaghi Ghomi, M. (2021). SWOT Analysis of the Independent Audit Profession in Iran. Accounting and Auditing Review, 28(2), 359 - 397. https://doi.org/10.22059/ACCTGREV.2020.290832.1008290 (in Persian)
Mehrani, S. & Eskandar, H. (2016). Explaining of Modeling the Auditor- Client Negotiations Paradigm Concerning Financial Reporting. Empirical Accounting Research, 6(4), 143-170. (in Persian)
Nikbakht, M.R. & Mahmoudi Khoshrou, O. (2017). A Study of Factors Affecting Audit Quality in Iran According to the Indices of the Accounting Supervisory Board of Public Joint Stock Companies. Accounting and Auditing Reviews, 24(3), 441-462. (in Persian)
Octaviani, N., I. et al (2021). Determination of the Integrity of the Financial Statements of Go Public Companies on the Indonesia Stock Exchange. Scientific Journal of Accounting, Faculty of Economics, 7(1), 35–48.
Omri, M.A. & Ben Abdennebi, A. (2014). Audit firm rotation and audit quality: case of the listed Tunisian firms. International Journal of Economics and Business Research, 8(3), 245. DOI:10.1504/IJEBR.2014.064661
Palmrose, Z. (1988). An Analysis of Auditor Litigation and Audit Service Quality. The Accounting Review, 64(1), 55-73.
Pedrini, M. & Ferri, L.M. (2018). Stakeholder management: a systematic literature review. Corporate Governance, 19(1), 44-59. https://doi.org/10.1108/CG-08-2017-0172
Rajgopal, Sh., Srinivasan, S. & Zheng, X. (2021). Measuring audit quality. Review of Accounting Studies, 26, 559–619. https://doi.org/10.1007/s11142-020-09570-9
Rezaeenour, J., Shah Hosseini, M., Khosravi, S. (2014). Development of a Conceptual Model Based on Effective Factors of Knowledge Management System Implementation in Hamkaran System Partners Group. Journal of Technology Development Management, 2(1), 79-104. (in Persian)
Sankar Saha, S. & Narayan Roy, M. (2016). Framework of Audit Quality for Statutory Financial Audit: A Conceptual Review. Research Journal of Finance and Accounting, 7(9), 78-88.
Shamszadeh, B., Seif, A., Davodabadi Farahani, H. (2016). A study of the relationship between the characteristics of the audit firm and audit partners with audit quality. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(1), 135-156. (in Persian)
Shirafkane Lamsu, M., Mohammadzadeh, P. & Behboudi, D. (2017). Application of Foundation Data Theory Method in Identifying the Mental Pattern of Housing Demand in Tabriz: Cognitive Approach. Quarterly Journal of Urban Economics, 4(1), 1-24. (in Persian)
Sulaiman, N.A. (2018). Attributes and Drivers of Audit Quality: The Perceptions of Quality Inspectors in the UK. Asian Journal of Accounting and Governance, 10, 23–35.
Xiao, T., Geng, Ch. & Yuan, Ch. (2020). How audit effort affects audit quality: An audit process and audit output perspective. China Journal of Accounting Research, 13, 109–127.
Zamani Fard, N. (2014). Quality of independent audit. Chartered Accountant Quarterly, No. 31, Iranian Association of Certified public Accountants. (in Persian)