قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد حسابداری، موسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: با ظهور حوزه اقتصاد دانش، دارایی‌های فیزیکی جای خود را به سرمایه انسانی به عنوان یک منبع استراتژیک مهم در شرکت‌ها دادند. نیروی کار شرکت به‌عنوان یکی از مهم‌‌ترین منابع و دارایی‌های نامشهود شرکت محسوب شده که تاثیر مستقیمی بر فرآیند خلق ارزش برای شرکت دارند. از سوی دیگر مدیران، به‌ویژه مدیران عامل نیز نقش مهمی را در اداره شرکت ایفا می‌کنند. از این‌رو، پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت می‌پردازد.
روش: در پژوهش حاضر جامعه ای متشکل از 104شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390تا 1397 انتخاب شد و فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج پژوهش حاکی از وجود رابطه مثبت میان قدرت مدیران عامل و بهره‌وری نیروی کار است. به عبارت دیگر، مطابق با نظریه تورنمنت، شرکت‌های دارای مدیران عامل قدرتمندتر با افزایش بهره‌وری نیروی کار همراه هستند. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیر عامل با اثربخشی نیروی کار رابطه مثبت و با هزینه نیروی کار رابطه منفی دارد و به عبارتی مدیران عامل قدرتمندتر اثربخشی نیروی کار را افزایش و هزینه نیروی کار را کاهش می‌دهند. افزون بر این، نتایج تحلیل‌های تکمیلی نیز نشان داد که نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و از استحکام برخوردار است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نظریه تورنمنت، مدیران عامل قدرتمند به عنوان بهترین نیروی کار شناخته شده و پاداش بیشتری از عملکرد خود در مقایسه با دیگر کارمندان دریافت می‌کنند. لذا تفاوت قابل ملاحظه در میزان پرداخت می‌تواند باعث ایجاد انگیزه در نیروهای کار رده پایین‌تر شود و به آن‌ها در تلاش و عملکرد بهتر برای تحصیل ارتقای شغلی کمک کند و این امر موجب می‌شود که بهره‌وری نیروی کار شرکت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

CEO Power and Labor Productivity: An Experimental Test of Tournament Theory

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei pitenoei (Ph.d) 1
  • Mohammad Gholamrezapoor 2
1 Assistant Professor of accounting, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 Master of Accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Objective: With the advent of the knowledge economy, physical assets have given way to human capital as an important strategic resource for companies. The company's workforce is considered to be one of the most important intangible resources and assets of the company that have a direct impact on the process of value creation for the company. On the other hand, managers, especially CEOs, play an important role in running a company. Therefore, the present study investigates the relationship between CEO power and firm labor productivity.
Method: A sample of 104firms listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2018 was selected and the research hypotheses were tested using multivariate regression models based on panel data technique.
Results: The results of this study showed a positive relationship between CEO power and labor productivity. In other words, according to tournament theory, firms with stronger CEOs are associated with increased labor productivity. The results also showed that CEO power is positively correlated with labor efficiency and negatively related to labor cost, meaning that more powerful CEOs increase labor efficiency and reduce labor costs. In addition, the results of supplementary analysis showed that the research results are not sensitive to changes in estimation methods and are robust.
Conclusion: According to tournament theory, strong CEOs are recognized as the best workforce and receive more rewards for their performance than other employees. Therefore, a significant difference in the amount of payment can motivate the lower-level workforce and help them in their efforts and better performance to obtain career advancement, and this will increase the productivity of the company's workforce. Based on the research findings, the effect of leadership power on company labor productivity should not be ignored and it is suggested that investors and stock exchange activists pay special attention to the CEO's power and consider it as an important and influential factor on company labor productivity in their decisions. Also, considering the position of labor productivity in the better performance of the company, it is suggested to the board of companies to become more familiar with the models and how to calculate the productivity of the company's labor force and its components, including the effectiveness and cost of the company's labor force and consider it when making decisions to replace the CEO. In addition, the Tehran Stock Exchange is recommended to submit a separate annual report to disclose information related to the CEO's power for easy access to corporate information, or by requiring companies to report this information in the board of directors' activity report in Make a separate section.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO Power
  • Labor productivity
  • Labor Efficiency
  • Labor Cost
  • Tournament Theory