قدرت مدیرعامل و بهره‌وری نیروی کار شرکت: آزمون تجربی نظریه تورنمنت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

2 کارشناسی ارشد، گروه حسابداری، مؤسسه آموزش عالی گلستان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف: با ظهور حوزه اقتصاد دانش، دارایی‌های فیزیکی جای خود را به سرمایه انسانی، به‌عنوان منبع استراتژیک مهم در شرکت‌ها دادند. نیروی کار شرکت، یکی از منابع و دارایی‌های مهم نامشهود شرکت محسوب می‌شود که بر فرایند خلق ارزش برای شرکت تأثیر مستقیمی دارد. از سوی دیگر مدیران، به‌ویژه مدیرعاملان، در اداره شرکت نقش مهمی را ایفا می‌کنند. از این ‌رو، در پژوهش حاضر، به بررسی رابطه قدرت مدیرعامل با بهره‌وری نیروی کار شرکت پرداخته شده است.
روش: در پژوهش حاضر، جامعه‌ای متشکل از 104 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال‌های 1390 تا 1397 انتخاب شد و فرضیه‌های پژوهش با بهره‌گیری از مدل‌های رگرسیون چندگانه مبتنی بر تکنیک داده‌های ترکیبی آزمون شدند.
یافته‌ها: نتایج پژوهش، رابطه مثبت میان قدرت مدیرعاملان و بهره‌وری نیروی کار حکایت می‌کند. به بیان دیگر، مطابق با نظریه تورنمنت، بهره‌وری نیروی کار، در شرکت‌هایی که مدیرعاملان قدرتمندتری دارند، بیشتر است. همچنین نتایج نشان داد که قدرت مدیرعامل با اثربخشی نیروی کار رابطه مثبت و با هزینه نیروی کار رابطه منفی دارد؛ به این معنا که مدیرعاملان قدرتمندتر، اثربخشی نیروی کار را افزایش و هزینه نیروی کار را کاهش می‌دهند. افزون بر این، نتایج تحلیل‌های تکمیلی نشان داد که نتایج پژوهش به تغییر شیوه برآورد حساس نیست و مستحکم است.
نتیجه‌گیری: با توجه به نظریه تورنمنت، مدیرعاملان قدرتمند، بهترین نیروی کار هستند و در مقایسه با سایر کارمندان پاداش بیشتری از عملکرد خود دریافت می‌کنند، از این رو، تفاوت شایان توجه در میزان پرداخت، در نیروهای کار رده پایین‌تر شود انگیزه ایجاد کرده و به آن‌ها در تلاش و عملکرد بهتر برای تحصیل ارتقای شغلی کمک می‌کند و این امر موجب می‌شود که بهره‌وری نیروی کار شرکت افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

CEO Power and Labor Productivity: An Experimental Test of Tournament Theory

نویسندگان [English]

  • Yasser Rezaei Pitenoei 1
  • Mohammad Gholamrezapoor 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Literature and Humanities, University of Guilan, Rasht, Iran.
2 MSc., Department of Accounting, Golestan Institute of Higher Education, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

Objective: With the advent of the knowledge economy, physical assets have given way to human capital as an important strategic resource for companies. The company's workforce is considered to be one of the most important intangible resources and assets of the company that have a direct impact on the process of value creation for the company. On the other hand, managers, especially CEOs, play an important role in running a company. Therefore, the present study investigates the relationship between CEO power and firm labor productivity.
Methods: A sample of 104 firms listed in Tehran Stock Exchange during 2011-2018 was selected and the research hypotheses were tested using multivariate regression models based on panel data technique.
Results: The results of this study showed a positive relationship between CEO power and labor productivity. In other words, according to tournament theory, firms with stronger CEOs are associated with increased labor productivity. The results also showed that CEO power is positively correlated with labor efficiency and negatively related to labor cost, meaning that more powerful CEOs increase labor efficiency and reduce labor costs. In addition, the results of supplementary analysis showed that the research results are not sensitive to changes in estimation methods and are robust.
Conclusion: According to tournament theory, strong CEOs are recognized as the best workforce and receive more rewards for their performance than other employees. Therefore, a significant difference in the amount of payment can motivate the lower-level workforce and help them in their efforts and better performance to obtain career advancement, and this will increase the productivity of the company's workforce.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CEO power
  • Labor productivity
  • Labor efficiency
  • Labor cost
  • Tournament theory
اخگر، محمدامید؛ زاهددوست، حمزه (1397). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر رابطه بین عملکرد شرکت و گردش مدیرعامل. حسابداری مالی، ۱۰(۳۹)، 60-81.
برادران حسن زاده، رسول؛ پاک مرام، عسگر؛ حسین بابایی، قادر؛ فریادی بناب، علی (1395). تأثیر برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر محتوای گزارش حسابرسان. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 23(2)، 155-172.
بنابی قدیم، رحیم؛ واعظ، سیدعلی (1398). رویکردهای تئوریک نسبت به شکل‌گیری پاداش. پژوهش حسابداری، 9(1)، 41-60.
پورحیدری، امید؛ فروغی، عارف (1398). بررسی تأثیر نفوذ مدیرعامل بر کیفیت افشای اطلاعات حسابداری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 16(61)، 27-53.
پورقاز، عبدالوهاب؛ محمدی، امین (1390). بررسی رابطه منابع قدرت مدیران با ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینی کارکنان. پژوهش‌های مدیریت عمومی، 12، 111-130.
توانگر حمزه کلایی، افسانه؛ اسکافی اصل، مهدی (1397). ارتباط بین قدرت مدیرعامل، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(38)، 187-207.
سروستان، نرگس؛ عزیزی­نژاد، حسین (1397). بازکاوی مفاهیم روانشناسی مدیریت و تأثیر آن در بهره‌وری سازمان. دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی، 1(1)، 29-36.
عباس‌زاده، محمدرضا؛ منظرزاده، هاشم (1390). بررسی احتمال صدور گزارش مقبول حسابرسان مستقل با استفاده از خصوصیات هیئت مدیره شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 18(63)، 95-112.
لاری دشت بیاض، محمود؛ اورادی، جواد (1396). بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمه حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 81-102.
نادری‌فر، علیرضا؛ عیدی، انسیه؛ خمرزاده علی‌آباد، طیبه (1395). بررسی افزایش بهره‌وری و تأثیر آن بر کارایی کارکنان. مطالعات مدیریت و کارآفرینی، 2(2)، 126-137.
 
References
Abbaszadeh, M., & Manzarzadeh, H. (2011). The effect of Characteristics of Board of Director on Reporting of Independent Auditors and Accepting Companies which Was Accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 18(63), 95-112. (in Persian)
Adams, R. B., Almeida, H., & Ferreira, D. (2005). Powerful CEOs and their impact on corporate performance. Review of Financial Studies, 18(4), 1403-1432.
Akhgar, M. O., & Zaheddoust, H. (2019). The effect of CEO influence on the relationship between firm performance and CEO turnover. Quarterly Financial Accounting Journal, 10(39), 60-81. (in Persian)
Baradaran Hassanzadeh, R., Hossein Babaei, G., & Faryadi, A. (2016). The Impact of Some Corporate Governance Mechanisms on the Auditor’s Report Content. Accounting and Auditing Review, 23(2), 155-172. (in Persian)
Bark, J., Kang, P. K., & Lee, M. H. (2020). CEO power and corporate private debt choice. Financial Planning Review, 13(1), 79-102.
Bebchuk, L. A., Cremers, M., & Peyer, U. (2011). The CEO pay slice. Journal of Financial Economics, 102(1), 199-221.
Becker, B. E., & Huselid, M. A. (1992). The incentive effects of tournament compensation systems. Administrative Science Quarterly, 37, 336-350.
Bhagat, S., & Black, B. S. (2002). The non-correlation between board independence and longterm firm performance. Journal of Corporation Law, 27, 231-273.
Bonabi Ghadim, R., & Vaez, S. A. (2019). Theoretical approaches to the formation of compensation. Journal of Accounting Research, 9(1), 41-60. (in Persian)
Breit, E.Song, X.Sun, L., & Zhang, J. (2019). CEO power and labor productivity. Accounting Research Journal, 3(2), 148-165.
Dunn, P. (2004). The impact of insider power on fraudulent financial reporting. Journal of Management, 30, 397-412.
Eisenhardt, K. M. (1989). Agency theory: An assessment and review. Academy of Management Review, 14, 57-74.
Faleye, O., Reis, E., & Venkateswaran, A. (2013). The determinants and effects of CEOemployee pay ratios. Journal of Business & Finance, 37, 3258-3272.
Finkelstein, S. (1992). Power in top management teams: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 35(3), 505-538.
Flippo, E. B. (1982). Personal management 5th edition. McGraw Hill.
Graham, J. R., Kim, H., & Leary, M. (2017). CEO power and board dynamics. Working paper, Duke University.
Greene, W. (2000). Econometric Analysis (4th ed.). New York: Prentice-Hall.
Han, S., Nanda, V.K. & Silveri, S.D. (2016). CEO power and firm performance under pressure. Financial Management, 45(2), 369-400.
Hayward, M., & Hambrick, D. (1997). Explaining the premiums paidfor large acquisitions: evidence of CEO hubris. Administrative Science Quarterly, 42, 103-127.
Holzer, H. J. (1990). The determinants of employee productivity and earnings. Industrial relations. A Journal of Economy and Society, 29 (3), 403-422.
Hopper, T., & Armstrong, P. (1991). Cost accounting, controlling labor and the rise of conglomerates. Accounting Organizations and Society, 16 (5/6), 405-438.
Jensen, M. C., & Meckling, V. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs, and ownership structure. Journal of Financial Economics, 3, 305-360.
Jiraporn, P., Chintrakarn, P., & Liu, Y. (2012). Capital structure, CEO dominance, and corporate performance. Journal of Financial Services Research, 42 (3), 139-158.
Keltner, D., Gruenfeld, D. H., & Anderson, C. (2003). Power, approach, and inhibition. Psychological Review, 110 (2), 265-284.
Koch, M. J., &McGrath, R. G. (1996). Improving labor productivity: Human resource management policies do matter. Strategic Management Journal, 7, 335-354.
Larcker, D. F., & Tayan, B. (2012). Is a powerful CEO good or bad for shareholders? Stanford Closer Look Series, 1-5.
Lari Dasht Bayaz, M., & Oradi, J. (2017). The Investigation of the Association between CEO Tenure and Financial Expertise to Audit Fee. Accounting and Auditing Review, 24(1), 81-102. (in Persian)
Lazear, E. P., & Rosen, S. (1981). Rank-Order tournaments as optimum labor contracts. Journal of Political Economy, 89, 841-865.
Lisic, L. L., Neal, T. L., & Zhang, I. X. (2016). CEO power, internal control quality, and audit committee effectiveness in substance versus in form. Contemporary Accounting Research, 1-39.
Little, P. L., Little, B. L., & Coffee, D. (2009). The du pont model: Evaluating alternative strategies in the retail industry. Academy of Strategic Management Journal, 8, 71-80.
Liu, Y., & Jiraporn. P. (2010). The effect of CEO power on bond ratings and yields. Journal of Empirical Finance, 17 (4), 744-762.
Mefford, R. N. (2006). Applying information technology in global supply chains: Cultural and ethical challenges. International Journal of Integrated Supply Management, 2(3), 170-188.
Murphy, K. (2013). Executive compensation: Where we are, and how we got there. Handbook of the Economics of Finance, 2(1), 211-356.
Naderifar, A. R., Eidi, A., & Khamarzadeh Aliabad, T. (2016). Investigating the increase in productivity and its impact on employee performance. Journal of Studies of Management and Entrepreneurship, 2(2), 126-137. (in Persian)
Otten, J. (2007). Theories on executive pay: A literature overview and critical assessment. Available at: https://ssrn.com/abstract=1088272.
Poorghaz, A., & Mohammadi, A. (2011). A study of relationship between managers sources of power and personality characteristics of staff entrepreneurship. Management Researches, 4(12), 111-130. (in Persian)
Pourheidari, O., & Forughi, A. (2019). Effect of management influence on disclosure quality of accounting information. Empirical Studies in Financial Accounting, 16(61), 27-35.
(in Persian)
Ryan, H.E., & Wiggins, R.A. (2004). Who is in whose pocket? director compensation, board independence, and barriers to effective monitoring. Journal of Financial Economics, 73, 497-524.
Sanchez, P. E., & Benito-Hernandez, S. (2015). CSR policies: Effects on labour productivity in spanish micro and small manufacturing companies. Journal of Business Ethics, 128 (4), 705-724.
Sarvestan, N., & Azizi Nejad, H. (2018). Reviewing the concepts of management psychology and its impact on organizational productivity. Journal of New Achievements in Humanities Studies, 1(1), 29-36. (in Persian)
Sheikh, S. (2018). The impact of market competition on the relation between CEO power and firm innovation. Journal of Multinational Financial Management, 44, 36-50.
Sheikh, S. (2019). An examination of the dimensions of CEO power and corporate social responsibility. Review of Accounting and Finance, 18(2), 221-244.
Simsek, Z. (2007). CEO tenure and organizational performance. Strategic Management Journal, 28, 653-662.
Stuebs, M., & Sun, L. (2010). Business reputation and labor efficiency, productivity, and cost. Journal of Business Ethics, 96, 265-283.
Tavangar Hamzekolahi, A., & Eskafi Asl, M. (2018). The relationship between CEO power, audit committee characteristics, and internal control quality. Financial Accounting and Auditing Research, 10(38), 187-207. (in Persian)
Tong, L., Liu, N., Zhang, M., & Wang, L. (2018). Employee protection and corporate innovation: Empirical evidence from China. Journal of Business Ethics, 153(2), 569-589.
Wiggenhorn, J., Pissaris, S., & Gleason, K. C. (2016). Powerful CEOs and employee relations: evidence from corporate social responsibility indicators. Journal of Economics and Finance, 40 (1), 85-104.