الگویی برای نظارت مالی در شهرداریهای کلان‌شهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی تهران ایران

2 استاد، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

3 مدیریت صنعتی، دانشکده حسابداری مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

چچکیده:
هدف: هدف از این پژوهش ارائه الگویی برای نظارت مالی با توجه به مبانی قانونی و محیطی فعالیتهای شهرداریهای کلانشهرهای ایران میباشد.
روش: ابعاد، مولفه ها و شاخص های الگوی نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‌شهرها با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای و اجماع خبرگان و روش دلفی فازی شناسایی شده‌ اند. برای غربالگری عوامل یاد شده نیز از آزمون سنگریزه نسبت استفاده شده است. وزن هر عامل در الگوی نظارت مالی شهرداری های کلانشهر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی محاسبه شده است. سرانجام، نتایج از طریق مصاحبه ساختار یافته با 5 خبره مستقل تایید شده است.
یافته‌ها: نظارت مالی از چهار مولفه شناسایی ارکان نظارت مالی قبل و بعد از خرج، پیش بینی الزامات قانونی، طراحی و استقرار رویه های کنترل و نظارت مالی و زیر ساخت‌های نظارت مالی تشکیل شده است. کمیته‌ حسابرسی، ذی‌حسابان و قائم مقام‌های آنان، حسابرسان مستقل و داخلی، سازمان بازرسی کل کشور و وزارت کشور مهمترین ارکان نظارت مالی شهرداری‌ها می‌باشند. تعیین شفاف پاسخگو و سطوح پاسخگویی، تفکیک روابط مقامات مجاز خرج و عامل نظارت نیز از مهمترین متغییرهای مرتبط با الزام قانونی نظارت مالی در شهرداری‌ها به شمار می‌روند. رویه‌های کنترلی و اعمال نظارت مالی در شهرداری‌ها را می‌توان در شش محور اصلی کنترل‌های بودجه‌ای، حسابداری، ارزیابی کنترل‌های داخلی، حسابرسی‌های مالی و رعایت، سنجش عملکرد، شفافیت و دسترسی آزاد شهروندان به اطلاعات مورد بررسی قرار داد. برنامه راهبردی مبارزه با تقلب و فساد مالی، استفاده از فناوری اطلاعات در انجام معاملات نیز از زیرساخت‌های لازم در اعمال نظارت مالی به شمار می‌روند.
نتیجه گیری: نظارت مالی و عملکردی دو بعد اصلی الگوی نظارتی شهرداری‌های کلانشهرها می باشند که در کنار یکدیگر زمینه ایفای پاسخگویی مدیریت شهری را فراهم میسازند. طراحی الگوی نظارت مالی در شهرداری‌های کلانشهرهای ایران موجب حصول اطمینان از تحصیل و مصرف منابع برای تحقق اهداف مصوب را فراهم میسازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Model For Financial control in Metropolitan Municipalities of Iran

نویسندگان [English]

  • Reza Ghanbarian Alavijeh 1
  • Jafar Babajani 2
  • mohhamad taghi taghavi fard 3
2 Prof., Department of Accounting, Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Industrial Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract:
Objective: Considering the importance and necessity of financial control to ensure from receipt and consumption of financial resources in accordance with the regulations and in designated destinations and to improve the financial accountability of Iranian metropolitan municipalities, the purpose of this study is to provide a model for financial control in Tehran municipality and other Iranian metropolitan municipalities based on regulations and characteristics of the activities.
Method: In this study, the dimensions, components and indicators of providing financial control model in metropolitan municipalities were identified using library studies and fuzzy Delphi method. after screening the indicators by using scree test, Fuzzy hierarchical analysis method has been used to determine the weight of each factor and provide a model of financial control in Tehran municipality and other Iranian metropolitan municipalities. To collect data, questionnaires had distributed in two stages between 40 financial managers of Tehran Municipality and 20 financial experts of Mashhad, Isfahan, Shiraz, Kerman and Urmia municipalities, including Managers of financial and urban economic deputies, financial comptrollers, internal auditors, Managers of the inspection organization and inspectors and auditors of company meetings and the council of organizations and independent auditors of the Islamic Councils of the city. Finally, the proposed financial control model has been validated through structured interviews with 5 independent experts and Spearman test.
Results: The results of this study provide a model of financial control in the municipality of Tehran and other metropolises. Accordingly, the supervisory model of municipalities has two main dimensions( financial and performance controles). Financial control consists of four components. Respectively, Each of these components contains 23, 8, 39 and 5 indicators.
Conclusion: Based on the results of this study, the financial control system in the metropolitan municipalities of Iran consists of two main parts (financial and performance). In the first part of this article, the components of financial control in metropolitan municipalities have been identified. These four components are:
• Predict and identify the financial controllers
• Predicting the provisions of financial supervision in the laws and regulations governing the activities of metropolitan municipalities
• Designing procedures and methods for exercising financial control in executive processes and
• Establish financial control infrastructures.
The Audit Committee, financial comptroller, the Independent and Internal Auditors are among the most important financial controllers within the city administration. The National Inspection Agency and the Ministry of Interior are the most important financial controller of municipalities in the country.
Clear determination of accountability and levels of accountability, separation and explanation of the relationship between authorized spending authorities and oversight agent, oversight of resource acquisition and proper revenue generation, and identification and transparency of expenditure procedures are also among the most important variables related to the legal requirement of financial control in municipalities.
Control procedures and financial control in municipalities can be in the six main axes of designing and implementing budget controls, using accounting control methods, designing, establishing and evaluating internal control systems, conducting compliance and financial audits, designing and measuring performance, transparency and open access.

کلیدواژه‌ها [English]

  • financial accountability
  • Financial control
  • Fuzzy Delphi
  • Fuzzy Hierarchical Analysis
  • scree test