تحلیل مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران.

چکیده

هدف: در این پژوهش، مدیریت سود و پایداری آن در شرکت‌های اهرمی و شرکت‌های غیراهرمی با استفاده از زنجیره‌های مارکوف تحلیل شده است.
روش: به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از اطلاعات 104 شرکت پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1392 تا 1398 استفاده ‌شده است. در این پژوهش، از مدل جونز (1991) برای تعیین شاخص مدیریت سود و از روش فرایند تصادفی مارکوف در نرم‌افزار متلب برای آزمون فرضیه‌های پژوهش بهره گرفته ‌شده است.
یافته‌ها: پس از پردازش داده‌ها مشخص شد که احتمال وقوع مدیریت سود در هر سطحی از اهرم وجود دارد. از سوی دیگر، پیش‌بینی منظم مدیریت سود در هر دو شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی وجود ندارد. افزون بر این، تأثیر وضعیت کنونی مدیریت سود در دوره جاری برای پیش‌بینی پایداری مدیریت سود در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی در گذر زمان کاهش می‌یابد. در نهایت، نتایج یافته‌ها حاکی از این بود که بین پایداری مدیریت سود در شرکت‌های اهرمی و غیراهرمی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: استفاده از فرایندهای مبتنی بر احتمالات، به روشن ساختن جنبه‌های پنهان مدیریت سود، از جمله پایداری کمک می‌کند. در این پژوهش مشخص شد که علی‌رغم یافته‌های به‌دست‌آمده از پژوهش‌های پیشین، اهرم در استمرار مدیریت سود تأثیری ندارد. این شیوه بررسی، فارغ از محدودیت‌های ناشی از فروض مدل‌های رگرسیونی، به درک بهتر ماهیت مدیریت سود کمک می‌کند؛ به‌طوری که بر اساس یافته‌ها، تئوری‌های مربوط به رابطه اهرم و مدیریت سود، حداقل با شیوه بررسی در این پژوهش قابلیت تأیید ندارد و عواملی مانند اهرم، احتمالاً تحت تأثیر عوامل اصلی دیگری همچون افزایش شفافیت و نظارت دقیق سازمان‌های ناظر بر شرکت‌های عضو بورس قرار می‌گیرد و به ‌مرور زمان تأثیرگذاری خود را از دست می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analyzing of Earnings Management and its Persistence in Leveraged and Nonleveraged Companies Using Markov Chains

نویسندگان [English]

  • Said Rasoul Hosayni 1
  • Amin Hajiannejad 2
  • HamidReza Ganji 3
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Humanity, University of Zanjan, Zanjan, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Administrative and Economics, University of Isfahan, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, University of Alzahra, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: This is the main idea that we investigate earnings management using the approach of Markov stochastic processes. Using Markov processes, the persistence of earnings management - the continuity of earnings management over time - can be determined. Thus, this research initiates a new discussion in the field of studying earnings management behavior and intends to analyse the effect of leverage on earnings management with the help of Markov processes. The main question was whether the leverage affects the persistence of earnings management, followed by the ability to predict earnings management and the impact of current situations on the likelihood of future earnings management.
Methods: The data of 104 companies listed on the Tehran Stock Exchange (TSE) during the 2013-2019 has been used to test the research hypotheses. Also, The Jones model to determine the earnings management index and Markov stochastic process method using MATLAB software used to test the research hypotheses.
Results: Our Findings showed that earnings management is likely at any level of leverage to occur. On the other hand, there is no regular forecast of earnings management in both leveraged and nonleveraged companies. The results also show that the impact of earnings management persistency in leveraged and nonleveraged companies decreases over time. Finally, the results showed that there is no significant difference between the persistency of earnings management in leveraged companies and nonleveraged companies.
Conclusion: The use of probabilistic processes helps to clarify the hidden aspects of different subjects such as earnings management. In this study, we found that leverage has no significant effect on the persistence of earnings management. The method used in this study, regardless of the limitations caused by the assumptions of regression models, helps to better understand the nature of earnings management, however, findings show that theories about the relationship between leverage and earnings management at least with the examine method in this study could not be confirmed and factors such as leverage may be affected over time by other key factors, such as increased transparency and close oversight by regulatory agencies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leverage
  • Earnings management
  • Persistence
  • Markov chains
ابراهیمی، سید کاظم؛ بهرامی نسب، علی؛ احمدی مقدم، منصور (1395). رابطه بین تصمیمات تأمین مالی با انواع مدیریت سود، فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(30)، 83- 102.
ایزدی نیا، ناصر؛ ربیعی، حامد؛ حمیدیان، نرگس (1392). بررسی رابطه بین اهرم مالی و مدیریت سود واقعی شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه پیشرفت‌های حسابداری، 5(1)، 33-54.  
باباجانی، جعفر؛ تحریری، آرش (1392). اطلاعات بازار درباره عوامل بنیادی و مدیریت سود، فصلنامه بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 20(1)، 19- 34.  
تاری وردی، یداله؛ نعیمی، عباس؛ رستمی، مریم (1397). تأثیر مدیریت سود فزاینده و مدیریت سود کاهنده بر کیفیت گزارشگری مالی، فصلنامه مدیریت کسب‌وکار، 10(40)، 69-76.
ثقفی، علی؛ حسن زاده دیوا، سید مصطفی (1400). انگیزه‌های مدیریتی در گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به تئوری چشم‌انداز تجمعی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28 (4)، 598-615.
جواهری، مجید؛ زنجیردار، محمدرضا (1396). رابطه بین مدیریت سود و عملکرد شرکت‌های مورد مطالعه در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مدیریت بهره‌وری (فراسوی مدیریت)، 11(3)، 197-218.     
حسینی‌پور، رضا؛ باقرپور ولاشانی، محمدعلی؛ مرادی، مهدی (1400). شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 28 (4)، 616-636.
رضایی، فرزین؛ صابر فرد، امید (1395). تأثیر سطوح اهرم مالی بر مدیریت سود واقعی شرکت‌ها. فصلنامه پژوهش‌های تجربی حسابداری، 6(3)، 205- 222.
سعیدی، علی؛ حمیدیان، نرگس؛ ربیعی، حامد (1392). رابطه بین فعالیت‏های مدیریت سود واقعی و عملکرد آتی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه حسابداری مدیریت، 6(2)، 45 -58.
عباسی، ابراهیم؛ تامرادی، علی (1399). تأثیر کوته‌بینی سرمایه‌گذاران بر مدیریت سود و سرمایه‌گذاری شرکت‌ها. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27 (3)، 410-428.
مهام، کیهان؛ بک محمدی، صباح (1394). رابطه مدیریت سود عملکرد جاری و عملکرد آتی با امنیت شغلی مدیر عامل، فصلنامه پژوهش‏های حسابداری مالی و حسابرسی، 8(29)، 19-38.
ولی پور،‏هاشم؛ طالب نیا، قدرت اله؛ جوانمرد، سید علی (1392). بررسی تأثیر مدیریت سود بر کیفیت سود شرکت‌های دارای بحران مالی. فصلنامه دانش حسابداری، 4(13)، 75-103.
 
References
Abbasi, E., Tamoradi, A. (2020). The Effect of Investors Myopic on Earnings Management and Companies Investment. Accounting and Auditing Review, 27(3), 410-428. doi: 10.22059/acctgrev.2020.297535.1008355. (in Persian)
Afza, T., Rashid, B. (2014). Opportunistic earnings management, debt and diversification: empirical evidence for manufacturing firms of Pakistan. Sci. Int. 26 (5), 2489–2494.
Alsharairi, M., Salama, A. (2011). Does high leverage impact earnings management? Evidence from non-cash mergers and acquisitions. Journal of financial and economic practice, 12 (1), 17–33.
Babajani, B., Tahriri, T. (2013). رMarket Information about Firms’ Fundamentals and Earnings Management: Evidence from Companies Listed on the Tehran Stock Exchange (TSE). Accounting and Auditing Review, 20(1), 19-34. (in Persian)
Bhojraj, S., Hribar, P., Picconi, M., and McInnis, J. (2009). Making sense of cents: An exami- nation of firms that marginally miss or beat analyst forecasts. Journal of Finance, 64(5):2361–2388.
Bielefeld, S., & Beaupert, F. (2019). Income Management and Intersectionality: Analysing Compulsory Income Management through the Lenses of Critical Race Theory and Disability Studies (Discrit). Journal of Sydney Law Review, 41, 327.‏
Cabrera, V. E. (2020). Developing a Dairy Brain: Improved Decision-Making from Continuous Integrated Data. Journal of Animal Science, 98, 125-125.‏
Chamberlain, T.W., Butt, U.R., Sarkar, S. (2014). Accruals and real earnings management around debt covenant violations. Journal of International Advances in Economic Research , 20 (1), 119–120.
DeFond, M. and Jiambalvo, J. (1994). Debt covenant violation and manipulation of accruals. Journal of Accounting and Economics, 17(1), 145-176.
Degeorge, F., Patel, J., and Zeckhauser, R. (1999). Earnings management to exceed thresholds. Journal of Business, 72(1):1–33.
Du, Qianqian & Shen, Rui, (2018). Peer performance and earnings management, Journal of Banking & Finance, 89(C), 125-137.
Dyreng, S., Hillegeist, S.A., Penalva, F. (2011). Earnings Management to Avoid Debt Covenant Violations and Future Performance. Working Paper. Duke University, Arizona State University School of Accountancy.
Ebrahimi, K., Bahrminasab, A., Ahmadimoghadam, M. (2016). Relationship between financing decisions with different types of earnings management, Journal of Financial Accounting and Auditing Research, 8(30), 83–102. (in Persian)
Efendi, J., Srivastava, A., & Swanson, E. P. (2007). Why do corporate managers misstate financial statements? The role of option compensation and other factors. Journal of financial economics, 85(3), 667-708.‏
Fung, S.Y.K., Goodwin, J. (2013). Short-term debt maturity, monitoring and accruals-based earnings management. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 9 (1), 67–82.
Gombola, M.J., Ho, A.Y.-F., Huang, C.C. (2016). The effect of leverage and liquidity on earnings and capital management: evidence from U.S. commercial banks. International Review of Economics & Finance, 43 (200), 35–58.
Hazarika, S., Karpoff, J. M., and Nahata, R. (2012). Internal corporate governance, CEO turnover, and earnings management. Journal of Financial Economics, 104(1):44–69.
Hosseinipour, R., Bagherpour Velashani, M., Moradi, M. (2021). Identifying the Network of Corporate Board Members and Its Impact on Earnings Management: Social Network Analysis Approach. Accounting and Auditing Review, 28(4), 616-636. (in Persian)
Iatridis, G., Kadorinis, G., (2009). Earnings management and firm financial motives: a financial investigation of UK listed firms, International Review of Financial Analysis, 18 (4), 164–173.
Izadinia, N., Rabiea, H., Hamidian, N. (2013). Investigating the Relationship between Financial Leverage and Real earnings Management of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange, Journal of Accounting Advances, 5(1), 33–54. (in Persian)
Januarsi, Y., Badina, T., Febrianti, D., (2014). Leverage, Corporate strategy and earnings management: case of Indonesia. Journal of Business Review, 3 (2), 54–60.
Javaheri, M., Zanjirdar, M. (2017). The relationship between profit management and the performance Of companies studied in Bourse securities of Tehran. The Journal of Productivity Management, 11(3), 197-218. (in Persian)
Jelinek, K. (2007). The effect of leverage increases on earnings management. Journal of Business and Economic Studies, 13(2), 24.
Jensen, M. C. (1986). Agency cost of free cash flow, corporate finance, and takeovers. Corporate Finance, and Takeovers. The American Economic Review, 76(2), 323-329.
Jensen, M. C., &Meckling, W. H. (1976). The theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. Journal of Financial Economic, 3(4), 305-360.
Jiraporn, P., Miller, G. A., Yoon, S. S., & Kim, Y. S. (2008). Is earnings management opportunistic or beneficial? An agency theory perspective. International Review of Financial Analysis, 17(3), 622-634.‏
Kim, B.H., Lei, L., Pevezner, M. (2010). Debt Covenant Slack and Real Earnings Management. George Mason University, Working Paper.
Kothari, S. P. and Sloan, R. G. (1992). Information in prices about future earnings: Implications for earnings response coefficients. Journal of Accounting and Economics, 15(2-3):143–171.
Lazzem, S., Jilani, F. (2018). The impact of leverage on accrual-based earnings management: The case of listed French firms. Journal of Research in International Business and Finance, 44(3), 350-358.
Leuz, C., Nanda, D., and Wysocki, P. D. (2003). Earnings management and investor protection: An international comparison. Journal of Financial Economics, 69(3):505–527.
Levitt, S. D. (1998). Why do increased arrest rates appear to reduce crime: deterrence, incapacitation, or measurement error?. Journal of Economic Inquiry, 36 (3), 353-372.
Maham, K. and Bak Mohamadi, S. (2016). The Relationship between Income Smoothing Current Performance, Future Performance and Ceo Job Security. The Financial Accounting and Auditing Researches (APRIL), 8(29), 19- 38. (in Persian)
Mattsson, A, Thorburn, D., (1989), A simple check of the time homogeneity of Markov chains, Journal of Accounting and Economics, 17 (1-2), 145-76.
Obeidat, M.I.S. (2016). Capital structure effect on the practices of earnings management phenomenon? The evidence of listed firms in Abu Dhabi securities exchange. Asian Journal of Finance & Accounting, 8 (2), 171–193.
Rezaei, F., Saberfard, O. (2016). Financial Leverage Levels and Firms’ Real Earnings Management. Empirical Research in Accounting, 6(3), 205-222. (in Persian)
Rodriguez-Pérez, G., Van Hemman, S., (2010). Debt, Diversification and earnings management. Journal of Accounting and Public Policy, 29 (2), 138–159.
Saeidi, A., Hamidian, N. & Rabiei, H. (2014). The Relationship between Real Earnings Management Activities and Future Performance of the Listed Companies in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 6(2), 45- 58. (in Persian)
Saghafi, A., Hasanzadeh Diva, S. (2021). Managerial Motivations in Fraudulent Financial Reporting According to Cumulative Perspective Theory. Accounting and Auditing Review, 28(4), 598-615. doi: 10.22059/acctgrev.2021.312927.1008460. (in Persian)
Sari, S. R. (2013). Pengaruh Leverage Dan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi, 2(6).
Schipper, K. (1989). Commentary of Earnings Management. Journal of Accounting Horizon, 32(115), 311–323.
Thakkar, A., & Chaudhari, K. (2021). Fusion in stock market prediction: A decade survey on the necessity, recent developments, and potential future directions. Journal of Information Fusion, 65, 95-107.‏
Tietz, M. A., Lejarraga, J., & Pindard-Lejarraga, M. (2017). Experiences as determinants of income expectations and persistence during the venturing process. In Academy of Management Proceedings (Vol. 2017, No. 1, p. 12106). Briarcliff Manor, NY 10510: Academy of Management.‏
Vakilifard, H., Mortazari, M.S. (2016). The impact of financial leverage on accrual-based and real earnings management. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, 6 (2), 53–60.
Valipoor, H., Talebnia, Gh., Javanmard, S.A. (2013). The Investigation of Earning Management Effects on Earning Quality in Firms under Financial Crises. Journal of Accounting Knowledge, 4(13), 75-103. doi: 10.22103/jak.2013.558. (in Persian)
Wassimullah, Toor, I.U., Abbas, Z., (2010). Can high leverage control the opportunistic behavior of managers: case analysis of textile sector of Pakistan. International Research Journal of Finance and Economics, 47:137-144
Watts, R. L., Zimmerman, J. L. (1986). Positive accounting theory, Engelwood Cliffs, NJ.
Zagers-Mamedova, I. (2009). The Effect of Leverage Increases on Real Earnings Management. Working Paper. University Medical Center Rotterdam, Erasmus, MC.
Zamri, N., Rahman, R.A., Isa, N.S.M. (2013). The impact of leverage on real earnings management. Journal of Procedia Economics and Finance, 7 (Icebr), 86–95.