تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، واحد کنگاور، دانشگاه آزاد اسلامی، کنگاور، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران.

4 استادیار، گروه حسابداری، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران.

چکیده

هدف: هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر روش تدریس پیشرفت تیمی، جیگ‌ساو و آموزش مجازی بر تحقق اهداف شناختی دانشجویان از صورت‌های مالی بر مبنای طبقه‌بندی بلوم است.
روش: در این پژوهش میزان یادگیری بر اساس طبقه‌بندی بلوم، به شش سطح دانش، فهمیدن، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب و ارزشیابی دسته‌بندی شده است. در این پژوهش از فن پیش‌آزمون و پس‌آزمون برای جمع‌آوری داده‌ها و از تجزیه و تحلیل کوواریانس (آنکوا) و آزمون تعقیبی شفه برای آزمون فرضیه‌ها استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان حسابداری میانه 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد جیرفت در دو نیم‌سال اول و دوم تحصیلی 1399- 1398 است. نمونه مورد مطالعه شامل چهار گروه حسابداری میانه 1 در مجموع 105 نفر (80 نفر در سه گروه آزمون و 25 نفر گروه گواه) است که هر چهار گروه توسط یکی از پژوهشگران تدریس و نمره پایان ترم دانشجویان به عنوان شاخص یادگیری آنان در نظر گرفته شده است.
یافته‌ها: بر اساس نتایج تحلیل کوواریانس، نمرات پیش‌آزمون بر نمرات پس‌‌آزمون تأثیر معناداری ندارد. از سوی دیگر، مقدار سطح معناداری آزمون تحلیل کوواریانس گروه‌ها برای سطوح یادگیری دانش، فهمیدن، کاربرد و تجزیه و تحلیل برابر با صفر شد؛ یعنی بین نمره‌های پس‌آزمون (نمرات یادگیری) گروه‌ها در این چهار سطح تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج آزمون شفه نشان داد که روش تدریس پیشرفت تیمی و جیگ‌ساو بر سطوح یادگیری دانشجویان تأثیر معناداری دارد؛ اما بین روش آموزش مجازی و سخنرانی تفاوت معناداری وجود ندارد.
نتیجه‌گیری: برنامه‌های آموزش الکترونیکی کنونی کیفیت مطلوبی ندارد. استفاده از ظرفیت تدریس پیشرفت تیمی و جیگ‌ساو می‌تواند زمینه مطلوبی برای یادگیری و تقویت پویایی و ارتقای فرهنگ کارهای گروهی در بین دانشجویان فراهم کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Teaching Method STAD, JIGSAW and Virtual Education on Achieving Students' Cognitive Goals of Financial Statements Based on Bloom's Classification

نویسندگان [English]

  • Nahid Abedi 1
  • Ali Asghar Taherabadi 2
  • Farshid Kheirollahi 3
  • Babak Jamshidi Navid 4
1 PhD Candidate, Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Kangavar Branch, Islamic Azad University, Kangavar, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Razi University, Kermanshah, Iran.
4 Assistant Prof., Department of Accounting, Kermanshah Branch, Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to investigate the effect of learning methods including STAD, JIGSAW and virtual education on achieving students' cognitive goals of financial statements based on Bloom's classification.
Methods: In this study, the extent of learning is divided according to Bloom's classification into six levels of knowledge, understanding, application, analysis, composition and evaluation. Pre-testing and post-testing techniques were used to collect data and analysis of covariance and Scheffe post-hoc test was utilized to examine the hypothesis. The statistical population of the study includes all students of accounting at Islamic Azad University of Jiroft, taking intermediate accounting 1 course, during the first and second semesters of the academic year 2019-2020. The study sample includes four intermediate accounting 1 course groups, namely 105 people (80 in three experimental groups and 25 in control groups), all four groups are taught by one of the researchers and the final grades of the students were considered as their learning index.
Results: The results of analysis of covariance showed that pre-testing scores did not have a significant effect on post-testing scores. On the other hand, the analysis of covariance significance level for knowledge, understanding, application and analysis in groups was zero; Therefore, it is proved that there is a significant difference between the post-testing scores (learning scores) of the groups in these four levels. The results of Scheffe test revealed that the learning methods of STAD and Jigsaw have a significant effect on students' learning levels; but there is no significant difference between virtual education and lecture classes.
Conclusion: These results generally indicate that current E-Learning programs are not of the required quality; but using the capacity of STAD and JIGSAW methods can provide a favorable context for learning and strengthening the dynamism and promoting the culture of teamwork among students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • STAD learning method
  • JIGSAW
  • Virtual Education
  • Accounting students' cognitive goals
احمدی، افسانه (۱۳۹۹). تأثیر آموزش به روش یادگیری مشارکتی بر اساس مدل جیگ‌ساو بر یادگیری خودراهبر دانش آموزان. مجله پژوهش و مطالعات علوم اسلامی، ۲(۱۶)، 90-101.  
احمدی، فضل‌اله؛ اباذری، پروانه؛ نصیریان، خدیجه. (1387). تکنیک دلفی، ابزاری در تحقیق. مجله ایرانی آموزش در علوم‌پزشکی، 8، 175-185.
استوار، نگار؛ غلام آزاد، سهیلا؛ مصرآبادی، جواد (۱۳۹۱). تأثیرگذاری آموزش به روشِ تقسیم‌بندی دانش آموزان به گروه‌های پیشرفت (STAD) بر شاخص های شناختی، فراشناختی و عاطفی، در یادگیری درس ریاضی. نوآوری‌های آموزشی، 11(1)، 29-50.  
اسلاوین، رابرت (1371). جمع‌بندی تحقیقات انجام شده پیرامون یادگیری مشارکتی. (فاطمه فقیهی قزوینی، مترجم). فصلنامه تعلیم و تربیت، 30، 114- 129.
اعتمادی، حسین؛ فخاری، حسین (1383). تبیین نیازها و اولویت های تحقیقاتی حسابداری، ارائه الگویی جهت همسویی تحقیقات، آموزش و عمل. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 11(1)، 3-27.
باغومیان، رافیک؛ رحیمی باغی، علی. (1390). موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9(35)، 69-91.
بلوم، بنجامین سمیوئل؛ انگهارت، ماکس دی (۱۳۹۲). طبقه‌بندی هدف‌های پرورشی (کتاب اول): حوزه شناختی. (سیف، علی اکبر و علی آبادی، خدیجه، مترجمان)، تهران، انتشارات دیدار.
بهرنگی، محمدرضا؛ آقایاری، طیبه. (1383). تحول ناشی از تدریس مشارکتی از نوع جیگ‌ساو در وضعیت سنتی تدریس دانش آموزان پایۀ پنجم. نوآوری‌های آموزشی، 3(4)، 35-53.
خواجوی، شکرالله؛ منصوری، شعله (1390). ترکیب بهینه تدریس و پژوهش: تحول لازم در آموزش حسابداری. دانش حسابرسی، 11 (5)، 69- 81.
خواجوی، شکراله؛ نحاس، کاظم (1398). افزایش یادگیری حسابداری به‌وسیله نقشه‏ مفهومی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 394-412.
خواجویی،شکرالله؛ نحاس، کاظم. (1398). افزایش یادگیری حسابداری به وسیله نقشه مفهومی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 412-393.
خوشنودی‌فر، زهرا؛ عباسی، عنایت؛ فرهادیان، همایون؛ صالحی ارجمند، حسین؛ رضایی، عبدالمطلب (1399). به‏کارگیری الگوی طرح تدریس اعضای تیم (TMTD) در تقویت رفتار کار تیمی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه اراک. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران، 51(3)، 603-616.
راسخی، سکینه (۱۳۹۷). رابطه روش‌های فعال تدریس و وسایل آموزشی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان. مطالعات مدیریت و حسابداری، ۴(۲)، 176-166.
رحمانیان کوشککی، عبدالرسول؛ برزگر، بهرام؛ کمالی‌راد، اسماعیل (1398). تدوین مدلی برای بهبود کیفیت آموزش حسابداری از طریق تحلیل روش‌های تدریس با استفاده از نظریه داده بنیاد. نشریه علمی آموزش و ارزشیابی، 12(48) ، 103-130.
سپهریان آذر، فیروزه (۱۳۹۵). تأثیر روش یادگیری مشارکتی جیگ‌ساو بر نیازهای اساسی روان‌شناختی دانش‌آموزان. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 4(13)، 21-30.
سلطانی، اکبر (1385). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان اول راهنمایی در درس علوم تجربی شهر هشترود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تبریز.
شاه بیگی، فرزانه؛ نظری، سمانه (۱۳۹۰). آموزش مجازی: مزایا و محدودیت‌ها. مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد، 6(1)، 47- ۵۴.
شتابی، الهام (1393). بررسی و تحلیل روش‌های تدریس حسابداری با تأکید بر یادگیری الکترونیکی. اولین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت، حسابداری و علوم اجتماعی، رشت.
شکاری، عباس (1391). تأثیر یادگیری مشارکتی بر رشد مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان. راهبردهای آموزش در علوم پزشکی، 5(1)، 31- 37.
صفری، میترا؛ یزدان پناه، بهروز؛ غفوریان شیرازی، حمید رضا؛ یزدان پناه، شهرزاد (۱۳۸۵). مقایسه تأثیر تدریس به روش سخنرانی و مباحثه بر میزان یادگیری و رضایت دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، ۶ (۱)، 59-64.
صفوی، امان الله (1395). روش‌ها، فنون و الگوهای تدریس. تهران، انتشارات سمت.
غلامحسینی، لیلا (۱۳۹۳). ارزیابی میزان تأثیر الگوی یادگیری مشارکتی به روش جیگ‌ساو بر سه حیطه شناختی،مهارتی و نگرشی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ارتش. نشریه مطالعات آموزشی نما، 2(3)، 49- 52.
فتحی‌‎آذر، اسکندر (1399). روش‌ها و فنون تدریس. تبریز، انتشارات دانشگاه تبریز.
قاسمی فلاورجانی، شهلا و رجب زاده، غزال (1393). روش‌های نوین آموزش حسابداری. دومین همایش ملی پژوهش‌های کاربردی در علوم مدیریت و حسابداری، تهران.
قهرمانی، بهپور (۱۳۸۷). بررسی تأثیر یادگیری مشارکتی با تأکید بر روش جیگ‌ساو بر مهارت های اجتماعی دانش آموزان پسر پایه دوم کوه سبز. پایان نامه دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت.
کاظم پور، مرتضی؛ ابراهیمی، فرزان؛ منصورلکورج، رویا (۱۳۹۱). روش‌های تدریس و چالش‌های پیش روی رشته حسابداری و راهکارهایی برای پیشرفت این رشته در ایران. اولین همایش منطقه‌ای پژوهش‌ها و راه کارهای نوین در حسابداری و مدیریت، تنکابن.
یاریاری، فریدون؛ کدیور، پروین و محمد میرزاخانی (۱۳۸۷). بررسی تأثیر روش یادگیری مشارکتی بر عزت نفس، مهارت‌های اجتماعی و عملکرد تحصیلی. فصلنامه پژوهش‌های نوین روانشناختی، ۳(۱۰)، 155-182.
 
References
Abeysekera, M. H. (2015). The impact of student- centered learning on academic achievement and social skills. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 46(4), 560-564.
Ahmadi, Afsaneh. (2019). The effect of participatory learning based on Jig Saw model of students' self-directed learning, Journal of Research and Studies of Islamic Sciences, 2 (16), 90-101. (in Persian)
Ahmadi, F., Abazari, P., & Nasirian, Kh. (1387). Delphi technique, a tool in research, Iranian Journal of Education in Medical Sciences, 8, 175-185. (in Persian)
Akman, S. & Mugan, A. (2010). Using Interactive Methods in Teaching Accounting. Studies in Business and Economics, 11(2), 130-139.
Albrecht, W. S., & Sack, R. J. (2000). Accounting education: Charting the course through a perilous future. Sarasota, FL: American Accounting Association
Alhebri, A. A. Q. (2017). Impact of the Adequacy of Teaching Methods on Accounting Education Quality According to International Education Standards and National Requirements. International Journal of Management Studies, 4(4), 56-77.
Apostolou, B., Dorminey, J. W., Hassell, J. M., & Rebele, J. E. (2018). Accounting education literature review (2017). Journal of Accounting Education, 43, 1–23.
Baghoomian, R. & Rahimi Baghi, A. (2011). The Barriers of Accounting Education Development in Iran. Empirical Studies in Financial Accounting, 9(35), 69-91.
(in Persian)
Baldwin, N., & Davidson, M. I. (2016). Integration of Islamic values in accounting education: accounting academician perspectives. e-Jurnal Penyelidikan dan Inovasi, 3(1), 61-83.
Behrangi, M. R., & Agha-Yari, T. (2004). Developing the traditional instruction based on Jig-Saw cooperative model of teaching. Educational Innovations, 3(4), 35-53. (in Persian)
Berlyana, M. D. P. & Purwaningsih, Y. (2019). Experimentation of STAD and Jigsaw learning models on learning achievements in terms of learning motivation. International Journal of Educational Research Review, 4 (4), 517-524.
Bloom, B. S., & Enghart, M. D. (2013). Classification of breeding goals (Book 1): Cognitive domain. (Ali Akbar Seif, and Khadijeh Aliabadi, Trans.) Tehran, Didar Publications.
(in Persian)
Carmona, S., & Trabeta, M. (2010). The Convergence of Financial Accounting Standards and the Need for Concept-Based Accounting Training (Massoud Gholamzadeh Ladari, Mohaddeseh Dezwarah and Niloufar Zahiruddin Trans.), 28(236), 64-69.
Chan, Z. C., Tong, C. W., & Henderson, S. (2017). Power dynamics in the studentteacher relationship in clinical settings. Nurse Education Today, 49, 174-179.
Cockrell, K. S., Caplow, J. A. H., & Donaldson, J. F. (2000). A Context for Learning: Collaborative Groups in the Problem-based Learning Environment. Review of Higher Education Journal, 23(3), 63-347.
Cooper. (2002). Georgeanne. Teaching effectiveness Program. The benefits of collaborative learning. University of oregan.
Cortright, R. N., Collins, H. L., & DiCarlo, S. E. (2005). Peer instruction enhanced meaningful learning: ability to solve novel problems. Advances in Physiology Education, 29(2), 107-111.
Etemadi, H., & Fakhari, H. (2011). Explain accounting research needs and priorities, provide a model for aligning research, training and practice. Accounting and Auditing Reviews, 11 (1), 3-27. (in Persian)
Fathi Azar, E. (2020). Teaching Methods and Techniques. Tabriz, University of Tabriz Publications. (in Persian)
Feingold, C. E., Cobb M. D., Givens R. H., Arnold, J., Joslin, S., & Keller, J. L. (2008). Student perceptions of team learning in nursing education. J Nurs Educ, 47(5), 214-222.
Garrison, D. R., & Arbaugh, J. B. (2007). Researching the community of inquiry framework: Review, issues, and future directions. Internet and Higher Education, 10(3), 157-172.
Ghasemi Falavarjani, Sh., & Rajabzadeh, Gh. (2014). New methods of accounting training. The Second National Conference on Applied Research in Management and Accounting Sciences, Tehran. (in Persian)
Ghulam Hosseini, L. (2014). Assessing the effect of participatory learning model by Jigsaw method on three areas of cognition, skill and attitude of students of Army University of Medical Sciences. Journal of Nama Educational Studies, 2 (3), 49-52. (in Persian)
Hanze, M., & Berger, R. (2007). Cooperative learning, motivational effects, and student characteristics: An experimental study comparing cooperative learning and direct instruction in 12th grade physics classes. Learning and Instruction, 17(1), 29-41.
Hook, M., & Eisenberg, M. (2016). Motivation and performance in college students enrolled in self-paced versus lecture-format remedial mathematics courses. Journal of Instructional Psychology, 30(4), 276-284.
Hruska, I. (2018). Methods to Efficiently Achieve High-Quality Teaching of Accounting at the University-A Teaching Innovation Evaluation. Journal of Educational Technology, 17(1), 113-124.
Kazem Poor, M., Ebrahimi, F., & Mansourlkoraj, R. (2012). Teaching methods and challenges facing the field of accounting and strategies for the development of this field in Iran. The first regional conference on research and new solutions in accounting and management, Tonekabon. (in Persian)
Khajavi, S., Nahas, K. (2019). Increasing Accounting Learning Through Concept Map. Accounting and Auditing Review, 26(3), 394-412. (in Persian)
Khajavi, Sh., & Mansoori, Sh. (2011). Optimal combination of teaching and research: a necessary change in accounting education. Auditing Knowledge, 11 (5), 69-81.
(in Persian)
Khoshnodi far, Z., Abbasi, E., Farhadian, H., Salehiarjomand, H., & Rezaei, A. (2020). Applying the team member teaching design (TMTD) model to strengthen teamwork behavior and academic achievement of Arak University student. Iranian Journal of Agricultural Economics and Development Research, 51(3), 603-616. (in Persian)
Maftei, G., & Maftei, M. (2011). The strengthen knowledge of atomic physics using the "mosaic" method (The Jigsaw method). Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 1605-10.
Mengduo Q., & Xiaoling, J. (2010). Jigsaw Strategy as a Cooperative Learning Technique: Focusing on the Language Learners. Chinese Journal of Applied Linguistics (Bimonthly), 33 (4), 113- 125.
Ostovar, N., Gholamazad, S., & Mesrabadi, J. (2012). Effectiveness of Student Teams Achievement Divisions (STAD) method on cognitive, emotional and metacognitive indicators in mathematics’ learning. Educational Innovations, 11(1), 29-50. (in Persian)
Park, H. G. (2019). A Three-Dimensional Graphic Display of the Impact of Inventory Changes on Absorption and Direct Costing Incomes. Journal of Accounting Education, 7(2), 279-292.
Pawattana, A., Prasarnpanich, S., & Attanawong, R. (2014). Enhancing primary school students’ social skills using cooperative learning in mathematics, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 112, 656-661.
Qahramani, B. (2008). Investigating the effect of participatory learning with emphasis on Jigsaw method on social skills of second grade male students of Green Mountain. Master Thesis, Islamic Azad University, Marvdasht Branch. (in Persian)
Rahmanian Koushkki, A., Barzgar, B., & Kamalirad, E. (2020). Developing a model for improving the quality of accounting education by analyzing teaching methods using grounded theory. Journal of Instruction and Evaluation, 12(48), 103-130. (in Persian)
Raluca, S. (2016). Using interactive methods in teaching accounting. Studies in Business and Economics, 11(2), 130-139.
Rasekhi, S. (2017). The relationship between active teaching methods and teaching aids in students' academic achievement. Management and Accounting Studies, 4 (2), 166-176.
(in Persian)
Safari, M., Yazdanpanah, B., Ghafarian, H. R., & Yazdanpanah, S. (2006). Comparing the effect of lecture and discussion methods on students` learning and satisfaction. Iranian Journal of Medical Education, 6 (1), 59-64. (in Persian)
Safavid, A. (2015). Teaching Methods, Techniques and Patterns. Tehran, Samat Publications. (in Persian)
Sepehrianazar, F. (2016). The effect of Jigsaw cooperative learning method on students' basic psy-chological needs. Research in School and Virtual Learning, 4(13), 21-30.
 
(in Persian)
Shahbeigi, F., & Nazari, S. (2012). Virtual education: Benefits and limitations. The Journal of Medical Education and Development, 6 (1), 47-54. (in Persian)
Shekarey, A. (2012). Effects of cooperative learning on the development of students’ social skills. Educational Strategies in Medical Sciences, 5 (1), 31-37. (in Persian)
Shetabi, A. (2012). Review and analysis of accounting teaching methods with emphasis on e-learning. First International Conference on Economics, Management, Accounting and Social Sciences, Rasht. (in Persian)
Slaughter, R. A. (2011). The Integral futures controversy. Journal of Integral Theory and Practice, 6(2), 105-111.
Slavin, Robert. (1991). Summarize research on participatory learning. Translated by Fatemeh Faghihi Qazvini. Quarterly Journal of Education, 30, 129-114. (in Persian)
Soltani, A. (2006). The effect of participatory learning on the development of social skills of first grade middle school students in Hashtrood experimental science course. Master Thesis, University of Tabriz. (in Persian)
Subadrah Madhawa. N., & Mogana, S. (2018). Efects of Utilizing the STAD Method (Cooperative Learning Approach) in Enhancing Students' Descriptive Writing Skills. International Journal of Education and Practice, 6(4), 239-252.
Yadav, A., Subedi, D., Lundeberg, M. A., & Bunting, C. F. (2011). Problem-based learning: Influence on students' learning in an electrical engineering course. Journal of Engineering Education, 100(2), 253-280.
Yaryari, F., Kadivar, P., & Mirzakhani, M. (2008). The effect of cooperative learning on self-esteem, social skills, and educational function of high-schoo. Students. Journal of Modern Psychological Researches, 3(10), 155-182. (in Persian)