نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آموزش حسابداری توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 398-434]

ا

 • ایالات متحده آمریکا و کشورهای منطقه توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 398-434]
 • احساسات سرمایه‌گذاران بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 102-134]
 • ارزش شرکت وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 248-273]
 • ارزش ویژه برند بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگر نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 691-712]
 • استانداردهای بین‌المللی حسابداری تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 533-552]
 • استقلال کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 80-101]
 • استمرار معاملات سهام تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • اعضای هیئت‌ علمی تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-295]
 • اندازه کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 80-101]

ب

 • بازار خدمات حسابرسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 460-486]
 • بحران بانکی بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم‌پوشی توسط مقام نظارتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 487-506]

پ

 • پدیده تماشاگری الگوی عوامل مؤثر بر گزارش‌دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 135-160]
 • پیش‌بینی‌کنندگی سود اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]
 • پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‎ها نقش نسبت‎های مالی تصویری در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل‌های سنتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 553-573]
 • پیمایش سناریو محور بررسی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه در ایران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 574-597]
 • پویایی‌شناسی سیستم اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیم‌های مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 54-79]

ت

 • تاپسیس فازی عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-205]
 • تأخیر گزارش حسابرسی ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 664-690]
 • تاریخ شفاهی توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 398-434]
 • تأمین مالی از محل افزایش سرمایه اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]
 • تحلیل تم شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • تحلیل راهبردی تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397]
 • تحلیل سلسله‌مراتبی عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-205]
 • تحلیل شبکه تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-295]
 • تحلیل شبکه اجتماعی شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 616-636]
 • تحلیل عاملی اکتشافی تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 533-552]
 • تحلیل مضمونی تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 435-459]
 • تخصص حسابرس در صنعت تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 226-247]
 • تخصص مالی کمیته حسابرسی ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 80-101]
 • تخلف‌های مالی الگوی عوامل مؤثر بر گزارش‌دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 135-160]
 • تصمیمات سرمایه‌گذاری تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 713-738]
 • تصمیم‌گیری اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیم‌های مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 54-79]
 • توانایی مدیریت بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 102-134]
 • تئوری تجمعی چشم‌انداز انگیزه‌های مدیریتی در گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به تئوری چشم‌انداز تجمعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 598-615]

چ

 • چشم‌پوشی مقام نظارتی بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم‌پوشی توسط مقام نظارتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 487-506]

ح

 • حاکمیت شرکتی تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 226-247]
 • حرفه حسابرسی مستقل ایران تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397]
 • حسابداران مدل‌سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 637-663]
 • حسابداری ذهنی تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 713-738]
 • حسابرسی داخلی مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 296-358]
 • حسابرسی داخلی بررسی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه در ایران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 574-597]

خ

د

 • دانشگاه‌های ایران توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 398-434]
 • دانشگاه‌های دولتی تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-295]

ر

 • ریسک نقدشوندگی وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 248-273]
 • روش تخصیص پنهان دیریکله (LDA) مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 296-358]

س

 • سیاست تقسیم سود اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]
 • سنجه‌های غیرمالی شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • سوگیری حسابرسان مالیاتی عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-205]
 • سوگیری شناختی اثر متغیرهای اقتصادی و حسابداری بر تصمیم‌های مالی مدیران با نقش خطاهای شناختی، مبتنی بر رویکرد پویایی‌شناسی سیستم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 54-79]
 • سویه‌های رفتاری سرمایه‌گذاران تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 435-459]

ش

 • شرکت رشدی وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 248-273]

ع

 • عدم شفافیت بانکی بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم‌پوشی توسط مقام نظارتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 487-506]

ف

 • فراتحلیل ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 664-690]
 • فرار مالیاتی بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 507-532]
 • فساد مالیاتی بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 507-532]

ق

ک

 • کیفیت اطلاعات حسابداری تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 435-459]
 • کیفیت اقلام تعهدی اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]
 • کیفیت حاکمیت شرکتی بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 507-532]
 • کیفیت گزارشگری مالی تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 226-247]

گ

 • گرایش به گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه در ایران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 574-597]
 • گروه‌های (بخش‌های) حسابداری تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 274-295]
 • گزارش خطاکاری مدل‌سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 637-663]
 • گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه بررسی عوامل مؤثر بر گرایش حسابرسان داخلی به گزارش‌دهی اقدامات خطاکارانه در ایران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 574-597]
 • گزارش‌دهی داخلی الگوی عوامل مؤثر بر گزارش‌دهی داخلی تخلف‌های مالی با تأکید بر پدیده تماشاگری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 135-160]
 • گزارشگری مالی تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 533-552]
 • گزارشگری مالی متقلبانه انگیزه‌های مدیریتی در گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به تئوری چشم‌انداز تجمعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 598-615]

م

 • مبلغ بازپرداخت نشده بدهی تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 713-738]
 • محافظه‌کاری اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]
 • محافظه‌کاری حسابداری بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 102-134]
 • محدودیت تأمین مالی وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 248-273]
 • محدودیت‌های مالی تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • مخاطره ریزش قیمت سهام تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 226-247]
 • مدیریت سود اقلام تعهدی شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 616-636]
 • مدل‌سازی موضوعی مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 296-358]
 • مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن نقش نسبت‎های مالی تصویری در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل‌های سنتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 553-573]
 • مدل معادلات ساختاری مدل‌سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 637-663]
 • مراحل چرخه عمر بررسی رابطه شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]
 • مرور ادبیات محاسبه‌محور مروری بر مطالعات حسابرسی داخلی با رویکرد مدل‎سازی موضوعی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 296-358]
 • مسئولیت‌پذیری اجتماعی بررسی رابطه شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 1-30]
 • مصاحبه نیمه‌ساختاریافته شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 161-180]
 • منافع عاید شده تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 713-738]
 • موانع پیاده‌سازی تحلیل عاملی اکتشافی چالش‌ها و موانع پیاده‌سازی استانداردهای بین‌‌المللی گزارشگری مالی در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 533-552]
 • مؤسسه‎های حسابرسی ایران تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 359-397]

ن

 • نرخ‌شکنی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 460-486]
 • نرخ مؤثر مالیاتی بررسی تأثیر نرخ مؤثر مالیاتی و کیفیت حاکمیت شرکتی بر فرار مالیاتی و فساد مالیاتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 507-532]
 • نسبت‎های مالی تصویری نقش نسبت‎های مالی تصویری در پیش‌بینی ورشکستگی شرکت‌ها با استفاده از مدل شبکه‌های عصبی کانولوشن و مقایسه آن با مدل‌های سنتی [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 553-573]
 • نظریه بازی‌ها تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 460-486]
 • نفرین برنده تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 460-486]
 • نقدشوندگی سهام تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • نگرش مدیریت انگیزه‌های مدیریتی در گزارشگری مالی متقلبانه با توجه به تئوری چشم‌انداز تجمعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 598-615]
 • نوآوری فناوری سبز بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگر نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 691-712]
 • نوآوری مدیریت سبز بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگر نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 691-712]
 • نوع مالکیت اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 206-225]

و

 • وجه نقد مازاد تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام [دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 31-53]
 • وجه نقد مازاد وجه نقد مازاد، ارزش شرکت و ریسک نقدشوندگی سهام در شرکت‌های دارای فرصت رشد یا محدودیت مالی [دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 248-273]
 • ویژگی‌های حسابرس ویژگی‌های مؤسسه حسابرسی و تأخیر ارائه گزارش حسابرسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 664-690]
 • وضعیت اقتصادی تدوین مدل کیفی عوامل اثرگذار بر قیمت‎گذاری کیفیت اطلاعات حسابداری در ایران [دوره 28، شماره 3، 1400، صفحه 435-459]
 • وضعیت ترهین تأثیر تأمین مالی از طریق استقراض بر تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بر اساس تئوری حسابداری ذهنی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 713-738]

ه

 • هزینه‌های کیفیت بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگر نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 691-712]
 • هیئت مدیره مشترک شناسایی شبکه اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌ها و تأثیر آن بر مدیریت سود: رویکرد تحلیل شبکه اجتماعی [دوره 28، شماره 4، 1400، صفحه 616-636]