اثر تعدیلگر تأمین مالی از محل افزایـش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

2 مربی، گروه حسابداری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی اثر تأمین مالی از محل افزایش سرمایه و نوع مالکیت بر رابطه بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: نمونه آماری پژوهش، شامل 124 شرکت در بازه زمانی 1390 تا 1397 است. متغیر وابسته این پژوهش، کیفیت گزارشگری مالی است که برای اندازه‌گیری آن، از شاخص‌هایی نظیر کیفیت اقلام تعهدی، پیش‌بینی‌کنندگی سود و محافظه‌کاری استفاده شده است. همچنین، کیفیت اقلام تعهدی با استفاده از الگوی دیچاو و دیچو (2002) و محافظه‌کاری نیز بر اساس مدل گیولی و هین (2000) اندازه‌گیری شده است.
یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های پژوهش نشان می‌دهد که بین سیاست تقسیم سود و کیفیت گزارشگری مالی (کیفیت اقلام تعهدی و پیش‌بینی‌کنندگی سود) شرکت‌ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج بیانگر آن است که نوع مالکیت شرکت (دولتی یا غیر دولتی) این رابطه را تعدیل می‌کند. به‌علاوه، تأمین مالی از محل افزایش سرمایه، فقط رابطه تقسیم سود و محافظه‌کاری را تعدیل می‌کند.
نتیجه‌گیری: شرکت‌هایی که سودهای بیشتری پرداخت می‌کنند، از کیفیت اقلام تعهدی بالاتری برخوردارند. به‌علاوه، با افزایش میزان سود سهام پرداختی، قدرت پیش‌بینی‌کنندگی سود افزایش می‌یابد. مطابق با یافته‌ها، ارتباط سود سهام و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت‌های با مالکیت دولتی ضعیف‌تر است و سود سهام، در خصوص کیفیت بالای گزارشگری مالی محتوای اطلاعاتی ندارد. تأمین مالی از محل افزایش سرمایه نیز، فقط رابطه محافظه‌کاری و تقسیم سود را تضعیف می‌کند و بر رابطه تقسیم سود و دو معیار دیگر کیفیت گزارشگری تأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Moderating Effect of Equity Financing and Ownership Type on the Relationship between Dividend Policy and Financial Reporting Quality

نویسندگان [English]

  • Hoda Eskandar 1
  • Amin Bolori 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
2 Lecture, Department of Accounting, Payame Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The aim of this study is to investigate the effect of equity financing and ownership type on the relationship between dividend policy and financial reporting quality of listed companies in the Tehran Stock Exchange.
Methods: The statistical sample consists of 124 companies during 2011-2018. The dependent variable of this study is financial reporting quality. Some proxies are used for measuring this variable, such as accruals quality, earnings forecasting power and conservatism. In this study, Dechow and Dichev model (2002) is used to calculate the quality of accruals and conservatism is measured based on Givoly and Hayn model (2000).
Results: The results of statistical analysis show that there is a positive and significant relationship between dividend policy and financial reporting quality (accruals quality and earnings forecasting power). Moreover, the findings indicate that the type of firm ownership (government or private ownership) moderates this relationship. In addition, equity financing moderates the relationship between conservatism and dividend.
Conclusion: Companies which pay more dividends, have more accruals quality. In addition, by increasing the amount of dividends paid, earnings forecasting power increases. According to findings, the relationship between dividend and reporting quality in the firms whose government ownership is weaker than other firms and in these firms, dividend does not have informative content about high reporting quality. Additionally, equity financing only weakens the relation between conservatism and dividend and does not affect the relationship dividend and two other measures of reporting quality

کلیدواژه‌ها [English]

  • dividend policy
  • Ownership type
  • Equity Financing
  • Accruals quality
  • Conservatism
  • Earnings Forecasting Power
تهرانی، رضا؛ ذاکری، حامد (1388). بررسی رابطه بین کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران، 2(5)، 39-55.
خدادادی، ولی؛ قلمبر، محمد حسین؛ چراغی نیا، علی (1395). بررسی تأثیر سیاست تقسیم سود بر رابطه بین کیفیت سود و حق‌الزحمه حسابرسی. پژوهش حسابداری دانش مالی، 3(1)، 111-133.
صادقی‎ شاهدانی، مهدی؛ ندری، کامران؛ قلیچ، وهاب (1388). اثرات نقش حاکمیتی و تصدیگری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL (مطالعه موردی: ایران). فصلنامه اقتصاد مقداری (بررسیهای اقتصادی سابق)، 6(4)، 73-100.
علوی طبری، سید حسین؛ مجتهد زاده، ویدا؛ سلیمانی امیری، غلامرضا؛ عاملی، یلدا (1388). رابطه کیفیت سود و سود تقسیمی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 16(56)، 93-106.
فرج‌زاده دهکردی، حسین؛ همتی، حسن؛ برزده، امیر (1392). بررسی رابطه بین تقسیم سود و کیفیت سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش حسابداری، 3(4)، 83-107.
کرمی، غلامرضا؛ تاجیک، کامران؛ مرادی، محمد تقی (1385). بررسی رابطه بین کیفیت سود و افزایش سرمایه از محل مطالبات سهام‎داران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، (44)، 71-84.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1388). استانداردهای حسابداری (چاپ شانزدهم)، تهران، انتشارات سازمان حسابرسی.
محمدزاده مقدم، محمد باقر؛ نقدی، سجاد؛ اسماعیلی، جواد (1397). تأثیر کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود. فصلنامه پژوهش حسابداری، 8(28)، 153-172.
مدرس، احمد؛ عبداله زاده، فرهاد ( 1385). مدیریت مالی (جلد اول) (چاپ بیست‌ویکم)، انتشارات شرکت چاپ و نشر بازرگانی.
مرادی، جواد؛ سیرانی، محمد؛ سیاح رزیانی، محسن (1389). کیفیت سود و سیاست توزیع سود نقدی (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)، پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 2(6)، 135-151.
مهدوی، غلامحسین؛ رضایی، غلامرضا (1392). بررسی اثرات کیفیت گزارشگری مالی بر سیاست تقسیم سود. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، (17)، 1-32.
نصراللهی، زهرا؛ عارف‌منش، زهره (1389). بررسی رابطه مالکیت و کیفیت سود در شرکت‎های پدیرفته شده در بورس تهران. مجله دانش حسابداری، (1)، 117- 138.
 
References
Accounting Standards Development Committee (2009). Accounting standards. (Sixteenth edition), Tehran, Auditing Organization Publications. (in Persian)
Alawi Tabari, S. H., Mujtahidzadeh, V., Soleimani Amiri, G., & Ameli, Y. (2009). Relationship between earnings quality and dividends in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Reviews, 16(56), 93-106. (in Persian)
Anderson, H. D., Chi, J., Ing-aram, C., & Liang, L. (2011). Stock dividend puzzles in China. Journal of the Asia Pacific Economy, 16(3), PP. 422–447.
Boubakri, B., Cosset, J.C., & Guedhami, O. (2005). Post privatization corporate governance: The role of ownership structure and investor protection, Journal of Financial Economics, 76(2), 369-399.
Caskey. J., & Hanlon, M. (2005). Do Dividends Indicate honesty? The Relation between Dividends and the Quality of Earings. Working Paper.
Chemmanur, T. J., He, J., Hu, G., & Liu, H. (2010). Is Dividend Smoothing Universal? New Insights from a Comparative Study of Dividend Policies in Hong Kong and the U.S. Journal of Corporate Finance, 16(4), 413-430.
Chen, D., Liu, H., & Huang, C. (2009). The announcement effect of cash dividend changes on share prices: An empirical analysis of China. The Chinese Economy, 42(1), 62-85.
Chen, S., Shevlin, T., & Tong, Y. H. (2007). Does the pricing of financial reporting uality change around dividend changes? Journal of Accounting Research, 45, 1–40.
Dechow, P. (1994). Accounting earnings and cash flow as measures of firm performance: the role of accounting accruals. Journal of Accounting and Economics, 18, 3-42.
Dechow, P., Dichev, I. )2002(. The quality of accruals and earnings: The role of accrual estimation errors. The Accounting Review, 77, 35–59.
Dechow, P., Sloan, R., & Sweeny, A. (1996). Detecting Earning Management. The Accounting Review, 70, 193-226.
Deng, L., Li, S., & Liao, M. (2017). Dividends and earnings quality: Evidence from China. International Review of Economics and Finance, 48, 255-268.
Farajzadeh Dehkordi, H., Hemmati, H., & Barzdeh, A. (2013). Investigating the relationship between dividend distribution and profit quality of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting Research, 3(4), 83-107. (in Persian)
Farinha, J. and Moreira, J.A. (2007). Dividends and earnings quality: the missing link? CETE/Faculty of Economics/University of Porto. Retrieved June, 10, 2010
Givoly, D., Hayn, C. K., & Natarajan, A. (2007). Measuring Reporting Conservatism. The Accounting Review, 82(1), 65-106.
Herly, M. (2012). Earnings Quality in Restating Firms: Empirical Evidence. Master Thesis in Accounting, the Aarhus University.
Karami, G., Tajik, K., & Moradi, M. T. (2006). Investigating the relationship between profit quality and increase in capital from shareholders' demands in companies accepted in Tehran Stock Exchange. Accounting and auditing reviews, 44, 71-84. (in Persian)
Khodadadi, W., Ghalambar, M.H., & Cheraghi Nia, A. (2016). Investigating the Impact of Dividend Policy on the Relationship between Profit Quality and Audit Fee. Financial Knowledge Accounting Research, 3(1), 111-133. (in Persian)
Lease, R. C., Kose, J., Avner, K., Uri, L., & Sarig, O. H. (2000). Dividend Policy: It’s Impact on Firm Value, Harvard Business School Press: Boston, Massachusttes.
Mahdavi, G. H., Rezaei, G. (2011). Investigating the effects of financial reporting quality on profit sharing policy. Financial Accounting and Auditing Research, 17, 1-32. (in Persian)
Modarres, A., Abdollahzadeh, F. (2006). Financial Management (First Volume)(20th ed.). Publication of the Printing Company. (in Persian)
Mohammadzadeh Moghadam, M. B., Naghdi, S., & Ismaili, J. (2018). The Effect of Profit Quality on Profit Sharing Policy. Accounting Research Quarterly, 8(28), 153-172.
(in Persian)
Moradi, J., Sirani, M., & Sayyahe Razeyani, M. (2010). Quality of profit and cash distribution policy (Evidence from Tehran Stock Exchange). Financial Accounting Research and Audit, 2(6), 135-151. (in Persian)
Mulchandani, K., Mulchandani, K., & Wasan, P. (2020). Dividends and earnings quality: Evidence from India. IIMB Management Review, 32(2), 66-176.
Nasrollahi, Z., Aref Manesh, Z. (2010). Investigating the Relationship between Ownership and Profit Quality in Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 1, 117- 138. (in Persian)
Nelly Sari, R., Anugerah, R. (2011). The Effect of Corporate Transparency on Firm Performance: Empirical Evidence from Indonesian Listed Companies. Modern Accounting and Auditing, 7(8), 773-783.
Nguyen, T.T.N. and Bui, P.K. (2019). Dividend policy and earnings quality in Vietnam. Journal of Asian Business and Economic Studies, 26(2), 301-312.
Penman, S., Zhang, X. J. (2002). Accounting Conservatism, the Quality of Earnings, and Stock Returns. The Accounting Review, 77, 237-264.
Sadeghi, M., Nadri, K., & Whahab, G. (2009). The Effects of Government and Government Enhancement in Economy Distribution by Ardl Method: A Case Study of Iran.  Journal of Quantitative Economics, 16(4), 73-100. (in Persian)
Schipper, K., Vincent, L. (2003). Earnings Quality. Accounting Horizons, 17, 97-110.
Simshauser, P., Catt, A. (2012). Dividend Policy, Energy Utilities and the Investment Megacycle. The Electricity Journal, 25(4), 63-87.
Skinner, D. J., & Soltes, E. (2011). What do dividends tell us about earnings quality? Review of Accounting Studies, 16(1), 1–28.
Tehrani, R.., Zakeri, H. (2009). Investigating the relationship between earnings quality and dividends in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Tehran Stock Exchange Quarterly, 2(5), 39-55. (in Persian)
Thanatawee, Y. (2011). Life-Cycle Theory and Free Cash Flow Hypothesis: Evidence from Dividend Policy in Thailand. International Journal of Financial Research, 2(2), 1-11.
Velury, U., Jenkins, D. S. (2006). Institutional Ownership and the Quality of Earnings. Journal of Business Research, 59, 1043-1051.
Wei, Z., Wu, S., Li, C., & Chen, W. (2011). Family control, institutional environment and cash dividend policy: Evidence from China. China Journal of Accounting Research, 4(1-2), 29-46.
Ye, K., Zhang, R., & Rezaee, Z. (2010). Does Top Executive Gender Diversity Affect Earnings Quality? A Large Sample Analysis of Chinese Listed Firm. Advances in Accounting, Incorporating Advances in International Accounting, 26, 47-54.