دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، 1400 
تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 274-295

10.22059/acctgrev.2021.318453.1008515

رضا تقی زاده؛ محمد عبدزاده کنفی؛ فاطمه کردآبادی؛ فاطمه حیدری اشکذری


تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

صفحه 359-397

10.22059/acctgrev.2020.290832.1008290

محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ محمد جندقی قمی