دوره و شماره: دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-397 
1. عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای

صفحه 181-205

10.22059/acctgrev.2021.316569.1008492

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده


5. تحلیل شبکه روابط گروه‌های حسابداری دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 274-295

10.22059/acctgrev.2021.318453.1008515

رضا تقی زاده؛ محمد عبدزاده کنفی؛ فاطمه کردآبادی؛ فاطمه حیدری اشکذری


7. تحلیل SWOT برای حرفه حسابرسی مستقل در ایران

صفحه 359-397

10.22059/acctgrev.2020.290832.1008290

محمدرضا مهربان پور؛ غلامرضا کرمی؛ محمد جندقی قمی