عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت های حرفه ای

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه حسابداری، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، رشت، ایران (نویسنده مسئول)

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

4 گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد لاهیجان، دانشگاه آزاد اسلامی، لاهیجان، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش شناسایی، رتبه‌بندی و وزن‌دهی عوامل موثر بر سوگیری حسابرسان مالیاتی یا همان حسابرسان رعایت می‌باشد.
روش: پژوهش حاضر از بعد هدف، کاربردی و ماهیت آن اکتشافی است که با روش آمیخته (کیفی و کمی) به اجرا درآمده است. در بخش کیفی با مرور مبانی نظری و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته با 17 نفر از اعضای شورای عالی مالیاتی مولفه‌های اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی شد. جامعه آماری پژوهش اعضای شورای عالی مالیاتی می‌باشند. پس از احصاء مولفه‌های اثرگذار، به منظور رتبه‌بندی و وزن‌‌دهی به آنها، پرسشنامه بر مبنای تکنیک فازی و تحلیل سلسله مراتبی طراحی و بین خبرگان توزیع گردید. پس از جمع‌آوری اطلاعات، با استفاده از تکنیک فازی مولفه‌ها رتبه‌بندی و بر مبنای تحلیل سلسله مراتبی وزن آنها در نرم افزار Expert Choice 11 تعیین گردید.
یافته‌ها: بر مبنای یافته‌های پژوهش 15 مولفه به عنوان عوامل اصلی اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی شناسایی گردید که عبارتند از: مفهوم سوگیری، فلسفه و رسالت مالیات،‌ انگیزه‌های متفاوت رسیدگی، پذیرش مالیات سوگیرانه، ناهمسو بودن اهداف، قضاوت بدون مرز، دیدگاه اختلافی به جای دیدگاه تعاملی، کاستی‌های رسیدگی مالیاتی، کنترل‌های رفتاری، تعصب‌، فقر دانش، درک مفهوم عدالت مالیاتی، مسئولیت‌گریزی و بستر آن، ویژگی‌های شخصی و ساختار. در این بین، نتایج حاصل از تکنیک تاپسیس فازی و AHP نشان داد عدم آگاهی از فلسفه و رسالت مالیات، پذیرش مالیات سوگیرانه و عدم درک مناسب از مفهوم سوگیری دارای بیشترین ضریب اهمیت می‌باشند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که قوانین و مقررات مالیاتی صرفا نمی‌تواند اهداف قانون‌گذاران را برآورده سازد. مقررات منصفانه و عادلانه مالیاتی مستلزم نظارت و رسیدگی مجریان حرفه‌ای است و بدون مداقه پیرامون این موضوعات رسالت مالیات و مالیات ستانی محقق نخواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting the bias of tax auditors in professional judgments

نویسندگان [English]

  • mohsen ebrahimi 1
  • mohammadreza vatanparast 2
  • farzin Rezaei 3
  • Fazel Mohammadi Nodeh 4
2 Accounting, Islamic Azad University,RashtBranch,Rasht, Iran
3 Associate Prof., Accounting, Islamic Azad University, Ghzvin Branch, Ghazvin, Iran
4 Management, Islamic Azad University,LahijanBranch,Lahijan, Iran
چکیده [English]

Purpose: Professional judgment is a key skill in the accounting and auditing profession and the decisions of the main actors in this profession are based on this. The ability to make good judgments is the cornerstone of tax audits; Judgments that can be influenced by many factors and lead to biased decisions and tax inequities. In this regard, the purpose of this study is to identify, rank and weight the factors affecting the bias of tax auditors or Compliance auditors.
Method: Method: The present research is applied in terms of purpose and its nature is exploratory.In the qualitative section, by reviewing the theoretical foundations and conducting semi-structured interviews with 17 members of the Supreme Tax Council, affecting components the bias of tax officials was identified.The statistical population of the study is the members of the Supreme Tax Council.After gathering the effective components, in order to rank and weight them, a questionnaire based on fuzzy technique and hierarchical analysis was designed and distributed among experts.After collecting information, the components were ranked using fuzzy technique and their weight was determined based on AHP in Expert Choice 11 software.
Findings: Based on the research findings, 15 components were identified as the main affecting factors on bias of tax officials, which are: the concept of bias, philosophy and mission of taxation, different motives, acceptance of biased tax, inconsistency of goals, borderless judgment, Conflicting rather than interactive perspectives, shortcomings of tax investigation, behavioral controls, bigotry, lack of knowledge, understanding of the concept of tax justice, avoidance and context, personal characteristics and structure.among these, the results of fuzzy TOPSIS and AHP techniques showed that lack of knowledge of the philosophy and mission of taxation, acceptance of biased taxation and lack of proper understanding of the concept of bias are the most important factors.
Conclusion: The research findings indicate that tax laws and regulations alone cannot meet the goals of legislators. Fair and equitable tax regulations require the supervision and care of professional executives, and without considering these issues, the mission of taxation and taxation will not be achieved.

Findings: Based on the research findings, 15 components were identified as the main affecting factors on bias of tax officials, which are: the concept of bias, philosophy and mission of taxation, different motives, acceptance of biased tax, inconsistency of goals, borderless judgment, Conflicting rather than interactive perspectives, shortcomings of tax investigation, behavioral controls, bigotry, lack of knowledge, understanding of the concept of tax justice, avoidance and context, personal characteristics and structure.among these, the results of fuzzy TOPSIS and AHP techniques showed that lack of knowledge of the philosophy and mission of taxation, acceptance of biased taxation and lack of proper understanding of the concept of bias are the most important factors.
Conclusion: The research findings indicate that tax laws and regulations alone cannot meet the goals of legislators. Fair and equitable tax regulations require the supervision and care of professional executives, and without considering these issues, the mission of taxation and taxation will not be achieved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tax Officers Bias
  • fuzzy topsis
  • Hierarchical Analysis