دوره و شماره: دوره 28، شماره 3، 1400 
توسعه حسابداری در دانشگاه‎های ایران

صفحه 398-434

10.22059/acctgrev.2021.318223.1008509

مهدی پیری سقرلو؛ دکتر آرش تحریری؛ رضوان حجازی