تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی با استفاده از نظریه بازی‌ها

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

2 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران.

چکیده

هدف: نرخ‌شکنی یکی از مشکلات اساسی حرفه حسابرسی است که می‌تواند غیرعمدی (پدیده نفرین برنده) یا به‎صورت آگاهانه به‎عنوان رفتار عمدی برای بهره‎‎بردن از مزایای آینده باشد. پژوهش حاضر بر پدیده نفرین برنده تمرکز دارد و هدف آن، بررسی تأثیر پدیده نفرین برنده در نرخ‌شکنی بر تلاش حسابرس در انجام وظایف حسابرسی است.
روش: این پژوهش، با بهره‌گیری از روش آزمایشگاهی و با استفاده از نظریه بازی‌ها انجام شد. تعداد 115 نفر با استفاده از روش  نمونه در دسترس از جامعه آماری دانشجویان رشته حسابداری دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1399 انتخاب شد و این افراد در بازی‌ها شرکت کردند. بازی اول در شرایط ساده بازار حسابرسی و بازی دوم یک بازار حسابرسی با شرایط پیچیده است که ویژگی‎های مهم بازار خدمات حسابرسی را به‎لحاظ نظری در بر می‌گیرد. این بازی‌ها در نرم‌افزار Z-tree برنامه‌نویسی شدند.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، حسابرسان در هر دو بازار به‎طور میانگین قیمت‌هایی کمتر از راهبرد قیمت‌گذاری بدون ریسک تعادل نش پیشنهاد می‌کنند، این نتایج شواهدی بر اثبات وجود نفرین برنده در بازار حسابرسی است. همچنین، حسابرسانی که با زیان غیرمنتظره ناشی از نفرین برنده مواجه می‌شوند، به‎دنبال فرصتی برای سربه‎سر کردن آن هستند، بنابراین تصمیم می‌گیرند تلاش خود را در انجام وظایف حسابرسی کاهش دهند.
نتیجه‌گیری: عدم اطمینان در هزینه حسابرسی به‎دلیل وقوع پدیده نفرین برنده، موجب نرخ‌شکنی می‌شود و این منبع نرخ‌شکنی کیفیت حسابرسی را تهدید می‌کند؛ اما هنگامی که حسابرسان، به‎ازای کیفیت پایین در دوره‌های قبل مجازات‌هایی را تجربه می‌کنند، کیفیت حسابرسی بهبود می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of the Winner's Curse Phenomenon in Low Balling on the Auditor's Effort in Performing the Audit Tasks Using Game Theory

نویسندگان [English]

  • Tabandeh Salehi 1
  • Amin Nazemi 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
2 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Low balling is one of the major challenges of the auditing profession. Low balling can be unintentional (the phenomenon of the winning curse) or consciously as intentional behavior to enjoy future benefits. The present study focuses on the winner's curse phenomenon. The purpose of this study is to investigate the effect of the winner’s curse phenomenon in low balling on the auditor's efforts in performing the audit tasks.
Methods: This study done using laboratory method and game theory. 115 people participated in the games in year 2020 using the sampling method of available sample from the statistical population of accounting students of Shahid Bahonar University of Kerman. The first game is in the simple conditions of the audit market and the second game is an audit market with complex conditions that theoretically include important features of the audit services market. These games were programmed in Z-Tree software. At the time of data collection, due to the specific conditions of Covid-19 disease and the Impossibility of attendance of participants in the laboratory, from the virtual method was used. In this way, using Oracle VM Virtual Box, FileZilla Client and Zunleashed software, links were sent to the participants and they entered the lab space without the need for any special software and just by clicking on these links.
Results: The results showed that auditors in both markets, on average, offer prices less than the Risk Neutral Nash Equilibrium. These results are evidence of the existence of the winner's curse phenomenon in the market of auditing services. In addition, the number and extent of this phenomenon in complex conditions of the audit market is greater than the simple conditions of the audit market. Also this study shows auditors who face unexpected losses from the winner’s curse are looking for an opportunity to recoup loss, and therefore, they decide to reduce their efforts to perform audit tasks. Plus, the present study aimed to compare the theory of expected utility and mental accounting showed that mental accounting can be a correct explanation for the behavior of auditors when face the winner's curse phenomenon. The results also showed, the auditors whose under performance was identified and were fined for it, less likely to reduce their efforts in subsequent periods. Auditors, whose underperformance was not identified and who were not fined, are more likely to reduce their efforts in subsequent periods.
Conclusion: The results showed that uncertainty in the cost of the audit leads to low-balling due to the occurrence of the winner's curse phenomenon and this source of low-balling threatens the quality of the audit. But when auditors experience penalties for low quality in previous periods, the quality of the audit improves.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditing services market
  • Low balling
  • Game Theory
  • Winner’s curse
جعفری‌نسب کرمانی، ندا؛ ملانظری، مهناز؛ رحمانی، علی (1398). چالش‌ها و فرصت‌های تغییر گزارش حسابرس در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26(3)، 370-348.
خواجوی، شکراله؛ حلاج، محمد؛ گنجی، کیانوش (1395). کاربرد نظریه چشم‌انداز در محیط غیرآزمایشگاهی. دانش سرمایه‌گذاری، 5 (20)، 204-187.
سرلک، نرگس؛ جودکی چگنی، زهرا؛ حیدری سورشجانی، زهرا (1399). رابطه تخفیف حق‌الزحمه حسابرسی با خطای حسابرسی و کیفیت سود در وضعیت رکود اقتصادی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(3)، 380-360.
صهبای قرقی، المیرا؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ فکور ثقیه، امیرمحمد (1398). گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبرد‌های کسب‌وکار. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 26 (4)، 517-543.
مرادی، محمد؛ یحیائی، منیره (1399). تدوین الگوی انتخاب حسابرس مستقل در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 287-258.
مران جوری، مهدی؛ وکیلی فرد، حمیدرضا؛ پورزمانی، زهرا؛ سید محمدرضا، رئیس زاده (1397). آزمون رفتار حسابرسان در برقراری توازن بین وظایف ذاتی حسابرسی و فعالیت‌های بازاریابی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 7(28)، 28-15.
ملانظری، مهناز؛ اسماعیلی کیا, غریبه (1393). شناسایی ویژگی‌های روان‎شناختی اثرگذار بر مهارت حسابرسان در انجام قضاوت‌های حسابرسی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 21(4)، 526-505.
 مهدی‌زاده، زهرا؛ حصارزاده، رضا؛ لاری دشت بیاض، محمود (1398). آزمون تجربی نظریه‌های رقیب قیمت‌گذاری در حسابرسی نخستین: شواهدی از نحوه تأثیر برخی عوامل محیطی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، (42)11، 121-93.
 
References
Ahmed, O, M., El-adaway, I, H., Asce, M., Coatney, T., & Eid, M. (2016). Construction Bidding and the Winner’s Curse. Journal of Construction Engineering and Management, 142 (2), 1-9.
Andreff, W. (2014). The Winner’s Curse in Sports Economics. Contemporary Research in Sports Economics, 14, 177–205.
Behrend, J, M., Khan, S., Ko, Y., & Park, J, S. (2020), Abnormal Audit Fees and Audit Quality: Evidence of Korean Audit Market. Journal of International Accounting Research, Article In Press.
Beswick, P. (2013). Remarks at the AICPA 2013 Conference on Current SEC and PCAOB Developments Chief Accountant. Office of the Chief Accountant US Securities and Exchange Commission. Available in: https://www.sec.gov/news/speech/2013-spch121113pb.
Blankley, A., MacGregor, J., & Mowchan, J, M. (2020). Bidding on New Audit Clients: Avoiding the Winner’s Curse. Business Horizons, Article In Press.
Blay, A., Gooden, E., Mellon, M., & Stevens, D. (2019). Can Social Norm Activation Improve Audit Quality? Evidence of an Experimental Audit Market. Journal of Business Ethics, 156, 513-530.
Bloomfield, R., & Luft, J. (2006). Responsibility for Cost Management Hinders Learning to Avoid the Winner’s Curse. The Accounting Review, 81(1), 29-47.
Bowlin, K., Hobson, J., & Piercey, D. (2015). The Effects of Auditor Rotation, Professional Skepticism, Interactions with Managers on Audit Quality. The Accounting Review, 90(4), 1363-1393.
Capen, E, C., Clapp, R, V., & Campbell, W, M. (1971). Competitive Bidding in High-Risk Situations. Journal of Petroleum Technology, 23, 641–653.
Carson, E. & Fargher, N. (2007). Note on audit fee premiums to client size and industry specialization. Accounting & Finance, 47(3), 423–446.
Charles, A, H., & Sherman, R. (2014). Risk Aversion and the Winner’s Curse. Southern Economic Journal, 81(1), 7–22
Chen, L., Krishnan, G., Yu, W. (2018). The relation between audit fee cuts during the global financial crisis and earnings quality and audit quality. Advances in Accounting, 43(C), 14-31.
DeAngelo, L, E. (1981). Auditor Independence, Low balling and Disclosure Regulation. Journal of Accounting and Economics, 3, 113-127.
Dennis, L., Kao, L., & Chen, A. (2010). Winner’s Curse in Initial Public Offering Subscriptions with Investors’ Withdrawal Options. Journal of Asia- Pacific Financial Studies, 39(1), 3-27.
Dopuch, N., & King, R. (1996). The Effects of Lowballing on Audit Quality: An Experimental Markets Study. Journal of Accounting, Auditing and Finance, 11(1), 45-68.
Duc, L, D, M., Yen, H., Thuy, V, N., Tien, N, H., & Anh, D, B, H. (2019). Enhancing Auditors’ Independence in Auditing Enterprises in Vietnam. Cogent Economics & Finance, (7)1, 1-20.
Duch, L, M., Grossmann, P, R, M., & Lauer, T. (2020). Z-Tree unleashed: A Novel Client-Integrating Architecture for Conducting Z-Tree Experiments over the Internet. Journal of Behavioral and Experimental Finance, 28, 1-9.
Eshleman, J, D., & Lawson, B, P. (2017). Audit Market Structure and Audit Pricing. Accounting Horizons, 31(1), 57-81.
Ettredge, M., Li, C., & Emeigh, E. (2014). Fee pressure and audit quality. Accounting, Organizations and Society, 39, 247–263.
Feuillet, A., Scelles, N., & Durand, C. (2019). A Winner’s Curse in the Bidding Process for Broadcasting Rights in Football? Sport in Society, 22(7), 1198-1224.
Fiestras, M, G., García, I., Meca, A., & Mosquera, M, A. (2011). Cooperative Game Theory and Inventory management. European Journal of Operational Research, 210(3), 459-466.
Fischbacher, U. (2007). Z-Tree: Zurich Toolbox for Ready-Made Economic Experiments. Experimental Economics, 10(2), 171-178.
Garbarino, E., & Slonim, R. (2007). Preferences and Decision Errors in the Winner’s Curse. Journal of Risk and Uncertainty, 34(3), 241–257.
Geiger, M., & Raghunandan, K. (2002). Auditor Tenure and Audit Reporting Failures. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 21(1), 67-78.
Glater, J. (2002). Audit firms await fallout and windfall. The New York times, March 14.
Gordon, J, A., Baptista, A, M., & Yan, S. (2020). Portfolio Selection with Mental Accounts: An Equilibrium Model with Endogenous Risk Aversion. Journal of Banking & Finance, 110(3), 1-18.
Grosskopf, B., Bereby, M, Y., & Bazerman, M. (2007). On the Robustness of the Winner’s Curse Phenomenon. Theory and Decision, 63, 389–418.
Ho, P., & Hsu, Y. (2014). Bid Compensation Theory and Strategies for Projects to Heterogeneous Bidders: Game Theoretic Analysis. Journal of Management in Engineering, 30(5), 1-14.
Hobson, L, J., Marley, R., Mellon, J, M., & Stevens, D. (2015). The Presence and Effect of the Winner's Curse in the Market for Audit Services. http://ssrn.com/abstract=2599227
Hobson, L, J., Marley, R., Mellon, J, M., & Stevens, D. (2019). The Presence and Effect of the Winner's Curse in the Market for Audit Services. Behavioral Research in Accounting, 31(2), 73-91.
Hoitas, R., Markelevich, A & Barragato, C. A. (2007). Auditor fees and audit quality. Managerial Auditing Journal, 22, 761-786.
Huang, T, C., Chang, H., & Chiou, J, R. (2016). Audit Market Concentration, Audit Fees, and Audit Quality: Evidence from China. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 35(2), 121-145.
Jafari Nasab Kermani, N., Molanazari, M., & rahmani, A. (2019). Challenges and Opportunities of Changing the Auditor Report in Iran. Accounting and Auditing Review, 26(3), 348-370. (In Persian)
Kelley, H, H., & Stahelski, J, A. (1970). Social Interaction Basisfor Cooperators' and Competitors' Beliefs A bout others. Journal of Personality and Social Psychology, 16(1), 66-91.
Kent, P., Munro, L., & Ambling, T. (2006). Psychological Characteristics Contributing to Expertise in Audit Judgment. International Journal of Auditing, 10(2), 125–141.
Khajavai, Sh., Hallaj, M., & GanjiIranian, K. (2016). Prospect Theory Use in Non-Laboratory Environment. Iranian Journal of Investment Knowledge, 5(20), 187-204. (In Persian)
Klemperer, P. (2004). Auctions: Theory and Practice. Princeton University Press: Princeton, NJ.
Kraub, P., Quosigk, B, M., & Zülch, H. (2014). Effects of Initial Audit Fee Discounts on Audit Quality: Evidence from Germany. International Journal of Auditing, 18(1), 40-56.
Kuntadi, C. (2020). The Effect of Lowballing on Auditor Independence and Audit Opinion. Research Journal of Finance and Accounting, 11(4), 42-51.
Libby, R., Bloomfield, R., & Nelson, M. (2002). Experimental Research in Financial Accounting. Accounting, Organizations and Society, 27 (November), 775-810.
Maranjory, M., Vakilifard, H., Poorzamani, Z., & Raiiszadeh, M. (2018). Test of Auditors Behavior in Making Balance between the inherent Tasks of Auditing and Marketing Activity. Journal of Management Accounting and Auditing Knowledge, 7(28), 15-28. (In Persian)
Mayhew, B., & Pike, J. (2004). Does Investor Selection of Auditors Enhance Auditor Independence? The Accounting Review, 79(3), 797-822.
Mehdizadeh, Z., Hesarzadeh, R., & Lari Dasht Bayaz, M. (2019). Empirical Test of Competitive Pricing Theories in Auditing First: Evidence on the Impact of Some Environmental Factors. Financial Accounting and Auditing Research, (42) 11, 93-121. (In Persian)
MohammadRezaei, F. & Saleh, M, N. (2017). Auditor Switching and Audit Fee Discounting: The Iranian Experience. Asian Review of Accounting, 25(3), 335-360.
Molanzari, M., & Ismaili Kia, Gh. (2015). Psychological Characteristics Contributing to Expertise in Audit Judgment. Accounting and Auditing Reviews, 21 (4), 526-505. (In Persian)
Moradi, M., & Yahyaei, M. (2020). Develop a Model for Selecting an Independent Auditor in Iran. Accounting and Auditing Review, 27(2), 258-287. (In Persian)
Moser, J. (2019). Hypothetical Thinking and the Winner’s Curse: An Experimental Investigation. Theory and Decision, 87(1), 17–56.
Mukherjee, A., & Wang, F, S, L. (2011). The Winner Curse and Social Inefficiency: Double Whammy of R&D Tournament. Journal of Technology Management & Innovation, 6(4), 73-79.
Myerson, R, B. (1991). Game theory: Analysis of conflict. Harvard University Press, Cambridge.
Nash, J. (1950). The bargaining problem. Econometrica, 18(2), 155–162.
Newton, N, J., Persellin, J, S., Wang, D., & Michael, S, W. (2016). Internal Control Opinion Shopping and Audit Market Competition. The Accounting Review, 91(2), 603-623.
Owusu-Ansah, S., Leventis, S., & Caramanis, C. (2010). The Pricing of Statutory Audit Services in Greece. Accounting Forum, 34(2), 139–152.
Peel, M, j. (2013). The Pricing of Initial Audit Engagements By Big 4 and Leading Mid-Tier Auditors. Accounting & Business Research, 43(6), 636-659.
Sahbay Ghorghi, E., Lari Dashtebayazi, M., Fakoor Saghih, A. (2020). Auditor Reporting and Audit Fees: The role of Business Strategies. Accounting and Auditing Review, 26(4), 517-543. (In Persian)
Sarlak, N., Joudaki Chegeni, Z., Heidari Surshjani, Z. (2020). The Relationship between Audit Fee Discount and Audit Error and Earnings Quality in Times of Recession. Accounting and Auditing Review, 27(3), 360-380. (In Persian)
Schatzberg, J, W., Sevcik, G, R., Shapiro, P., Thorne, L., & Wallace, O. (2005). A Reexamination of Behavior in Experimental Audit Markets. Contemporary Accounting Research, 22(1), 229-264.
Schatzberg, J. (1990). A laboratory market investigation of low balling in audit pricing. The Accounting Review, 65(2), 337-362.
Schatzberg, J. (1994). A New Examination of Auditor Low Ball Pricing: Theoretical Model and Experimental Evidence. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 13(Supplement), 33-55.
Schatzberg, J., & Sevcik, G. (1994). A Multiperiod Model and Experimental Evidence of Independence and Lowballing. Contemporary Accounting Research, 11(1), 137-174.
Scott, N, B., Ghosh, A., & Hogan, E, C. (2017). Audit Fee Differential, Audit Effort, and Litigation Risk: An Examination of ADR Firms. Contemporary Accounting Research, 34(1), 83-117
Scott, W, R. (2008). Financial Accounting Theory, Prentice Hall Edition.
Stanley, J, D., Brandon, D, M., & McMillan, J, J. (2015). Does Lowballing Impair Audit Quality? Evidence from Client Accruals Surrounding Analyst Forecasts. Journal of Accounting & Public Policy, 34(6), 625-645.
Tepalagul, N., & Lin, L. (2015). Auditor Independence and Audit Quality: A Literature Review. Journal of Accounting, Auditing & Finance, 30(1), 101-121.
Thaler, R, H., & Johnson, E. (1990). Gambling with the House Money and Trying to Break Even: The Effects of Prior Outcomes in Risky Choice. Management Science, 36(6), 643-660.
Thaler, R. (1985). Mental Accounting and Consumer Choice. Marketing Science, 4(3), 199-214.
Thaler, R. (1988). Anomalies: Winner Curse. Journal of Economic Perspectives, 2(1), 191–202.
Thorndike, E. )1913(. Educational Psychology, Vol. II., Columbia University, New York.
Van Lange, P, A, M., Agnew, C, R., Harinck, F., & Steemers, G, E, M. (1997). From Game Theory to Real Life. Journal of Personality and Social Psychology, 73(6), 1330-1344.
Varaiya, P, N., & Ferris, R, K. (1987). Overpaying in Corporate Takeovers: The Winner’s Curse. Financial Analysts Journal, 43(3), 64-70,
Wild, A. (2010). Fee Cutting and Fee Premium of German Auditors. Business Administration Review, 70(6), 513-527.
Wilson, R. (1977). A Bidding Model of Perfect Competition. Review of Economic Studies, 44(3), 511-518.
Zeytoon Nejad, A., Hammond, R., & Goodwin, K, B. (2020). Risk Aversion over Price Variability: Experimental Evidence. Applied Economics Letters, 27(21), 1739-1745.