دوره و شماره: دوره 28، شماره 4، 1400 
مدل‌سازی تمایل حسابداران به گزارش خطاکاری

صفحه 637-663

10.22059/acctgrev.2021.318426.1008513

محمدجواد رمضانی؛ سحر سپاسی؛ حسین اعتمادی؛ جواد رضازاده