بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند با در نظر گرفتن نقش میانجیگر نوآوری سبز در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش بررسی تأثیر هزینه‌های کیفیت بر ارزش ویژه برند شرکت و نیز چگونگی تأثیر نوآوری سبز بر این رابطه است.
روش: دوره زمانی پژوهش، سال‌های 1387 تا 1398 و نمونه برگزیده متشکل از 104 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. برای اندازه‌گیری هزینه‌های کیفیت، از ترازنامه کیفیت تعدیل‌شده استفاده شده و برای ارزش ویژه برند هر سه بعد بازار، مالی و حسابداری در نظر گرفته شده است. همچنین، نوآوری سبز با استفاده از متغیرهای نوآوری فناوری سبز تعدیل‌شده و نوآوری مدیریت سبز سنجیده شده است.
یافته‌ها: بین هزینه‌های کیفیت و ارزش ویژه برند ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد که با کاهش هزینه‌های کیفیت یک شرکت، اعتبار ارزش ویژه برند آن به‌طور معناداری افزایش می‌یابد. همچنین، بین هزینه‌های کیفیت با نوآوری فناوری سبز ارتباط معکوس و معناداری وجود دارد؛ یعنی با کاهش هزینه‌های کیفیت یک محصول، می‌توان از منابع آزاد شده، تولید محصولات یا خدمات مطابق فناوری سبز (مناسب محیط‌ زیست) را افزایش داد. علاوه بر این، ارتباطی بین هزینه‌های کیفیت و مدیریت سبز وجود ندارد، از طرفی بین نوآوری در فناوری سبز و ارزش ویژه برند ارتباط مستقیم و معناداری وجود دارد که با افزایش نوآوری فناوری سبز، اعتبار ارزش ویژه برند شرکت نیز افزایش می‌یابد. اما بین نوآوری مدیریت سبز با ارزش ویژه برند ارتباط معکوس معناداری وجود دارد؛ هر اندازه شرکتی به نوآوری مدیریت سبز متعهدتر باشد، اعتبار ارزش ویژه برند آن کاهش می‌یابد. نقش میانجی نوآوری فناوری سبز بر ارتباط بین هزینه‌های کیفیت با ارزش ویژه برند رد نشد؛ اما مشخص شد که نوآوری مدیریت سبز، میانجی ارتباط بین هزینه‌های کیفیت و ارزش ویژه برند نیست.
نتیجه‌گیری: کاهش هزینه‌های کیفیت می‌تواند به افزایش اعتبار ارزش ویژه برند نزد سرمایه‌گذاران و مشتریان و نیز آزادسازی منابع برای اجرای فناوری سبز منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Quality Costs on Brand Equity Considering the Mediating Role of Green Innovation in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Farzad Ghayour 1
  • Kobra Dehghan 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.
2 MSc., Department of Accounting, Faculty of Economics and Management, Urmia University, Urmia, Iran.
چکیده [English]

Objective: This research aims to investigate the effect of quality costs on firm brand equity and ditto how green innovation affects the relationship.
Methods: The period of study is from 2009 to 2020 and the selected sample consists of 104 companies listed in Tehran Stock Exchange. To measure the quality costs, the modified quality balance has been used, and for three dimensions of the market, financial, and accounting have been considered to calculate brand equity. Finally, to measure green innovation, of variables, green management innovation, and the modified green technology innovation has been used.
Results: The results of the study show that there is a significant reverse relationship between quality costs and brand equity; that by decreasing the quality cost of a company, the credit of its brand equity is significantly increased. Also, there is a significant reverse relationship between quality costs and green technology innovation; that by reducing the quality costs of a product, using released resources, and manufacturing of products or services fitted by the green technology innovation can be increased. Additionally, there isn’t any relation between quality costs and green management innovation; also, there is a significant direct relationship between green technology innovation and brand equity; by increasing green technology innovation, the brand equity value increases. However, there is a negative and significant reverse relationship between green management innovation and brand equity; when a firm engages more in green management innovation; the value of brand equity reduces. The mediating role of green technology innovation on the relationship between quality costs and brand equity was not rejected, but green management innovation has no mediating effect between quality costs and brand equity.
Conclusion: To have a strong brand, a business unit must produce goods with competitive manufacturing advantages and market, Suppliers who can offer products with similar quality and functionality but at lower prices will snatch the lead from other competitors and increase their market share. According to the concept of a "quality improvement chain", organizations can increase their competitiveness by improving quality. This will reduce quality costs by eliminating waste and reprocessing. Organizations often face recession due to a lack of internal and external financial resources. On the other hand, improving quality has more benefits than reducing costs. In the absence of product defects and as a result, there is no need to correct those defects, resources are released that can be used to produce new and innovative products. Therefore, the reduction of quality costs can lead to an increase in brand equity value given investors and customers as well as the release of resources for the implementation of green technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality costs
  • brand equity
  • Green technology innovation
  • Green management innovation
آموسی، نیلوفر؛ زکی پور، مهدی (1400). تأثیر تداعی ذهنی برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اعتماد و رضایت سبز. مجله مدیریت توسعه و تحول سبز، 44، 83- 91.
احتشام راثی، رضا (1393). شناسایی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر هزینه‌های کیفیت در فاز تولید انبوه محصولات خودروسازی (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو و سایپا). دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 4(14)، 75-86.
امامی؛ رضا (1386). روش‌های هزینه‌یابی کیفیت، تدبیر، (181)، 58.
بخردی نسب، وحید؛ ژولانژاد، فاطمه (1399). تأثیر مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تبدیل‌گر ارزش ویژه نام و نشان تجاری. فصلنامه حسابداری، پاسخگویی و منافع جامعه، 10(4).
بنی مهد، مهدی؛ عربی، مهدی؛ حسن‌پور، شیوا (1395). پژوهش‌های تجربی و روش‌شناسی حسابداری. تهران: ترمه
بهزاد نیا، پویا؛ صنوبر، ناصر؛ فضل‌زاده، کیمیا (1399). اقدامات CSR شرکت‌ها در بحران کرونا و ارزش ویژه برند: نقش اعتبار برند و دلبستگی عاطفی. مدیریت کسبوکارهای بین‌المللی، 3(10)، 53-71.
خداکرمی، وحی؛ حقی، فرشاد آقا بابایی؛ فرجی، سلمان و ابوالفضل (1396). رویکردی نوین به تحلیل هزینه‌های کیفیت با استفاده از شبکه‌های بیزین هیبریدی. نشریه مهندسی صنایع، 3(51)، 297- 310.
دارابی، رؤیا؛ علی فلاح نژاد (1388). ارزیابی موانع توسعه هزینه‌های کیفیت در صنعت محصولات شیمیایی. پژوهش‌نامه حسابداری مالی و حسابرسی، 1(4)، 155- 184.
رضایی کلیدبری، حمیدرضا؛ داوری، علی؛ پورناصرانی، امیر؛ محمدی آلمانی، امین (1392). تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت و آگاهی محیطی بر ارتقای سرمایه فکری سبز (مورد مطالعه: واحدهای صنعتی فعال در شهر صنعتی رشت). چشم انداز مدیریت دولتی، (15)، 119-138.
روشن قیاس، ابراهیم؛ سپهوند، رضا؛ غلامی چنارستان علیا، عبدالخالق؛ پیرزاد، علی (1400). طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین قابلیت‌های سازمانی، مزیّت رقابتی و عملکرد محصول جدید (مطالعه موردی: شرکت‌های فعال در صنعت مواد غذایی شهر مشهد). مدیریت بهره‌وری، 15(1)، 243- 263.
زمانی مقدم، افسانه؛ جعفری فر، شیوا (1393). ارتباط ابعاد ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری با تمایل به خرید مشتریان (خریداران اتومبیل هیوندا در شهر تهران). مدیریت بازاریابی، 9(25)، 51- 66.
عبدالله خانی، ابراهیمی (1393). تأثیر ارزش برند بر درآمد فروش و ارزش بازار شرکت‌ها. تحقیقات بازاریابی نوین، 4(1)، 41- 54.
عزیزی، شهریار؛ درویشی، زهرا؛ نمامیان؛ فرشید (1390). بررسی عوامل تعیین‌کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. چشمانداز مدیریت بازرگانی، 6(29)، 32- 39.
کروبی، مهدی؛ بهاری، شهلا؛ محمدی، سمیرا؛ بهاری، جعفر؛ بذله، مرجان (1397). ارزیابی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند در بین مشتریان پوشاک ورزشی (مطالعه موردی: برند علی دایی). جغرافیا و روابط انسانی، 1(1) 218- 236.
گرگانلی دوجی، جمادوردی؛ فاضلی، نقی (1388).‌ استراتژی‌های مدیریت هزینه و ایجاد مزیت رقابتی مطالعه موردی و تطبیقی هزینه‌یابی هدف و هزینه‌یابی کیفیت. حسابداری مدیریت، 1(3)، 83 -96.
نداف، مهدی؛ درزیان عزیزی، عبدالهادی؛ تیرانداز، سحر (1397). بررسی نقش میانجی ابعاد کیفیت رابطه در تأثیر شخصی‌سازی خدمات و قدردانی مشتری بر ارزش ویژه برند. فصلنامه مدیریت بازرگانی، 10(1)، 207-228.
نمازی، محمد (۱۳۹۱). استراتژیک از تئوری تا عمل جلد۱. شیراز، مؤسسه پردیس و دنیا.
 
References
Abdullah Khani, E. (2017). The effect of brand value on sales revenue and market value of companies. New Marketing Research, 4(1), 41-54. (in Persian)
Amousa, N., Zaci Piur, M. (2019). The effect of brand mental association on brand equity with the mediating role of green trust and satisfaction. Journal of Green Development and Transformation Management, 44, 83-91. (in Persian)
Aras, G., & Crowther D. (2008). Governance and sustainability, an investigation into the relationship between corporate, governance, and corporate sustainability. Journal of Management Decision, 46 (3), 433-448.
Azizi, S., Darvish, Z., & Namamian, F. (2011). Investigating the determinants of brand value with a financial approach in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Business Management Perspective, 6(39), 9- 32. (in Persian)
‌Bani Mahd, M., Arabi, M., & Hassanpour, S (2016). Experimental research and accounting methodology. Tehran: Termeh. (in Persian)
Bekhradinasab, V., Jolanejad, F. (2020). The Role of value Moderator of the BrandName on the Relationship between CorporateSocial Responsibility and Financial Performance of firms Listed in Tehran Stock Exchange. Journal Accountability and society Interests, 10(4).
(in Persian)
Belohlav, J.A. (1993). Quality, strategy, and competitiveness. California Management Review, 35(3), 55-69.
Bezadinia, P., Senoubar, N., Fazlzadeh, K. (2019). CSR Actions in the Corona Crisis and Brand Equity: The Role of Business Power and Emotional Attachment. International Business Management, 3(10), 53-71. (in Persian)
Chen, Y.S. (2008). The driver of green innovation and green image–green core competence. Journal of Business Ethics, 81(3), 531–543.
Dangelico, R.M., (2016). Green product innovation: where we are and where we are going. Business Strategy and the Environment, 25(8), 560-576.
Darabi, R., & Fallahnejad A. (2009). Assessing barriers to the development of quality costs in the chemical industry. Journal of Financial Accounting and Auditing, 1(4), 184-155.
(in Persian)
De Marchi, V., (2012). Environmental innovation and R&D cooperation: empirical evidence from Spanish manufacturing firms. Research Policy, 41 (3), 614–623.
Deming, W. E., and Edwards, D. W. (1982). Quality, Productivity, and Competitive Position (Vol. 183). Cambridge, MA: Massachusetts Institute of Technology, Center for Advanced Engineering Study. ‌
Ehtesham Rathi, R. (2014). Identify and prioritize the factors affecting Quality costs of automotive products in mass production phase (Case study: Iran Khodro and Saipa). Knowledge of Management Accounting and Auditing, 4(14), 75-86. (in Persian)
Emami, R. (2007). Costing Methods for Quality Management, Tadbir, 181, 58. (in Persian)
First, I., & Khetriwal, D. S. (2012). Exploring the relationship between environmental orientation and brand value: is there a fire or only smoke? Business Strategy and the Environment, 19(2), 90-103. ‌
Ghisetti, C., Mancinelli, S., Mazzanti, M., Zoli, M. (2017). Financial barriers and environmental innovations: evidence from EU manufacturing firms. Climate Policy, 17(3), 131–147.
Gorganli Doji, J., & Fazeli, N. (2009). Cost Management Strategies and Making Competitive Advantage (a comparative study: target costing and quality costing) Management Accounting, 1(3), 83-96. (in Persian)
Iqbal, T. (2019). Impact of Quality Management on Green Innovation: A Case of Pakistani Manufacturing Companies. In International Conference on Smart Innovation, Ergonomics and Applied Human Factors, 169-179.
Jo, H., Kim, H., & Park, K. (2016). Environmental costs and firm value. Asia‐Pacific Journal of Financial Studies, 45(6), 813-838. ‌
Kammerer, D., (2009). The effects of customer benefit and regulation on environ-mental product innovation: empirical evidence from appliance manufacturers in Germany. Ecological Economics, 68(8), 2285-2295.
Kang, J. W., & Namkung, Y. (2018). The effect of corporate social responsibility on brand equity and the moderating role of ethical consumerism: The case of Starbucks. Journal of Hospitality & Tourism Research, 42(7), 1130-1151. ‌
Kapareliotis, I. & Panopoulos, A. (2010). The determinants of brand equity. Journal of Managerial Finance, 36(3), 225-233.
Karroubi, M., Bahari, SH., Mohammadi, S., Bahari, J., & Bazleh, M. (2018). Evaluation of factors affecting brand equity among sportswear customers (Case study: Ali Daei brand). Geography and Human Relations, 1(1), 218-236. (in Persian)
Keller, K. L. (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand Equity. Journal of Marketing, 57(1), 1-22.
Khodakarami, V., Haghi, F., Aghababaei, S., & Faraji, A. (2017). A new approach to quality cost analysis using hybrid Bayesian networks. Journal of Industrial Engineering, 3(51), 297-310. (in Persian)
KPMG. (2005). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting (2005).
Kroll, M., Wright, P., and Heiens, R. A. (1999). The Contribution of Product Quality to Competitive Advantage: Impacts on Systematic Variance and Unexplained Variance in Returns. Strategic Management Journal, 20(4), 375-384.
Li, D., Zhao, Y., Zhang, L., Chen, X., & Cao, C. (2018). Impact of quality management on green innovation. Journal of Cleaner Production, 170, 462-470. ‌
Machowski, F., and Dale, B. G. (1997). Quality Costing: An Examination of Knowledge, Attitudes, and Perceptions. Quality Management Journal, 4(4), 84-95.
Nadaf, M., Darzian Azizi, A. and Tirandaz, S. (2018). Investigating the mediating role of relationship quality dimensions in the impact of service personalization and customer appreciation on brand equity. Business Management Quarterly, 10(1), 207-228.
(in Persian)
Namazi, M. (2012). Strategy from Theory to Practice Volume 1. Shiraz, Campus and World Institute. (in Persian)
Nazemi, F., Khamisabadi, J., Shahmansouri, S., & Shahmansouri, P. (2013). An Investigation and Prioritization of the Factors Affecting Customer Satisfaction with Banking Services by MCDM Method (A Case Study: Bankmeliiran, Isfahan’s Branches). Journal of Basic and Applied Scientific Research, 3(6), 116-123.
Philips, L.W., Chang, D.R. and Buzzell, R.D. (1983). Product Quality, Cost Position, and Business Performance: A Test of Some Key Hypotheses. Journal of Marketing, 42(2), 26-43. ‌
Pinget, A., Bocquet, R., & Mothe, C., (2015). Barriers to environmental innovation in SMEs: empirical evidence from French firms. M@n@gement, 18(2), 132–155.
Porter, M. (1990). The competitive advantage of nations. MacMillan, London.
Prajogo, D.I., Sohal, A.S. (2006). The integration of TQM and technology/R&D management in determining quality and innovation performance. Omega, 34(3), 296-312.
Qi, G.Y., Shen, L.Y., Zeng, S.X., & Jorge, O.J., (2010). The drivers for contractors' green innovation: an industry perspective. Journal of Cleaner Production, 18(14), 1358-1365.
Raggio, R. D., & Leone, R. P. (2007). The theoretical separation of brand equity and brand value: Managerial implications for strategic planning. Journal of Brand Management, 14(5), 380-395.
Rennings, K., (2000). Redefining innovation deco-innovation research and the contribution from ecological economics. Ecol. Econ. 32(2), 319-332.
Rezaei Klidbari, H., Davari, A., Pournasrani, A., & Mohammadi Almani, A. (2013). The effect of corporate social responsibility and environmental awareness on the promotion of green intellectual capital (Case study: industrial units operating in the industrial city of Rasht). Public Management Perspectives. (15), 138-119. (in Persian)
Roushan Ghias, E., Sepahvand, S., Gholimi Chenarestan Oulia, A., & pirza A. (2021). Designing A Model to Investigate the Relationship among Organizational Capabilities, Competitive Advantage and New Product Performance: The Case of Food Corporations in Mashhad. Journal of Productivity Management, 15(1), 243-263. (in Persian)
Ruenrom, G., & Pattaratanakun, S. (2012). Corporate brand success valuation: an integrative approach to measuring corporate brands. International Journal of Business Strategy, 12(3), 100-109. ‌
Sousa, S., & Nunes, E. (2019). Integrating quality costs and real time data to define quality control. Procedia Manufacturing38, 1600-1607. ‌
Springer, Cham. ‌Ji, S. G. (2010). The impact of corporate social responsibility on brand equity. Korean Journal of Business Administration, 23, 2251-2269.
Zamani Moghadam, A., & Jafarifar, SH. (2017). Relationship between customer-based brand equity dimensions and customers' willingness to buy (buyers of Hyundai cars in Tehran). Marketing Management, 9(25), 51-66. (in Persian)