تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دکتری، گروه حسابداری، واحد تهران جنوب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف اصلی این پژوهش، تأثیر سازوکار برون‌سازمانی حاکمیت شرکتی بر مخاطره ریزش قیمت سهام با تأکید بر کیفیت گزارشگری مالی و تخصص حسابرس در صنعت در شرکت‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
روش: داده‌های مورد نیاز پژوهش، از گزارش‌های مالی افشاشده توسط شرکت‌های مورد مطالعه، در بازه زمانی 1387 تا 1396 جمع‌آوری شدند. روش آماری استفاده ‌شده برای آزمون فرضیه‌ها رگرسیون چندگانه است. در راستای هدف پژوهش برای مخاطره ریزش قیمت سهام، از معیارهای دوره سقوط قیمت سهام، چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان‌ می‌دهد که تأثیر مالکیت نهادی بر مخاطره ریزش قیمت سهام (معیارهای چولگی منفی بازده سهام، نوسان پایین به بالا و سیگمای حداکثری) معکوس و معنا‌دار است. همچنین نقش تعدیلگری کیفیت گزارشگری مالی بر تأثیرگذاری معکوس مالکیت نهادی بر مخاطره ریزش قیمت سهام، مستقیم است.
نتیجه‌گیری: طی سال‌های اخیر حضور سرمایه‌گذاران نهادی در اعضای هیئت‌مدیره در قالب یکی از سازوکارهای برون‌سازمانی اثربخش بر حاکمیت شرکتی، اهمیت زیادی یافته است. اعمال کنترل و در صورت لزوم، ایجاد تغییر در عملکرد مدیران از انگیزه سهام‌داران نهادی است و با رسیدگی و نظارت دقیق می‌تواند به محدودیت در رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران منتهی شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of External Corporate Governance Mechanism on the Stock Price Crash Risk with Emphasis on Financial Reporting Quality and Auditor Expertise in the Industry

نویسندگان [English]

  • Mahnaz Eslamdoost 1
  • Rostam Ranjbar Navi 2
  • Hassan Chenari 3
1 PhD Candidate, Department of Accounting, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 PhD, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 PhD, Department of Accounting, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of this study is to examine the effect of external corporate governance mechanism on stock price crash risk in firms listed on the Tehran Stock Exchange, with emphasis on financial reporting quality and auditor industry expertise.
Methods: Data in the research was collected from financial reports disclosed by 110 firms in the time period of 2008 to 2017. Multivariate regression with panel data was used to test the hypotheses. For the purpose of the research, the measures of the period of stock price crash, negative skewness in stock returns, down-to-up volatility, and maximum sigma were used for stock price crash risk.
Results: The findings obtained from the research indicate that the effect of institutional ownership on stock price crash risk (the measures of negative skewness in stock returns, down-to-up volatility and maximum sigma) is inverse and significant. Also, the moderating role of financial reporting quality in the inverse effect of institutional ownership on stock price crash risk is direct.
Conclusion: In recent years, the presence of institutional investors among board members has become increasingly important as one of external mechanisms affecting the corporate governance system. These stakeholders have motivation needed to control and change managers’ performance, and their active oversight can limit managers’ behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate governance
  • Stock price Crash Risk
  • Financial reporting quality
  • Auditor Expertise
بادآور نهندی، یونس؛ تقی زاده، وحید (1396). تأثیر پرداخت سود سهام و عدم انتشار اخبار بد بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر عدم تقارن اطلاعاتی. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 24(1)، 19-40.
حاجیها، زهره؛ چناری، حسن (1397). قابلیت مقایسه صورت‌های مالی و خطر سقوط مورد انتظار قیمت سهام. دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 3(39)، 37-48.
حاجیها، زهره؛ رنجبر ناوی، رستم (1397). تأثیر استراتژی تجاری و بیش‎ارزش‌گذاری سهام بر ریسک سقوط قیمت سهام. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10(2)، 45- 64.
دارابی، رویا؛ ریاضی، مریم (1394). ارتباط بین ریسک سقوط آتی قیمت سهام با گزارشگری مالی غیرشفاف در شرکت‌های با درصد سهام شناور آزاد پایین. پژوهشنامه اقتصاد و کسبوکار، 6(12)، 23-33.
رهنمای رودپشتی، فریدون؛ هیبتی، فرشاد؛ طالب‌نیا، قدرت‌اله، نبوی چاشمی، سید علی (1391). ارائه الگوی سنجش تأثیر مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی بر مدیریت سود در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری مدیریت، 5(12)، 79-100.
طالب‌نیا، قدرت‌اله؛ متانت، مریم (1397). بررسی اثر تعدیل‎کنندگی عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین سیاست تقسیم سود نقدی و ریسک سقوط آتی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(4)، 537- 554.
محمدزاده، حیدر؛ ابیضی، عیسی (1397). تأثیر محدودیت مالی بر خطر سقوط قیمت سهام با تأکید بر اقلام تعهدی اختیاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 251- 268.
 
References
An, H., & Zhang, T. (2013). Stock price synchronicity, crash risk, and institutional investors. Journal of Corporate Finance21, 1-15.
Azizkhani, M., Monroe, G. S., & Shailer, G. (2013). Audit partner tenure and cost of equity capital. Auditing: A Journal of Practice & Theory32(1), 183-202.
Badavar Nahandi, Y., Taghizadeh Khanqh, V. (2017). The Effect of Dividend Payments and Bad News Hoarding on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Information Asymmetry. Accounting and Auditing Review, 24(1), 19-40. (in Persian)
Benmelech, E., Kandel, E., & Veronesi, P. (2010). Stock-based compensation and CEO (dis) incentives. The Quarterly Journal of Economics125(4), 1769-1820.
Bleck, A., & Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research45(2), 229-256.
Bradshaw, M. T., Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2010). Opacity, crash risk, and the option smirk curve. Available at SSRN 1640733.
Callen, J. L., & Fang, X. (2013). Institutional investor stability and crash risk: Monitoring versus short-termism?. Journal of Banking & Finance37(8), 3047-3063.
Callen, J. L., & Fang, X. (2015). Religion and stock price crash risk. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 169-195.
Callen, J. L., & Fang, X. (2015). Short interest and stock price crash risk. Journal of Banking & Finance60, 181-194.
Callen, J. L., & Fang, X. (2017). Crash risk and the auditor–client relationship. Contemporary Accounting Research34(3), 1715-1750.
Campbell, J. Y., & Hentschel, L. (1992). No news is good news: An asymmetric model of changing volatility in stock returns. Journal of financial Economics31(3), 281-318.
Campbell, J. Y., Hilscher, J., & Szilagyi, J. (2008). In search of distress risk. The Journal of Finance63(6), 2899-2939.
Cao, H. H., Coval, J. D., & Hirshleifer, D. (2002). Sidelined investors, trading-generated news, and security returns. The Review of Financial Studies15(2), 615-648.
Chen, J., Hong, H., & Stein, J. C. (2001). Forecasting crashes: Trading volume, past returns, and conditional skewness in stock prices. Journal of financial Economics61(3), 345-381.
Crawford, S. S., Roulstone, D. T., & So, E. C. (2012). Analyst initiations of coverage and stock return synchronicity. The Accounting Review87(5), 1527-1553.
Darabi, R., Riazi, M. (2016). The Relationship between Non-Transparent Financial Reports and the Risk of Prospective Decline in Stock Price in Companies with Low Percentage of Free Float Stock. Journal of Economics and Business Research, 6(12), 23-33.
(in Persian)
De Franco, G., Kothari, S. P., & Verdi, R. S. (2011). The benefits of financial statement comparability. Journal of Accounting Research49(4), 895-931.
Habib, A., & Hasan, M. M. (2016). Auditor-provided tax services and stock price crash risk. Accounting and Business Research46(1), 51-82.
Habib, A., & Hasan, M. M. (2017). Business strategy, overvalued equities, and stock price crash risk. Research in International Business and Finance39, 389-405.
Hajiha, Z., Chenari, H. (2018). Financial Statement Comparability and Expected Stock Price Crash Risk. Financial Knowledge of Securities Analysis, 11(39), 37-48. (in Persian)
Hajiha, Z., Ranjbar Navi, R. (2018). The Effect of Business Strategy and Overvalued Equities on Stock ‎Price Crash Risk. Journal of Financial Accounting Research, 10(2), 45-64.
(in Persian)
Hartzell, J. C., & Starks, L. T. (2003). Institutional investors and executive compensation. The journal of finance58(6), 2351-2374.
Hong, H., & Stein, J. C. (2003). Differences of opinion, short-sales constraints, and market crashes. The Review of Financial Studies16(2), 487-525.
Hu, G., & Wang, Y. (2018). Political connections and stock price crash risk: The role of intermediary information disclosure. China Finance Review International, 8(2), 140-157.
Hutton, A. P., Marcus, A. J., & Tehranian, H. (2009). Opaque financial reports, R2, and crash risk. Journal of financial Economics94(1), 67-86.
Jin, L., & Myers, S. C. (2006). R2 around the world: New theory and new tests. Journal of financial Economics79(2), 257-292.
Karamanou, I., & Vafeas, N. (2005). The association between corporate boards, audit committees, and management earnings forecasts: An empirical analysis. Journal of Accounting research43(3), 453-486.
Kim, J. B., Li, L., Lu, L. Y., & Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics61(2-3), 294-312.
Kothari, S. P., Shu, S., & Wysocki, P. D. (2009). Do managers withhold bad news?. Journal of Accounting research47(1), 241-276.
Mohammadzade Salteh, H., Abyazi, E. (2018). Impact of Financial Constraint on Stock Price Crash Risk with an Emphasis on Discretionary Accruals. Accounting and Auditing Review, 25(2), 251-268. (in Persian)
Piotroski, J. D., & Roulstone, D. T. (2004). The influence of analysts, institutional investors, and insiders on the incorporation of market, industry, and firm‐specific information into stock prices. The accounting review79(4), 1119-1151.
Rahnamay, R. F., Heybati, F., Talebnia, G., & Nabavi, C. S. (2012). The presentation of the impact assessment pattern of Corporate Governance mechanisms on the Earnings Management in Tehran Stock Exchange. Management Accounting, 5(12), 79-100. (in Persian)
Sun, J., & Liu, G. (2013). Auditor industry specialization, board governance, and earnings management. Managerial Auditing Journal, 28(1), 45-64.
Talebnia, G., Metanat, M. (2018). The Investigation of Information Asymmetry’s Moderating Effect on the Relationship between Dividend Payments and Future Stock Price Crash Risk of Firms Listed on the Tehran Stock Exchange. Accounting and Auditing Review, 25(4), 537-554. (in Persian)
Vadeei Noghabi M H, Rostami A. (2014). The Impact of Type of Institutional Ownership on Future Stock Price Crash Risk: Evidence from Companies Listed in Tehran Stock Exchange (TSE). Quarterly Financial Accounting Journal, 6 (23), 43-66. (in Persian)
Velury, U., & Jenkins, D. S. (2006). Institutional ownership and the quality of earnings. Journal of Business Research59(9), 1043-1051.
Xie, B., Davidson III, W. N., & DaDalt, P. J. (2003). Earnings management and corporate governance: the role of the board and the audit committee. Journal of corporate finance9(3), 295-316.
Xu, N., Jiang, X., Chan, K. C., & Yi, Z. (2013). Analyst coverage, optimism, and stock price crash risk: Evidence from China. Pacific-Basin Finance Journal25, 217-239.
Zhu, W. (2016). Accruals and price crashes. Review of Accounting Studies21(2), 349-399.