تأثیر محدودیت مالی بر رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

2 استاد، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

3 استادیار، گروه حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران.

چکیده

هدف: معمولاً سرمایه‌گذاران ریسک‌گریزند و نقدشوندگی سهام روی تصمیم‌هایی که برای سرمایه‌گذاری می‌گیرند، تأثیر می‌گذارد، از این رو، نقدشوندگی سهام برای سرمایه‌گذاران اهمیت شایان توجهی دارد. با توجه به دو فرضیه سنگربندی مدیریت و فرصت‌های سرمایه‌گذاری، تعیین نوع اثر وجه نقد مازاد بر استمرار معاملات و نقدشوندگی سهام، به لحاظ نظری مبهم است. برای رفع این ابهام، لازم است که به‌صورت تجربی این روابط آزمون شود. در این راستا، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی و استمرار معاملات سهام و همچنین، بررسی تأثیر محدودیت مالی بر این رابطه، در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1389 تا 1398 است.
روش: جامعه آماری این پژوهش، شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بود که با استفاده از روش حذف سامان‌مند، 147 شرکت برای آزمون انتخاب شد. برای آزمون فرضیه‌ها، از روش رگرسیون چندگانه و داده‌های ترکیبی استفاده شد.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش، تأثیر منفی وجه نقد مازاد بر نقدشوندگی سهام و استمرار معاملات سهام را تأیید کرد. سایر یافته‌های پژوهش نشان داد که محدودیت مالی، رابطه بین وجه نقد مازاد با نقدشوندگی سهام و استمرار معامله را تضعیف می‌کند.
نتیجه‌گیری: وجه نقد مازاد، به افزایش مسئله نمایندگی و کاهش نقدشوندگی و استمرار معاملات منجر می‌شود. این نتیجه در شرکت‌هایی که محدودیت مالی دارند، ضعیف‌تر است؛ زیرا این شرکت‌ها می‌توانند از طریق وجه نقد مازاد، از فرصت‌های سرمایه‌گذاران پیش رو بهره بیشتری ببرند و بدین ترتیب، نظر سرمایه‌گذاران را به خود جلب کنند. به بیان دیگر، وجود محدودیت‌های مالی، به غالب‌شدن فرضیه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقابل فرضیه سنگربندی مدیریت منجر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Financial Constraints on the Relationship between Excess Cash with Trading Continuity and Stock Liquidity

نویسندگان [English]

  • Ardeshir Baharvand 1
  • Mohsen Dastgir 2
  • Afsane Soroushyar 3
1 Ph.D., Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
2 Prof., Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
3 Assistant Prof., Department of Accounting, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Objective: Since investors are usually risk averse, liquidity risk can affect the returns on their investments. Thus, liquidity is significant for investors. Given the management entrenchment hypothesis and the investment opportunities hypothesis, it is ambiguous to determine the type of effect of surplus cash on trading continuity and stock liquidity risk. Consequently, to overcome this ambiguity, it is necessary to empirically test these relationships. In this regard, the purpose of the present study is to investigate the effect of financial constraint on the relationship between cash surplus and liquidity risk and the continuation of stock trading of listed companies in the Tehran Stock Exchange during the period 2011- 2020.
Methods: The statistical population of this research is the companies listed on the Tehran Stock Exchangethat for this purpose, 147 companies were selected through systematic elimination method and multivariate regression and Panel data method were used to test the hypotheses.
Results: The results and findings of the study confirm the negative effect of surplus cash on liquidity risk and trading continuity. Other findings of the study Showed that financial constraints decline the relationship between excess cash and stock liquidity and transaction continuity.
Conclusion: The results of the study indicate that the excess cash leads to an increase in agency and decrease in liquidity and continuity of transactions. This result is weaker in companies with financial constraints, because these companies can attract more investors and boost their stock trading through surplus cash. In other words, the existence of financial constraints leads to the dominance of the investment opportunity hypothesis over the management fortification hypothesis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Trading Continuity
  • Financial Constraint
  • Stock Liquidity
  • Excess Cash Holding
اصغری، ابراهیم؛ عباسیان فریدونی، محمدمهدی؛ نسل موسوی، سیدحسین (1399). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‎گذاران بر درجه نقدشوندگی بازار سهام. پیشرفت‌های حسابداری، 12(1)، 1-29.
ایزدی نیا، ناصر؛ رامشه، منیژه (1390). نقش ویژگی‌‌‌های معاملات سهام بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران. پیشرفت‌های حسابداری، 3(1)، 1-27.
پورحیدری، امید؛ کوپایی حاجی، مهدی (1389). پیش‌بینی بحران‌مالی شرکت‌ها با استفاده از مدل مبتنی بر تابع تفکیکی خطی. پژوهش‌های حسابداری مالی، 2(1)، 33- 46.
دهقانکار، سهیلا؛ محمدزاده، امیر (1395). بررسی وضعیت نقدشوندگی بازار سرمایه در شرایط بحران مالی. راهبرد مدیریت مالی، 4(2)، 83-102.
رحیمیان، نظام‌الدین؛ قربانی، محمود؛ شعبانی، کیوان (1393). بررسی رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد و ارزش سهام و ارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران. دانش سرمایه‌گذاری، 3(12)، 55-74.
رضوانی، جهانگیر؛ کردامیری، رسول؛ ندایی، علیرضا (1395). مروری بر مفهوم نقدشوندگی سهام و عوامل موثر بر آن. همایش بین‌المللی افق‌های نوین در علوم مدیریت و حسابداری، اقتصاد و کارآفرینی.
علی نژاد ساروکلایی، مهدی؛ آئین، صدیقه (1393). تأثیر سرمایه‌گذاری در سرمایه در گردش با توجه به محدودیت‌های تأمین مالی بر حساسیت‌ جریان وجوه نقد. پژوهش‌های حسابداری مالی، 6 (2)، 45-60.
کردستانی، غلامرضا؛ نجفی عمران، مظاهر (1387). بررسی عوامل تعیین‎کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله مراتبی. تحقیقات مالی، 10(25)، 73-90.
لشگری، زهرا؛ احمدزاده، یونس؛ طحان، مریم (1394). تأثیر مازاد و کسری وجه نقد بر بازده سهام در شرایط تورمی. پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 7(25)، 65-78.
مهرانی، کاوه؛ نصیری فروزی، علیرضا (1396). بررسی اثر سازوکار راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مجله دانش حسابداری، 8 (1)، 7-27.
 
References
Ajina, A., & Habib, A. (2017). Examining the relationship between Earning management and market liquidity. Research in International Business and Finance, 42, 1164-1172.‏
Al-Jaifi, H. A. (2017). Ownership concentration, earnings management and stock market liquidity: evidence from Malaysia. Corporate Governance: The international journal of business in society.
Ali Nejad Saroukolaei, M. and Aein, S. (2014), The Impact of Investment in Working Capital Due to Financing Constraints on Cash Flow Sensitivity. Financial Accounting Research, 6(2), 45-60. (in Persian)
Amihud, Y. (2002). Illiquidity and stock returns: cross-section and time series effects. Journal of Financial Markets, 5(1), 31–56.
Asem, E., & Alam, S. (2014). Cash Hoards and Changes in investor's outlook. Journal of Financial Research37(1), 119-137.‏
Asghari, E., Abbasian Fereydoni, M.M. and Nasle Mousavi, S.H. (2020) The effect of investors' emotional tendencies on the degree of stock market liquidity. Accounting Advances, 12 (1), 1- 29. (in Persian)
Ball, R. (2006). International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors. Accounting and Business Research, 36(sup1), 5-27.
Bates, T.W., Kahle, K. M. & Stulz, R.M. (2009). Why do US firms hold so much more cash than they used to? Journal of Finance, 64(5), 1985-2021.
Chan, H.W.H. & Lu, Y. & Zhang, H.F. (2013). the effect of financial constraints, investment policy, product market competition and corporate governance on the value of cash holdings. Journal of Accounting and Finance, 35(2), 339-366.
Chan, H., Chang, X., Faff, R. & Wong, G. (2010). Financial constraints and stock returns, - Evidence from Australia. Pacific-Basin Finance Journal, 18 (1): 306–318.     
Charoenwong, C., Chong, B. S., & Yang, Y. C. (2014). Asset liquidity and stock liquidity: international evidence. Journal of Business Finance & Accounting, 41(3-4), 435-468.‏
Chen, A., Peng, N. & Hung, K.P. (2015). Managing salespeople strategically when promoting new products-Incorporating market orientation into a sales management control framework. Industrial Marketing Management, 47, 147–155.
Dehghankar, S. and Mohammadzadeh, A. (2016). A Study of Capital Market Liquidity in Financial Crisis. Quarterly Journal of Financial Management Strategy, 4(2), 83-102.(in Persian)
Denis, D. J.  & Sibilkov, V. (2010). Financial constraints, investment, and the value of cash. The Review of Financial Studies, 23 (1), 247-269.
Dittmar, A., Mahrt-Smith, J. and Servaes, H. (2003). International corporate governance and corporate cash holdings. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38(1), 111-133.
Faulkender, M. & Wang, R. (2006). Corporate financial policy and the value of cash. Journal of Finance, 61 (2), 1957–1990.
Ferreira, M. A. & Vilela, A. S. (2004). Why do firms hold cash? Evidence from EMU countries. European Financial Management, 10(2), 295-319.
García‐Teruel, P. J., Martínez‐Solano, P. and Sánchez‐Ballesta, J.P. )2009(. Accruals quality and corporate cash holdings. Accounting & Finance, 49(1), 95-115.
Gopalan, R., Kadan, O., & Pevzner, M. (2012). Asset liquidity and stock liquidity. Journal of Financial and Quantitative Analysis, 333-364.‏
Harford, J. (1999). Corporate Cash Reserves and Acquisitions. Journal of Finance, (54), 1969–1997.
Hovakimian, G. (2011). Financial constraints and investment efficiency: Internal capital allocation across the business cycle. Journal of Financial Intermediation, 20(2), 264-283.
Hu, Y., Li, Y., & Zeng, J. (2019). Stock liquidity and corporate cash holdings. Finance Research Letters. doi:10.1016/j.frl.2018.06.018 
Huang, W. and Mazouz, K. (2018). Excess cash, trading continuity, and liquidity risk, Journal of Corporate Finance, 48, 275-291. doi:10.1016/j.jcorpfin.2017.11.005.
Izadinia, N. and Rameshe, M. (2011). The role of stock trading characteristics on stock liquidity in Tehran Stock Exchange. Accounting Advances, 3 (1), 27-1. (in Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance, and takeovers. AmericanEconomic Review, 76(2), 323-329.
Jensen, M. and Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial. Journal of Finance, 59 (4), 1777–1804.
Jung, K., Kim Y.C. and Stulz, R. (1996). Timing, investment opportunities, managerial discretion, and the security issue decision. Journal of Financial Economics, 42(2), 159-186.
Kamara, A., Lou, X., & Sadka, R. (2008). The divergence of liquidity commonality in the cross-section of stocks. Journal of Financial Economics, 89(3), 444-466.‏
Kordestani, Gh. Najafi Omran, M. (2008). Investigating the Determinants of Capital Structure: An Empirical Test of Static Balance Theory vs. Hierarchical Theory. Financial Research, 10 (25), 73-90. (in Persian)
Lashgari, Z., Ahmadzadeh, Y. and Tahan, M. (2015). The effect of excess and cash deficit on stock returns in inflationary conditions. Financial Accounting and Auditing Research, 7 (25), 65-78. (in Persian)
Lee, E., & Powell, R. (2011). Excess cash holdings and shareholder value. Accounting & Finance, 51(2), 549-574.‏
Lesmond, D. A., Ogden, J. P. and Trzcinka, C. A. (1999). A new estimate of transaction costs. Review of Financial Studies, 12(5), 1113-1141.
Lin, J.C., Singh, A. K. and Yu, W. (2009). Stock splits, trading continuity, and the cost of equity capital. Journal of Financial Economics, 93(3), 474-489.
Liu, W. (2006). A liquidity-augmented capital asset pricing model. Journal of financial Economics, 82(3), 631-671.‏
Mehrani, K. and Nasiri Forouzi, A. (2017). The Effect of Corporate Governance Mechanism and Profit Management on the Liquidity of Shares of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting Knowledge, 8(1), 7-27.(in Persian)
Mikkelson, W. and Partch, M. (2003). Do persistent large cash reserves hinder performance, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 38, 275-294.
Musso, P., & Schiavo, S. (2008). The impact of financial constraints on firm survival and growth. Journal of Evolutionary Economics, 18(2), 135-149.‏
Myers. S. C. and Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. Journal of Financial Economics, 13 (3), 187–221.
Opler, T.C. & Titman, S. (1994). Financial distress and corporate performance. Journal ofFinance, 49(3), 1015-1040.
Opler, T., Pinkowitz, L., Stulz, R., Williamson, R. (1999). The determinants and implications of corporate cash holdings. Journal of Financial Economics, 52(1), 3-46.
Ozkan, A. & Ozkan, N. (2004). Corporate cash holdings: An empirical investigation of UK companies. Journal of Banking & Finance, 28(9), 2103-2134.
Palazzo, B. (2012). Cash holdings, risk, and expected returns. Journal of Financial Economics, 104(1), 162-185.
Pastor, L. & Stambaugh, R. (2003). Liquidity risk and expected stock returns. Journal of Political Economy, 111, 642-685.
Pinkowitz, L. & Williamson, R. (2007). What is the market value of a dollar of corporate cash? Journal of Applied Corporate Finance, 19(3), 74-81.
Pourheidari, O. and Kopaei Haji, M. (2010). Predicting the financial crisis of companies using a model based on linear separation function. Financial Accounting Research, 2 (1): 46-33. (in Persian)
Rahimian, N., Qorbani, M. and Shabani, K. (2014). Investigating the relationship between holding cash surplus and stock value and stock value in Tehran Stock Exchange. Investment Knowledge, 3(12), 55-74. (in Persian)
Rezvani, J., Kordamiri, R., Nedayi, A. (2016). An overview of the concept of stock liquidity and the factors affecting it. International Conference on New Horizons in Management and Accounting, Economics and Entrepreneurship. (in Persian)
Shang, C. (2020). Trade credit and stock liquidity. Journal of Corporate Finance, Elsevier, 62(C).
Sheu, H. J., & Lee, S. Y. (2012). Excess cash holdings and investment: the moderating roles of financial constraints and managerial entrenchment. Accounting & Finance, 52, 287-310.‏
Simutin, M. (2010). Excess Cash and Stock Returns. Journal of Financial Management, 28 (2), 1197-1222.
Stulz, R.M. (1990). Managerial discretion and optimal financing policies. Journal of financial Economics, 26(1), 3-27.‏