شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده حسابداری و مدیریت، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و حسابداری، واحد فیروزکوه، دانشگاه آزاد اسلامی، فیروزکوه، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه‌های غیرمالی‌ای است که می‌توان برای کمک به تصمیم‌گیری استفاده‌کنند‌گان گزارش کرد.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها در رشته حسابداری، دانشجویان و فارغ‌التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‌ساختاریافته با خبرگان جمع‌آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه‌ها، خبرگان برخی از سنجه‌های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند.
یافته‌ها: از بُعدهای متفاوتی به سنجه‌های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه‌های غیرمالی با منشأ درون‌سازمانی و برون‌سازمانی، کمّی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه‌های غیرمالی. در بخش کمّی، سنجه‌ها قابلیت عددی‌شدن را دارند و در بخش کیفی، به مواردی فراتر از اعداد اشاره شده است.
نتیجه‌گیری: برای گزارشگری سنجه‌های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه‌های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه‌های غیرمالی و پیامدهای سنجه‌های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارائه سنجه‌های غیرمالی، به بهبود تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان، پاسخ‌گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Nonfinancial Measures through Thematic Analysis Identifying Non-financial Measures Based on Thematic Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Zohreh Mirmohammadi 1
  • Abdolreza Talaneh 2
1 Ph.D. Candidate, Department of Accounting , Faculty of Management and Accounting, Firoozkuh Branch, Islamic Azad University, Firoozkuh, Iran.
2 Associate Prof., Faculty of Management and Accounting, Firoozkuh Branch, Islamic Azad University, Firoozkuh, Iran.
چکیده [English]

Objective: This study aims to identify nonfinancial measures based on the thematic analysis.
Methods: The thematic analyses of interviews with experts were used in this study to propose some of the nonfinancial measures for reporting and identification. In fact, data collection was performed through semi-structured interviews, the qualitative data of which were analyzed in the thematic analysis. The snowball sampling technique was then employed, and the saturation point was reached after 21 interviews.
Results: Identification of nonfinancial measures for reporting can be analyzed from several dimensions such as reporting nonfinancial measures with intra-organisational, extra-organisational, quantitative, and qualitative origins as well as the location and frequency of reporting nonfinancial measures and optional or mandatory reporting of nonfinancial measures. The quantitative section includes the criteria that can be converted into numbers, whereas the qualitative section discusses concepts beyond numbers and figures.
Intra-organisational and quantitative nonfinancial measures: 1- human capital (population, salary, training, and personnel rotation), 2- extent of obsolescence or failure, production date, and expiry date on the inventory, 3- production time and speed, 4- sales growth and recession of future products, 5- equipment lifetime and use of modern technology in production, 6- intangible assets (copyright and patent), 7- use of modern technologies.
Intra-organisational and qualitative nonfinancial measures: 8- human capital (competency, innovation, knowledge, creativity, ethics, and experience), 9- structural capital (intrinsic control structure, board structure and independence, and company auditing structure), 10- management strategies and future outlooks and strategies, 11- plans and goals (R&D and brand), 12- IT investment knowledge in providing IT infrastructure including computers, networks, and databanks, 13- presentation of existing risks.
Extra-organisational and quantitative nonfinancial measures: 14- ability to pay off old and new customer receivables, 15- period of customer receivables and quantity of major and retail customers, 16- environmental problems (shares of carbon and greenhouse gases from production and felonies), 17- institutional and legal investors’ support for company, 18- quantity and percentage of loyal customers and number of sales contracts, 19- comparison of performance with other rivals based on sales rate, 20- use of modern technologies (cost and income).
Extra-organisational and qualitative nonfinancial measures: 21- governmental-political connections and support, 22- membership in professional associations and grant of professional certificates for quality of standard products, 23- marketing method and power, advertising strategies, and brand development, 24- product distribution and transportation network of company, 25- human capital (extra-organisational specialised labor force recruitment mechanism and customer relationship), 26- customer capital (satisfaction, communications, accountability, guarantee), 27- communicational capital (rivals and business partners).
Conclusion: According to the results, reporting nonfinancial measures included four main themes known as generalities, different types of nonfinancial measures, reporting and auditing nonfinancial measures, and outcomes of nonfinancial measures. In addition, reporting and presenting nonfinancial measures can improve user decisions and accountability, enhance market efficiency, decrease information asymmetry, and result in the optimal allocation of resources in economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-financial Measures
  • Semi-structured Interview
  • Thematic Analysis
اعتمادی، حسین؛ شهریاری، محمدرضا (1375). بررسی تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری منابع انسانی بر رفتار استفاده‎کنندگان اطلاعات حسابداری در ایران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (5)، 55 – 70. 
افشار، ابراهیم (1392). مبانی پژوهش کیفی: فنون و مراحل تولید نظریه زمینهای، تهران: نشر نی.
افلاطونی، عباس؛ نعمتی، مرضیه (1397). نقش کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشا در افزایش اعتبار تجاری: رویکرد متغیرهای ابزاری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 25(1)، 1-20.
بشیری منش، نازنین؛ رحمانی، علی (1395). تدوین الگوی افشای اختیاری: ابزاری برای حسابداری مدیریت. فصلنامه علمی پژوهشی دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 19 (5)، 27 -64.
 جامعی، رضا؛ هلشی، مهران؛ حاجی عیدی، عبدالله (1391). بررسی تأثیر عملکرد مدیران بر اظهار نظر حسابرس مستقل در شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(4)، 1-14.
حاجیان نژاد، امین؛ پورحیدری، امید؛ بهارمقدم، مهدی (1394). بررسی مشابهت‎ها، میان چارچوب قابل ارائه برای گزارشگری غیرمالی شرکت‎ها و ‏چارچوب مفهومی حسابداری. دانش حسابداری مالی، 2(2)، 7- 32.
حساس یگانه، یحیی؛ برزگر، قدرت اله (1392). ارائه‌ مؤلفه‌ها و شاخص‌های بُعد اجتماعی مسئولیت شرکت‌ها و وضعیت موجود آن در ایران. مجله علمی پژوهشی مطالعات توسعه اجتماعمی فرهنگی، 2 (1)، 209- 334.
حسن پور، داوود؛ یزدانی، حمید رضا (1391). بررسی ارتباط بین ارزش افزوده سرمایه فکری و عملکرد مالی اقتصادی و بازار سهام شرکت‌های پذیرفته‏‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 19(4)، 15- 32.
حسنی آذر داریانی، الهام؛ مشایخ، شهناز؛ حجازی، رضوان (1398). طراحی مدل ارزش‌گذاری منابع انسانی و گزارشـگری آن در شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابع آن. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 26(2)، 279 – 300.
حسینی معصوم، محمدرضا؛ گرکز، منصور؛ سعیدی، پرویز؛ معطوفی، علیرضا (1398) . عملکرد مدیران در مواجهه با آستانه‌های سود: شواهدی از نقش گزارشگری پایداری. پژوهش‌های کاربردی در گزارشگری مالی، 8 (2)، 141 – 168.
حسینی، جواد، کرمشاهی، بهنام (1391). بهبود گزارشگری مالی و حسابرسی. پژوهش حسابداری، 2 (4)، 1- 21.
سجادی، سید حسین؛ فرازمند، حسن؛ قربانی، صادق (1391)، تأثیر تداوم انتخاب حسابرس بر کیفیت حسابرسی. مجله پیشرفتهای حسابداری، 4(1)، 81 – 109.
شمس، شهاب‌الدین؛ خلیلی، مهدی (1390). بررسی رابطه سرمایه فکری و عملکرد مالی شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار. چشمانداز مدیریت مالی و حسابداری، 1(1)، 51 – 65.
کرمی، غلام‌رضا؛ تاجیک، کامران (1394). تدوین مدل گزارشگری حسابداری تورمی در ایران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 22(1)، 105 – 124.
مشایخی، بیتا؛ بیرامی، هانیه (1397). ارائه الگوی اندازه‎گیری دارایی‌های نامشهود. پژوهش‌های حسابداری مالی، 10 (3)، 45 – 68. 
میرمحمدی، زهره (1399). تدوین مدل گزارشگری سنجههای غیرمالی در ایران. پایان‌نامه دکتری برای رشته حسابداری به راهنمایی عبدالرضا تالانه. دانشگاه آزاد فیروزکوه.
نیک بخت، محمدرضا؛ اسکندری، قربان (1394). بررسی رابطه بین سرمایه فکری، ارزش افزوده اقتصادی تعدیل‎شده و نقدشوندگی سهام. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی ، 4(22)، 541 -560.
 
References
Aflatuni, A., Nemati, M. (2018). The Role of Financial Reporting Quality and Disclosure Quality in Increasing Business Credit: An Instrumental Variables Approach Accounting and Auditing Reviews, 25 (1), 1-20. (in Persian)
Afshar, E. (2013). Fundamentals of Qualitative Research: Techniques and Stages of Production of Background Theory, Tehran: Ney Publishing. (in Persian)
Agu, S.I. and Amedu, J.M.A. (2018). Relevance of Sustainability Disclosure to Profitability of Listed Pharmaceutical Firms in Nigeria. International Journal of Scientific & Engineering Research, 9(11).
Bashirimanesh, N., Rahmani, A. (2016). Designing a Model for Voluntary dischosure: Tool for Management Accounting, Quarterly Journal of Management Auditing and Accounting Khowledge, 19(5), 27-64. (in Persian)
Braun, V., and Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitativeresearch in psychology, 3(2), 77-101.
Dehning, B., & Richardson, V. J. (2002). Returns on investments in information technology: A research synthesis. Journal of information systems, 16 (1), 7-30.
Eccles, R., Ioannou, I., and Serafeim, G. (2012). The Impact of a Corporate Culture of ustainability on Corporate Behavior and Performance. Electronic copy available at: http://ssrn.com/abstract=1964011
Etemadi, H., Shahriari, M. (1996). Investigating the Impact of providing human resources’s accounting information on users’ behavior in Iran. Journal of Accounting and Auditing Review, (5), 55-70. (in Persian)
Hajiannejad, A., Pourheidari, O., & Bahar Moghaddam, M. (2015). Investigating of the similarities between the presentable framework for non-financial reporting and accounting conceptual framework. Financial Accounting Knowledge Quarterly, 2(2), 7-32. (in Persian)
Hasas Yeganeh, Y., Barzegar, Gh. (2013).ِ Dentifying the components and indicators of corporate social responsibility in Iran. Quarterly Journal of Socio - Cultural Development Studies, 2(1), 209 - 234. (in Persian)
Hassani Azar Dariani, E., Shaykhs, Sh., Hejazi, R. (2020). Designing a model for human resource valuation and its In the National Iranian Oil Company and its subsidiaries. Accounting and Auditing Reviews, 26 (2(, 279-300. (in Persian)
Hassanpour, D., Yazdani, H. R. (2012). Investigating the Relationship between Value Added of Intellectual Capital and Economic Financial Performance and Stock Market of Companies Listed in Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Review, 4(19), 15-32. (in Persian)
Hosseini Masoom, M.R., Garkaz, M., Saeedi, P., Matoufi, A. (2019). Managers' performance in encounter of profit thresholds: Evidence for the role of sustainability reporting. Applied Research in Financial Reporting, 8(15), 141-168. (in Persian)
Hosseini, J., Karamshahi, B. (2012). Improving Financial Reporting and Auditing. Accounting Research, 2 (4), 21-1. (in Persian)
Jamei, R., Holshi, M,. & Haji Eidi, A. (2012). Investigating the Impact of managers' performance on Independent auditors’ comment of the Companies Listed in the Tehran Stock Exchange. Journal of Accounting and Auditing Reviews, 19(4), 1-14. (in Persian)
Kaplan, R. S. and Norton, D. P. (2001). The Strategy Focused Organization: How Balance Scorecard Companies Thrive in the NewBusiness Environments. Boston: Harvard business school press.
Karami, Gh.R., & Tajik, K. (2015). Presenting a Model for Inflation Accounting in Iran. Accounting and Auditing Reviews, 22(1), 105- 124. (in Persian)
Lev, B., & Zarowin, P. (1999) . The boundaries of financial reporting and how to extend them. Journal of Accounting Research, 37 (2), 353– 385.
Mashayekhi, B., Beyrami, H. (2018) Provide a model for measuring of intangible assets. Financial Accounting Research, 3 (10), 45-68 . (in Persian)
Meek, G. K., Roberts, C. B. & Gray, S. J. (1995). Factors Influencing Voluntary Annual Report Disclosures by U.S., U.K. and Continental European Multinational Corporations. Journal of International Business Studies, (26), 555-572.
Mir Mohammadi, Z. (2021). Presenting a Model for Non-financial measures reporting in Iran. PhD Thesis in Accounting, Guidance of Abdolreza Talaneh. Firoozkooh Azad University. (in Persian)
Mohammadi Malgharni, A., Wan yusoff, W. F., and Chettiar Arumugam, V. (2011). The Method for Measuring and Disclosure of Non- Financial Performance. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 5(12), 1133-1145.
Nikbakht, M. R., & Eskandari, Gh. (2015). Investigating the relationship between intellectual capital, adjusted economic value added and stock liquidity. Accounting and Auditing Review 4(22), 541-560. (in Persian)
Sajjadi, S. H., & Farazmand, H., Ghorbani, S. (2012). The Impact of Auditor ' Selection Continuity on Audit Quality, Journal of Accounting Advances, 4 (1), 81-109. (in Persian)
Schulz, J. (2017). Essays on the Value Relevance of Non-Financial Reporting. Dissertaion of the University St. Gallen, School of Management, Economics, Law, Social Sciences and International Affairs to obtain the title of Doctor of Philosophy in Management.
Shams, S., & Khalili, M. (2011).Investigating the relationship between intellectual capital and financial performance of companies listed on the stock exchange. Financial management and accounting perspective. 1(1), 51-65. (in Persian)
Stivers, B. P., Covin, T. J., Hall, N. G. and Smalt, S. W. (1998). How Nonfinancial Performance Measures are Used. Management Accounting, 44: 46- 49.
Streubert Speziale H.J., Streubert Streubert, H.J. (2011). Qualitative research in nursing: advancing the humanistic imperative. (5th ed). New York.
Sullivan Jr, P.H., and Sullivan Sr, P.H. (2000). valuing intangibles companies: an intellectual capital approach. Journal of intellectual capital, 1(4), 328-340.
Tarquinio, L., Raucci, D. (2020). Sustainability Performance Indicators and Non-Financial Information Reporting. Administrative Sciences, 10(13), 1-17.