شناسایی سنجه‌های غیر مالی با روش تحلیل تم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حسابداری،دانشکده حسابداری و مدیریت،دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه،فیروزکوه،ایران

2 دانشیار دانشگاه آزاد فیروزکوه

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، شناسایی سنجه‎های غیرمالی قابل گزارش برای کمک به تصمیم‌گیری استفاده‎کنند‌گان است.
روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش تحلیل تم اجرا شده است. جامعه آماری آن، خبرگان (اعضای هیات علمی دانشگاه ها در رشته حسابداری ، دانشجویان و فارغ التحصیلان مقطع دکتری رشته حسابداری) بودند که به روش گلوله برفی انتخاب شدند. داده‌ها از طریق مصاحبه نیمه‎ساختاریافته با خبرگان جمع‎آوری شد و تا زمان دستیابی به اشباع نظری ادامه یافت. در پژوهش حاضر، پس از برگزاری 21 مصاحبه، اشباع نظری محرز شد. در این مصاحبه‎ها، خبرگان برخی از سنجه‎های غیرمالی را برای گزارشگری شناسایی و پیشنهاد دادند.
یافته‌ها: از بُعدهای متفاوتی به سنجه‎های غیرمالی برای گزارشگری توجه شده است، از جمله: گزارشگری سنجه‎های غیرمالی با منشأ درون سازمانی و برون سازمانی، کمّی و کیفی، مکان و تناوب گزارشگری، اختیاری و اجباری بودن گزارشگری سنجه‎های غیرمالی. در بخش کمّی، سنجه‎ها قابلیت عددی شدن را دارند و در بخش کیفی به مواردی فراتر از اعداد و ارقام اشاره شده است.
نتیجه‌گیری: برای گزارشگری سنجه‎های غیرمالی، چهار تم اصلی شامل تم کلیات، انواع سنجه‎های غیرمالی، گزارشگری و حسابرسی سنجه‎های غیرمالی و پیامدهای سنجه‎های غیرمالی، شناسایی شد. گزارشگری و ارائه سنجه‎های غیرمالی، به بهبود تصمیم‎گیری استفاده‎کنندگان، پاسخ‎گویی، افزایش کارایی بازار، کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و تخصیص بهینه منابع در اقتصاد منجر خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification of Nonfinancial Measures through Thematic Analysis

نویسندگان [English]

  • zohreh Mirmohammadi 1
  • abdolreza talaneh 2
1 P h.D. Candidate of Accounting , Faculty of Management and Accounting, Islamic A zad University, Firoozkuh Branch, Firoozkuh, Iran
2 Associate professor, Azad University Firoozkuh Branch, tehran, iran
چکیده [English]

Objective: This study aims to identify nonfinancial measures based on the thematic analysis.

Method: The thematic analyses of interviews with experts were used in this study to propose some of the nonfinancial measures for reporting and identification. In fact, data collection was performed through semi-structured interviews, the qualitative data of which were analysed in the thematic analysis. The snowball sampling technique was then employed, and the saturation point was reached after 21 interviews.

Results: Identification of nonfinancial measures for reporting can be analysed from several dimensions such as reporting nonfinancial measures with intra-organisational, extra-organisational, quantitative, and qualitative origins as well as the location and frequency of reporting nonfinancial measures and optional or mandatory reporting of nonfinancial measures. The quantitative section includes the criteria that can be converted into numbers, whereas the qualitative section discusses concepts beyond numbers and figures.
Intra-organisational and quantitative nonfinancial measures: 1- human capital (population, salary, training, and personnel rotation), 2- extent of obsolescence or failure, production date, and expiry date on the inventory, 3- production time and speed, 4- sales growth and recession of future products, 5- equipment lifetime and use of modern technology in production, 6- intangible assets (copyright and patent), 7- use of modern technologies.
Intra-organisational and qualitative nonfinancial measures: 8- human capital (competency, innovation, knowledge, creativity, ethics, and experience), 9- structural capital (intrinsic control structure, board structure and independence, and company auditing structure), 10- management strategies and future outlooks and strategies, 11- plans and goals (R&D and brand), 12- IT investment knowledge in providing IT infrastructure including computers, networks, and databanks, 13- presentation of existing risks.
Extra-organisational and quantitative nonfinancial measures: 14- ability to pay off old and new customer receivables, 15- period of customer receivables and quantity of major and retail customers, 16- environmental problems (shares of carbon and greenhouse gases from production and felonies), 17- institutional and legal investors’ support for company, 18- quantity and percentage of loyal customers and number of sales contracts, 19- comparison of performance with other rivals based on sales rate, 20- use of modern technologies (cost and income).
Extra-organisational and qualitative nonfinancial measures: 21- governmental-political connections and support, 22- membership in professional associations and grant of professional certificates for quality of standard products, 23- marketing method and power, advertising strategies, and brand development, 24- product distribution and transportation network of company, 25- human capital (extra-organisational specialised labor force recruitment mechanism and customer relationship), 26- customer capital (satisfaction, communications, accountability, guarantee), 27- communicational capital (rivals and business partners).
Conclusion: According to the results, reporting nonfinancial measures included four main themes known as generalities, different types of nonfinancial measures, reporting and auditing nonfinancial measures, and outcomes of nonfinancial measures. In addition, reporting and presenting nonfinancial measures can improve user decisions and accountability, enhance market efficiency, decrease information asymmetry, and result in the optimal allocation of resources in economy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Non-financial measures
  • semi-structured interview
  • Thematic analysis