ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه حسابداری، واحد چالوس، دانشگاه آزاد اسلامی، چالوس، ایران.

2 کارشناس ارشد، گروه حسابداری، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، بررسی ارتباط بین ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی است.
روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی است و از حیث روش، توصیفی ـ هم‌بستگی قلمداد می‌شود و بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) مبتنی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، شرکت‌‌های پذیرفته ‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 و حجم نمونه 72 شرکت است.
یافته‌ها: در این پژوهش از داده‌های پانل با اثرهای ثابت استفاده شده است. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌های شرکت‌ها با استفاده از رگرسیون چندمتغیره، نشان می‌دهد اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرسی که با دو شاخص فوگ و طول متن اندازه‌گیری شد، رابطه معناداری ندارند.
نتیجه‌گیری: با توجه به نبود رابطه بین اندازه، استقلال و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی با خوانایی گزارش حسابرسی، لزوم توجه به اثربخشی ویژگی‌های کمیته‌های حسابرسی از اهمیت بسیار زیادی دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Audit Committee Characteristics and Audit Reporting Readability

نویسندگان [English]

  • Razieh Alikhani 1
  • Mehdi Maranjory 1
  • Samane Davoudi 2
1 Assistant Prof., Department of Accounting, Chalous Branch, Islamic Azad University, Chalous, Iran.
2 M.A., Department of Accounting, East Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Objective: The main purpose of the present research is to investigate the relationship between audit committeefeatures and audit reporting readability.
Methods: The present research is an applied one in terms of purpose and is descriptive-correlation in terms of method. The Statistic population includes listed firms in the Tehran Stock Exchange during 2014 to 2018 with 72 firms as sample.
Results: This research, which has used panel data with fixed effects, indicates the analysed results of the firm data using  multivariate regression method that there is not a significant relationship between audit committee size, audit committee independence and audit committee financial Expertise with Audit reporting readability.
Conclusion: Despite the lack of a significant relationship between Audit committee size, audit committee independence and audit committee financial expertise with audit reporting readability need attention to the effectiveness of audit committees’ characteristics is very important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit committee size
  • Audit committee independence
  • Audit committee financial expertise
  • Audit Reporting Readability
اثنی عشری، حمیده (1396). رابطه خوانایی گزارش حسابرسی و ویژگی های حسابرسی و اثر آن بر محتوای اطلاعاتی سود. پایان‌نامه کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی.
برزگر، قدرت الله؛ حسن نتاج کردی، محسن؛ ملکی، دنیا (1398). بررسی اثر ویژگی‎های کمیته حسابرسی بر افشای مسئولیت اجتماعی شرکت‎ها. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 26(1)، 19- 38.
صفری گرایلی، مهدی؛ رضائی پیته نوئی؛ یاسر (1397). توانایی مدیریت و خوانایی گزارشگری مالی: آزمون نظریه علامت‌دهی. دانش حسابداری، 9(2)، 191- 218.
صهبای قرقی، المیرا؛ لاری دشت بیاض، محمود؛ فکور ثقیه، امیر محمد (1398). گزارش حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی: نقش راهبردهای کسب‎وکار. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 26(4)، 517 – 543.
فروغی، داریوش؛ ساکیانی؛ امین (1395). تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام. دانش حسابداری مالی، 3(2)، 31 – 52.
فضل‌الهی، سیف‌‌اله؛ ملکی توانا، منصوره (1389). روش‌شناسی تحلیل محتوا با تأکید بر تکنیک‌های خوانایی‎سنجی و تعیین ضریب درگیری متون. پژوهش، 2(1)، 71- 94.
فغفور مغربی، یگانه؛ سجادی، سید حسین؛ اثنی عشری، حمیده؛ رضائیان، علی (1399). تبیین اثر میانجی درک، تسلط پردازش و برداشت سرمایه‏گذاران از اعتبار افشا بر رابطه بین احساس زبانی، خوانایی، خبرگی و قضاوت و تصمیم‎گیری سرمایه‎گذاران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 27(1)، 87- 113.
کاظمی علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی؛ زلقی، حسن؛ جلالوند، حسین (1399). تأثیر خوانایی گزارشگری مالی بر معیارهای ریسک پروژه حسابرسی. بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، 27(2)، 202- 230.
مهدوی، حسین؛ غیوری مقدم، علی (1389). بررسی محتوای اطلاعاتی گزارش مشروط حسابرسی. تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 6، 68-85.
References
Al-Shaer, H., Salamaو A., & Toms, S. (2017). Audit Committees and Financial Reporting Quality: Evidence from UK Environmental Accounting Disclosures. Journal of Applied Accounting Research, 18(1), 2-21.
Asnai Ashari, H. (2017). Readability of Auditing Reports and Audit Characteristics and effect on informativeness content of earnings. Dissertation paper, University of Shahid Beheshti. (in Persian)
Barzegar, Gh. Hasannataj kordi, M. & Malaki, D. (2019). An Investigation of the Audit Committee Characteristics Effects on Corporate Social Responsibility Disclosure. Accounting and Auditing Review, 26(1), 19-38. (in Persian)
Beasley, M. S., Carcello, J. V., Hermanson, D. R. & Neal, T. L. (2009). The Audit Committee Oversight Process. Contemporary Accounting Research, 26(1), 65–122.
Bloomfield, R. (2002). Incomplete Revelation Hypothesis and Financial Reporting. Accounting Horizons, 16(3), 233-243.
Carcello, J. V. (2012). What do Investors Want from the Standard Audit Report? CPA Journal, 82 (1), 22–28.
Carver, B. T. & Trinkle, B. S. (2017). Nonprofessional Investors’ Reactions to the PCAOB's Proposed Changes to the Standard Audit Report Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2930375 
Church, B. K., S. M. Davis, and S. A. McCracken. (2008). The Auditor’s reporting Model: A Literature Overview and Research Synthesis. Accounting Horizons, 22 (1), 69–90.
Citron, D. B., & Taffler R. J. (2004). The Comparative Impact of an Audit Report Standard and an Audit Going-Concern Standard on Going-Concern Disclosure. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 23(2), 119–130.
DeZoort, F. T. (2002). An Investigation of Audit Committees' Oversight Responsibilities. Abacus, 33(2), 208–227.
Duréndez, A. (2003). The Usefulness of the Audit Report in Investment and Financial Decisions. Managerial Auditing Journal, 18(6/7), 549–559.
Faghfour Maghrebi, Y., Sajadi, SH., Asnaashari, H., & Rezaeian, A. (2020). Investigating the Mediating Role of Understanding, Processing Fluency and Credibility of an Earnings Press Release on the Relationship between Language Sentiment, Readability, Sophistication and Investors’ Judgment and Decision-making. Accounting and Auditing Review, 27(1), 87-113. (in Persian)
Fakhfakh, M. (2013). The readability of Standardised Reports by the International Federation of Accountants. Journal of Commerce and Accounting Research, 2, 10–28.
Fakhfakh, M. (2015). The Readability of International Illustration of Auditor’s Report: An Advanced Reflection on the Compromise between Normative Principles and Linguistic Requirements. Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 38, 21–29.
Fakhfakh, M. (2016). Linguistic Performance and Legibility of Auditors’ Reports with Modified Opinions: An Advanced Investigation Based on the ISAs on Audit Reports. Asian Review of Accounting, 24(1), 105-130.
Fakhfakh, M. (2016). Understandability of Unmodified Audit Report on Consolidated Financial Statements: A Normative and Advanced Study of the International Normalization. Cogent Business & Management, 3(1), 1-25
Fazlollahi, S., Malakytavana, M. (2010). Methodology of content analysis techniques with an emphasis on readability and the index conflict literature survey. Journal of Research, 2(1), 71-94 (in Persian)
Foroghi, D., & Sakiani, A. (2016). The Effect of CEO Duality on Future Stock Price Crash Risk. Journal of Financial Accounting Knowledge, 3(2), 31-52. (in Persian)
Ghafran, C. M. (2013). Audit Committee and Financial Reporting Quality. Thesis paper, University of Sheffield.
Gunning, R., (1952). The Technique of Clear Writing. McGraw-Hill International Book Co., New York, NY.
Habbash, M. (2010). The effectiveness of corporate governance and external audit on constraining earnings management practices in the UK, Ph.D thesis. Durban University.
Kazemiolum, M., Abdi, M. & Zalaghi, H. (2020).The Impact of the Annual Report Readability on the Audit Engagement Risk Measures. Accounting and Auditing Review, 27(2), 202-230. (in Persian)
Klein, A. (2002). Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earnings Management. Journal of Accounting and Economics, 33, 375–400.
Leventis, S., Weetman, P., Constantinos, C. (2005). Determinants of Audit Report lag: some evidence from the Athens Stock Exchange. International Journal of Auditing, 9, 45-58.
Li, J., Mangena, M., & Pike, R. (2012). The Effect of Audit Committee Characteristics on Intellectual Capital Disclosure. The British Accounting Review, 44(2), 98-110
Luo, J-H., Li, X., & Chen, H. (2018). Annual Report Readability and Corporate Agency Costs. China Journal of Accounting Research, 11(3). DOI:10.1016/j.cjar.2018.04.001
Mahdavi, Gh. & Ghayouri Moghaddam, A. (2010). Investigating the Information content of qualified auditing Report. Journal of Accounting Research, 2(6), 68-85. (in Persian)
Mareque, M., López-Corrales, F., & Fiestras, G. (2015). Do Auditors Make Mistakes When They Write Audit Reports? An Empirical Study Applied to Spanish Non-Listed Firms. Economic Research-Ekonomska Istraživanja, 28 (1), 204-225.
Mock, T. J., Bédard, J., Coram, P.J., Davis, S. M., Espahbodi, R. & Warne, R. C. (2013). The Audit Reporting Model: Current research synthesis and implications. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32 (Supplement 1), 323–351
Muchomba, W. (2014). The Effects of 'Non-Clean' audit Opinion on Financial Returns of Firms Listed at the Nairobi Securities Exchange. Work Paper, University of Nairobi.
Safari Gerayli, M., & Rezaei Pitenoei, Y. (2018). Managerial Ability and Financial Reporting Readability: A Test of Signaling Theory. Journal of Accounting Knowledge, 9(2), 191-218. (in Persian)
Sahbay Ghorghi, E., Lari Dashtebayazi, M. & Fakoor Saghih, A.M. (2019). Auditor Reporting and Audit Fees: The role of Business Strategies. Accounting and Auditing Review, 26(4), 517-543. (in Persian)
Setiany, E., Hartoko, S., Suhardjanto, D., & Honggowati, S. (2017). Audit Committee Characteristics and Voluntary Financial Disclosure. Review of Integrative Business and Economics Research, 6(3), 239-253.
Sultana, N., Singh, H., & Van der Zahn, J. W, (2015). Audit Committee Characteristics and Audit Report Lag. International Journal of Auditing. 19(2), 72-87.
Sun, Y., Wang, X., & Yu, Y. (2014). Readability to Financial Report: A Comparative Study of Chinese and Foreign Countries. 2014 Seventh International Joint Conference on Computational Sciences and Optimization.
Velte, P. (2018). Does Gender Diversity in the Audit Committee Influence Key Audit Matters' Readability in the Audit Report? UK evidenceCorporate Social Responsibility and Environmental Management. Forthcaoming.
Velte, P. (2018). Is auditing Cmmittee Expertise Connected with Increased Readability of Integrated Reports: Evidence from EU companies. Problems and Perspectives in Management, 16(2), 23-41.
Velte, P. (2019). Associations between the Financial and industry Expertise of audit committee members and key audit matters within related audit reports. Journal of Applied Accounting Research, 21(1), 185-200.
Wan Mohammad, W. M., Wasiuzzaman, SH., Morsali, S. SH. & Mohd Zaini, R. (2018). The Effect of Audit Committee Characteristics on Financial Restatements in Malaysia. Journal of Asia-Pacific Business, 19(1), 4-22.