بررسی اثر تعدیل‌کننده توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

2 دانشجوی دکتری، گروه حسابداری، دانشکده اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

چکیده

هدف: محافظه‌کاری حسابداری به‌عنوان عاملی که به شناسایی به‌موقع اخبار بد و به‌ تأخیر انداختن اخبار خوب منجر می‌شود، قادر است احساسات سرمایه‌گذاران را کنترل کرده و تا حدی کاهش دهد. بنابراین، انتظار می‌رود با تغییر در میزان احساسات سرمایه‌گذاران، میزان محافظه‌کاری حسابداری نیز تغییر کند. با این حال، استفاده از محافظه‌کاری برای کنترل احساسات سرمایه‌گذاران به عواملی از جمله کارآمد بودن مجموعه مدیریتی واحد اقتصادی وابسته است. به‌عبارتی، توانایی مدیریت می‎تواند به تعدیل رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری منجر شود. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا اثر تعدیلی توانایی مدیریت بر رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری بررسی شود.
روش: برای دستیابی به هدف پژوهش، نمونه آماری شامل 135 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1393 تا 1397 انتخاب شده و برای آزمون فرضیه، از داده‌های تلفیقی با مدل رگرسیونی حداقل مربعات معمولی استفاده شده است.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های این پژوهش، بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد، به بیان دیگر، در دوره‌های زمانی که بازار سهام با احساسات سرمایه‌گذاران همراه است، بنگاه‌های اقتصادی، برای مقابله با این فرایند رفتاری سرمایه‌گذاران، به استفاده از سازوکارهای محافظه‌کاری حسابداری اقدام می‌کنند. افزون بر این، بر اساس یافته‌های پژوهش، توانایی مدیریت در رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری، نقش تعدیلی ایفا نمی‌کند.
نتیجه‌گیری: زمانی که احساسات سرمایه‌گذاران شدت می‌یابد، بنگاه‌های اقتصادی به‌منظور جلوگیری و کاهش این تورش رفتاری، به ارائه سریع‌تر اخبار بد و شناسایی زودهنگام ضررهای اقتصادی و همچنین به تأخیر انداختن اخبار خوب و شناسایی سخت‌گیرانه‌تر عایدات اقدام می‌کنند تا از مشکلات آتی که از احساسات سرمایه‌گذاری نشئت می‎گیرد تا حدی جلوگیری کنند. به‎علاوه، مدیر توانا نسبت به سایر مدیران، به یک میزان از محافظه‌کاری حسابداری در مقابل احساسات سرمایه‌گذاران استفاده می‌کند. به بیان دیگر، توانایی مدیریت، نمی‌تواند رابطه بین احساسات سرمایه‌گذاران و محافظه‌کاری حسابداری را تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Moderating Managerial Ability on the Relationship between Investor Sentiment and Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Yahya Kamyabi 1
  • Amir Javady Nia 2
1 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
2 Ph.D. Candidate, Department of Accounting, Faculty of Economics, University of Mazandaran, Babolsar, Iran.
چکیده [English]

Objective: Accounting conservatism, as a factor that leads to the timely identification of bad news and the delay of good news, is able to control and to some extent reduce the investor sentiment. Therefore, it is expected that with the change in the level of the investor sentiment, the level of accounting conservatism will also change. However, the use of conservatism to control the investor sentiment under factors such as the efficiency of the management unit of the economic unit. In other words, management ability can moderate the relationship between investor sentiment and conservatism. Accordingly, this study aims to examine the moderating effect of management ability on the relationship between investor sentiment and accounting conservatism.
Methods: To achieve the purpose of the research, a statistical sample including 135 companies listed on the Tehran Stock Exchange during the years 2014 to 2018 has been selected. And to test the hypothesis, combined data with ordinary least squares regression model have been used.
Results: The findings of this study show that there is a positive and significant relationship between investor sentiment and accounting conservatism. In other words, in periods when the stock market is associated with the investor sentiment, firms use conservative mechanisms. Accounting is done to deal with this behavioral process of investors. In addition, the research findings indicate that managerial ability does not play a moderating role in the relationship between investor sentiment and conservatism.
Conclusion: The results of the study show that when the investor sentiment intensifies, in order to prevent and reduce this behavioral bias, firms provide faster bad news and early identification of economic losses, as well as delay good news and more strict recognition of returns. To avoid future problems caused by investment feelings to some extent. In addition, the able manager uses accounting conservatism against investor sentiment to the same extent as other managers. In other words, management ability cannot affect the relationship between investor sentiment and accounting conservatism. Hence, our study extends the literature on the impact of management ability on the relationship between investor sentiment and accounting conservatism and the conclusions have important implications for the improvement of Iran’s market efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Managerial Ability
  • Accounting Conservatism
  • Investor Sentiment
انصاری، عبدالمهدی؛ خورشیدی، علیرضا؛ شیرزاد، علی (1393). بررسی تأثیر مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی سود بر نقدشوندگی سهام و ارزش سهام. دانش حسابداری و حسابرسی، مدیریت، 11 (3)، 41-54.
آقابیک‎زاده، مهدی؛ فروغی، داریوش؛ دستگیر، محسن (1396). تأثیر محافظه‌کاری و تأخیر در افشای اخبار هم‌زمان سودهای میان‎دوره‌ای و پیش‎بینی سودهای سالانه بر واکنش بازار سهام. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 24(2)، 173- 196.
بشیری منش، نازنین؛ اورادی، جواد (1398). رفتار احساسی سرمایه‌گذاران و مدیریت سود حسابداری، پژوهشهای حسابداری، 9 (33)، 77-99.
بنی مهد، بهمن؛ باغبانی، تهمینه (1388). اثر محافظه‌کاری حسابداری، مالکیت دولتی، اندازه شرکت و نسبت اهرم مالی بر زیان‌دهی شرکت‌ها. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 16 (58)، 53- 70.
بنی مهد، بهمن؛ عربی، مهدی؛ حسن‎پور، شیوا (1395). پژوهشهای تجربی و روش‌شناسی در حسابداری، تهران: ترمه.
بولو، قاسم؛ مرفوع، محمد؛ ابوالحسنی طرقی، علیرضا (1393). رابطه بین بازده غیرعادی و حسابداری محافظه‌کارانه در بورس اوراق بهادار تهران، دانش حسابرسی، 14 (57)، 27-63.
جوزبرکند، محمد؛ پناهیان، حسین (1399). ارزیابی کارایی بازار سرمایه با استفاده از مدل‎های پیشرفته اقتصادسنجی در بورس اوراق بهادار تهران. مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار، 11(43)، 76-105.
حاجب، حمید رضا؛ غیوری مقدم، علی رضا؛ غفاری، محمدجواد (1393). بررسی تأثیر توانایی مدیریت بر ساختار سرمایه در صنعت مواد و محصولات دارویی، مجله حسابداری سلامت، 3 (3)، 1-17.
حیدرپور، فرزانه؛ تاریوردی؛ یداله؛ محرابی، مریم (1392). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر بازده سهام. مجله دانش مالی تحلیل اوراق بهادار، 6(17)، 1-13.
زارعی، علی؛ دارابی، رویا (1396). تأثیر گرایش‌های احساسی سرمایه‌گذاران بر افشای اختیاری در بازار سرمایه ایران، پژوهش‌های حسابداری مالی و حسابرسی، 10(37)، 131-158.
ستایش، محمد حسین؛ شمس‎الدینی، کاظم (1392). مدل پیشنهادی جدید برای محاسبه محافظه‎کاری حسابداری. حسابدار رسمی، (23) 68-73.
ستایش، محمد حسین؛ شمس‌الدینی، کاظم (1395). بررسی رابطه بین گرایش احساسی سرمایه‌گذاران و قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پیشرفت‌های ‌حسابداری ‌دانشگاه ‌شیراز، 8 (1)، 103-125.
سعیدی، علی؛ نیکومرام، هاشم (1387). اندازه‌گیری عکس‌العمل رفتاری سرمایه‌گذاران در بازار سهام. جستارهای اقتصادی، 5(9)، 237-277.
شعری آناقیز، صابر؛ حساس یگانه، یحیی؛ سدیدی، مهدی؛ نره ئی، بنیامین (1395). تصمیم‌گیری احساسی سرمایه‎گذاران، حاکمیت شرکتی و کارایی سرمایه‌گذاران. فصلنامه حسابداری مالی، 8(32)، 1-37.
شمس الدینی، کاظم (1394). بررسی رابطه بین رفتار سرمایه‌گذاران بر قیمت سهام و شخصیت آنان در بورس اوراق بهادار تهران. رساله دکتری حسابداری: دانشگاه شیراز.
صالحی، مهدی؛ عباس زاده، محمد رضا؛ احمدی، احمد (1398). بررسی اثرهای محافظه کاری شرطی و غیرشرطی بر رفتار سرمایه‎گذاری و بازدهی آتی شرکت‌ها، پژوهش‌های ‌حسابداری‌ مالی‌ و‌ حسابرسی، 11(42)، 1-22.
صحت، سعید؛ شریعت پناهی، سید مجید؛ مسافری راد، فراز (1390). رابطه بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده اقتصادی در صنعت بیمه. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، 9 (32)، 121-140.
طلایی، مونا؛ رضایی، فرزین؛ حیدریان، سمیه (1398). ارتباط توانایی مدیریتی و محافظه‎کاری غیرشرطی حسابداری، با تأکید بر نقش درماندگی مالی در شرکت. رویکردهای پژوهشی نوین در مدیریت و حسابداری، 3 (14)، 1-16.
فخاری، حسین؛ طاهری، عصمت السادات (1389). بررسی تأثیر سهام شناور آزاد بر شاخص‌های نقدشوندگی در بورس تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 3(3)، 147-161.
کاردان، بهزاد؛ ودیعی، محمد حسین؛ ذوالفقار آرانی، محمد حسین (1396). نقش تمایلات رفتاری (احساسات و هیجان‎ها) سرمایه‎گذاران در ارزش‌گذاری شرکت. مجله دانش حسابداری، 8 (4)، 7-35.
مدرس، احمد؛ حصارزاده، رضا (1387). کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایه‌گذاری. فصلنامه بورس اوراق بهادار، 3(4)، 85- 116.
مرادزاده، مهدی (1395). توانایی مدیریتی، کارایی سرمایه‎گذاری و ریسک سقوط آتی قیمت سهام. فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تجربی حسابداری مالی، 12(50) 25-56.
هاشمی، سید عباس؛ امیری، هادی؛ احمدی، میلاد (1393). تأثیر احتیاط مدیریتی بر عملکرد عملیاتی و محافظه‎کاری حسابداری. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 21 (3)، 387- 407.
 
References
Aghabikzadeh, Mehdi; Foroughi, Dariush; Arrested, Mohsen. (2017). The effect of conservatism and delays in the disclosure of concurrent earnings news and annual earnings forecasts on stock market response. Accounting and Auditing Reviews, 24 (2), 196-173. (in Persian)
Ahmed, A. and Duellamanm S. (2013). Managerial overconfidence and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 51 (1), 1-30.
Amin, J., Eshleman, D. J. and Guo, P. (2020). Investor Sentiment, Misstatements, and Auditor Behavior, Contemporary Accounting Research. 597-2635.Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3507628 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3507628
Amin, K., Eshleman, J. D. and Feng, Q. (2018). The effect of the SEC’s XBRL mandate on audit report lags. Accounting Horizons, 32 (1), 1-27.
Ansari, Abdolmahdi; Khorshidi, Alireza; Shirzad, Ali (2014). Investigating the effect of earnings management based on accrual and real earnings items on stock liquidity and stock value. Accounting and Auditing Knowledge, Management, 11 (3), 41-54.
(in Persian)
Baker, M., Wurgler, J. (2006). Investor sentiment and the cross-section of stock returns. Journal of Finance, 61(4), 1645-1680.
Ball, R. and Shivakumar, L. (2005). Earnings quality in UK private firms: Comparative loss recognition timeliness.Journal of Accounting and Economics 39(4), 83-128.
Bani Mahd, Bahman and Baghbani, Tahmineh (2009). The effect of accounting conservatism, government ownership, firm size and leverage ratio on corporate losses. Accounting and Auditing Reviews, 16 (58), 70-53. (in Persian)
Bani Mahd, Bahman; Arabi, Mehdi and Hassanpour, Shiva (2017). Experimental and methodological research in accounting, Tehran: Termeh. (in Persian)
Bashiri Manesh, Nazanin; Oradi, Javad (2019). Emotional Behavior of Investors and Accounting earnings management. Accounting Research, 9 (33), 77-99. (in Persian)
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics, 24(1), 3–37.
Beaver, W.H. and Ryan, S.G. (2005). Conditional and Unconditional Conservatism: Concepts and Modeling. Review of Accounting Studies, 10 (2–3), 269–309.
Ben-Rephael, A., Kandel, S. and Wohl, A. (2012). Measuring investor sentiment with mutual fund flows. Journal of Financial Economics, 104 (2), 363-382.
Bergman, N. K., and Roychowdhury, S. (2008). Investor sentiment and corporate disclosure. Journal of Accounting Research, 46 (5), 1057-1083.
Biddle, G., Hilary, G. and Verdi, R.S. (2009). How does financial reporting quality relate to investment efficiency? Journal of Accounting and Economics, 48, 112-131.
Blunck, R. (2009). Does conservative accounting reduce litigation costs? Working paper, University of Iowa.
Bolo, Qasim; Marfo, Mohamad; Abolhassani Torghi, Alireza (2014). The Relationship between Abnormal Returns and Conservative Accounting in Tehran Stock Exchange. Auditing Knowledge, 14 (57), 27-63. (in Persian)
Brown, G. W. (1999). Volatility, sentiment, and noise traders. Financial Analysts Journal 55 (2), 82-90
Brown, G. W., and Cliff, M. T.  (2005). Investor sentiment and asset valuation. The Journal of Business, 78 (2), 405-440.
Brown, N. C., Christensen, T. E., Elliott, W. B. and Mergenthaler, R. D. (2012). Investor sentiment and pro forma earnings disclosures. Journal of Accounting Research, 50 (1), 1-40.
Demerjian, P., Lev, B. and McVay, S. (2012). Quantifying Managerial Ability: A New Measure and Validity Tests. Management Science, 58(7), 1229-1248.
Duong, H., Schuldt, M. and Gotti, G. (2018). Investor sentiment and timely loss recognition. Review of Accounting and Finance, 17(3), 383-404.
Fakhari, Hossein and Taheri, Esmat al-Sadat (2010). Investigating the Impact of Free Floating Stocks on Liquidity Indices in Tehran Stock Exchange. Financial Accounting Research, 3 (3), 147-161. (in Persian)
Fama, E. F. and Jensen, M. C. (1983). Scparation of ownership and contro. Journal of Law and Economics, 26(4), 327-349.
Feltham, G.A. and Ohlson, J.A. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research, 11 (2), 689– 731.
 Feltham, G.A., and Ohlson, J.A. (1995). Valuation and Clean Surplus Accounting for Operating and Financial Activities. Contemporary Accounting Research, 11(2), 689-731.
Fernandes, J.L.B., Pena, J. I. and Tabak, B.M. (2009). Behavior Finance and Estimation Risk in Stochastic Portfolio Optimization. Banco Central Do Brasil, Working Paper No. 184.
Financial Accounting Standards Board (FASB). (2010). Conceptual Framework for Financial Reporting. Chapter 1: The Objective of General Purpose Financial Reporting, and Chapter 3: Qualitative Characteristics of Useful Financial Information. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Norwalk, CT: FASB.
Fu, J., Wu, X., Lin, Y., Chen, R. (2020). Firm-specific investor sentiment and stock price crash risk. Finance Research Letters, 38, 1-16.
Ge, R. and Seybert, N. and Zhang, F. (2018). Investor Sentiment and Accounting Conservatism (April 19, 2018). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3049490 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3049490.
Ge, R., Seybert, N. and Zhang, F.F. (2012). Investor Sentiment and Conditional Accounting Conservatism. In: American Accounting Association (AAA) .(2012). Annual Conference., 4-8 August 2012, Washington, DC.
Givoly, D., Hayn, C. (2000). The Changing Time-Series Properties of Earnings, Cash Flows and Accruals: Has Financial Reporting Become More Conservative? Journal of Accounting and Economics, (29), 287-302.
Guedhami, O., Pittman, J. A. and Saffar, W. (2014). Auditor choice in politically connected
firms. Journal of Accounting Research, 52 (1), 107-162.
Haidarpour, Farzaneh; Tarivardi, Yadaleh and Mehrabi, Maryam (2013). The effect of investors' emotional tendencies on stock returns. Journal of Financial Knowledge of Securities Analysis, 6 (17), 1-13. (in Persian)
Hajib, Hamid Reza; Ghaiory Moghadam, Ali Reza and Ghaffari, Mohammad Javad (2014). The effect of management ability on capital structure in the industry of materials and pharmaceutical products. Journal of Health Accounting, 3 (3), 1-17. (in Persian)
Hashemi, Seyed Abbas; Amiri, Hadi; Ahmadi, Milad (2014). The Impact of Managerial Needs on Accounting Performance and Accounting Conservatism. Accounting and auditing reviews, 21 (3), 407-387. (in Persian)
Jensen, M. C. (1986). Agency costs of free cash flow, corporate finance and takeovers. American Economic Review, 76 (2), 323-329.
Jones, A. L. & Bandopadhyaya, A. (2005). Measuring Investor Sentiment in Equity Markets. Financial Services Forum Publications, 6 (14), 36-49.
Jozberkand, Mohammad; Panahian, Hossein (2020). Evaluating the efficiency of the capital market using advanced econometric models in the Tehran Stock Exchange. Financial engineering and securities management, 11 (43), 76-105. (in Persian)
Kardan, Behzad; Wadeai, Mohammad Hosain; Zulfiqar Arani, Mohammad Hosein (2017). The Role of Investors' Behavioral Tendencies (Emotions and Emotions) in Company Valuation. Journal of Accounting Knowledge, 8, (4), 7-35. (in Persian)
Kasznik, R. (1999). On the association between voluntary disclosure and earnings management. Journal of Accounting Research, (37), 57−81.
Khan, M., Watts, R.L. (2009). Estimation and Empirical Properties of a Firm-Year Measure of Accounting Conservatism. Journal of Accounting and Economics, 48(2,3), 132-150.
Kim, T. & Ha, A. (2010). Investor Sentiment and Market Anomalies. 23rd Australasian Finance and Banking Conference 2010 Paper, Available at www.ssrn.com.
LaFond, R., & Roychowdhury, S. (2008). Managerial ownership and accounting conservatism. Journal of Accounting Research, 46(1), 101-123.
Lara, J.M.G., Osama, B.G., Penalva, F. (2009). Accounting conservatism and corporate governance. Review of Accounting Studies, 14(1), 161-201.
Lehn, K., & Poulsen, A. (1989). Free cash flow and stock holder gains in going private transactions. Journal of Finance, 15 (44), 774-789.
Lerner, J. (1994). Venture capitalists and the decision to go public. Journal of Financial Economics, 35 (3), 293-316.
Libby, R. and Luft, J. (1993). Determinants of judgment performance in accounting settings: ability, knowledge, motivation and environment. Accounting Organizations and Society, 15(7), 425-450.
Ling, D.C., Naranjo, A., Scheick, B. (2013). Investor sentiment, limits to arbitrage and private market returns. Real Estate Economics, 42(3), 531-577.
Loughran, T., Ritter, J. R. and Rydqvist, K. (1994). Initial public offerings: International insights. Pacific-Basin Finance Journal, 2 (2), 165-199.
Modarres, Ahmad; Hesarzadeh, Reza (2009). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Stock Exchange Quarterly, 3 (4), 116-85. (in Persian)
Moradzadeh, Mehdi (2016). Managerial Ability, Investment Efficiency and Risk of Future Stock Price Fall. Journal of Experimental Financial Accounting Studies, 12 (50), 25-56. (in Persian)
Neal, R. and Wheatley, S. M. (1998). Do measures of investor sentiment predict returns? Journal of Financial and Quantitative Analysis, 33 (04), 523-547.
Persaud, A. (1996). Investors’ Changing Appetite for Risk, JPMorgan Securities Ltd. Global FX Research.
Qiang, X. (2007). The Effects of Contracting, Litigation, Regulation, and Tax Costs on Conditional and Unconditional Conservatism: Cross-sectional Evidence at the Firm Level’. The Accounting Review, 82 (3), 759–796.
Saeedi, Ali and Nikomram, Hashem (2008). Measuring the Behavioral Reaction of Investors in the Stock Market. Economic Research, 5 (9), 237-277. (in Persian)
Salehi, Mehdi; Abbaszadeh, Mohammad Reza; Ahmadi, Ahmad (2019). Investigating the Effects of Conditional and Unconditional Conservatism on Investment Behavior and Futures Return of Companies. Accounting Finance and Auditing Research, 11 (42), 1-22. (in Persian)
Satayesh, Mohammad Hussein; Shams al-Dini, Kazem (2013). New proposed model for calculating accounting conservatism. Certified Public Accountant, (23) 68-73.
(in Persian)
Sehat, Saeed; Shariat Panahi, Seyed Majid; Mosaferi Rad, Faraz (2011). Relationship between Return on Assets, Return on Equity and Economic Value Added in Insurance Industry. Quarterly Journal of Experimental Financial Accounting Studies, 9 (32), 121-140.
(in Persian)
Seybert, N., and Yang, H. I. (2012). The party's over: The role of earnings guidance in resolving sentiment-driven overvaluation. Management Science 58 (2), 308-319.
Shams al-Dini, Kazem (2015). Investigating the Relationship between Investors' Behavior on Stock Prices and Their Personality in Tehran Stock Exchange. PhD Thesis in Accounting: Shiraz University. (in Persian)
Sheri Anaqiz, Saber; Hasas Yeganeh, Yahya; Sadidi, Mahdi, Naree, Beniamin (2016). Investors' Emotional Decision Making, Corporate Governance and Investor Efficiency. Financial Accounting Quarterly, 8 (32), 1-37. (in Persian)
Simpson, A. (2013). Does investor sentiment affect earnings management? Journal of Business Finance and Accounting, 40(7-8), 869-900.
Stayesh, Mohammad Hossain; Shamsuddin, Kazem (2016). Investigating the Relationship between Investors' Emotional Tendency and Stock Prices of Companies Listed on Tehran Stock Exchange, Shiraz University. Journal of Advanced Accounting, 8, (1), 103-125.
(in Persian)
Talaee, Mona; Rezaei, Farzin; Heydarian, Somayeh (2019). Relationship between managerial ability and unconditional accounting conservatism, with emphasis on the role of financial distress in the company. New research approaches in management and accounting, 3 (14), 1-16. (in Persian)
Teymouri, M. R., Sadeghi, M. (2020). Investigating the Effect of Firm Characteristics on Accounting Conservatism and the Effect of Accounting Conservatism on Financial Governance. Arch Pharma Pract, 11(S1), 124-33.
Teymouri, M. R., Sadeghi, M. (2020). Investigating the Effect of Firm Characteristics on Accounting Conservatism and the Effect of Accounting Conservatism on Financial Governance. Arch Pharma Pract; 11(S1), 124-33.
Watts, R. (1986). Conservatism in accounting, Part I: Explanations and implications. Accounting Horizons, 17 (3), 207–221.
Watts, R. L., and Zuo, L. (2016). Understanding practice and institutions: A historical perspective. Accounting Horizons, 30 (3), 409-423.
Watts, R., and Zimmerman, J. (1986). Positive Accounting Theory, Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Watts, R.L. (1993). A proposal for research on conservatism. Working paper, University of Rochester (presented at the American Accounting Association Annual Meeting, San Francisco.
Watts, R.L. (2003). Conservatism in Accounting Part i: Explanations and Iimplications. Accounting Horisons, 17(4), 207-221.
Zarei, Ali; Darabi, Roya (2017). The Impact of Investors' Emotional Tendencies on Voluntary Disclosure in the Iranian Capital Market. Financial Accounting and Auditing Research, 10 (37), 131-158. (in Persian)
Zhong, Zh. Li, W. (2017). Accounting Conservatism: A Literature Review. Australian Accounting Review, 27(2), 1-19.
Zhu, B., Niu, F. (2016). Investor sentiment, accounting information and stock price: Evidence from China, Pacific-Basin. Finance Journal, 38 (3), 125-134.