بررسی رابطه شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، واحد هشترود، دانشگاه آزاد اسلامی، هشترود، ایران.

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

چکیده

هدف: وجود اطلاعات باکیفیت، عامل مؤثری برای افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران در تخصیص بهینه منابع در قالب تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و تأمین مالی است. در این راستا، یکی از عوامل بیرونی مؤثر بر کیفیت گزارشگری مالی، نگرش اجتماعی شرکت‌ها برای تأمین منافع همه گروه‌های ذی‌نفع، به‌عنوان مشروعیت اجتماعی است؛ ولی پایبندی شرکت‌ها به این موضوع با توجه به الزام موجود برای اجرای رویه‌های متفاوت تجاری در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت، نیز متفاوت است. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه مسئولیت‌پذیری اجتماعی با قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری در مراحل چرخه عمر شرکت است.
روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، هم‌بستگی و پس‌رویدادی است. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، 123 شرکت در فاصله زمانی سال‌های 1391 تا 1398 انتخاب و با استفاده از مدل‌های رگرسیونی چند‎گانه تحلیل شدند. برای اندازه‌گیریشاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی، ازسه بُعد اقتصادی، قانونی و اخلاقی مسئولیت‌پذیری اجتماعی مشابه روش جیو و راپونس (2010) استفاده شد. برای اندازه‌گیری قابلیت مقایسه صورت مالی از مدل دی‌فرانکو و همکاران (2011) و برای چرخه عمر شرکت از روش دیکنسون (2011) منطبق بر الگوی جریان‌های وجوه نقد استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که شاخص کل مسئولیت‌پذیری اجتماعی، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیر مثبتی دارد. از سوی دیگر، شاخص مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مرحله رشد بیشترین و در مرحله بلوغ کمترین تأثیر را می‌گذارد و در مرحله افول، بر قابلیت مقایسه اطلاعات تأثیری ندارد.
نتیجه‌گیری: افزایش مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت برای پاسخ‌گویی شفاف در مقابل عملکرد سالانه خود به ذی‌نفعان مختلف و در نتیجه، نظارت بیشتر بر عملکرد شرکت، عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش داده و بر این اساس، کیفیت و قابلیت مقایسه اطلاعات را افزایش می‌دهد. شرکت‌ها در مراحل رشد و بلوغ تجاری، به‌سبب دسترسی بیشتر به منابع مالی و تمرکز بر استراتژی تمایز، برای افزایش کیفیت گزارشگری و تقویت جایگاه رقابتی خود، از مسئولیت‌پذیری اجتماعی استفاده می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Relationship between Social Responsibility Index and Financial Statement Comparability in the Company Life Cycle Stages

نویسندگان [English]

  • Rahim Bonabi Ghadim 1
  • Sayed Ali Vaez 2
1 Assistance Prof., Department of Accounting, Hashtrood Branch, Islamic Azad University, Hashtrood, Iran.
2 Associate Prof., Department of Accounting, Faculty of Economic and Social Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Objective: Existence of high quality and comparable information is an effective factor in increasing investors' confidence in the optimal allocation of resources in the form of investment decisions and financing. In this regard, one of the external factors affecting the quality of financial reporting is the social attitude of companies to ensure the interests of all stakeholders as social legitimacy. However, companies' commitment to this can also be different due to the need to implement different business procedures at different stages of a company's life cycle. Therefore, the purpose of this study is to investigate the relationship between social responsibility and financial statement comparability in the life cycle of a company.
Methods: This research is an applied one in terms of purpose, and is correlation and post-event in terms of method. In order to test the research hypotheses, 123 companies in the period 2012-2019 were selected and analyzed using multiple regression models. To measure the social responsibility index, three economic, legal and moral dimensions of social responsibility were used by using the combined index of the mentioned variables and by decimating the relevant indicators, similar to the method of Gaio and Raposo (2010). To measure the financial statement comparability, De Franco et al. (2011) model was used and for the life cycle of the company, Dickinson (2011) method was used in accordance with the cash flow pattern (operating activities, investment and financing).
Results: The results of hypothesis testing show that the total index of social responsibility has a positive effect on the financial statements` comparability and causes it to increase. And the index of social responsibility in the growth stage has the most and in the maturity stage has the least impact and in the decline stage has no effect on the financial statement s` comparability. Thus in the stages of growth and maturity it has a positive effect and in the decline phase has no significant effect on the financial statement comparability.
Conclusion: The increase in the company's social responsibility for transparent accountability for its annual performance to various stakeholders and as a result more monitoring of the company's performance reduce information asymmetry and therefore increase the quality and financial statement comparability. And companies in the stages of business growth and maturity, unlike the stage of decline, due to more access to financial resources and focus on differentiation strategy, use social responsibility to increase the quality of reporting and gain and strengthen their competitive position. Thus, companies in the stages of growth and maturity, use social responsibility to increase the reporting quality and acquisition and strengthening of competitive position. Because in terms of signaling theory, companies in the growth phase of their life cycle due to long-term time horizons in achieving goals, need to be seen, need to visualize their future performance and growth opportunities and more involvement of stakeholders. However, in the final stages of the life cycle, due to limited financial resources, declining profitability and changing companies' approach to survival strategy, they have limited resources to invest in social responsibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financial Statement Comparability
  • Life Cycle Stages
  • Social Responsibility
اسدی، لیلا؛ واعظ، سید علی؛ جرجرزاده، علیرضا؛ کعب عمیر، احمد (1397). تأثیر ابعاد مسئولیت‌پذیری اجتماعی بر ارزش‌آفرینی شرکت‌های دارویی و غیردارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری سلامت، 7(1)، 1-31.
ایمان روی، زهرا  (1395). بررسی تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت ها و عملکرد‏ مالی بر چسبندگی هزینه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان­نامه کارشناسی ارشد، مؤسسه‌های آموزش عالی غیردولتی ـ ‌غیرانتفاعی، مؤسسه آموزش عالی زند، شیراز.
بنابی قدیم، رحیم؛ واعظ، سید علی؛ اصغری زنوزی، الهام (1399). تأثیر استراتژی کسب‌وکار بر قابلیت مقایسه صورت‎های مالی با تأکید بر نقش عدم تقارن اطلاعاتی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش‌های حسابداری مالی، 12(1)، 39-56.
حاجیها، زهره؛ شاکری، عبدالرضا (1398). حاکمیت شرکتی، افشای مسئولیت‎پذیری اجتماعی و ارزش شرکت. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی، 11(44)، 175-192.
خوش‎طینت، محسن؛ راعی، حمید (1383). تأثیر ارائه اطلاعات حسابداری اجتماعی بر تصمیم‌گیری سرمایه‎گذاران. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 37، 73-92.
رحمانی، علی؛ قشقایی، فاطمه (1396). رابطه قابلیت مقایسه حسابداری با مدیریت سود واقعی و تعهدی. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی, 24(4)، 527-550.
رضائی پیته نوئی، یاسر؛ عبداللهی، احمد (1398). قابلیت مقایسه صورت‎های مالی و احتمال گزارشگری متقلبانه. پژوهشهای حسابداری مالی، 11(2)، 89-104.
زلقی حسن، افلاطونی عباس؛ خزائی، مهدی (1396). بررسی عوامل مؤثر بر قابلیت مقایسه صورت‌های مالی. فصلنامه حسابداری مالی، ۹ (۳۵)، 1-25.
سپاسی، سحر؛ حسن‎زاده، مرتضی (1395). تأثیر بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت روی پایداری سود. فصلنامه حسابداری ارزشی و رفتاری، ۱ (۱)، 123- 138.
کمیته تدوین استانداردهای حسابداری (1389). اسـتانداردهای حسـابداری. تهران: انتشارات سازمان حسابرسی.
کردستانی، غلامرضا؛ قادرزاده، سید کریم؛ حقیقت، حمید (1397). تأثیر افشای مسئولیت اجتماعی بر معیارهای حسابداری، اقتصادی و بازار ارزیابی عملکرد شرکت‎ها. پیشرفت‌های حسابداری.10(1)،187-217.
مهرورز، فاطمه؛ مرفوع، محمد (1395). رابطه بین قابلیت مقایسه صورت‎های مالی باآگاهی بخشی قیمت سهام در خصوص سودهای آتی. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13(49)، 83-110.
نمازی، محمد؛ رضایی، غلامرضا؛ ممتازیان، علیرضا (1393). رقابت در بازار محصول و کیفیت اطلاعات حسابداری. پیشرفت‌های حسابداری، 6(2)، 131-166.
 
References
Asadi, L., Vaez, A., JerJer Zadeh, A., & Kaab Amir, A. (2018). The Effect of Corporate Social Responsibility Dimensions on Value Creation of the Pharmaceutical and Non-Pharmaceutical Companies Listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Health Accounting, 7(1), 1-31. (in Persian)
Balakrishnan, K., & Cohen, D. A. (2011). Product market competition and financial accounting misreporting. DOI: 10.2139/ssrn.1927427.
Baron, D.P. (2001). Private Politics, Corporate Social Responsibility, and Integrated Strategy. Journal of Economices and Management Strategy, 1, 7-45.
Beatty, A., Liao, S., & Yu, J. J. (2013). The spillover effect of fraudulent financial reporting on peer firms' investments. Journal of Accounting & Economics, 55 (2–3), 183–205.
Bon Kima, J., Li, L., Lu, L.Y., Yu, Y. (2016). Financial statement comparability and expected crash risk. Journal of Accounting and Economics, 61(2-3), 294-312.
Bonabi Ghadim, R., Vaez, S., Asgari Zenozi, E. (2020). Effect of business strategy on the financial statement comparability, emphasizing on information asymmetry in listed companies on Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting Research, 12(1), 39-56. (in Persian)
Chang, H. S. (2015). Firm Life Cycle and Detection of Accrual-based Earnings Manipulation. Doctoral dissertation, University of Illinois at UrbanaChampaign.
Chen, A., & Gong, J. J. (2019). Accounting comparability, financial reporting quality, and the pricing of accruals. Advances in accounting45, 100415.
Chen, C-W., Collins, D. W., Kravet, T., & Mergenthaler, R. D. (2015). Financial Statement Comparability and the Efficiency of Acquisition Decisions. Contemporary Accounting Research, 35(1), 164-202.
Chen, T. (2016). Internal Control, Life Cycle and Earnings Quality—An Empirical Analysis from Chinese Market. Open Journal of Business and Management, 4(2), 301-311.
Cheng, P., Man, P., & Yi, C. H. (2013). The impact of product market competition on earnings quality. Accounting and Finance, 53(1), 137- 162.
Datta, S., Iskandar, M., & Singh, V. (2012), Product Market Power, Industry Structure, and Corporate Earnings Management. Journal of Banking and Finance, 37(8), 3273-3285.
De Franco, G., Kothari, S.P. & Verdi, R.S. (2011). The Benefits of Financial Statement Comparability. Journal of Accounting Research, 49 (4), 895-931.
Dickinson, V., (2011). Cash flow patterns as a proxy for firm life cycle. The Accounting Review, 86(6), 1964–1994
Engelberg, J., Ozoguz, A., & Wang, S. (2017). Know Thy Neighbor: Industry Clusters, Information Spillovers and Market Efficiency. Journal of Financial and Quantitative Analysis,41(6), 51-83.
Fernandez- Kranz, D., & Santalo, J. (2010). When necessity becomes a virtue: The Effect Of Product Marker Competition On Corporate Social Responsibility, Journal of Economices and Management Strategy, 2, 453-487.
Financial Accounting Standards Board. (2010). Conceptual Frameworkfor Financial Reporting. Statement of Financial Accounting Concepts No. 8. Norwalk, CT: FASB
Francis, J.R., M. Pinnuck, M., & Watanabe, O. (2014). Auditor Style and Financial Statement Comparability. The Accounting Review, 89(2), 605-633.
Gaio, C., & Raposo, C. (2010). Earnings Quality and Firm Valuation: International Evidence. Journal of Accounting and Finance, 51, 467-499.
Hajiha, Z., & Shakeri, A. (2019). Corporate governance, disclosure of social responsibility and company value. Financial accounting and auditing researches, 11(14), 175-192.
(in Persian)
Hasan, M. M., & Habib, A. (2017). Corporate life cycle, organizational financial resources and corporate social responsibility. Journal of Contemporary Accounting & Economics, 13(1), 20-36.
Hong, Y., & Andersen, M.L. (2011). The relationship between corporate social responsibility and earnings management: an exploratory study. Journal of Business Ethics, 104, 461 –471.
Hsu, C., Li, X., Ma, Z., & Phillips, G. M. (2017). Does Product Market Competition Influence Analyst Coverage and Analyst Career Success? 1-53. SSRN Electronic Journal, Available at: http://www.ssrn.com.
Iman Roy, Z. (2016). Study of the effect of corporate social responsibility and financial performance on cost stickiness in companies listed on the Tehran Stock Exchange. Master Thesis, Zand Higher Education Institute, Shiraz. (in Persian)
Kent, P. & Ung, K. (2003). Voluntary Disclosure of Forward-Looking Earnings Information in Australia. Australian Journal of Management, 28(3), 273-286.
Khosh Tint, M., & Rai, H. (2014). The effect of providing social accounting information on investors' decisions. Accounting and Auditing Reviews, 11 (3), 73-92. (in Persian)
Kim, S. & Lim, S.C. (2017). Earnings Comparability and Informed Trading. Journal of Finance Research Letters, 20(3), 130-136.
Kim, S., Kraft, P. and Ryan, S. (2013). Financial statement comparability and credit risk. Review of Accounting Studies, 18(3), 783–823.
Kim, Y., Myung, S. P., & Benson, W. (2012). Is Earning Quality associated with Corporate Social Responsibility? The Accounting Review, 87(5),761- 796.
Kordestani, G., Ghaderzadeh, S., Haghighat, H. (2018). Impact of social responsibility disclosure on accounting, economic and market based Measures Of corporate performance evaluation. Journal of Accounting Advances, 10(1), 187-217.
Kothari, S.P., Leone, A.J., & Wasley, C.E. (2005). Performance matched discretionary accrual measures. Journal of accounting and economics, 39 (1), 163-197.
Lara, J. M. G., Osma, B. G., & Gazizova, I. (2018). Corporate Social Responsibility and Financial Reporting Quality: Evidence from CSR-Disasters, PP. 1-60.
Lee, W.J., & Choi, S.U. (2018). Effects of Corporate Life Cycle on Corporate Social Responsibility: Evidence from Korea. Journal of Sustainability, 10(10), 1-17.
Leuz, C. (2004). Proprietary versus nonproprietary disclosures: evidence from Germany, in Leuz C., D. Pfaff and A. Hopwood. The Economics and Politics of Accounting, 15, 10-24.
Li, S., & Zhan, X. (2016). Product Market Threats and Stock Crash Risk. Available at: http://www.ssrn.com.
Marion, D. D., & Bouchra, M׳Zali (2012). Product Market Competition and Corporate Social Responsibility, Working paper.
McWilliams, A., Van Fleet, D.D., & Cory, K.D. (2002). Raising rivals’ costs through political strategy: an extension of resource-based theory. Journal of Management Studies, 39 (5), 707-724.
Mehrvarz, F., & Marfou, M. (2016). The Relationship between Financial Statements Comparability with Stock Price in Formativeness about Future Earnings. Empirical Studies in Financial Accounting, 12(49), 83-110. (in Persian)
Nagar, N., & Radhakrishnan, S. (2015). Firm Life Cycle and Real-Activity Based Earnings Management. Available at www.ssrn.com.
Nagar, N., & Sen, K. (2016). Classification Shifting: Impact of Firm Life Cycle. Working Papers, WP2016-03-06, Indian Institute of Management Ahmedabad, Research and Publication Department.
Namazi, M., Rezaei, G., & Momtazian, A. (2015). Product Market Competition and Accounting Information Quality. Journal of Accounting Advances, 6(2), 131-166. (in Persian)
Neel, M. (2017). Accounting Comparability and Economic Outcomes of Mandatory IFRS Adoption. Contemporary AccountingResearch, 34 (1): 658-690.
Oncioiu, I., Petrescu, A. G., Bilcan, F. R., Petrescu, M., Popescu, D. M., & Anghel, E. (2020). Corporate Sustainability Reporting and Financial Performance. Sustainability12(10), 4297.
Piotroski, J. (2003). Discretionary segment reporting decisions and the precision of investor beliefs. Working Paper, University of Chicago.
Rahmani, A., & Ghashghaei, F. (2018). The Relation between Accounting Comparability and Earning Management. Accounting and Auditing Review, 24(4), 527-550. (in Persian)
Rezaei Pitenoei, Y., & Abdollahi, A. (2019). Financial statements comparability and the likelihood of fraudulent reporting. Journal of Financial Accounting Research, 11(2), 89-104. (in Persian)
Ross, J., Shi, L., & Xhi, H. (2016). The determinants of accounting comparability around the world. Journal of Business Finance & Accounting, 46(1-2), 1-25.
Saleh, F.K., Madrakian, H., & Ziaee, M.T. (2013). The impact of life cycle on the value-relevance of cash flows versus accrual financial information: An empirical study based on Tehran Stock Exchange. Management Science Letters, 3, 2251– 2258.
Salewski, M., & Henning, Z. l. (2012). The Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Financial Reporting Quality. http://www.ssrn.com.
Seavey, S. E., Imhof, M., & Watanabe, O.V. (2016). Proprietary Costs of Competition and Financial Statement Comparability. College of Business Administration University of Nebraska-Lincoln. available at: http://ssrn. com ,1-39.
Sepasi, S., & Hassanzadeh, M. (2016). The effect of economic dimension of corporate social responsibility on sustainability of earnings. Valued and Behavioral Accountings Achievements, 1 (1), 123-138. (in Persian)
Serafeim, G., & Ioannou, I. (2013). The Impact of Corporate Social Responsibility on Investmment Recommendations. Strategic Management, 36(7), 1053-1081.
Timbate, L., & Park, C. K. (2018). CSR performance, financial reporting, and investors’ perception on financial reporting. Sustainability10(2), 522.
Udayasankar, K. (2008). Corporate social responsibility and firm size. Journal of Business Ethics, 83 (2), 167–175.
Vaus, D. (2002). Analyzing social science data (1st Ed.). London: SAGE Publications Ltd.
Wang, F., Zhang, Z., & Xu, L. (2020). Corporate social responsibility and financial statement comparability: Evidence from China. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 27(3), 1375-1394.
Wang, Z., Sarkis, J. (2017). Corporate social responsibility governance, outcomes, and financial performance. Journal of cleaner production, 162, 1607-1616.
Warusawitharana, M. (2014). Profitability and the lifecycle of firms, board of governors of the federal reserve system. Working paper.
Withisuphakorn, P., & Jiraporn, P. (2016). The effect of firm maturity on corporate social responsibility (CSR): do older firms invest more in CSR? Applied Economics Letters, 23(4), 298-301.
Zalaghi, H., Aflatooni, A., Khazaei, M. (2017). Investigating the Determinants of Financial Statements Comparability in Tehran Stock Exchange Listed Companies. Quarterly financial accounting journal, 9 (35), 1-25. (in Persian)
Zhang, A. (2012). Evidence on the Trade-off between Real Activities Manipulation and Accrual Based Earnings Management. The Accounting Review, 87(2), 675-703.