موضوعات = موضوع های مربوط بررسی های حسابداری و حسابرسی
الگوی سنجش قابلیت مقایسه صورت های مالی بر اساس تئوری ارزش گذاری نسبی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.303909.1008382

قادر بابایی؛ عسگر پاک مرام؛ یونس بادآور نهندی؛ نادر رضایی


حق‌الزحمه حسابرسی: شواهدی بیشتر از نقش اهرم‌های بدهی عملیاتی و مالی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.309728.1008429

محسن ایمنی؛ عباسعلی دریائی


مبانی و زمینه های ارزیابی اخلاقی حسابداران از تقلب: دیدگاه دین، فلسفه و محیط

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.307816.1008419

نسیم شاه مرادی


تاثیر اندازه موسسه حسابرسی و رده سازمانی حسابرسان بر استدلال‌های اخلاقی حسابرسان مستقل در مراحل مختلف تئوری رشد اخلاقی کالبرگ

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.313054.1008462

محمدحسین صفرزاده؛ محمد عرب مازار یزدی؛ عباس هوشمند کاشانی


تاثیر خودشیفتگی مدیران بر افشای اختیاری اطلاعات شرکت ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.307195.1008410

شهناز مشایخ؛ ملیحه حبیب زاده؛ محمود حسن زاده کوچو


نقش توانایی مدیران و هموارسازی سودهای تقسیمی در تغییر محتوای اطلاعاتی سودهای جاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 بهمن 1399

10.22059/acctgrev.2021.310925.1008441

محسن رشیدی؛ ابراهیم ابراهیمی


تحلیل ساختاری پیشران‌های موثر بر آینده گزارشگری شرکتی در ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1399

10.22059/acctgrev.2021.306707.1008405

مرتضی عدل زاده؛ جعفر باباجانی


ارزش منصفانه: نقدها و چالش‌ها با رویکرد حسابداری انتقادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1400

10.22059/acctgrev.2022.335790.1008634

رزا صالح آبادی؛ کاوه مهرانی


بررسی شواهد تجربی چسبندگی موجودی‌ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 تیر 1401

10.22059/acctgrev.2022.245331.1008655

سلمان بیک بشرویه؛ غلامرضا Gholamreza کرمی Karami؛ زهرا طاهری


الگویی برای نظارت مالی در شهرداری‌های کلان‏شهرهای ایران

دوره 29، شماره 1، 1401، صفحه 26-58

10.22059/acctgrev.2021.314944.1008480

جعفر باباجانی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ رضا قنبریان علویجه


عوامل اثرگذار بر سوگیری حسابرسان مالیاتی در قضاوت‌های حرفه‌ای

دوره 28، شماره 2، 1400، صفحه 181-205

10.22059/acctgrev.2021.316569.1008492

محسن ابراهیمی؛ محمدرضا وطن پرست؛ فرزین رضایی؛ فاضل محمدی نوده


ویژگی‌های کمیته حسابرسی و خوانایی گزارش حسابرسی

دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 80-101

10.22059/acctgrev.2021.303906.1008381

رضیه علی خانی؛ مهدی مران جوری؛ سمانه داوودی


شناسایی سنجه‌های غیرمالی با روش تحلیل تم

دوره 28، شماره 1، 1400، صفحه 161-180

10.22059/acctgrev.2021.313117.1008463

زهره میرمحمدی؛ عبدالرضا تالانه