تعداد مقالات: 619
1. طراحی مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری صنعت بیمه ایران : مطالعه ای موردی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1382

دکتر علی اصغر انواری رستمی؛ امیررضا نعمت الهی اردستانی


10. بررسی ساختار سرمایه و منابع مالی بانک کاورزی و ارایه راه کارهایی مناسب جهت بهینه کردن آن

دوره 12، شماره 1، بهار 1384

موسی احمد زاده؛ روح الله نوری؛ محمد رحیم اسفیدانی؛ محسن اکبری


11. نقد بهای تاریخی

دوره 9، شماره 1، زمستان 1381

دکتر علی ثقفی


12. انقلاب در تفکر حسابداری و مفهوم ابرتئوری

دوره 2، شماره 1، تابستان 1372

کامبیز فرقاندوست حقیقی


13. آینده حسابداری مدیریت

دوره 8، شماره 2، پاییز 1378

دکتر محمد نمازی


21. بررسی تضاد حرفه‌ای- سازمانی در حسابداری

دوره 12، شماره 3، پاییز 1384

رضا تهرانی؛ محمود قاضی طبا طبائی؛ سید احمد خلیفه سلطان


22. سود، قیمت سهم، و ارزشیابی مبتنی بر اختیار

دوره 13، شماره 4، زمستان 1385

محسن دستگیر؛ عبدالرضا تالانه


25. بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری

دوره 13، شماره 1، بهار 1385

حسین اعتمادی؛ شعبان الهی؛ کامران حسن آقائی