تأثیر کیفیت حسابرسی بر بازده آتی سهام شرکت های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز ،ایران

چکیده

حسابرسی، اعتبار اطلاعات در دسترس استفاده­کنندگان را افزایش می­دهد و با افزایش کیفیت حسابرسی، کیفیت اطلاعات نیز افزایش می­یابد. درواقع حسابرسی، موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیریت و استفاده­کنندگان می­شود، تا از این طریق استفاده­کنندگان از گزارش­های مالی، توانایی ارزیابی و پیش­بینی عملکرد مالی شرکت را داشته باشند. این پژوهش به‎دنبال بررسی ارتباط بین کیفیت حسابرسی با بازده آتی سهام است. نمونۀ آماری این پژوهش، اطلاعات صد شرکت پذیرفته‎شده­ در بورس اوراق بهادار تهران، برای دورۀ زمانی 1384 تا 1390 بوده است. برای آزمون فرضیه­های پژوهش، از تجزیه‎وتحلیل پنل استفاده شده است.یافته­های پژوهش بیانگر وجود رابطۀ مثبتِ معناداری بین تخصص حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی با بازده آتی سهام و وجود رابطۀ منفی معناداری بین دورۀ تصدی حسابرس و بازده آتی سهام بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Audit Quality on Future Stock Returns of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mohamad Ramazan Ahmadi 1
  • kamran Jamali 2
1 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
2 Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The auditing caused the increase in the validation of the information that contained in the financial  statements. So, when the audit quality increases, the accounting information quality also increases. And, information asymmetry between the management and the users will somehow decrease. The quality of auditing report will strengthen the user’s ability to predict the future performance and the future return of the company. The purpose of this study is to examine the association between audit quality standards and the future return of the stock. For this purpose, we have used the sample data of 100 companies which are listed in Tehran stock exchange from 1384 to 1390. We have applied the panel analysis to test the  hypothesis of this study. The results of this study reveal a significant positive relationship between auditor experience and auditing firm size with future stock return. In addition, there is a significant negative relationship between the frequent auditor selection and future stock return.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Future Stock Return
  • Information Asymmetry
  • Information quality