دوره و شماره: دوره 20، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 1-134 
اثرکیفیت افشا برانواع مدیریت سود

صفحه 21-38

10.22059/acctgrev.2014.36585

احمد خدامی پور؛ علیرضا خورشیدی؛ علی شیرزاد