رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه قم، ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری، دانشکدۀ مدیریت، دانشگاه قم، ایران

چکیده

هدف اصلی پژوهش پیش رو، بررسی رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود در شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس مسئلۀ نمایندگی، به‎دلیل جدایی مالکیت از کنترل و وجود تضاد منافع بین این دو، معاملات با اشخاص وابسته می­تواند موجب ازدست‎رفتن ثروت سهام‎داران شود و مدیر برای سرپوش گذاشتن روی این انتقال ثروت، ممکن است به مدیریت سود اقدام کند. بنابراین در پژوهش حاضر از معاملات با اشخاص وابسته، به‎منزلۀ متغیر مستقل و از معیار اقلام تعهدی اختیاری، در جایگاه متغیر وابسته استفاده شده است. نمونۀ پژوهش صدوچهل‎وپنج شرکت است که این شرکت‎ها از سال 1386 تا سال1390 مورد بررسی قرار گرفتند. آزمون فرضیۀ پژوهش با استفاده از داده‎های تلفیقی و رگرسیون چندگانه انجام پذیرفت. یافته‎های پژوهش نشان می­دهد که بین معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت سود، رابطۀ مثبت معناداری وجود دارد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Relationship between Related Party Transactions and Earnings Management

نویسندگان [English]

  • Narges Sarlak 1
  • Mina Akbari 2
1 Assistant Prof., Faculty of Management, University of Qom, Iran
2 M.Sc. of Accounting, University of Qom, Iran
چکیده [English]

This study uses data from companies listed on the Tehran
Stock Exchange to investigate whether related party transactions are
associated with earnings management. According to the agency theory
because of the separation of ownership from control, conflict of
interest may arise, so if a firm`s executives and/or board members
engage in related party transactions to expropriate the firm`s
resources, then they have incentives to manage earnings to mask such
expropriation. The research uses the related party transactions as the
independent variable and discretionary accruals as the dependent
variable. The sample of study includes 145 companies from 2008 to
2012. The panel data and multiple linear regressions are used to
examine the hypothesis. The results of this study reveal that there is a
significant positive relationship between the related party transactions
and earnings management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Discretionary accruals
  • Earning management
  • Related Party Transactions