دوره و شماره: دوره 20، شماره 3، آذر 1392، صفحه 1-144 (پاییز) 
مفاهیم شکل و محتوا و فاصله آنها درحسابداری

صفحه 27-46

10.22059/acctgrev.2013.35674

هاشم نیکومرام؛ فریدون رهنمای رودپشتی؛ قدرت‎الله طالب‎نیا؛ جمشید پیک فلک