تأثیر ویژگی‌های حسابرس بر تجدید ارائۀ صورت های مالی

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شاهرود، ایران

2 دانشجوی دکترای حسابداری، دانشگاه شیراز، ایران

3 استادیار مؤسسۀ آموزش عالی پرندک، استان مرکزی، ایران

چکیده

در این پژوهش تأثیر ویژگی­های حسابرس، شامل اندازۀ­ مؤسسه‎های حسابرسی، چرخش و نوع اظهار نظر حسابرس بر تجدید ارائۀ ارقام صورت­های مالی شرکت­های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای این امر، 130 شرکت انتخاب و فرضیه­های پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون حداقل مربعات مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می­دهد که بین چرخش حسابرس و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی با میانگین ارقام تجدید ارائه‎شده در صورت­های مالی رابطه­ا­ی منفی و معنا­داری وجود دارد. بنابراین با چرخش و تغییر حسابرس، میزان اقلامی که در صورت­های مالی تجدید ارائه می‎شود، کاهش می­یابد و افزایش تعداد کارکنان و شرکای مؤسسۀ­ حسابرسی موجب کاهش اقلام تجدید ارائه‎شـده در صورت­های مالی می­شود. هر چند نوع اظهارنظر حسابرس و میانگین ارقام تجدید ارائه‎شـده در صورت­های مالی، رابطـه­ای معنا­داری ندارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Auditor’s Characteristics on the Financial Restatement

نویسندگان [English]

  • Mohammad reza Abdoli 1
  • Ali Gayoumi 2
  • Naser Partovi 3
1 Assistant Prof. in Accounting, Islamic Azad University, Shahrood branch, Iran
2 Ph.D. Student in Accounting, Shiraz University, Iran
3 Assistant Prof. in accounting, Parandak Institute of Higher Education, Markazi, Iran
چکیده [English]

This research aims to study the effects of auditor’s characteristics that consist ofAuditor size, auditor rotation and the type of auditor’s report upon the financial restatementin Tehran stock exchange. Hence, 130 companies are selected and research hypotheses are examined by least square regression. The findings show that there are significant negative relationship between the mean of restated amounts in financial statement with the auditor size and rotation. Therefore, changing of auditor firm and increasing the employee of auditor firms reduce the restated amounts in financial statement. However, the relationship between type of auditor’s report and restated amounts in financial statement is insignificant.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Auditor Size
  • Auditor Rotation
  • Type of Auditor’s Report
  • Financial Restatement
اعتمادی، ح.، محمدی، ا. و ناظمی اردکانی، م. (1388). بررسی رابطه بین تخصص صنعت حسابرس و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجلۀپژوهش­هایحسابداریمالی، 1(1): 32- 17.##
بهارمقدم، م.، و دولت آبادی، م. (1391). بررسی مقایسه­ای کیفیت سود گزارش شده با سود تجدید ارائه‎شـده. مجلۀ تحقیقات حسابداری و حسابرسی، 4 (14): 19- 1.##
تقی‎زاده، س. (1392). تأثیر حاکمیت شرکتی روی تجدید ارائۀ صورتهای مالی شرکتهای پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‎نامه کارشناسی ارشد حسابداری. دانشکدۀ علوم اقتصادی.##
حساس یگانه، ی. و آذین فر، ک. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرسی و اندازه مؤسسه حسابرسی. مجلۀ بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (61): 98- 85.##
حساس یگانه، ی. و باغومیان ر. (1384). حاکمیت شرکتی و کیفیت گزارشگری مالی. فصلنامه حسابدار رسمی، شماره ویژه دی، 86- 45.##
سازمان بورس و اوراق بهادار. (1386). دستورالعمل مؤسسههایحسابرسیمعتمد سازمانبورسواوراقبهادار. تهران.##
عرب‎مازار یزدی، م.، مسیح آبادی، ا.، و پوریوسف، ا. (1391). سبک‎شناختی حسابرس، حجم اطلاعات و کیفیت اظهار نظر نسبت به تداوم فعالیت. مجله بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 19(2):
96- 73.##
کردستانی، غ. ر.، آزاد، ع.، و کاظمی، م. (1389). آزمون تجربی اهمیت تعدیلات سنواتی در بازار سرمایه ایران. مجلۀ تحقیقات حسابداری، 2 (8): 73-62.##
کمیتۀ فنی سازمان حسابرسی. (1381). استانداردهایحسابداری. تهران: سازمان حسابرسی، نشریۀ 160.##
موسوی، ر.، جباری، ح. و طالب بیدختی، ع. (1391). بررسی ارتباط برخی مکانیزمهای حاکمیت شرکت با تجدید ارائۀ صورت­های مالی، مجموعه مقالات اولین همایش ملی بررسی راهکارهای ارتقای مباحث مدیریت، حسابداری و مهندسی صنایع در سازمان‎ها، دانشگاه آزاد اسلامی، گچساران.##
مؤمنی، م.، و فعال قیومی، ع. (1388). مقایسۀ انواع تحلیل­های رگرسیونی برای داده­های حسابداری. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، (58): 112- 103.##
نونهال­نهر، ع. ا.، جبارزاده کنگر­لویی، س.، و پور کریم، ی. (1389). رابطه بین کیفیت حسابرس و قابلیت اتکای اقلام تعهدی. بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (3): 70- 55. ##
نیکبخت، م. ر.، و رفیعی، ا. (1391). تدوین الگوی عوامل مؤثر بر تجدید ارائۀ صورت­های مالی در ایران. مجلۀ دانش حسابداری، 3(9): 194- 167.##

Abdullah, S. N., Mohammad Yusof, N. Z., & Mohamad Nor, M. N. (2010). Financial restatement and corporate governance among Malaysian listed companies. Managerial Auditing Journal, 25(6): 526-552. ##

American Institute of Certified Public Accountants (AICPA). (2011). Re: Request for Public Comment: Concept Release on Auditor Independence and Audit Firm Rotation. NewYork, NY.##

Ardiansyah, R. (2012). Corporate Governance, Audit Firm Size and Restated Financial Statement in Indonesia Stock Exchange. www.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2182253. ##
Bowlin, K., Hobson, J.L., & Piercey, M.D. (2013). The Effects of Auditor Rotation, Professional Skepticism, and Interactions with Managers on Audit Quality. Retrieved from http://www.ssrn.com/sol3/papers. cfm?abstract_id=1914557.##
De Angelo, L.E. (1981). Auditor size and audit quality. Journal of Accounting and Economics, 3 (3): 183-199.##
Francis, J.R., Michas, P.N. & Yo, D. M. (2012), Office Size of Big 4 Auditors and Client Restatements. Contemporary Accounting Research, Accepted Article. Retrieved from http://onlinelibrary.wiley.com/ doi/10.1111/1911-3846.12011/abstract.##
Hennes, K.M., Leone, A.J. & Miller, B.P. (2012). Auditor Dismissals after Accounting Restatements. Retrieved from http://www.ssrn.com/sol3/ papers.cfm?abstract_id_ 1735675.##
Jackson, A. B., Moldrich, M. & Roebuck, P. (2008). Mandatory audit firm rotation and audit quality. Managerial Auditing Journal, 23(5): 420 – 437.##
Kachelmeier, S. J. (2010). Introduction to a forum on Individual Differences in Accounting Behavior. The Accounting Review, 85 (4): 1129-1130.##
Kend, M. (2008). Client industry audit expertise: towards a better understanding. Pacific Accounting Review, 20: 49-62.##
Linck, J. S., Lopez, T. J. & Rees, L.L. (2006). The Valuation Consequences of Voluntary Accounting Changes. Retrieved from http://www.ssrn. com/sol3/papers.cfm? abstract_id =820604.##
Liu, L.L., Raghunandan, K., and Rama, D. (2009). Financial restatements and shareholder ratifications of the auditor. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 28(1): 225-240. ##
Lobo, G.J. & Zhao, Y. (2013). Relation between Audit Effort and Financial Report Misstatements: Evidence from Quarterly and Annual Restatements. The Accounting Review, In-Press.##
Raghunandan, K., Read, W.J. & Whisenant, J.S. (2003). Initial evidence on the association between non audit fees and restated financial statements. Accounting Horizon, 17 (3): 223-234. ##
Srinivasan, S. (2005). Consequences of Financial Reporting Failure for Outside Directors: Evidence from Accounting Restatements and Audit Committee Members. Journal of Accounting Research, 43(2):
102-128. ##
Stanley, J.D. and DeZoort, F.T. (2007). Audit Firm Tenure and Financial Restatements: An Analysis of Industry Specialization and Fee Effects. Journal of Accounting and Public Policy, 26(2): 131-159. ##
Woodland, A. M., & Reynolds, J. K. (2003). Restatements and audit quality. Retrieved from http://www.aaahq.com.##